Kullanim Kilavuzu
Döküm malzemelerinin sürekli seviye
ölçümü için radar sensörü
VEGAPULS 67
HART ve akü paketi
Document ID: 40795
İçindekiler
İçindekiler
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon ......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup ....................................................................................................................... 4
1.3 Kullanılan simgeler ........................................................................................................... 4
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkili personel ................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı...................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu ................................................................................................................... 6
2.6 NAMUR tavsiyeleri ........................................................................................................... 6
2.7 Avrupa için radyo tekniği kapsamında ruhsat ................................................................... 6
2.8 ABD/Kanada için radyo tekniği kapsamında ruhsat .......................................................... 6
2.9 Çevre ile ilgili uyarılar ........................................................................................................ 6
3 Ürüntanımı
3.1 Yapı .................................................................................................................................. 7
3.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 8
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama .......................................................................................... 8
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar ......................................................................................... 9
4 Monteedilmesi
4.1 Genel açıklamalar .......................................................................................................... 11
4.2 Manşet veya adaptör flanş ............................................................................................. 11
4.3 Kurulum bileziği .............................................................................................................. 12
4.4 Montaj talimatları ............................................................................................................ 13
5 Beslemegeriliminebağlanma
5.1 Şarj aletinin bağlanması ................................................................................................. 24
5.2 Bağlantı şeması .............................................................................................................. 24
5.3 Açma fazı ....................................................................................................................... 25
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması ...................................................................... 27
6.2 Kumanda sistemi............................................................................................................ 28
6.3 Parametreleme ............................................................................................................... 28
6.4 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 42
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarı bağlayın ......................................................................................................... 44
7.2 Parametreleme ............................................................................................................... 45
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 46
9 Tanı,ÜrünYönetimiveServis
9.1 Bakım ............................................................................................................................. 48
9.2 Ölçüm değeri ve sonuç belleği ....................................................................................... 48
9.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu .............................................................................................. 49
9.4 Arızaların giderilmesi ...................................................................................................... 52
2
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
8 Diğersistemlerledevreyealma
8.1 DD kontrol programları ................................................................................................... 47
8.2 Field Communicator 375, 475 ........................................................................................ 47
İçindekiler
9.5
9.6
9.7
Elektronik modülü değiştirin ........................................................................................... 55
Yazılım güncelleme ......................................................................................................... 56
Onarım durumunda izlenecek prosedür ......................................................................... 56
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü ........................................................................................................... 57
10.2 Bertaraf etmek................................................................................................................ 57
40795-TR-141017
11 Ek
11.1 Teknik özellikler .............................................................................................................. 59
11.2 Ebatlar ............................................................................................................................ 63
Exalanlariçingüvenlikaçıklamaları
Ex uygulamalarda ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde
bulundurun. Bunlar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz parçasıdır ve ex
sertifikalı her cihazın ekinde bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-09-04
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
3
1 Bu belge hakkında
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedefgrup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılansimgeler
Bilgi,öneri,açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Exuygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürdeizlenecekadım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlemsırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilinimhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
40795-TR-141017
4
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkilipersonel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amacauygunkullanım
VEGAPULS 67 sürekli seviye ölçüm sensörüdür. Cihaz, entegre pil
sonucu seyyar ölçüm sistemi olarak veya özel uygulamalar için test
sensörü olarak özellikle uyundur.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlışkullanmauyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genelgüvenlikuyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
40795-TR-141017
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
Radar sensörlerinin verici frekansları her cihaz modeli için C veya K
bandı aralığındadır. Küçük verici performansları uluslararası kabul edilen sınır değerlerinin çok altındadır. Amaca uygun kullanıldığı takdirde,
sağlıkla ilgili herhangi bir şikayetin görülmemesi gerekmektedir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
5
2 Kendi emniyetiniz için
2.5 CEuygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
2.6 NAMURtavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.7 Avrupaiçinradyotekniğikapsamındaruhsat
Cihazın EN 302372-1/2 (2006-04)'ye göre kapalı haznelerde kullanımı
onaylanmıştır.
2.8 ABD/Kanadaiçinradyotekniğikapsamında
ruhsat
Bu cihaz FCC yönetmeliklerinin 15. bölümüne uygundur. İşletim için
aşağıda belirtilen iki kurala dikkat edilmelidir:
•
•
Cihaz parazit ışınlara neden olmamalıdır
Cihaz, kötü çalışmasına yol açanların yanı sıra parazit yayılımlara
karşı da dayanıklı olmalıdır.
İmalatçının kesin bir şekilde onaylamadığı değişiklikler FCC/IC uyarınca işletim sertifikasının iptaline yol açar.
Bu cihaz IC yönetmeliklerinin RSS-210'una uygundur.
Cihaz sadece metal, beton, cam elyaf takviyeli sentetik haznelerde
çalıştırılabilir.
2.9 Çevreileilgiliuyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
•
•
6
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
3 Ürün tanımı
3 Ürüntanımı
Modeletiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
3
17
16
15
4
5
6
7
8
9
13
10
11
14
12
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
40795-TR-141017
Serinumarası-cihaz
arama
Cihaz tipi
Ürün kodu
Onaylar
Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
Koruma tipi
Ölçüm aralığı
Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
Madde - Islanmış parçalar
Donanım ve yazılım versiyonu
Sipariş numarası
Cihazın seri numarası
Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
Cihaz koruma sınıfı simgesi
Cihaz belgelerine ait ID numaraları
Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
CE işareti için bildirim yapılan yer
Ruhsat yönergesi
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
7
3 Ürün tanımı
•
•
•
Bukullanımkılavuzunun
geçerlilikalanı
Teslimatkapsamı
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
•
•
2.1.0 üstü donanım
4.5.1 üstü yazılım
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
•
•
•
•
•
Uygulamaalanı
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Entegre pilli radar sensörü
Şarj cihazı
Sabitleme malzemeli montaj kulbu (opsiyonel)
Dokümantasyon
– Minik kullanım kılavuzu VEGAPULS 67
– Ölçüm doğruluğu testi için sertifika (opsiyonel)
– "Gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzu (opsiyonel)
– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
– Gerekmesi halinde başka belgeler
"Software & Documents", adlı DVD'nin içinde bulunanlar
– Kullanım kılavuzları
– Güvenlik açıklamaları
– PACTware/DTM-Collection
– Sürücü yazılımı
3.2 Çalışmaşekli
VEGAPULS 67 basit proses koşullarında olarak dökme malzemelerin
doluluk seviyesini sürekli ölçmeye yarayan bir radar sensördür. Özellikle küçük silolar ve hazneler için uygundur.
Cihaz, ayrıca sıvılarda kullanım için de uygundur.
Çalışmaprensibi
Radar sensörünün anteninden yakl. 1 nsn aralıklarla kısa radar sinyalleri gönderilir. Bunlar dolum malzemesine yansıtılır ve anten tarafından
yankı olarak algılanır. Radar sinyallerinin göndermeden almaya kadar
hareket süresi uzaklığı ve böylece doluluk seviyesi orantılıdır.Bu şekilde tespit edilen doluluk seviyesi uygun bir çıkış sinyaline dönüştürülür
ve ölçüm değeri olarak belirtilir.
Beslemegerilimi
Cihazın besleme gerilimi entegre pil ile sağlanır. Bu, cihazın, şebekeden veya dağıtılmış parametreli kontrol sisteminden bağımsız
çalışmasına olanak sağlar. Pilin uzun ömürlü olmasını sağlamak için
cihaz fabrikada ''HART-Multidrop'' ayarına getirilmiştir. Bu sayede pil
sadece 4 mA'lık akım harcar.
8
3.3 Ambalaj,nakliyevedepolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Ambalaj
3 Ürün tanımı
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliyekontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depovenakliyesıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.4 Aksesuarlarveyedekparçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
40795-TR-141017
Koruyucukapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Elektronikmodül
VEGAPULS 60 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 60 serisinin
radar sensörlerindeki parçalarla değiştirilebilir. Farklı sinyal çıkışları
için modeller mevcuttur (Her sinyal çıkışı için bir tek model).
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
9
3 Ürün tanımı
Daha fazla bilgiyi "VEGAPULS 60 serisi elektronik modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 36801) bulabilirsiniz.
Ekelektronik-Aküpaketi Akü paketi, entegre pili olan sensörler için değiştirilebilir bir parçadır.
Daha fazla bilgiyi "4 - 20 mA/HART ve akü paketi için ek elektronik"
kullanım kılavuzundan (Belge-ID 41033) bulabilirsiniz.
40795-TR-141017
10
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
4 Monte edilmesi
4 Monteedilmesi
Vidalama
4.1 Genelaçıklamalar
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Nemekarşıkoruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Proseskoşullarıiçin
uygunluk
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
40795-TR-141017
4.2 Manşetveyaadaptörflanş
Cihazın sokete montajı için sonradan donanım amacıyla da DN 80
(ASME 3" veya JIS 80) için ambalaj dışında bir kombi-manşet flanşı
mevcuttur. Cihaz, opsiyonel olarak fabrikadan DN 100 (ASME 4" veya
JIS 100)‘den itiabren bir adaptör flanşla donatılabilir.
Plastik, alüminyum-tek hücreli ve saf çelik gövde çeşitlerinde manşet
flanşı direk gövde üzerinden geçirilebilir. Alüminyum iki hücreli gövdelerde sonradan montaj mümkün değildir, montaj türünün sipariş
sırasında belirlenmesi gerekmektedir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
11
4 Monte edilmesi
Bu montaj opsiyonuyla ilgili çizimler "Ebatlar" bölümüne bakın.
Res. 2: Radar sensörünün flanş montajı
Kurulumbileziği
4.3 Kurulumbileziği
Montaj kulbu haznenin duvarına veya silonun tavanına kolay bir şekilde sabitleme olanağı sunar. Montaj kulbu duvara, tavana veya dirseğe
montaj için uygundur. Bu, özellikle açık haznelerde, sensörü dökme
malzemenin yüzeyine ayarlamak için çok etkin bir olanaktır.
