Kullanim Kilavuzu
Seramik ölçüm hücreli basınç konvertörü
VEGABAR 82
4 … 20 mA
Document ID: 45027
İçindekiler
İçindekiler
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon.......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup........................................................................................................................ 4
1.3 Kullanılan simgeler............................................................................................................ 4
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 5
2.6 İzin verilen proses basıncı................................................................................................. 5
2.7 NAMUR tavsiyeleri............................................................................................................ 6
2.8 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 6
3 Ürün tanımı
3.1 Yapı................................................................................................................................... 7
3.2 Çalışma şekli..................................................................................................................... 8
3.3 Tamamlayıcı temizlik yöntemi.......................................................................................... 11
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama......................................................................................... 12
3.5 Aksesuarlar ve yedek parçalar........................................................................................ 12
4 Monte edilmesi
4.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar.................................................................... 14
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme............................................................................... 15
4.3 Proses basıncının ölçümü................................................................................................ 17
4.4 Seviye ölçümü................................................................................................................. 20
4.5 Dış gövde........................................................................................................................ 21
5 Besleme gerilimine bağlanma
5.1 Bağlantının hazırlanması................................................................................................. 22
5.2 Bağla............................................................................................................................... 23
5.3 Bir hücreli gövde ............................................................................................................. 24
5.4 Gövde IP 66/IP 68 (1 bar)................................................................................................ 24
5.5 Model IP 68 (25 bar) dış gövde....................................................................................... 25
5.6 Açma fazı........................................................................................................................ 26
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması....................................................................... 28
6.2 Kumanda sistemi............................................................................................................. 29
6.3 Ölçüm değerinin göstergesi............................................................................................ 29
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma................................................................................ 30
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım........................................................................... 31
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 44
8 Tanı ve hizmet
8.1 Bakım.............................................................................................................................. 47
2
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
7 PACTware ile devreye alma
7.1 Bilgisayarı bağlayın.......................................................................................................... 45
7.2 Parametreleme................................................................................................................ 45
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 46
İçindekiler
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Arızaların giderilmesi....................................................................................................... 47
IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin değiştirilmesi............................................. 48
Elektronik modülü değiştirin............................................................................................ 49
Yazılım güncelleme.......................................................................................................... 50
Onarım durumunda izlenecek prosedür.......................................................................... 50
9 Sökme
9.1 Sökme prosedürü............................................................................................................ 51
9.2 Bertaraf etmek................................................................................................................. 51
Teknik özellikler............................................................................................................... 52
Toplam sapmanın hesaplanması..................................................................................... 63
Toplam sapmanın hesaplanması - pratikten örnek.......................................................... 64
Ebatlar............................................................................................................................. 66
45027-TR-150108
10 Ek
10.1
10.2
10.3
10.4
Ex alanlar için güvenlik açıklamaları
Ex uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve Ex sertifikalı her
cihazın yanında bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-11-19
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
3
1 Bu belge hakkında
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedef grup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılan simgeler
Bilgi, öneri, açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Ex uygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürde izlenecek adım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlem sırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilin imhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
45027-TR-150108
4
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amaca uygun kullanım
VEGABAR 82 cihazı, proses basınç ve hidro statik doluluk seviyesi
ölçümünde kullanılan bir basınç transdüktörüdür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlış kullanma uyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda
belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve
geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uymak
zorundadır.
Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut
durumda işletilebilir. Kullanıcı, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden
sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
2.5 CE uygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
45027-TR-150108
2.6 İzin verilen proses basıncı
İzin verilen proses basıncı model etiketi üzerinde "process pressure"
olarak gösterilir, bakınız Bölüm "Yapı". Bu aralık, güvenlik nedeniyle
aşılmamalıdır. Bu, proses bağlantısında izin verilen basınç aralığın-
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
5
2 Kendi emniyetiniz için
dan daha yüksek ölçüm aralığı olan bir ölçüm hücresi takılı olsa bile
geçerlidir.
2.7 NAMUR tavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 43 – Ölçüm konverterlerinin arıza bilgileri için sinyal seviyesi
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.8 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
45027-TR-150108
6
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
3 Ürün tanımı
3 Ürün tanımı
Model etiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
16
15
14
13
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Ürün kodu
3 Onay alanı
4 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
5 Koruma tipi
6 Ölçüm aralığı
7 İzin verilen proses basıncı
8 Madde - Islanmış parçalar
9 Donanım ve yazılım versiyonu
10 Sipariş numarası
11 Cihazın seri numarası
12 Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
13 Cihaz koruma sınıfı simgesi
14 Cihaz belgelerine ait ID numaraları
15 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
16 CE işareti için bildirim yapılan yer
17 Ruhsat yönergesi
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
45027-TR-150108
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
7
3 Ürün tanımı
•
•
•
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Bu kullanım kılavuzunun
geçerlilik alanı
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
•
•
•
•
•
1.0.0 üstü donanım
Yazılım versiyonu 1.0.0'dan itibaren
Basınç transdüktörü
Dokümantasyon
–– Minik kullanım kılavuzu VEGABAR 82
–– Karakteristik eğri test sertifikası
–– Opsiyonel cihaz donanımlarının kılavuzları
–– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
–– Gerekmesi halinde başka belgeler
"Software & Documents", adlı DVD'nin içinde bulunanlar
–– Kullanım kılavuzları
–– Güvenlik açıklamaları
–– PACTware/DTM-Collection
–– Sürücü yazılımı
Bilgi:
Kullanım kılavuzunda opsiyonel olan cihaz özellikleri de tanımlanmaktadır. Teslimat kapsamı verilen siparişin özelliklerine bağlıdır.