Res. 3: Montaj kulplu radar sensörü
Kulbu vidalayla sensöre tutturmak için iki varyant mümkündür. Sensör,
seçilen varyanta bağlı olarak kulpta şu şekilde hakeret ettirilebilir:
12
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Kulp ambaj dışında birlikte teslim edilir ve devreye almadan önce üç
M5 x 10 imbus vidasıyla ve yaylı diskle sensöre vidalanmalıdır. Max.
torkla ilgili olarak "Teknik özellikler" bölümüne bakın. Gerekli takım:
4’lük içten alyen anahtar.
4 Monte edilmesi
•
•
Bir hücreli gövde
– 180° kademesiz eğim açısı
– 0°, 90° ve 180° üç kademeli eğim açıs
Çift hücreli gövde
– 90° kademesiz eğim açısı
– 0° ve 90° iki kademeli eğim açısı
Res. 4: Eğim açısının değiştirilmesi
Res. 5: Ortadaki sabitleyiciden döndürme
Plastikhornantenin
sızdırmazmontajı
4.4 Montajtalimatları
Manşet veya adaptör flanşlı plastik horn antenli modelin sızdrmaz
montajı için şunlar mevcut olmalıdır:
1. Uygun yassı conta, ö rn. Shore-Sertliği 25 veya 50 EPDM kullanın
2. Flanş delikleri sayısına uygun flanş vidası sayısı
3. Tüm vidaları teknik özelliklerde belirtişlen torkla sıkın
40795-TR-141017
Kutuplanma
Radar sensörün gönderdiği radar sinyalleri elektromanyetik dalgalardır. Polarizasyon, elektrik alanının yönüdür. Radar cihazlarında polarizasyon, parazit yansımalarının etkisini önlemek için cihaz döndürülerek bağlama flanşında veya vida soketlerinde farkedilir derecede
azaltılmasında kullanılır.
Polarizasyonun konumu cihazdaki işaretlerle belirtilmiştir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
13
4 Monte edilmesi
1
Res. 6: Kutuplanmanın konumu
1
Montajpozisyonu
İşaret bariyeri
Cihazu hazne duvarından en az 200 mm (7.874 in) uzak bir yere takın.
200 mm
(7.87")
Res. 7: Radar sensörünün hazne tavanına montajı
Bu mesafeye uyamayacak olursanız, devreye alırken bir parazit kaydı
yapmalısınız. Bu, özellikle haznenin duvarına yapışmalar olmasının
beklendiği durumlar için geçerlidir. Bu durumda, parazit kaydının ilerki
bir zamanda mevcut yapışmalarla tekrarlanması tavsiye olunur.
İçeriakandolummalzemesi
Üsttendoldurma: Aksi takdirde mikrodalga sinyali hatalı olabileceği
için montaj, içeri akan doldurulacak malzemeye çok yakın yapılmamalıdır. Optimum montaj pozisyonu doldurmanın karşısındadır. Aşırı
kirlenmelerden kaçınmak için bir filtreye veya toz absorbsiyonuna
mesafe mümkün olduğunca büyük seçilmelidir.
40795-TR-141017
14
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
4 Monte edilmesi
Res. 8: Dolum malzemesinin yukarıdan dökülerek doldurulması halinde radar
sensörünün montajı
40795-TR-141017
Yantaraftandoldurma: Yan tarafta pnömatik doldurmalı dökme
malzeme silolarında montaj, aksi takdirde mikrodalga sinyali olumsuz
etkileneceğinden, doldurma akımında yapılmamalıdır. Optimum montaj pozisyonu doldurma borusunun yanındadır. Aşırı kirlenmelerden
kaçınmak için bir filtreye veya toz absorbsiyonuna mesafe mümkün
olduğunca büyük seçilmelidir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
15
4 Monte edilmesi
Res. 9: Dolum malzemesinin yan taraftan dökülerek doldurulması halinde radar
sensörünün montajı
Plastikhornantenlimodeldesoketler
VEGAPULS 67‘in bir sokete montajı amacıyla DN 80 (ASME 3" veya
JIS 80) için ilgili bir manşet flanşı ve uygun bir adaptör flanşı mevcuttur.
Plastik, alüminyum-tek hücreli ve saf çelik gövde çeşitlerinde manşet
flanşı direk gövde üzerinden geçirilebilir. Alüminyum iki hücreli gövdelerde sonradan montaj mümkün değildir, montaj türünün sipariş
sırasında belirlenmesi gerekmektedir.
Bilgi:
Soketler mümkün olduğunca kısa ve soketin ucu yuvarlaklaştırılmış
olmalıdır. Böylece hazne soketleri sonucu hatalı yansımalar düşük
tutulur.
40795-TR-141017
16
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
4 Monte edilmesi
Res. 10: Tavsiyeye değer boru soketi montajı
h
Doldurulacak malzemenin yansıma özelliklerinin iyi olması halinde,
VEGAPULS 67'i uzun boru soketlerine de takabilirsiniz. Soket yüksekliklerine ilişkin kılavuz değerler aşağıda görülmektedir. Daha sonra bir
yanlış sinyal kaydı yapmanız gerekmektedir.
d
40795-TR-141017
Aşağıdaki tabloda çapa d bağlı max. boru soketi uzunluğu h belirtilmektedir.
Ekboruçapıd
Ekboruuzunluğuh
80 mm
≤ 300 mm
100 mm
≤ 400 mm
150 mm
≤ 500 mm
Ekboruçapıd
Ekboruuzunluğuh
3"
≤ 11.8 in
4"
≤ 15.8 in
6"
≤ 19.7 in
İpucu:
Yeni tesislerde hazne soketini boşaltma yönüne eğmek yararlıdır. Bu
durum sonucu hazne duvarından daha az hatalı yansımlar olurşur ve
konik çıkışa kadar ölçüm yapılması mümkündür.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
17
4 Monte edilmesi
Res. 12: Silonun ayarlanması
Hizalama
Mümkün olduğunca haznenin tüm hacmini kapsamak için sensör, en
düşük hazne ayağına, yani çıkışa ulaşabilecek şekilde ayarlanmalıdır.
Res. 13: Açık haznede montaj
40795-TR-141017
18
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
4 Monte edilmesi
Res. 14: Hazne tavanına montaj
Dikkat:
Hazne tavanına montaj halinde sensörün fazla dolmamasına dikkat
edilmelidir. Bu, doldurma malzemesine göre değişerek bir mekanik
hasara sebebiyet verebilir.
Konik çıkışlı silindirik bir siloda montaj bir soket üzerine yapılır. Bu,
hazne çapının üçte birinden yarısına kadar konumlandırılmış olmalıdır.
r
1/3 r... 1/ 2r
40795-TR-141017
Res. 15: Montaj konumu ve ayar
Yapıyığınları
Büyük çöp toplama alanlarını, örneğin vinç direklerine takabileceğiniz
birçok sensörle kapsama alanına alabilirsiniz. Malzeme konilerinde
sensörleri dökme malzeme yüzeyine mümkün olduğunca dikey ayarlamak yararlıdır.
Sensörler birbirlerini karşılıklı etkilemez.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
19
4 Monte edilmesi
Bilgi:
Bu uygulamalarda sensörlerin oldukça yavaş doluluk seviyesi değişimleri için tasarlandığı göz önünde bulundurulmalıdır. Hareketli bir
kol üzerinde kullanıldığında azami ölçüm oranına dikkat edilmelidir
("Teknik özellikler" bölümüne bakın).
Res. 16: Bir vinç direğinde radar sensörleri
Haznedüzenleri
Radar sensörünün takılacağı yer iç düzenler mikrodalga sinyalleri ile
kesişmeyecek seçilmelidir.
Teller, limit şalteri, ısıtma hatları, hazne destekleri gibi hazne iç düzenleri parazitlenmeye neden olabilir ve kullanım yankısını olumsuz etkileyebilir. Ölçüm yerinizin tasarımını yaparken radar sinyalinin dolum
malzemesiyle arasında ''hiçbir engelin'' olmamasına dikkat edin.
Mevcut hazne iç düzenlerinde devreye alma sırasında bir parazit kaydı
yapmanızı tavsiye ederiz.
Haznenin destek ve taşıyıcı gibi büyük iç düzenlerinin hatalı yankılara sebebiyet vermesi halinde, ek önlemlerle bunlar azaltılabilir. İç
düzenler üzerine çapraz şekilde yerleştirilmiş küçük saç kaplamalar
radar sinyallerini "dağıtır" ve böylece hatalı ve doğrudan olabilecek
yansımayı etkin bir şekilde önler.
Res. 17: Düz profillerin üzerini deflektörle kapatın
20
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Karıştırmamekanizmaları Haznelerin içindeki karıştırma mekanizmalarında, karıştırma mekanizmaları çalışırken bir yanlış sinyal önleme yapmalısınız. Böylece
karıştırma mekanizmasının farklı pozisyonlardaki hatalı yansımalarının
kaydedilmesi sağlanır.
4 Monte edilmesi
Res. 18: Karıştırma mekanizmaları
Tabankasalarınakurulum Beton silolarda doluluk seviyesinin ölçümünde sensörler çoğu zaman
koruyucu kasaların içine takılır. Bunlar metalik, kapalı taban altı kasalar olabilir.
Bu kapsamda döşemealtı kasaların duvarlarından asgari oranda
sensör dağınık ışınımı yayılabilir ve güçlenebilir. Bu, plastik gövdelerde
bileşim mod bozulmalarına sebebiyet verebilir. Alüminyum veya saf
çelik gövdeli bir sensörün kullanılması bunu önler.
1
2
Res. 19: Cihazın taban kasasına kurulumu
1
2
40795-TR-141017
Çokhücrelisilolarda
kurulum
Taban kasaları
Beton zemin
Çok hücreli silolarda silonun duvarları, gerekli sağlamlığı sağlamak
için çoğu zaman profil duvarlardan, örn. trapez sacından yapılmıştır.
Radar sensörünün yapılandırılmış hazne duvarına çok yakın takılmış olması halinde, bu yoğun hatalı yansımalara sebebiyet verebilir.
Bu nedenle sensör, ayırma duvarından mümkün olduğunca uzağa
takılmalıdır.
Optimum montaj silonun ortasında boşaltım için sensör ayarlı olarak
bir silo duvarına yapılır.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
21
4 Monte edilmesi
Res. 20: Çok hücreli silolarda montaj ve ayar
Res. 21: Çok hücreli silolarda montaj ve ayar
Havayıkama
Özellikle yoüun yoğuşma oluşumunda yapışmalardan kaçınmak için
hava yıkama yararlıdır. VEGAPULS 67‘in direk bir hava yıkama bağlantısı olmadığından, montaj soketinde ayrı bir hava yıkama bağlantısı
öngörülmelidir. Bu bağlantıyı yukarı eğerek anten kaplaması özellikle
etkin bir şekilde temizlenir.
40795-TR-141017
22
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
4 Monte edilmesi
40795-TR-141017
Res. 22: Hava yıkama bağlantısı
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
23
5 Besleme gerilimine bağlanma
5 Beslemegeriliminebağlanma
5.1 Şarjaletininbağlanması
Entegre pili cihazı devreye almadan önce tamamen doldurmanızı
tavsiye ederiz. Şarj etme süresini "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şarj aleti tedarik odasındaki bir fişe takılır ("Bağlantı şeması" bölümüne bakın).
Tedarik odasındaki LED’ler şarj işlemini ve pilin durumunu gösterir,
"Bağlantı şeması" bölümüne bakın.
Kabloyalıtımlamave
topraklama
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraflı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı öneririz. Yalıtım sensörde direk
iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama
terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak gerilimine
bağlanmış olmalıdır.
Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarına uygun olarak yapılır.
Genelbakış
5.2 Bağlantışeması
2
1
Res. 23: Tedarik ve elektronik odasının konumu
1
2
Tedarik odası (Akü)
Elektronik bölmesi
Elektronikbölmesi
2
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7 8
1
1
2
24
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü için kontak pimleri
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Res. 24: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
5 Besleme gerilimine bağlanma
Tedarikodası
2
78
23
901
1,2 OFF
3 ON/OFF 1h
4 ON/OFF
5..9 auto cycle
Charge
modes
45 6
( +)1
3
Accu
2(-)
4
5
1
Res. 25: Tedarik odası
1
2
3
4
5
Şarj aletinin prizi için içten bağlantı
Çalışma modu şalteri
LED yeşil, şarj işlemi
LED sarı, şarj durumu
Şarj aleti için priz
Çalışma modu anahtarı kullanılarak şu çalışma modları arasından
seçim yapılabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0 = Sensör kapalı, LED’ler pilin durumunu gösterir
1, 2 = Sensör kapalı, LED’ler kapalı
3 = Tuşa basınca sensör 1 saat açık (Teslimattaki durum)
4 = Sensör devamlı açık (Açma/Kapama fonksiyonu, düğmeye
basarak)
5 = Sensör her 30 dakikada bir 3 dakikalığına açılır
6 = Sensör saatte bir 3 dakikalığına açılır
7 = Sensör her 6 saatte bir 3 dakikalığına açılır
8 = Sensör her 12 saatte bir 3 dakikalığına açılır
9 = Sensör her 24 saatte bir 3 dakikalığına açılır
Yeşil LED şarjın yapılmakta olduğunu belirtir:
•
•
LED yanıp sönüyor = Pil şarj ediliyor
LED yanıyor = Pil dolu, şarj cihazı prizden çıkartılmalıdır (Piilin
ömrü)
Tuşa basıldığında veya çalışma modu değiştirildiğinde, sarı LED yakl.
10 sn boyunca pilin durumunu şu şekilde gösterir:
•
•
•
LED yanıyor = Pil dolu
LED yanıp sönüyor = Pili şarj edin
LED kapalı kalıyor = Pil boş
5.3 Açmafazı
40795-TR-141017
Cihaz, gövdenin dışındaki bir düğmeden açılıp kapatılır.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
25
5 Besleme gerilimine bağlanma
1
Res. 26: Açma/Kapama düğmesi gövdenin dışında
1
Açma/Kapama düğmesi
Cihaz, açıldıktan sonra yaklaşık 30 sn boyunca bir ototest yapar:
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
"F 105 Ölçüm değerini bul" durum mesajının ekran veya bilgisayar
bilgileri
Mantıklı bir ölçüm değeri bulunur bulunmaz ekrana bu görüntü çıkar.
Değer, gerçek doluluk seviyesine ve yapılmış ayarlara, örneğin fabrika
ayarına tekabül eder.
40795-TR-141017
26
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Göstergeveayarmodülününkullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
Res. 27: Gösterge ve ayar modülünün yerleştirilmesi
40795-TR-141017
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
27
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.2 Kumandasistemi
1
2
Res. 28: Gösterge ve kumanda elemanları
Tuşfonksiyonları
1
2
Sıvı kristal ekran
Kumanda tuşları
•
[OK] tuşu:
– Menüye genel bakışa geç
– Seçilen menüyü teyit et
– Parametre işle
– Değeri kaydet
•
•
•
Kumandasistemi
[->] tuşu:
– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
– Liste kaydını seç
– İşleme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
– Girilen bilgileri iptal et
– Üst menüye geri git
Cihazı, gösterge ve ayar modülünün dört tuşu ile kullanırsınız. Münferit
menü noktaları LCD display'de gösterilir. Münferit tuşların fonksiyonları için önceki açıklamaya bakın. Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl.
60 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner.
Bu kapsamda, önceden [OK] ile teyitlenmemiş değerler kaybolur.
6.3 Parametreleme
Anamenü
28
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Cihaz, parametreleri girme sonucu kullanım koşullarına uyarlanır.
Parametreler kontrol menüsü üzerinden girilir.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreyealma: Ölçüm yerleri ismi, ortam, kullanım, hazne, seviye
ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon ve yankı eğimi
hakkında bilgiler
Diğerayarlar: Cihaz birimi, yanlış sinyal bastırma, lineerizasyon
eğimi, sıfırlama, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın özellikleri
Bilgi:
Bu kullanma kılavuzunda "Devreye alma", "Tanı" ve "Diğer ayarlar"
menü alanındaki cihaza özgü parametreler açıklanmaktadır. Bu menü
seçeneklerindeki genel parametreler "Gösterge ve ayar modülü"
kullanım kılavuzunda açıklanmaktadır.
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunda "Gösterge" ve
"Bilgi" menü seçenekleri de bulunmaktadır.
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki
münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
Devreyealma-Ortam
Her dolum malzemesinin yansıma özelliği farklıdır. Sıvılarda hata
faktörleri arasında ayrıca dolum malzemesinin aktif yüzeyleri ve
köpükleşme de yer alır. Dökme malzemede ise bunlar toz oluşması,
malzeme koniği ve hazne duvarıdan gelen ek yankılardır.
Sensörün bu farklı ölçüm koşullarına uymasını sağlamak için bu
menüden ilk olarak "Sıvı" veya "Dökme malzeme" seçeneklerine
basılmalıdır.
40795-TR-141017
Bu seçildiğinde sensör optimum bir şekilde ürüne uyarlanır ve ölçüm
güvenliği özellikle yansıma özelliği kötü olan malzemelerde net bir
şekilde artar.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Uygulama Ortamın yanı sıra, kullanım veya kullanım yeri gibi özellikler de ölçümü
etkileyebilir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
29
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bu menü size, sensörü ölçüm koşullarına uyarlama olanağı sunar.
Ayarlama özellikleri "Ortam " menüsü "Sıvı" ve "Dökme malzeme" alt
seçeneklerinden hangisini seçtiğinize bağlıdır.
"Sıvı"da da şu seçenekler vardır:
"Dikey boru" seçeneği ile, kullanılmakta olan dikey borunun iç çap
değerinin verileceği yeni bir pencere açılır.
Uygulamalar şu özelliklerden oluşmaktadır:
Depotankı:
• Yapı: Büyük hacimli, dikey konumda silindirik, yatay konumda
yuvarlak
• Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Sakin dolum malzemesi yüzeyi
– Ölçüm değerlerinin doğru ve kesin olması gerektiğine yöneltilen
yüksek beklenti
• Sensörün özellikleri:
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Ölçüm değerlerinde yüksek doğruluk oranı
– Sensörün kısa bir zaman dilimi içinde reaksiyon göstermesine
gerek yoktur
Üründönüşümlütank:
Yapı: Büyük hacimli, dikey konumda silindirik, yatay konumda
yuvarlak
• Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
• İç düzenekler: yandan monte edilmiş küçük veya üstten monte
edilmiş büyük karıştırma mekanizması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Nispeten sakin dolum malzemesi yüzeyi
– Ölçüm değerlerinin doğru ve kesin olması gerektiğine yöneltilen
yüksek beklenti
– Yoğuşma oluşumu
– Çok az miktarda köpükleşme
– Taşma mümkündür
• Sensörün özellikleri:
•
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
30
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Azami hıza ayarlı olmadığı için ölçüm değerlerinde yüksek
doğruluk oranı
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
Gemitankı(Kargotankı):
Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
Hazne:
– Zemine entegre parçalar (Takviyeler, ısıtma kangalları)
– Yüksek ek bağlantılar 200 … 500 mm (Çapları da büyük)
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, hareket oldukça ürün birikiyor
– Ölçüm değerlerinin son derece doğru olması gerekmektedir (%
95'in üzerinde)
• Sensörün özellikleri:
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Ölçüm değerlerinde yüksek doğruluk oranı
– Yanlış sinyal bastırma gerekli
•
•
Karıştırmakabı(Reaktör):
Yapı: Hazneler herhangi bir büyüklükte olabilir
Dolum malzemesinin hızı:
– Hem hızlı hem yavaş doldurma mümkündür
– Hazne çok sık doldurulup boşaltılmaktadır
• Hazne:
– Ek bağlantılar mevcuttur
– Metal malzemeden büyük karıştırma kanatları
– Debi sabitleyici, ısıtma kangalları
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, hareket oldukça ürün birikiyor
– Güçlü girdap oluşumu
– Yüzey şiddetle oynar, köpük oluşur
• Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde yüksek
ölçüm hızı
– Seyrek oluşan parazit yankılanmaları bastırılır.