Ölçüm büyüklükleri
3.2 Çalışma şekli
VEGABAR 82 şu proses değerleri ölçümü için uygundur:
•
•
Proses basıncı
Dolum seviyesi
Uygulama alanı
8
VEGABAR 82, hemen hemen tüm sanayi alanlarında kullanıma elverişlidir. Şu basınç şekillerinin ölçümünde kullanılır.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Res. 2: Proses basıncının VEGABAR 82 ile ölçümü
3 Ürün tanımı
•
•
•
Aşırı basınç
Mutlak basınç
Vakum
Ölçüm ortamları
Ölçüm ortamları gaz, buhar ve sıvılardır.
Ölçüm sistemi
Sensör öğesi, dayanıklı bir seramik zarı olan CERTEC® ölçüm hücresidir. Proses basıncı seramik zarı yönlendirerek ölçüm hücresinde
kapasite değişimi oluşmasını sağlar. Bu, elektriksel bir sinyale dönüştürülür ve çıkış sinyali üzerinden ölçüm değeri olarak bildirilir.
Proses bağlantısı ve ölçüm düzenine bağlı olarak ölçüm malzemeleri
viskoz olabilirler veya abrazif malzemeler barındırabilirler.
CERTEC® ölçüm hücresi iki farklı modül boyutunda kullanılmaktadır:
•
•
Basınç türleri
Küçük proses bağlantılarında ø 17,5 mm
Hem büyük proses ve flanş bağlantılarında hem de basınç ölçüm
aralığı 100 bar olduğunda ø 28 mm
Ölçüm hücresi, seçilen basınç türüne farklı bir yapı gösterir.
Göreceli basınç: Ölçüm hücresi atmosfere açıktır. Ortam basıncı,
ölçüm hücresinde ölçülür ve kompanze edilir. Böylece ölçüm değerine
etki etmez.
Mutlak basınç: die Messzelle ist evakuiert und gekapselt. Der
Umgebungsdruck wird nicht kompensiert und beeinflusst somit den
Messwert.
İklimlendirilmiş göreceli basınç: Ölçüm hücresinin içi boşaltılmış
ve kapsüllenmiştir. Ortam basıncı, elektronik aksamındaki bir referans
sensörüyle ölçülür ve kompanze edilir. Böylece ölçüm değerine etkili
olmaz.
Aşağıdaki grafiksel gösterimler seramik ölçüm hücresinin proses
bağlantısına ve farklı sızdırmazlık konseptlerine nasıl yerleştirileceğini
göstermektedir.
45027-TR-150108
Sızdırmazlık konseptleri
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
9
3 Ürün tanımı
Geride yerleşim
1
2
3
4
5
Res. 3: Geriye monte edilen ölçüm hücresi
1 Ölçüm hücresi
2 Ölçüm hücresi contası
3Zar
4 Proses bağlantısı
5 Proses bağlantısı contası
Yüzey seviyesinde tekli
contayla yerleştirme
1
2
3
4
5
Res. 4: Ölçüm hücresinin yüzey seviyesine monte edilmesi
1 Proses bağlantısı contası
2 Ölçüm hücresi
3 Ölçüm hücresi contası
4 Proses bağlantısı
5Zar
45027-TR-150108
10
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
3 Ürün tanımı
Yüzey seviyesinde ikili
contayla yerleştirme
1
2
3
4
5
Res. 5: Ölçüm hücresinin ikili contayla yüzey seviyesinde yerleştirilmesi
1 Ölçüm hücresi
2 Ölçüm hücresi contası
3 Proses bağlantısı
4 Ölçüm hücresi için ek olarak, ön tarafta bulunan conta
5Zar
Aseptik bağlantıda
montaj
1
2
3
4
5
Res. 6: Ölçüm hücresinin hijyenik montajı
1 Ölçüm hücresi
2 Ölçüm hücresi kalıplanmış contası
3 Proses bağlantısı için kesintisiz conra
4 Proses bağlantısı
5Zar
3.3 Tamamlayıcı temizlik yöntemi
VEGABAR 82ün, "yağ, gres ve silikon yağı kullanılmayan" modeli de
mevcuttur. Bu cihazlar, özel olarak gres, yağ, oksit veya silikondan
(LABS içermeyen) arındıran özel bir temizleme yönteminden geçmiştir.
45027-TR-150108
Prozese katılan tüm parçalar ve dışarıdan ulaşılabilecek tüm yüzeyler
bu özel temizlik sürecinden geçer. Son derece yüksek bir temizlik
düzeyinin tutturulabilmesi için, cihazlar temizlik sürecinin hemen
ardından plastik bir folyo ile ambalajlanır. Bu yüksek temizlik düzeyi,
cihaz orijinal ambalajından çıkarılmadığı sürece bozulmadan devam
eder.
Dikkat:
Bu modeldeki VEGABAR 82 oksijenli uygulamalarda kullanılmamalıdır. Bu tür uygulamalar için VEGABAR 80 serisinin "yağ ve gressiz
oksijenli kullanımlar " için olan özel modeli bulunmaktadır.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
11
3 Ürün tanımı
Ambalaj
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliye kontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depo ve nakliye sıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.5 Aksesuarlar ve yedek parçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
VEGADIS 82
12
VEGADIS 82, HART protokollü sensörlerin ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve ayarlanması amaçlıdır. 4 … 20 mA/HART sinyal hattına
sokulur.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
3 Ürün tanımı
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 82" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
45300) bulabilirsiniz.
Koruyucu kapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "DIN-EN-ASME-JIS gereğince
flanşlar" bölümüne bakın (Belge-ID 31088).
Kaynatma desteği
Kaynak destekleri, sensörün prosese bağlantısını sağlar.
Elektronik modül
VEGAPULS 80 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 80 serisinin
basınç konvertörünün değiştirilebilir bir paraçasıdır. Farklı sinyal çıkışlarına uyan farklı bir model mevcuttur.
Daha detaylı bilgileri ek kılavuz "Kaynak desteği VEGABAR 80 Serisi"nde (Belge ID 45082) bulabilirsiniz.