•
•
Dozajkabı:
Yapı: Hazneler herhangi bir büyüklükte olabilir
Dolum malzemesinin hızı:
– Çok hızlı dolar ve boşaltılır
– Hazne çok sık doldurulup boşaltılmaktadır
• Hazne: Dar yerde kurulum
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, antende ürün birikiyor
– Köpükleşme
• Sensörün özellikleri:
– Hiç denecek kadar az oranda ortalama değer oluşturulması
neticesinde optimum ölçüm hızı
40795-TR-141017
•
•
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
31
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
– Seyrek oluşan parazit yankılanmaları bastırılır.
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
Dikeyboru:
Dolum malzemesinin hızı:: Çok hızlı dolar ve boşaltılır
Hazne:
– Havalandırma deliği
– Flanş, kaynak dikişi gibi bağlantı yerleri
– Boruda çalışma süresi sapması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Yapışmalar
• Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde optimum
ölçüm hızı
– Boru iç çapının girilmesi, boruda çalışma süresi sapmasını da
göz önüne alır.
– Yankı algılama hassasiyeti düşük
•
•
Bypass(alternatifyol):
Dolum malzemesinin hızı:
– Kısa ve uzun bypass borularında hem hızlı hem de yavaş doldurma mümkündür
– Doluluk seviyesi çoğu kez bir ayarlama mekanizması ile sabit
tutulur
• Hazne:
– Yan taraftan girişler ve çıkışlar
– Flanş, kaynak dikişi gibi bağlantı yerleri
– Boruda çalışma süresi sapması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Yapışmalar
– Yağ ve su ayrılabilir
– Antenin içine taşacak kadar doldurulabilir
• Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde optimum
ölçüm hızı
– Boru iç çapının girilmesi, boruda çalışma süresi sapmasını da
göz önüne alır.
– Yankı algılama hassasiyeti düşük
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
Plastikdepo:
Hazne:
– Ölçüm sabit olarak üzerine veya içine takılmıştır
– Uygulamaya bağlı olarak hazne tavanından ölçüm
– Hazne boş olduğunda ölçüm zeminden yapılabilir
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Plastik tavanda yoğuşma oluşumu
– Dış tesislerde su veya haznenin tavanında kar birikebilir
• Sensörün özellikleri:
– Hazne dışındaki parazit sinyalleri de göz önüne alınır.
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
32
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Taşınabilirplastikgövde:
• Hazne:
– Malzeme ve kalınlık farklı
– Hazne tavanından ölçüm
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Hazne değiştirildiğinde ölçüm değeri sıçrıyor
• Sensörün özellikleri:
– Haznenin değiştirilmesiyle, farklılaşmış refleksiyon şartlarına
hızla uyum
– Yanlış sinyal bastırma gerekli
Açıksular(Seviyeölçümü):
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Sensörün su yüzeyinden uzaklığı çok büyük
– Dalgalanma nedeniyle çıkış sinyalinin büyük oranda sönümlenmesi
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Su yüzeyinde arada sırada madde veya böcek olabilir
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
•
•
Açıkkanal(Debiölçümü)
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Durgun su yüzeyi
– Doğru ölçüm sonucu beklenmektedir
– Su yüzeyine mesafe normalde kısmen büyük
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
•
•
Fazlayağmursuyu(Set):
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Çalkantılı su yüzeyi
– Sensör taşabilir
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
40795-TR-141017
•
•
Gösterim:
Doluluk seviyesi için tipik olmayan tüm uygulamalar için ayar
– Cihazın gösterimi
•
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
33
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
– Cisim tanıma/gözetleme (Ek ayarlar gerekli)
Sensörün özellikleri:
– Sensör, ölçüm aralığındaki her türlü ölçüm değişikliğini hemen
kabul ediyor
– Hemen hemen hiç ortalama değer oluşturulmaması neticesinde
yüksek ölçüm hızı
Dikkat:
Haznede, yoğuşuk su oluşumu sonucu farklı dielektrik değerli sıvıların
ayrılması halinde, radar sensörü belirli koşullarda sadece en yüksek
dielektrik değerli doldurma malzemesini algılayabilir. Bu yüzden,
ayırma katmanlarının hatalı ölçümlere neden olabileceğini göz önünde
bulundurun.
Her iki sıvının toplam yüksekliğini emin ölçmek istiyorsanız, servisimize başvurun veya ayırma katmanı ölçümü için bir cihaz kullanın.
"Döküm malzemesi"nde şu seçenekler vardır:
Uygulamalar şu özelliklerden oluşmaktadır:
Silo(İnce,uzun):
• Metal hazne: Kaynak dikişi
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Sensörün yakınında dolum
– Silo tamamen boş olduğunda sistemde hışırtı artar
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ölçüm değerleri
– Devreye alım sırasında yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir,
otomatik yanlış sinyal bastırma gereklidir
– Kısmen doldurulmuş haznelerde otomatik yanlış sinyal bastırma
Tank(Büyükhacimli):
Beton veya metal hazne:
– Yapılandırılmış hazne duvarları
– İç düzenler mevcut
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
– Büyük döküm açısı
• Sensörün özellikleri:
– Orta derecede ortalama değer oluşturulması
– Ölçüm değerlerinde büyük sıçramalar kabul edilir.
•
34
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Hızlıdoldurmalıtank:
Beton veya metal hazne (Çok hücreli silo için de):
– Yapılandırılmış hazne duvarları
– İç düzenler mevcut
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Kamyon doldurma sonucu ölçüm değerinde sıçramalar
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
•
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
– Büyük döküm açısı
Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortlama değer oluşturma
– Ölçüm değerlerinde çok büyük sıçramalar kabul edilir.
Yığın:
Hareketli taşıma bandına sensör montajı
Yığın profilinin tespiti
Doldurma sırasında yükseklik tespiti
Proses ve ölçüm koşulları:
– Yığın veya traversin profili sonucu ölçüm değerlerinde sıçramalar
– Büyük döküm açısı
– Doldurma akımının yakınında ölçüm
• Sensörün özellikleri:
– Orta derecede ortalama değer oluşturulması
– Ölçüm değerlerinde büyük sıçramalar kabul edilir.
•
•
•
•
Konkasör:
İç düzenler, aşınmaya karşı donatılar ve güvenlik tertibatı mevcuttur
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Kamyon doldurma sonucu ölçüm değerinde sıçramalar
– Hızlı tepki sürati
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
• Sensörün özellikleri:
– Hiç denecek kadar az ortlama değer oluşturma
– Asgari reaksiyon hızı, ölçüm değerlerinde çok büyük sıçramalar
kabul edilir.
•
Gösterim:
Doluluk seviyesi için tipik olmayan tüm uygulamalar için ayar
– Cihazın gösterimi
– Cisim tanıma/gözetleme (Ek ayarlar gerekli)
• Sensörün özellikleri:
– Sensör, ölçüm aralığındaki her türlü ölçüm değişikliğini hemen
kabul ediyor
– Hemen hemen hiç ortalama değer oluşturulmaması neticesinde
yüksek ölçüm hızı
•
Bu seçenek sayesinde sensör uygulamaya veya kullanım yerine
optimum şekilde uyarlanır ve farklı koşullarda belirgin bir şekilde daha
iyi bir ölçüm güvenliği sağlanır.
40795-TR-141017
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Hazne
yüksekliği,ölçümaralığı
Bu seçenek sayesinde sensörün çalışma alanı haznenin yüksekliğine
uyarlanır ve farklı koşullarda ölçüm güvenliği oldukça artar.
Bundan bağımsız olarak aşağıda belirtilen minimum seviye ayarı
yapılmalıdır.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
35
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Hazne
şekli
Malzeme (ortam) ve uygulamanın yanı sıra haznenin şekli de ölçümü
etkileyebilir. Sensörü ölçüm koşullarına uyarlamak için bu menü
seçeneği size belli uygulamalarda hazne zemini ve tavanı için çeşitli
seçenekler sunmaktadır.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Seviye
ayarı
adar sensörü mesafe ölçüm cihazı olduğu için, sensörle dolum
malzemesi yüzeyi arasındaki mesafe ölçülür. Ekranda gerçek dolum
malzemesi seviyesinin görüntülenmesi için ölçülen mesafenin yüzdelik seviyeye getirilmesi gerekmektedir.
3
100%
2
10 m
(393.7")
0,5 m
(19.68")
Böyle bir ayarın yapılabilmesi için uzaklık hazne doluyken ve boşken
girilir (Bkz. aşağıdaki örnek):
0%
1
Res. 29: Min./Maks. seviye ayarı parametreleme örneği
Min. doluluk seviyesi = Maks. ölçüm mesafesi
Maks. doluluk seviyesi = Min. ölçüm mesafesi
Bu değerler bilinmiyorsa, örneğin %10 ve %90 gibi mesafelerle
karşılaştırılabilir. Bu mesafe değerlerinin çıkış noktası daima referans
düzlemdir, yani vidanın veya flanşın conta yüzeyidir. Referans düzle36
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
1
2
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
mine ait verileri Teknik veriler bölümünde bulabilirsiniz. Esas dolum
yüksekliği oradaki veriler temelinde hesaplanır.
Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da
önceki alandan yapılabilir.
Devreyealma-Min.seviyeayarı
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Min. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Ok şimdi mesafe değerine atlar.
4. Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Hazne zemininden sensöre olan uzaklık)
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Devreyealma-Maks.
seviyeayarı
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
40795-TR-141017
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [OK]tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Ok şimdi mesafe değerine atlar.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
4. Yüzde değere tekabül eden dolu hazne mesafesini metre değerinden verin. Maksimum doluluk seviyesinin anten kenarına olan
minimum uzaklığın altında kalmasına dikkat edin.