45027-TR-150108
Daha fazla bilgiyi "VEGABAR 80 serisi elektronik modülü" kullanım
kılavuzunda (Belge ID 45054) bulabilirsiniz.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
13
4 Monte edilmesi
4 Monte edilmesi
Proses koşulları için
uygunluk
4.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
Neme karşı koruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Vidalama
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Cihazın kullanılacağı yerde kuvvetli vibrasyon bulunması halinde,
dış gövdesi olan cihaz modelleri kullanılmalıdır. Bakınız "Dış gövde
bölümü".
Sıcaklık sınırları
Daha yüksek proses sıcaklıkları da genelde de daha yüksek çevre
sıcaklıklarını ifade etmektedir. "Teknik veriler" bölümünde , elektronik
gövde ve bağlantı kablolarının çevresi için verilen sıcaklık üst sınırlarının üzerine çıkılmamasına dikkat edin.
14
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Titreşimler
4 Monte edilmesi
2
1
Res. 7: Sıcaklık aralıkları
1 Proses sıcaklığı
2 Ortam sıcaklığı
Filtre öğeleri
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme
VEGABAR 82 cihazının havalandırması ve basınç dengelemesi,
hava geçirgenliği olan ama nemi bloke eden bir filtre öğesi tarafından
yapılır.
Dikkat:
Filtre öğesi, zamansal gecikmeli basınç dengelemesi yaratır. Bu
yüzden, gövde kapağının süratli açılması/kapatılması ölçüm değerlerinin yaklaşık 5 s'lik bir sürede 15 mbar'a kadar farklılık göstermesine
neden olur.
Filtre öğesinin havalandırmasının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için filtre öğesinde hiç bir çökelme olmamalıdır.
Dikkat:
Filtre öğesinin temizliğini yaparken yüksek tazyik kullanmayınız, çünkü hasar görebilir ve gövde nemlenebilir.
Bundan sonraki bölümlerde, filtre öğesinin her bir cihaz modelindeki
yeri ve bağlantısı anlatılacaktır.
Cihazın Ex-olmayan ve
Ex-ia-modelleri
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
45027-TR-150108
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
15
4 Monte edilmesi
4
4
1
4
2
3
Res. 8: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-olmayan ve Ex-ia-model
1
2
3
4
Gövde plastik, paslanmaz çelik hassas döküm
Gövde alüminyum
Gövde paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış
Filtre öğesi
Aşağıdaki cihazlarda filtre öğesi yerine kör tapa bulunur:
•
•
Ex-d.model cihazlar
Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (1 bar) - havalandırma bağlantısı sabit
yapılmış kablodaki kapiler üzerinden
Mutlak basınçlı cihazlar
Filtre öğesi, proses sbaugruppe eingebaut. Es sitzt in einem drehbaren Metallring und hat folgende Funktion:
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Metal halkayı, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı
geleceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı
daha iyi korunmuş olur.
3
3
4
4
1
2
Res. 9: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-d-Model
1
2
3
4
Tek hücreli gövde - Alüminyu, paslanmaz çelik hassas döküm
İki hücreli gövde Alüminyum, paslanmaz çelik hassas döküm
Döndürülebilir metal halka
Filtre öğesi
Second Line of Defense
cihazlar
16
Second Line of Defense (SLOD), proses izolasyon sisteminin ikinci
kademesidir ve gövdenin dar kısmında gaz geçirmez dar geçit şeklindedir; malzemenin gövdeye girmesini engeller.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.
4 Monte edilmesi
Proses modülü bu cihazlarda komple kapsüllenmiştir. Havalandırmaya
gerek bırakmayan bir mutlak basınç ölçüm hücresi takılıdır.
Göreli basınç ölçüm aralıklarında, ortam basıncı elektronik aksamda
bulunan bir referans sensörüyle ölçülür ve denkleştirilir.
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
1
1
Res. 10: Filtre öğesinin pozisyonu - sızdırmazlık aplikasyonu
1 Filtre öğesi
Cihazın IP 69K modeli
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
1
Res. 11: Filtre öğesinin pozisyonu - IP 69K modeli
45027-TR-150108
1 Filtre öğesi
Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.
Gazlarda ölçüm düzeni
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
4.3 Proses basıncının ölçümü
Ölçüm düzeni için şu uyarılara dikkat ediniz:
17
4 Monte edilmesi
•
Cihazı ölçüm yerinin üst tarafına monte ediniz.
Oluşabilecek nem böylece proses borusuna akabilir.
1
2
3
Res. 12: Boru hatlarındaki gazların proses basıncının ölçüm düzeni
1 VEGABAR 82
2 Durdurma ventili
3 Boru hattı
Buharlarda ölçüm düzeni
Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•
Bağlantıyı bir sifonla yapınız
Sifonu izole etmeyiniz
Devreye almadan önce sifonu su ile doldurunuz
45027-TR-150108
18
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
4 Monte edilmesi
1
1
2
2
3
3
4
4
Res. 13: Boru hatlarındaki buharın proses basıncının ölçüm düzeni
1
2
3
4
VEGABAR 82
Durdurma ventili
U veya daire şeklinde sifon
Boru hattı
Boru dirseklerinde oluşan nem, koruyucu bir su tabakası görevi görür.
Bu su tabaka ile, yüksek ısılı buhar uygulamalarında ölçüm konvertöründe ortalama <100 °C ısı sağlanır.
Sıvılarda ölçüm düzeni
Ölçüm düzeni için şu uyarılara dikkat ediniz:
•
Cihazı ölçüm yerinin alt tarafına monte ediniz.