5. [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet
Tanı-İbre
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Tanı-Ölçümgüvenirliği
Temassız çalışan doluluk seviyesi sensörlerinde ölçüm proses
koşullarından etkilenebilir. Bu menü seçeneğinde doluluk seviyesi
yankısının ölçüm güvenilirliği dB değeri ile gösterilir. Ölçüm güvenilirliği, sinyal gücü eksi parazittir. Değer ne kadar büyük olursa, ölçüm de
o kadar doğru olur. Doğru bir ölçümde değerler > 10 dB'dir.
Tanı-Eğimverileri
"Yankı eğimi" seçeneği yankının sinyal şiddeti ölçüm aralığından dB
değeriyle verilmektedir. Sinyal şiddeti ölçüm kalitesinin değeriendirilmesine izin vermektedir.
"Yanlış sinyal bastırma", boş haznenin kaydedilen hatalı yankılarını
(Bkz. "Diğer ayarlar") ölçüm alanındaki "dB" değerli sinyal gücüyle
verir.
Ölçüm güvenliği hakkında kesin kanıya yankı eğrisi ve yanlış sinyal
bastırma karşılaştırılarak varılır.
•
•
•
38
"X büyütme": Ölçüm aralığının büyüteç fonksiyonu
"Y büyütme": "dB" değerindeki sinyalin 1-, 2-, 5- ve 10 kat büyütülmesi
"Önceki büyüklüğe getirme": Göstergedeki nominal aralığın değiştirilmemiş büyüklüğe geri getirilmesi
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Seçilen eğri sürekli aktüelleştirilir. [OK] tuşuyla zoom fonksiyonu olan
bir alt menü açılır:
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Tanı-Yankıeğimibelleği
"Yankı eğimi belleğ" komutu ile devreye alma zamanında yankı eğimini
kaydedebilirsiniz. Genelde bu tavsiye edilir; hatta bu, Mülk İşletimi
İşlevselliğinin kullanımı için zaruridir. Kayıt olabildiğince düşük bir
doluluk seviyesinde yapılır.
Çalışma sırasında sinyaldeki değişimlerin algılanması için PACTware
kullanım yazılımı ve PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı eğimi
görüntülenip kullanılabilir. Devreye alma yankı eğimi ayrıca yankı eğimi
penceresinde de görüntülenebilir ve gerçek yankı eğimi ile kıyaslanabilir.
Diğerayarlar-Yanlış
sinyalönleme
Aşağıdaki koşullar hatalı yansımalara ve ölçümün zayıflamasına
neden olurlar:
•
•
•
•
Yüksek ek bağlantılar
Hazne iç düzenleri (Taşıyıcı kolon gibi)
Karıştırma mekanizmaları
Hazne duvarlarında biriken maddeler veya kaynak dikişi
Uyarı:
Bir yanlış sinyal bastırıcı bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ölçümü
sırasında bir daha dikkate alınmamaları için bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder.
Mevcut tüm hatalı yansımaların ölçülebilmesi için bu işlem düşük sıvı
seviyesiyle yerine getirilmelidir.
Şu prosedürü izleyin:
1.
[->] tuşuna basarak "Parazit hariçleyici" menü seçeneğini seçin
ve [OK] tuşuna basın.
2. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
40795-TR-141017
3. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
4. [OK] tuşuna yeniden basarak sensör ile dolum malzemesinin
yüzeyi arasındaki gerçek uzaklığı girin.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5. Bu aralıkta mevcut tüm hatalı sinyalleri [OK] ile teyitten sonra
sensör tarafından tespit edilip kaydedilir.
Uyarı:
Yanlış (fazla büyük) bilgi halinde, güncel doluluk seviyesi hatalı sinyal
olarak kaydedileceğinden, doldurma malzemesine olan mesafeyi
kontrol edin. Böylece bu alandaki doluluk seviyesi artık tespit edilemez.
Sensörde önceden bir yanlış sinyal bastırma etkin hale getirilmişse
"Yanlış sinyal bastırma" seçeneğinde şu menü penceresi açılır:
''Sil": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırmayı tamamen silme
görevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlış sinyal bastırıcıyı artık
haznenin ölçüm ve tekniği ile ilgili koşulları yerine getiremediği takdirde kullanılır.
Genişlet": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırıcıyı genişletir. Bu,
yanlış sinyal önlemenin doluluk seviyesi yüksekken yapılmış ve tüm
hatalı yankıların tespit edilememiş olması halinde, yararlı bir işlemdir.
Genişlet" seçeneğine basıldığında ekrana dolum malzemesinin yüzeyi
ile oluşan yanlış sinyalleri bastırma arasındaki uzaklık çıkar. Bu değer
değiştirilebilir ve yanlış sinyal bastırma aralığı bu aralığa genişletilebilir.
Diğerayarlar-Lineerizasyoneğimi
Bir lineerizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır,
örneğin, silindir veya konik tankta hacmin gösterilmesi isteyorsa. Bu
hazne için uygun lineerizasyon eğrileri bulunmaktadır. Bu eğriler,
doluluk yüksekliği ile hazne hacmi arasındaki ilşkiyi belirtirler.
Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne hacminin doğru
görüntülenmesi sağlanır. Hacim yüzde olarak değil de litre veya
kilogram olarak verilecekse ek olarak "Display" menü seçeneğinden
bir ölçekleme ayarı yapılabilir.
Dikkat:
WHG'ye göre bir taşma güvenliği parçası ruhsatı olan cihazlar kullanılacağında aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
40
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri kaydedin,
[ESC] tuşuyla menüden çıkın ve tuşuyla menüden çıkın ve [->] tuşuyla sonraki menü seçeneğine geçin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Diğerözellikler-Sıfırlama Bir sıfırlamada ufak istisnalar dışında tüm ayarlar sıfırlanır. İstisnalar
şunlardır: Şifre, dil, aydınlatma, SIL ve HART çalışma modu.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Teslimatzamanı: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre ayarlarının (siparişle ilgili ayarlar dahil) eski durumuna getirilmesi. Hem bir
yanlış sinyal bastırıcıyı, hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm değeri belleği silinir.
Temelayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları dahil tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem bir yanlış sinyal bastırma,
hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm
değeri belleği silinir.
Devreyealma: Devreye alma menü seçeneğindeki parametre ayarlarını yeniden cihazın standart değerlerine getirilmesi. Hem bir yanlış
sinyal bastırma, hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi
hem ölçüm değeri hem de durum belleği bilgileri toplanılmaya devam
eder. Lineerizasyon özelliği lineere ayarlanır.
Yanlışsinyalbastırma: Önceden oluşturulan bir yanlış sinyal bastırmanın silinmesi. Fabrika ayarında olan yanlış sinyal bastırma etkin
kalır.
İbre-Mesafe: Ölçülen min. ve maks. uzaklıkların gerçek ölçüm değerine çevrilmesi.
40795-TR-141017
Aşağıdaki tablo cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz
modeline bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir ya da
seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
41
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü
Menüseçeneği
Standartdeğer
Devreye alma
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Ortam
Her sensör için farklı:
Sıvı/sulu çözelti
Döküm malzemesi/balast, çakıl taşı
Uygulama
Gösteri
Hazne kalıbı
Bombeli hazne zemini
Bombeli hazne kapağı
Hazne yüksekliği/ Ölçüm aralığı alm., bkz. ek "Teknik veÖlçüm aralığı
riler"
Min. seviye
Ölçüm aralığı alm., bkz. ek "Teknik veriler"
Maks. seviye
0,000 m(d)
Sönümleme
0,0 sn
Akım çıkışı modu
4 … 20 mA, < 3,6 mA
Akım çıkışı Min./
Maks.
Min. akım 3,8 mA, Maks. akım
20,5 mA
Kullanımın kilitlen- Kilit açık
mesi
Ekran
Diğer ayarlar
Dil
Siparişte belirtildiği şekilde
Gösterge değeri
Uzaklık
Gösterge birimi
m
Ölçekleme büyüklüğü
Hacim
Ölçekleme
0,00 lin %, 0 l
l
100,00 lin %, 100 l
Aydınlatma
Sönük
Uzaklık birimi
m
Sıcaklık birimi
°C
Sonda uzunluğu
Dikey borunun fabrikada belirlenen uzunluğu
Lineerizasyon eğimi
Lineer
HART çalışma
modu
Multidrop
Adres 1
6.4 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunun "Sensör verilerini
42
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
kopyalama" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi
halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
40795-TR-141017
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
43
7 PACTware ile devreye alma
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarıbağlayın
Arayüzadaptörüyardımıyladoğrudansensöre
2
1
3
Res. 30: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1
2
3
Bilgisayara USB kablosu
VEGACONNECT arayüz adaptörü
Sensör
ArayüzadaptörüveHART
ile
2
4
USB
N
OPE
3
TWIST
LO
CK
1
5
Res. 31: Bilgisayarın HART üzerinden sinyal hattına bağlanması
1
2
3
4
5
Sensör
HART direnci 250 Ω (Değerlendirmeye bağlı olarak seçilebilir)
2 mm'lik pini ve klemensi olan bağlantı kablosu
Analiz sistemi/PLC/Besleme gerilimi
Arayüz adaptörü (Ör. VEGACONNECT 4)
44
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Uyarı:
Entegre HART dirençli (İç direnç yakl. 250 Ω) besleme yuvalarında
ilaveten harici dirence gerek yoktur. Bu, örn. VEGATRENN 149A,
VEGAMET 381 ve VEGAMET 391 VEGA cihazları için geçerlidir. Piyasada bulunan harici besleme yuvaları da çoğunlukla yeterli büyüklükte
bir akım sınırlama direnci ile donatılmıştır. Bu durumlarda arayüz kon-
7 PACTware ile devreye alma
vertörü 4 … 20 mA hattına paralel olarak bağlanabilir (Önceki şekilde
kesik çizgilerle gösterilmiştir.).