45027-TR-150108
Etkin basınç hattı sürekli sıvıyla doludur, gaz baloncukları böylece
proses borusuna geri dönerler.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
19
4 Monte edilmesi
3
2
1
Res. 14: Boru hatlarındaki sıvıların proses basıncının ölçüm düzeni
1 VEGABAR 82
2 Durdurma ventili
3 Boru hattı
Ölçüm düzeni
4.4 Seviye ölçümü
Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•
Cihazı azami doluluk seviyesinin altında monte ediniz
Cihazı doldurma akımından ve boşaltımdan uzağa monte ediniz
Cihazı karıştırma tertşbatının basınç darbelerine karşı korunaklı bir
şekilde monte ediniz
Res. 15: Dolum seviyesi ölçümünde ölçüm düzeni
45027-TR-150108
20
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
4 Monte edilmesi
Yapı
4.5 Dış gövde
4
3
2
5
1
Res. 16: Proses modüllerinin düzeni, dış gövde
1
2
3
4
5
Montaj
Boru hattı
Proses modülleri
Proses modüllerinin bağlantı hattı - dış gövde
Dış gövde
Sinyal hattı
1. Delikleri aşağıdaki delik şemasına uygun şekilde işaretleyin
2. Duvara montaj plakası 4 civatayla sabitleyiniz
90 mm
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm
(0.12")
45027-TR-150108
mm
3,5 4")
1
.
(0
93 mm
(3.66")
110 mm
(4.33")
R
8 mm
(0.32")
Res. 17: Delik resmi - Duvara montaj plakası
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
21
5 Besleme gerilimine bağlanma
5 Besleme gerilimine bağlanma
Güvenlik açıklamaları
5.1 Bağlantının hazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
•
•
Besleme gerilimi
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Güç kaynağı ve akım sinyali aynı iki damarlı bağlantı kablosu üzerinden çalışır. Çalışma gerilimi bir cihaz modelinden diğerine farklılık
gösterebilir.
Besleme gerilimi için verileri "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Şebeke akım devresinin kaynak devresinden güvenli bir şekilde ayrılması için DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Çalışma gerilimine şunların etki edebileceğini dikkate alın:
•
•
Bağlantı kablosu
Besleme cihazının nominal yük altındaki düşük çıkış gerilimi (sensör akımı olduğunda 20,5 mA; arıza bildirimi yapılacağında 22 mA)
Akım devresindeki diğer cihazların etkisi (Bkz. "Teknik özellikler " bölümü yük değerleri.)
Cihaz piyasada bulunan blendajsız iki telli kablo ile bağlanır. Sanayi
için EN 61326-1 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklendiği takdirde yalıtımlı kablo kullanılmalıdır.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına nasıl bir kablo dış çapı gerekeceğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
Kablo girişi ½ NPT
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
Kablo yalıtımlama ve
topraklama
Yalıtımlanmış kablo gerektiği takdirde, kablo yalıtımını iki taraflı olarak
topraklama potansiyeline takmanızı öneririz. Yalıtım sensörde direk
iç topraklama terminaline bağlanmalıdır. Gövdedeki dış topraklama
terminali alçak frekans empedans düzelticili olarak toprak gerilimine
bağlanmış olmalıdır.
Hem galvanik hem de KKS sistemlerinde (katodik korozyon güvenliği) büyük gerilim farklarının olduğu dikkate alınmalıdır. Bu iki kenarlı
ekran topraklamasında izin verilmeyen yüksek ekran akımlarına yol
açabilmektedir.
22
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Ex tesisatlarda topraklama kurulum kurallarına uygun olarak yapılır.
5 Besleme gerilimine bağlanma
Bilgi:
Cihazın metalik parçaları (proses bağlantısı, ölçüm değeri kaydedici,
kılıflı boru vs.) iletken olarak gövdenin iç ve dış topraklama klemensine bağlıdır. Bu bağlantı ya doğrudan metalik ya da harici elektroniğe
sahip cihazlarda özel bağlantı kablosunun yalıtımı üzerinden yapılır.
Cihaz dahili voltaj bağlantıları hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik
özellikler" bölümünden bulabilirsiniz.
Bağlantı tekniği
5.2 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantı prosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Kablo bağlantısının başlık somununu çözün
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
45027-TR-150108
Res. 18: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
6. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde terminallere takın
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
23
5 Besleme gerilimine bağlanma
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik/elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Bir hücreli gövde
Aşağıdaki şekil Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de geçerlidir.
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
4...20mA
(+)1
3
2(-)
1
Res. 19: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Tel atama bağlantı kablosu
5.4 Gövde IP 66/IP 68 (1 bar)
1
2
1 Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
24
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Res. 20: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
5 Besleme gerilimine bağlanma
Genel bakış
5.5 Model IP 68 (25 bar) dış gövde
3
2
1
Res. 21: IP 68 modelinde (25 bar) eksen yönünde kablo çıkışlı, dış gövdeli
VEGABAR 82
1 Ölçüm değeri algılayıcı
2 Bağlantı kablosu
3 Dış gövde
Elektrik için elektronik ve
bağlantı bölmesi
1
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
2
3
Res. 22: Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
45027-TR-150108
1 Elektronik modül
2 Güç kaynağı için dişli kablo bağlantısı
3 Bağlantı kablosu için dişli kablo bağlantısı ölçüm algılayıcısı
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
25
5 Besleme gerilimine bağlanma
Terminal bölmesi - Gövde
soketi
1 2 3 4
1
5
2
3
4
6
Res. 23: Sensörün gövde soketine bağlantısı
1
2
3
4
5
6
Sarı
Beyaz
Kırmızı
Siyah
Blendaj
Basınç eşitleme kapileri
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
4...20mA
(+)1
3
2(-)
1
Res. 24: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1 Güç kaynağı, sinyal çıkışı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
5.6 Açma fazı
•
•
•
•
26
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
Bir durum bildiriminin display'de veya bilgisayarda gösterimi
Çıkış sinyali, ayarlanan arıza akımına sıçramaktadır
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Cihazın güç kaynağına bağlantısından (gerilimin geri dönmesinden)
sonra cihaz yaklaşık 10 sn kendi kendine bir test yapar:
5 Besleme gerilimine bağlanma
45027-TR-150108
Aktüel ölçüm değeri sonra sinyal hattına aktarılır. Değer, örn. fabrika
eşitlemesi gibi daha önce yapılmış ayarları da dikkate almıştır.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
27
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
Res. 25: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
45027-TR-150108
28
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.2 Kumanda sistemi
1
2
Res. 26: Gösterge ve kumanda elemanları
1 Sıvı kristal ekran
2 Kumanda tuşları
Tuş fonksiyonları
•
•
•
•
45027-TR-150108
Kumanda sistemi
Ölçüm değerinin göstergesi
[OK] tuşu:
–– Menüye genel bakışa geç
–– Seçilen menüyü teyit et
–– Parametre işle
–– Değeri kaydet
[->] tuşu:
–– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
–– Liste kaydını seç
–– İşleme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
–– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
–– Girilen bilgileri iptal et
–– Üst menüye geri git
Cihazı, gösterge ve ayar modülünün dört tuşu ile kullanırsınız. Münferit
menü noktaları LCD display'de gösterilir. Münferit tuşların fonksiyonları için önceki açıklamaya bakın. Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl.
60 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner.
Bu kapsamda, önceden [OK] ile teyitlenmemiş değerler kaybolur.
6.3 Ölçüm değerinin göstergesi
[->] tuşu ile üç farklı gösterge modu arasında seçim yapabilirsiniz.
İlk şekilde seçilen ölçüm değeri büyük harflerle gösterilir.
İkinci şekilde, seçilen ölçüm değeri ve bununla ilgili bir çubuk grafiği
gösterilmektedir.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
29
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Üçüncü şekilde, seçilen ölçüm değeri ve seçilen ikinci bir ölçüm
değeri (ör. Sıcaklık değeri) gösterilir.
Cihazı devreye alırken "OK" tuşuyla "Dil" seçeneğine ulaşabilirsiniz.
Dil seçeneği
Bu menü seçeneği, başka parametrelendirmeler için ülke dilini seçmek içindir. Yapılan seçimi daha sonra değiştirmek için, "Devreye alım
- Display, Menü dili" menü seçeneğine gidilmelidir.
"OK" tuşuyla Ana menü'ye geçebilirsiniz.
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
Aşağıdaki adımları belirtildiği sıralamaya göre yerine getiriniz.
"Genişletilmiş kullanım" hakkında bilgileri bir sonraki alt bölümde
bulabilirsiniz.
Ön ayarlar
1. Ölçüm yeri ismi
İlk menü seçeneğine, doğru bir ölçüm yeri ismi girin. Maksimum 19
karakterli isim verilebilir.
2. Uygulama
Bu menü seçeneğinde, elektronik diferansiyel basınç arabirimini aktif/
pasif duruma getirebilir ve bir uygulama seçebilirsiniz. Seçebileceğiniz
bu uygulamalar proses basıncı ve doluluk seviyesi ölçümleridir.
3. Birimler
Bu menü seçeneğinde cihazın seviyeleme ve ısı birimlerini belirleyebilirisiniz. "Uygulama"menü seçeneğinde seçtiğiniz uygulamaya bağlı
olarak, farklı seviyeleme birimleri bulunur.
30
4. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Hızlı devreye alma - proses basıncı ölçümü
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5.Zero seviyeleme
Bu menü seçeneğinde proses basıncının Zero seviyeleme ayarı
yapılır.
% 0 için ilgili basınç değerini giriniz.
6. Span ayarı
Bu menü seçeneğinde proses basıncının bitiş seviyeleme ayarı yapılır.
% 100 için ilgili basınç değerini giriniz.
Hızlı devreye alma - Seviye ölçümü
4. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
5. Maks. seviyeleme
Bu menü seçeneğinde dolum seviyesinin maks. seviyeleme ayarı
yapılır.
Yüzde değerini ve ilgili maks. dolum seviyesi değerini giriniz.
6. Min. seviyeleme
Bu menü seçeneğinde dolum seviyesinin min. seviyeleme ayarı
yapılır.
Min. dolum seviyesi için yüzde değerini ve buna tekabül eden değeri
giriniz.
Hızlı işletime alam böylece tamamlanmış olur.
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
45027-TR-150108
Ana menü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreye alma: Ölçüm yerleri ismi, uygulama, birimler, konum düzeltme, seviye ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
31
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon hakkında
bilgiler
Diğer ayarlar: PIN, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
sensörün özellikleri
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
Devreye alma - Ölçüm
yeri ismi
"Sensör tagı" menü seçeneğinden on iki karakterli ölçüm yeri üzerinde
değişiklik yapabilirsiniz.
Bu şekilde sensöre açık bir tanım verilebilir (Örn. ölçüm yeri ismi veya
tank veya ürün tanımı.) Dijital sistemlerde ve büyük sistemlerin dokümantasyonunda her ölçüm yerinin net bir tanımlanmasının olması için
başka bir anlam içermeyen bir tanım verilmelidir.
Karakterler şunlardan oluşmaktadır:
•
•
•
A'dan Z'ye tüm harfler
0'dan 9'a tüm sayılar
Özel karakterler +, -, /, -
Devreye alma - Uygulama Bu menü seçeneğinde elektronik diferansiyel basınç için ara birim
sensörünü etkinleştirin/etkisizleştirin ve uygulamayı seçin.
VEGABAR 82 proses basınç ve doluluk seviyesi ölçümlerine hazırdır.
Fabrika ayarı proses basınç ölçümüdür. Diğer ölçümü bu kullanım
menüsünde seçebilirsiniz.
Bir arabirim sensörü bağlamadıysanız, bunu "Pasifleştir" ile onaylayınız.
32
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Seçtiğiniz uygulamaya bağlı olarak, bundan sonraki farklı alt bölümlerde açıklanan farklı kullanım adımları sizin için önemli olacaktır. Her bir
adımının açıklamalarını bu alt bölümlerde bulacaksınız.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Birimler
Bu menü seçeneğinde cihazın seviyeleme birimleri belirlenmektedir.
Seçtiğiniz uygulama, "Min. seviyeleme (zero)" ve "Maks. seviyeleme
(span)" menü seçeneklerinde gösterilen birimleri belirler.