Koşullar
7.2 Parametreleme
Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
Res. 32: Bir DTM görünümü örneği
40795-TR-141017
Standartsürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
45
7 PACTware ile devreye alma
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
7.3 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
40795-TR-141017
46
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8 Diğersistemlerledevreyealma
8.1 DDkontrolprogramları
Cihazın, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden indirilebilir.
8.2 FieldCommunicator375,475
Cihazın, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendirilmesi
için EDD cihaz tanımları mevcuttur.
40795-TR-141017
EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi için,
üreticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yazılımına ihtiyaç
vardır. Bu yazılım internet ortamında güncelleştirilir; üreticinin izin
vermesiyle yeni EDD'ler otomatikman yazılımın cihaz kataloğuna alınır
ve daha sonra bir field communicator'a aktarılabilirler.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
47
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9 Tanı,ÜrünYönetimiveServis
9.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
Bazı uygulamalarda anten sisteminde biriken dolum malzemesi ölçüm
sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle anten sisteminin çok kirlenmemesi
için her sensör ve uygulamanın ihtiyacına uygun önlemler alın. Gerekirse anten sistemi düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
9.2 Ölçümdeğerivesonuçbelleği
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçümdeğeribelleği
100.000'e kadar ölçüm değeri sensörde bir halka arabelleğine
kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Kaydedilebilir değerler şunlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzaklık
Dolum yüksekliği
Yüzde değer
Lin. yüzde
Ölçeklenmiş
Akım değeri
Ölçüm güvenirliği
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat sırasında etkindir ve her 3 saniyede
bir uzaklık, ölçüm güvenirliği ve elektronik sıcaklık gibi özellikleri
kaydeder.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olaybelleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
Yankıeğimibelleği
Devreyealımınyankıeğimi: Bu, devre alımındaki ölçüm koşulları
için referans bir yankı eğimi görevini görür. Kullanımdaki ölçüm koşullarının değiştirilmesi veya sensörde kalan maddeler bu şekilde ortaya
çıkar. Devreye alımın yankı eğimi şu şekilde kaydedilir:
48
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Yankı eğimleri bununla tarih ve saat ve buna ait yankı verileri kaydedilir. Bellek iki alana ayrılmaktadır:
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
•
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Diğeryankıeğimleri: Bu kayıt bölgesinde sensörden 10'a kadar
yankı eğimi bir halka arabelleğine kaydedilebilir. Diğer yankı eğimleri
şu şekilde kaydedilir:
9.3 ÜrünYönetimiFonksiyonu
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
Durummesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 33: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza(Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonunkontrolü(Functioncheck): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
40795-TR-141017
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Spesifikasyonundışındakalandeğerler(Outofspecification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
49
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Bakımihtiyacı(Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Failure
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki hata kodları ve metin
mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bunda sadece dört telli cihazlardaki bazı açıklamaların
geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.
Kod
Neden
SorunGiderme
F013
– Kullanım sırasında sensör
yankı algılamıyor
– Anten sistemi kirli veya
bozuk
– Kurulumu ve parametreleri
kontrol edin ve/veya gereken düzeltmeyi yapın
– Proses modüllerini ve/
veya anteni temizleyin veya
değiştirin
F017
– Seviye ayarı belirtilen
değerlerin dışında kalıyor
– Sınır değerlerine uygun
seviyenin değiştirilmesi
(Min. ve maks. arasındaki
fark ≥ 10 mm olmalıdır.).
F025
– Boru bağlantı noktaları
sürekli olarak yükselmiyor
(Örn. mantıksız değer
çiftleri)
– Lineerizasyon tablosunu
kontrol edin
– Tablonun silinmesi/yeniden
çizilmesi
F036
– Yazılım güncellemesi hatalı
veya yarım kalmış
– Yazılım güncellemesini
tekrarlayın
– Elektronik modelini kontrol
edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F040
– Donanım hatalı
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F080
– Genel yazılım hatası
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
F105
– Cihaz hâlâ açılma aşamasında. Ölçüm değeri de
halen bulunamadı
– Açılma aşamasının sonunu
bekleyin
– Süre, model ve parametrelere bağlı olarak her zaman
yaklaşık 3 dk'ya kadar
Metinmesajı
Hiçbir ölçüm
değeri yok
Ayar süresi
çok kısa
Lineerizasyon
tablosunda
hata
Çalışan bir
yazılımın olmaması
Elektronikte
hata
Genel yazılım
hatası
Ölçüm değerini bul
– EMV arızaları
– EMV etkilerini giderin
İletişim hatası – Dört telli besleme ünitesi ile – Dört telli besleme ünitesini
iç iletişimde transfer hatası
veya elektroniğini değiştirin
50
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
F113
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
SorunGiderme
F125
– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
F260
– Fabrikada yapılan kalibrasyonda hata
– EEPROM'da hata
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
F261
– Devreye alımı tekrarlayın
– Devreye alımda hata
– Yanlış sinyal bastırma hatalı – Sıfırlayın
– Sıfırlama sırasında hata
Metinmesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
Kalibrasyonda hata
Cihaz ayarında hata
F264
– Seviye hazne yüksekliği/
ölçüm aralığı dışında
Kurulum/Dev– Cihazın maksimum ölçüm
reye alım
aralığı yeterli değil
hatası
– Kurulumu ve parametreleri
kontrol edin ve/veya gereken düzeltmeyi yapın
– Daha büyük ölçüm aralığı
olan bir cihaz kullanın
F265
– Çalışma gerilimini test edin
– Sıfırlayın
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
– Sensör artık ölçüm yapmıyor
Ölçüm fonksi– Çalışma gerilimi çok az
yonu arızalı
Functioncheck
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
C700
– Bir simülasyon etkin
– Simülasyonu kapat
– 60 dakika sonra otomatik
kapanmayı bekle
Metinmesajı
Simülasyon
etkin
Outofspecification
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
S600
– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
S601
– Haznenin taşma tehlikesi
– Daha fazla dolum yapılmamasını sağlayın
– Haznede dolum seviyesini
kontrol edin
Metinmesajı
40795-TR-141017
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
Taşma
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
51
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
SorunGiderme
S603
– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
– Elektrik bağlantısını test
edin
– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
Metinmesajı
İzin verilmeyen çalışma
gerilimi
Maintenance
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
M500
– Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine
getirilemedi
– Sıfırlamayı tekrarlayın
– Sensör verili XML dosyasını
sensöre yükleyin
M501
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M502
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M503
– Yankı ve parazit arasındaki
ilişki güvenilir bir ölçüm için
çok azdır.
– Kurulum ve proses koşullarını kontrol edin
– Anteni temizleyin
– Kutuplanma yönünü
değiştirin
– Daha hassas bir cihaz
kullanın
M504
– Donanım hatalı
– Bağlantıları kontrol edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M505
– Doluluk seviyesi yankısı
artık algılanamıyor
– Anteni temizleyin
– Daha uygun anten/sensör
kullanın
– Varsa hatalı yankıları giderin
– Sensör konumu ve hizalamayı optimize edin
Metinmesajı
Teslimat sırasında sıfırlama
hatası
Etkin olmayan
lineerizasyon
tablosunda
hata
Tanı belleğinde hata
Ölçüm güvenirliği çok
düşük
Bir cihaz arayüzünde hata
Hiçbir yankı yok
Arızanıngiderilmesiiçin
izlenecekprosedür
9.4 Arızalarıngiderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
52
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Arızaolduğundayapılacaklar
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
•
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
Dökümmalzemelerinde
ölçümhatalarınıngiderilmesi
Aşağıdaki tablolar döküm malzemelerinde uygulama kaynaklı ölçüm
hataları için tipik örnekler vermektedir. Bununla aşağıdakilerin ölçüm
hataları birbirinden ayrılır:
•
•
•
Dolum seviyesi sabitken
Doldururken
Boşaltırken
Level
"Hatalı şekil" sütunundaki şekiller hem gerçek dolum seviyesini kesik
çizgi olarak gösterir hem de sensör tarafından gösterilen dolum seviyesini ortadan çizilmiş bir çizgi olarak gösterir.
1
2
0
1
2
time
Gerçek dolum seviyesi
Sensörden okunan dolum seviyesi
Uyarılar:
•
•
Sensörün sabit değer gösterdiği her yerde, akım çıkışının arıza
ayarında da olan neden ''Değeri değiştirmeyin''de olabilir
Dolum seviyesi çok az olduğunda neden aynı zamanda çok yüksek hat direnci de olabilir
Sabitdolumseviyesindeölçümhatası
1. Dolum seviyesinin
ölçüm değeri ya çok az
ya da çok yüksek
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
2. Ölçüm değeri % 100
yönüne sıçrıyor
time
40795-TR-141017
0
SorunGiderme
– Min./maks seviyeleme doğru
değil
– Min./maks. seviyelemeyi yapın
– Lineerizasyon eğimi yanlış
– Lineerizasyon eğimini uyarlayın
– Proses koşuluna bağlı olarak
ürün yankısının genliği düşüyor
– Yanlış sinyal bastırılmadı
– Yanlış sinyalleri bastırın
time
Level
0
Neden
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
– Bir yanlış yankının genliği veya – Değişen arıza sinyallerinin
yeri değişti (Ör. Yoğuşum, birisebebini tespit edin, yanlış
ken ürün); yanlış sinyal bastırma
sinyal bastırmayı ör. yoğuşku ile
artık uymuyor
etkin hale getirin
53
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Dolumsırasındaölçümhatası
3. Dolum sırasında
ölçüm değeri % 0 yönüne sıçrıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
4. Ölçüm değeri %
10…20 oynuyor
time
Level
0
5. Ölçüm değeri doldurma sırasında arada bir
% 100'e sıçrıyor
time
Level
0
0
Neden
SorunGiderme
– Bir çoklu yankının (Hazne tavanı – Uygulama parametrelerini kont- ürün yüzeyi) genliği doluluk
rol edin gerekirse hazne tavanı,
seviyesi yankısından daha
malzeme türü, kemerli zemin,
büyüktür
yüksek dielektrik değerini
uyarlayın
– Bir arıza yankısı yerindeki
dolum seviyesi yankısı arıza
yankısından ayırdedilemez
(Çoklu yankıya sıçrıyor)
– Hatalı yankıyı giderin/azaltın:
Hatalı modülleri kutuplanma
yönünü değiştirerek asgariye
indirin
– Daha uygun kurulum pozisyonu
seçin
– Bir aspiratörde enine yansıma,
enine yansımanın yankısının
genliği doluluk seviyesi yankısından daha büyüktür
– Sensörü karşı huni duvarına
hizalayın, doldurma akımı ile
çakışmadan kaçının
– Malzeme koniği gibi düz
olmayan bir dolum malzemesi
yüzeyinden kaynaklanan çeşitli
yankılar
– Malzeme tipi parametresini
kontrol edin, gerekirse uyarlayın
– Kurulumun konumunu ve sensör ayarını en iyi konuma getirin
– Dolum malzemesi yüzeyinden
hazne duvarı üzerine yansımalar (Saptırma)
– Daha uygun bir kurulum
pozisyonu seçin, mesela döner
bağlantı ile sensör ayarını en
optimum konuma getirin.