Seviyeleme birimi:
Dolum seviyesi, yükseklik birimine bağlı olarak ayarlanacaksa, daha
sonra seviyeleme ayarında ayrıca malzemenin yoğunluğu da girilmelidir.
Ayrıca cihazın ısı değeri birimi belirlenmelidir. Yapılan seçim, "İbre Isı"
ve "Dijital çıkış sinyali değişkenleri" menü seçeneklerinde gösterilen
birimleri belirler.
Sıcaklık birimi:
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Konum
düzeltme
Cihazın hangi şekilde monte edildiği özellikle diyafram contalı
sistemlerde ölçüm değerine etki edebilir (offset). Konum düzeltmesi
bu offset'i telafi eder. Bu telafi sırasında, aktüel ölçüm değeri aktarılır.
Göreli basınç ölçüm hücrelerinde ayrıca manüel bir offset yapmak
mümkündür.
Otomatik konum düzeltmesinde aktüel ölçüm değeri düzeltme değeri
olarak alınacaksa, bu değerin örtülü dolum malzemesi veya statik
basınç değeriyle tahrif edilmemiş olmasına dikkat ediniz.
Manüel konum düzeltmede offset değeri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunun için "Edit etme" işlevini seçerek istediğiniz değeri giriniz.
Girdiğiniz değerlerleri [OK] ile kayıt ediniz; [ESC] ve [->] ile bir sonraki
menü seçeneğine geçiniz.
45027-TR-150108
Konum düzeltmesini bitirdikten sonra, aktüel değer 0'a göre ayarlanmış olur. Düzeltme değeri, offset değerini gösteren display'de sayının
önündeki matematiksel işaretin tersi ile gösterilir.
Konum düzeltmesi sınırsız defa tekrarlanabilir. Ancak düzeltme değerlerinin toplamının, nominal ölçüm aralalığının % 20'sini aşması halinde
artık konum düzeltmesi yapılamaz.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
33
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreye alma - Seviye
ayarı
VEGABAR 82 "Uygulama" menü seçeneğinde seçilmiş bulunan proses büyüklüğünden bağımsız olarak bir basınç değeri ölçer. Seçilen
proses büyüklüğünün doğru verilebilmesi için çıkış sinyaline % 0 ile
% 100 arasında bir değer girilmiş olması gerekir (seviyeleme ayarı).
"Dolum seviyesi" uygulamsında, hidrostatik basıncın seviyelenmesi
için, örn. dolu ve boş haznelerde verilir. Bkz. aşağıdaki örnek:
2
5m
(196.9")
100%
0%
1
Res. 27: Parametreleme örneği Min. seviyeleme / Maks. seviyeleme Seviye
ölçümü
1 Min. dolum seviyesi = % 0 0,0 mbar'a eşittir
2 Maks. dolum seviyesi = % 100 490,5 mbar'a eşittir
Bu değerler bilinmiyorsa, doluluk seviyesinden de (örn. % 10 ile % 90
şeklinde) seviyeleme yapılabilir. Gerçek dolum yüksekliği bu değerlerden hesaplanır.
Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da
önceki alandan yapılabilir.
Uyarı:
Ayar aralıkları aşıldığında, girilen değer aktarılmaz. Edit işlemi [ESC]
yarıda kesilebilir veya ayar aralığı dahilinde bir değer girilerek düzeltilebilir.
Proses basıncı, diferansiyel basınç veya debi gibi diğer proses büyüklükleri için seviyeleme işlemi buna uygun olarak yapılır.
Devreye alma - Zero
seviyeleme
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Zero seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit
edin.
34
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
4. [ESC] ve [->] işaretini kulanarak span seviyeleme ayarına gidiniz
Sıfır seviyeleme tamamlanmıştır.
Bilgi:
Sıfır ayarı dilim ayarının değerini değiştirir. Ölçüm dilimi (sıfır ve dilim
ayarı arasındaki fark) bu durumda değişmez.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Ayar aralıklarının üzerine çıkıldığında, ekrana "sınır değeri değişti"
uyarısı çıkar. Düzeltmeler, [ESC] yarıda kesilebilir veya ekrandaki sınır
değeri [OK] düğmesine basarak kabul edilebilir.
Devreye alma - span sevi- Şu prosedürü izleyin:
yeleme ayarı
1. Sonra [->] ile span seviyeleme ayarı seçeneğini seçin ve [OK] ile
teyit edin.
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Ayar aralıklarının üzerine çıkıldığında, ekrana "sınır değeri değişti"
uyarısı çıkar. Düzeltmeler, [ESC] yarıda kesilebilir veya ekrandaki sınır
değeri [OK] düğmesine basarak kabul edilebilir.
Dilim ayarı tamamlanmıştır.
45027-TR-150108
Devreye alma - Min. seviye ayarı doluluk seviyesi
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile " seviyeleme ayarı"nı, arkasından da "Min. seviyeleme ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
35
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 10) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
4. Min. dolum seviyesine ait değeri (örn. 0 mbar) giriniz.
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Min. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Maks.
seviye doluluk seviyesi
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 90) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
4. Yüzdelik değere uygun olan dolu hazne için basınç değerini (örn.
900 mbar) giriniz.
5. [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet
Maks. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Sönümleme
Proses koşullarına uygun ölçüm oynamalarının sönümlemesi için bu
menü seçeneğinden 0 … 999 sn'lik bir entegrasyon süresi ayarlayın.
Bunu 0,1 sn'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz.
Fabrika ayarı sensör modeline bağlıdır.
Devreye alma - Lineerizasyon
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
36
Bir linearizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(örn. yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi isteniyorsa). Bu
hazne için uygun linearizasyon eğimi bulunmaktadır. Linearizasyon
eğimleri, yüzdesel doluluk yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı
belirtirler. Linearizasyon ölçüm değerlerinin gösterimi ve elektrik çıkışı
için geçerlidir.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Dikkat:
WHG'ye göre bir taşma güvenliği parçası olarak kullanılacak her
sensör için aşağıda yazılanlar dikkate alınmalıdır:
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Devreye alma - Akım
çıkışı
"Akım çıkışı" menü seçeneklerinde akım çıkışının tüm özelliklerini
belirleyin.
Devreye alma - Akım
çıkışı 1 ve 2 (Mod)
"Akım çıkışı modu" menü seçeneğinden arıza durumundaki çıkış
çizgisini ve akım çıkışı davranışını belirleyin.
Entegre 2. akım çıkışı olan cihazlarda her akım çıkışının özellikleri
münferit şekilde ayarlanır. Aşağıdaki açıklamalar iki akım çıkışı için de
geçerlidir.
Fabrika ayarı çıkış çizgisi için 4 … 20 mA, arıza modu için < 3,6 mA.
Devreye alma - Akım çıkışı 1 ve 2 (Min./Maks.)
"Akım çıkışı Min./Maks." kullanımdaki akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı için min. akım 3,8 mA, maks. akım 20,5 mA'dır.
Devreye alma - Kullanımın kilitlenmesi/yeniden
açılması
"Kullanımın kilitlenmesi/yeniden açılması" menü seçeneğine girerek
sensör parametresini istemediğiniz ve öngörmediğiniz değişikliklerin
yapılmasına karşı korursunuz. PIN bu durumda sürekli olarak etkinleştirilip/pasif konuma getirilebilir.
PIN (şifre) aktif konumda olduğunda sadece şu kullanım fonksiyonları
PIN (şifre) girilmeden çalışabilir:
45027-TR-150108
•
•
Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
Sensördeki verilerin gösterge ve ayar modülünden okunması
Dikkat:
PIN aktif olduğunda PACTware/DTM ve diğer sistemler üzerinden
kullanım kilitlidir.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
PIN numarasını "Diğer ayarlar - PIN" seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
Ekran - Dil
Bu menü seçeneği sizin istediğiniz ülkenin dilini kullanmanıza izin
verir.
Aşağıdaki diller mevcuttur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deutsch
İngilizce
Fransızca
İspanyolca
Rusça
İtalyanca
Hollandaca
Portekizce
Polonyaca
Çekçe
Türkçe
VEGABAR 82 teslimatta sipariş edilen ülkenin dilindedir.
Display - Gösterge değeri Bu menü seçeneğinden ölçüm değerlerinin ekran üzerindeki görüntü1 ve 2
sünü tanımlayabilirsiniz.
Gösterilen değerin fabrika ayarı "Lin. yüzde"dir.
Ekran - Işıklandırma
Gösterge ve ayar modülünün display'inin bir arka plan aydınlatması
vardır. Bu menü seçeneğinde o aydınlatma açılır. Gerekli işletim gerilimi için "Teknik veriler" bölümüne bakınız.
Teslimat modunda ışıklandırma kapalıdır.
Bu menü seçeneğinde cihazın durumu görüntülenmektedir.
Tanı - İbre basınç
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre basınç" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirebilirsiniz.
38
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Tanı - Cihaz durumu
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Tanı - İbre ısı
Sensörde, ölçüm hücresinin ve elektronik ısısının minimum ve maksimum ölçüm değerleri kayıt edilir. "İbre Isı"'da her iki değer de gösterilir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı - Simülasyon
Bu menü seçeneğinden akım çıkışı yoluyla ölçüm değerlerini simüle
edebilirsiniz. Bu sayede örn. çıkışa bağlanmış gösterge cihazları ve
kablolu sistemlerin giriş kartı kullanılarak sinyal yolu test edilir.
İstediğiniz simülasyon büyüklüğünü seçin ve istediğiniz sayıyı girin.
Dikkat:
Simülasyon başladığında simüle edilen değer 4 - 20 mA akım değeri
ve dijital HART sinyali olarak gösterilir.
Simülasyonu deaktive etmek için [ESC] tuşuna basınız.
Bilgi:
60 Tuşa en son basıldığı süreden itibaren 10 dakika sonra simülasyon
otomatik olarak kesilir.
45027-TR-150108
Diğer ayarlar - Şifre
Bu menü seçeneğinde PIN gösterilir, edit edilebilir ve değiştirilebilir.
PIN ancak, "Devreye alma/Kullanımı kilitle/aç" menü seçeneği ile
kullanıma açılabilir.
Teslim konumunda şifre "0000"'dır.
Diğer özellikler - Tarih
Saat
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
Bu menü seçeneğinde sensörün dahili saatinin ayarı yapılır. Yaz/kış
saati burada yapılmaz.
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Diğer özellikler - Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Teslimattaki durumu: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre
ayarlarının (verilen siparişte istenen ayarlar da dahil olmak üzere) eski
durumuna getirilmesi. Hem serbest programlanabilen linearizasyon
eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.
Temel ayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları dahil tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem serbest programlanabilen
bir lineerizasyon eğimi hem de ölçüm değeri belleği silinir.
Şu tablo, cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir
ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir:
Reset - Devreye alım
Menü seçeneği
Parametre
Uygulama
Standart değer
Sensör
Ölçüm yeri ismi
Uygulama Proses Sıfırlama yok
basıncı
Uygulama Dolum
seviyesi
Birimler
Seviyeleme birimi mbar (Nominal ölçüm aralıkları
≤400 mbar)
bar (Nominal ölçüm aralıkları ≤1 bar)
Sıcaklık birimi
Seviye ayarı
Sönümleme
°C
0,00 bar
Konum düzeltme
Sıfır/Min. ayar
0,00 bar
Dilim/Maks. ayar
bar cinsinden nominal ölçüm aralığı
Bütünleşme süresi
0,0 sn
% 0,00
% 100,00
45027-TR-150108
40
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Akım çıkışı
Akım çıkışı - Mod
Çıkış eğimi grafiği
4 … 20 mA
Arıza olduğunda davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min./
Maks.