– Antende değişkenlik gösteren
yoğuşma veya kir
– Yanlış sinyali bastırın veya
yanlış sinyal bastırmayı yakın
alandaki yoğuşma/kirlenme ile
değiştirerek yükseltin
– Döküm malzemelerinde hava
temizleme bağlantılı ya da
esnek anten kapaklı radar
sensörü kullanın
time
Boşaltmasırasındaölçümhatası
6. Ölçüm değeri boşaltma sırasında yakın
alanda kalıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
SorunGiderme
– Yakın alandaki hatalı yankıları
giderin. Bunun için: Anten
soketten dışarı sarkmalıdır
– Antendeki kirlerin alınması
gerekmektedir
– Yakın alandaki hatalı modüller
kutuplanma yönü değiştirilerek
asgariye indiirilir.
– Hatalı sinyallerle ilgili sorunlar
giderildikten sonra yanlış sinyal
bastırıcı silinmelidir. Yeni hatalı
sinyalleri bastırın
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
54
time
Neden
– Hatalı yankı dolum seviyesi
yankısından daha büyük
– Dolum seviyesi yankısı çok
düşük
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
7. Ölçüm değeri boşaltım sırasında arada bir
% 100 yönüne sıçrıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
SorunGiderme
– Yanlış sinyali bastırın veya yakın
alandaki yanlış sinyal bastırmayı
değiştirerek yükseltin
– Döküm malzemelerinde hava
temizleme bağlantılı ya da
esnek anten kapaklı radar
sensörü kullanın
– Aspiratör gibi düz olmayan bir
dolum malzemesi yüzeyinden
kaynaklanan çeşitli yankılar
– Malzeme tipi parametresini
kontrol edin, gerekirse uyarlayın
– Kurulumun konumunu ve sensör ayarını en iyi konuma getirin
time
Level
3. Ölçüm değeri %
10…20 oynuyor
Neden
– Antende değişkenlik gösteren
yoğuşma veya kir
0
time
– Dolum malzemesi yüzeyinden
hazne duvarı üzerine yansımalar (Saptırma)
Arızayıgiderdiktensonra Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
yapılmasıgerekenler
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24SaatHizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
9.5 Elektronikmodülüdeğiştirin
Bir arıza olduğunda elektronik modül kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Tesiste elektronik modül yoksa yetkili bayiye sipariş edilebilir. Elektronik modüller bağlanacağı sensörlere göre ayarlanmıştır ve hepsinin
sinyal çıkışları ve besleme gerilimi birbirinden farklıdır.
Yeni elektronik modülüne, sensörün fabrika ayarları yüklenmelidir.
Alternatifler şunlardır:
•
•
Fabrikada
Tesis içinde kullanıcı tarafından
40795-TR-141017
Her iki durumda da sensörün seri numarasının girilmesi gerekir. Seri
numarası cihazın model etiketinde, cihazın içinde ve irsaliyesinde
bulunmaktadır.
Tesiste yüklerken önce sipariş bilgilerinin internetten indirilmesi gerekmektedir (Bkz. "Elektronik modül" kullanım kılavuzu).
Dikkat:
Uygulama ile ilgili tüm ayarlar yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle,
elektronik değiştirileceğinde yeniden devreye alım yapın.
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
55
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Sensörün ilk devreye alınışında parametrelemenin verilerini kaydettiğinizde bunları yeniden yedek elektronik modüle aktarabilirsiniz.
Yeniden devreye almak bu aşamadan itibaren gerekmez.
9.6 Yazılımgüncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
•
•
•
•
•
Cihaz
Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Hem güncel cihaz yazılımı hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Yazılım" linkinden bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgiyi www.vega.com/downloads sayfasındaki "Lisanslar"
linkinden bulabilirsiniz.
9.7 Onarımdurumundaizlenecekprosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
40795-TR-141017
56
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
10 Sökme
10 Sökme
10.1 Sökmeprosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Montaj" ve "Besleme gerilimine bağlanma" bölümünü dikkate alın ve
orada listelenen adımları tersten yerine getirin.
10.2 Bertarafetmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için bileşenleri
kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler
kullanmaktayız.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Avrupa Birliği içinde bertaraf ve tekrar değerlendirme hususları
aşağıdaki "Elektroniğin yeniden kullanılması" ve "Pilin ya da akünün
yeniden kullanılması" bölümündeki açıklamalara uygun şekilde yerine
getirilmelidir. Avrupa Birliğinin dışında kalan ülkelerde yerel düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.
Elektroniğinyenidenkullanılması
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Bu nedenle cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel
kullanım için olan cihazları kabul edebilmektedir.
Pil/Aküyenidenkullanılması
Uyarı:
Bertaraf etme prosedürü piller ve akümülatörler için yapılan 2006/66/
AT düzenlemesine tabidir.
Piller ve aküler kısmen hem çevre için zararlı hem de yeniden değerlendirilebilir değerli ham maddeler içermektedir. Bu nedenle piller ve
aküler ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır.
40795-TR-141017
Yasalar gereğince tüm kullanıcılar, atık pilleri bu piller için öngörülmüş pil toplama tesislerine (Başka bir ifadeyle belediyeye ait atık pil
toplama noktalarına) vermekle yükümlüdür. Piller ve aküler, usulüne
uygun şekilde bertaraf edilmeleri için bize de gönderilebilir. Ancak bu,
lityum bazlı pillerde nakliye kurallarının çok katı, nakliyatın çok uğraştırıcı ve pahalı olması nedeniyle normalde pek de makul bir seçenek
olmamaktadır.
Akülerin yerinden sökülmesi için şu prosedürü izleyin:
•
•
•
•
Tedarik bölmesinin kapağını çıkarın
Bağlantı fişini gevşetin
Tespit vidasını gevşetin
Komple modülü plastik şişe ile çekip çıkartın
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
57
10 Sökme
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
40795-TR-141017
58
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
11 Ek
11 Ek
11.1 Tekniközellikler
Genelbilgiler
316L, 1.4404'e veya 1.4435'e uygundur
Ortamla temas eden malzemeler
Ʋ Adaptör flanş
PP-GF30 schwarz
Ʋ Anten
PBT-GF 30
Ʋ Adaptör flanş contası
Ʋ Ayar merceği
FKM (COG VI500), EPDM (COG AP310)
PP
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
Ʋ Manşet flanş
PP-GF30 schwarz
Ʋ Montaj kulbu sabitleme vidaları
316L
Ʋ Kurulum bileziği
Ʋ Adaptör flanş sabitleme vidaları
Ʋ Plastik gövde
Ʋ Alüminyum pres döküm gövdesi
Ʋ Paslanmaz çelik gövde
Ʋ Gövde ve gövde kapağı arasında
conta
Ʋ Gövde kapağında izleme penceresi
(opsiyonel)
316L
304
Plastik PBT (Poliester)
Alüminyum pres döküm AlSi10Mg, toz kaplama - Temel:
Poliester
316L
NBR (paslanmaz çelik gövde, hassas döküm), silikon
(alüminyum ve plastik gövde; paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış)
Polikarbonat
Ʋ Topraklama terminalleri
316L
Ʋ Flanşlar
DIN DN 80' üstü, ASME 3" üstü, JIS DN 100 10K üstü
Proses bağlantıları
Ağırlık (Proses bağlantısına ve gövde
malzemesine göre değişir)
Maks. sıkıştırma torkları, plastik huni anten
0,7 … 3,4 kg (1.543 … 7.496 lbs)
Ʋ Montaj vidaları Sensör gövdesinde
montaj bileziği
4 Nm (2.950 lbf ft)
Ʋ Flanş vidaları Adaptör flanşı DN 100
7 Nm (5.163 lbf ft)
Ʋ Flanş vidaları Sıkıştırma flanşı DN 80
5 Nm (3.689 lbf ft)
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torku
Ʋ Plastik gövde
40795-TR-141017
Ʋ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
Girişbüyüklüğü
Ölçüm büyüklüğü
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
10 Nm (7.376 lbf ft)
50 Nm (36.88 lbf ft)
Ölçüm büyüklüğü sensörün proses bağlantısı ile doldurma malzemesinin yüzeyi arasındaki mesafedir. Referans
ortamı flanşın sızdırmaz yüzeyidir.
59
11 Ek
3
4
1
2
Res. 43: Giriş büyüklüğü ile ilgili veriler
1
2
3
4
Referans düzlem
Ölçüm değeri, maks. ölçüm aralığı
Anten uzunluğu
Kullanılabilir ölçüm aralığı
Maks. ölçüm aralığı
Tavsiye edilen ölçüm aralığı
15 m (49.21 ft)
15 m (49.21 ft)'ye kadar
Ölçümhassasiyeti(DINEN60770-1uyarınca)
DIN EN 61298-1 uyarınca proses-referans koşulları
Ʋ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
Ʋ Hava basıncı
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)
Ʋ Bağıl nem
Kurulum - Referans koşulları
45 … 75 %
Ʋ Entegre parçalara olan minimum
uzaklık
> 200 mm (7.874 in)
Ʋ Hatalı yansımalar
Büyük yanlış sinyal kullanım sinyalinden 20 dB daha
küçük
Ʋ Reflektör
60
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Sıvılarda ölçüm sapması
Düz plaka reflektörü
11 Ek
10 mm (0.394 in)
2 mm (0.079 in)
0
- 2 mm (- 0.079 in)
1,0 m
(3.280 ft)
- 10 mm (- 0.394 in)
1 2
3
Res. 44: Referans koşullarına tabi ölçüm sapması
1
2
3
Referans düzlem
Anten kenarı
Tavsiye edilen ölçüm aralığı
Tekrar üretilebilirlik
≤ ±1 mm
EMU etkisi altında ölçüm sapması
≤ ±30 mm
Dökme malzemelerde ölçüm sapması
Değerler büyük oranda uygulamaya bağlıdır. Bu nedenle
bağlayıcı bilginin olması gibi bir durum söz konusu
değildir.
Ölçümözellikleriveperformansbilgileri
Ölçüm frekansı
K bandı (26 GHz teknolojisi)
Ölçüm devri süresi yaklaşık olarak
700 ms
Işın açısı2)
10°
Sıçrama cevap süresi
1)
≤3s
Yansıyan YF performansı (Parametrelere bağlı)3)
Ʋ Ortalama spektral verici debisi yoğun- -14 dBm/MHz EIRP
luğu
Ʋ Maksimum spektral verici debisi
yoğunluğu
Ʋ 1 m mesafede maks. güç yoğunluğu
Çevrekoşulları
Çevre, depo ve nakliye sıcaklığı
Proseskoşulları
Proses sıcaklığı (Proses bağlantısından
ölçülmektedir)
40795-TR-141017
Hazne basıncı
+43 dBm/50 MHz EIRP
< 1 µW/cm²
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
-1 … 2 bar (-100 … 200 kPa/-14.5 … 29.0 psig)
Hazne basıncı - DN 100 PP veya PP-1 … 1 bar (-100 … 100 kPa/-14.5 … 14.5 psig)
GF 30'dan itibaren adaptör flanşlı model
1)
2)
3)
Sıçrama cevap süresi çıkış sinyali ilk kez nihai değerin %90'ına ulaşıncaya kadar (IEC61298-2) ölçüm mesafesinin aniden değişmesinden sonraki süre (Sıvılarda maks. 0,5 m, dökme malzeme uygulamalarında maks. 2 m.)
Verilen ışın açısının dışında radar sinyalinin enerji seviyesi % 50 (-3 dB) azalmaktadır
EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
61
11 Ek
Titreşim mukavemeti
Ʋ Adaptör flanşlı
Ʋ Montaj kulplu
Darbe mukavemeti
Göstergeveayarmodülü
Gösterge öğesi
Ölçüm değerinin göstergesi
Ʋ Rakam sayısı
Ʋ Rakam büyüklüğü
Ayar elemanları
Koruma tipi
Ʋ Ambalajsız
Ʋ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
Ʋ Gövde
Ʋ İzleme penceresi
Göstergevekumandaelemanları
Gösterge öğeleri
Ʋ Tedarik odasındaki yeşil LED
Ʋ Tedarik odasındaki sarı LED
Ayar elemanları
Ʋ Tedarik odasındaki döndürmeli
anahtar
Ʋ Gövdenin dışında bulunan anahtar
EN60068-2-6 uyarınca 5…200 Hz'de 2 g (Rezonansta
titreşim)
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 1 g (Rezonansta
titreşim)
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
Arkadan aydınlatmalı ekran
5
E x B = 7 x 13 mm
4 tuş
IP 20
IP 40
ABS
Poliester folyo
Şarj işleminin göstergesi
Şarj durumunun göstergesi
Çalışma modu seçeneği
Açma ve kapama
Entegresaat
Tarih formatı
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Saat formatı
Saatte sapma maks.
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
Elektroniksıcaklıkölçümü
Çözünürlük
0,1 °C (1.8 °F)
İzin verilebilir sıcaklık aralığı
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
Çıkış gerilimi
62
100 … 240 V AC
24 V DC
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Dışşarjaleti
Şebeke gerilimi
±1 °C (1.8 °F)
11 Ek
Çıkış akımı (Kısa devreye karşı dayanıklı) 500 mA
maks.
Şarj akımı sınırlaması
70 mA
Entegreakü
Tip
Lityum iyonları
Akü kapasitesi
4,7 Wsa
DC fişi (iç artı, dış eksi)
Gerilim
% 0'dan % 100'e şarj süresi yaklaşık
10 dakikalık % 0'lık yüklemeden sonra
çalışma süresi
2,1 mm
14,8 V
4h
>3h
Akü doluyken çalışma modu 4'te çalışma > 60 h
süresi (Sensör sürekli açık konumda)
Sıcaklık aralığı
Ʋ Akü yükle
Ʋ Akü ile kullanım
Sıcaklığın pilin kapasitesini düşürmesi
Ʋ +25° C (+77 °F)
Ʋ -10° C (+14 °F)
Elektriğekarşıkorunmaönlemleri
Gövde modeline bağlı olarak koruma tipi
Ʋ Plastik gövde
Ʋ Alüminyum gövde; paslanmaz çelik
gövde- hassas döküm; paslanmaz
çelik gövde - Elektrolizle parlatılmış
Aşırı gerilim kategorisi
Koruma sınıfı
0 … +45° C (+32 … +167 °F)
-20 … +60° C (-4 … +140 °F)
100 %
50 %
IP 66/IP 67 (NEMA 4X)
IP 66/IP 68 (0,2 bar), NEMA 6P4)
III5)
III6)
11.2 Ebatlar
40795-TR-141017
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
4)
5)
6)
Koruma tipine uygunluk şartı uygun nitelikte bir kablo ve doğru bir montajdır.
IEC 61010-1
IEC 61010-1
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
63
11 Ek
Gövde
~ 87 mm
(3.43")
ø 79 mm
(3.11")
ø 84 mm
(3.31")
M16x1,5
112 mm
(4.41")
M16x1,5
120 mm
(4.72")
~ 84 mm
(3.31")
M20x1,5/
½ NPT
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Res. 45: Gövdenin ebatları - Entegre gösterge ve kontrol modüllü gövde yüksekliği 9 mm/0.35 in değerinde artar
1
2
Plastik gövde
Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik gövde
40795-TR-141017
64
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
11 Ek
VEGAPULS67,Montajkulplumodel
125 mm
(4.92")
75 mm
(2.95")
9 mm
(0.35")
107 mm
(4.21")
115 mm
(4.53")
40795-TR-141017
9 mm
(0.35")
85 mm
(3.35")
12 mm
(0.47")
PP
15 mm
(0.59")
8,5 mm
(0.34")
19 mm
(0.75")
PBT-GF30
98 mm
(3.86")
170 mm
(6.69")
300 mm
(11.81")
1.4301
2,5 mm
(0.10")
12 mm
(0.47")
Res. 46: VEGAPULS 67, Montaj kulplu
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
65
11 Ek
19 mm
(0.75")
126 mm
(4.96")
10,5 mm
(0.41")
VEGAPULS67,Manşetflanşlımodel
ø 107 mm
(4.21")
ø 21 mm
(0.83")
ø 75 mm (2.95")
ø 115 mm (4.53")
ø 156 mm (6.14")
ø 200 mm (7.87")
Res. 47: VEGAPULS 67, DN 80 PN 16/ASME 3" 150lbs/JIS80 10K için uygun manşet flanş
40795-TR-141017
66
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
11 Ek
20 mm
(0.79")
ø 75 mm (2.95")
ø 98 mm (3.86")
8 mm
(0.32")
1
31 mm
(1.22")
138 mm (5.43")
VEGAPULS67,Adaptörflanşlımodel
2
Res. 48: VEGAPULS 67, Adaptör flanş
Adaptör flanş
Conta
40795-TR-141017
1
2
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
67
11 Ek
11.3 Sınaimülkiyethakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com>。
11.4 Marka
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
40795-TR-141017
68
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
INDEX
INDEX
A
Ana menü 28
Arızaların giderilmesi 52
Ayar
– sistemi 28
B
Bağla
– Bilgisayara 44
Besleme gerilimi 8
Blendaj 24
C
Çalışma prensibi 8
D
Devreye almanın yankı eğimi 39
Durum mesajları - NAMUR NE 107 49
E
EDD (Enhanced Device Description) 47
Eğim verileri
– Yankı eğimi 38
– Yanlış sinyal bastırma 38
Elektronik bölmesi 24
H
HART
– Direnç 44
Hata kodları 51
Hazne düzenleri 20
Hazne kalıbı 36
Hazne yüksekliği 35
O
Olay belleği 48
Onarım 56
Ölçüm değeri belleği 48
Ölçüm güvenirliği 38
Ölçüm sapması 53
S
Servis - Çağrı Merkezi 55
Seviye ayarı 37
Sıfırlama 41
Soket 16
Standart değerler 41
T
Taban kasaları 21
Topraklama 24
U
Uygulama
– Dikey boru 30
– Döküm malzemesi 34
– Sıvı 30
W
WHG uyarınca taşma güvenliği 40
Y
Yankı eğimi belleği 48
Yanlış sinyal bastırma 39
Yansıma özellikleri 29
Yedek parçalar
– Ek elektronik - Akü paketi 10
I
İbre 38
K
Karıştırma mekanizması 20
L
Lineerizasyon eğimi 40
40795-TR-141017
M
Model etiketi 7
N
NAMUR NE 107 50, 52
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
69
Notes
40795-TR-141017
70
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
40795-TR-141017
Notes
VEGAPULS 67 • HART ve akü paketi
71
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
40795-TR-141017
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGAPULS 67