3,8 mA
20,5 mA
Kilit açık
Kullanımın kilitlenmesi
Reset - Display
Menü seçeneği
Standart değer
Menü dili
Siparişe özgün
Gösterge değeri 1
% cinsinden akım çıkışı
Gösterge değeri 2
Keramik ölçüm hücresi: ölçüm hücresi ısısı, °C cinsinden
Metalik ölçüm hücresi: elektronik ısısı, °C cinsinden
Sönük
Aydınlatma
Sıfırlama - Tanı
Menü seçeneği
Parametre
İbre
Standart değer
-
Cihaz durumu
Basınç
Aktüel ölçüm değeri
Sıcaklık
Aktüel ısı değerleri Ölçüm hücresi, Elektronik
Proses basıncı
Simülasyon
Reset - Diğer ayarlar
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Şifre
0000
Tarih/saat
Aktüel tarih/aktüel saat
Cihaz ayarlarının
kopyalanması
Sıfırlama yok
Özel parametreler
45027-TR-150108
Ölçekleme
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
Ölçekleme büyüklüğü
l cinsinden hacimler
Ölçekleme formatı
% 0 0 l'eye eşittir
% 100 0 l'ye eşittir
41
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Akım çıkışı
Akım çıkışı - Büyüklük
Lin. yüzde - Dolum seviyesi
Akım çıkışı - Seviye ayarı
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Diğer ayarlar - Cihaz ayar- Bu fonksiyonla cihaz ayarları kopyalanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarının kopyalanması
lar mevcuttur:
•
•
Sensörden okuyun: Sensördeki verileri toplayın ve gösterge ve
ayar modülüne kaydedin
Sensöre yazın: Gösterge ve ayar modülündeki veriler sensöre
kaydedilir
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sıfırlama, tarih/saat" seçenekleri
Serbest programlanmış linearizasyon eğimi
Kopyalanan veriler gösterge ve ayar modülünün bir EEPROM kaydedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi olduğunda dahi bunlara
ulaşılır. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensöre yazdırılabilir veya
bir elektroniğin değiştirilmesine karşılık veri güvenliğini sağlamak
amacıyla muhafaza edilebilirler.
Uyarı:
Veriler sensöre kayıt edilmeden önce, sensöre uygun olup olmadıkları
kontrol edilir. Kontrol işlemi sırasında kaynak verilerindeki sensör tipi
ve erek sensör gösterilir. Verilerin sensöre uygun olmaması halinde,
bir hata bildirimi yapılır veya bu fonksiyon bloke edilir. Kayıt işlemi
verilerin uygunluğu onaylandıktan sonra yapılır.
Diğer ayarlar - Özel parametreler
Bu menü seçeneğinden özel parametreleri girebileceğiniz korunan bir
alana girersiniz. Sensörün özel gereksinimleri yerine getirebilmesi için
nadiren de olsa bazı parametreler değiştirilebilir.
Özel parametre ayarlarını sadece servis çalışanlarımızla görüştükten
sonra değiştirin.
42
Display'de "Ölçekleme"yi menü seçeneğinden, dolum değeri için
ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyebilirsiniz (örn.
hacimler l'de).
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Diğer ayarlar - Ölçekleme
(1)
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Diğer ayarlar - Ölçekleme
(2)
"Ölçekleme" menü seçeneğinden display'de ölçekleme formatını
ve doluluk ölçüm değerlerinin ölçeklemesini % 0 - % 100 arasında
olacak şekilde belirleyebilirsiniz.
Diğer ayarlar - Akım çıkışı "Akım çıkışı büyüklüğü" menü seçeneğinden akım çıkışının hangi
1 ve 2 (Büyüklük)
ölçüm büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
Diğer ayarlar - Akım çıkışı Seçilen ölçüm büyüklüğüne göre "Elektrik çıkışı ayarı" menü seçene1 ve 2 (Seviye ayarı)
ğinden, 4 mA (%0) ile 20 mA'nın (%100) arasındaki elektrik çıkışının
hangi değere ayarlanacağını seçebilirsiniz.
Ölçüm büyüklüğü olarak ölçüm hücresi sıcaklığı seçildiyse, örneğin
0 °C 4 mA'ya ve 100 °C 20 mA'ya refere eder.
Bu menüden seçeneğinden cihaz isimleri ve cihazın seri numarası
alınır:
Bilgi - Cihaz modeli
Bu menü seçeneğinden sensörün donanım ve yazılım sürümü görüntülenir.
45027-TR-150108
Bilgi - Cihaz ismi
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
43
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bilgi - Fabrika kalibrasyonu tarihi
Bu menü seçeneğinden sensörün fabrikada yapılan kalibrasyonunun
tarihi ve sensör parametrelerinin gösterge ve ayar modüllerinden
(bilgisayardan) son değiştirilme tarihi görüntülenir.
Bilgi - Sensör özellikleri
Bu menü seçeneğinden sensörün ruhsat, proses bağlantısı, conta,
ölçüm aralığı, gövde ve diğer özellikleri görüntülenir.
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunun "Sensör verilerini
kopyalama" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi
halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
45027-TR-150108
44
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
7 PACTware ile devreye alma
7 PACTware ile devreye alma
7.1 Bilgisayarı bağlayın
Arayüz adaptörü yardımıyla doğrudan sensöre
2
1
3
Res. 28: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1 Bilgisayara USB kablosu
2 VEGACONNECT arayüz adaptörü
3 Sensör
Koşullar
7.2 Parametreleme
Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
45027-TR-150108
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45
7 PACTware ile devreye alma
Res. 29: Bir DTM görünümü örneği
Standart sürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
45027-TR-150108
46
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
8 Tanı ve hizmet
8 Tanı ve hizmet
Bakım
8.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
Bazı uygulamalarda zarda biriken dolum malzemesi ölçüm sonucunu
etkileyebilir. Bu nedenle çok madde birikmemesi ve özellikle katılaşma
durumlarının önlenmesi için her sensörün ve uygulamanın ihtiyacına
uygun önlemler alın.
Arıza olduğunda yapılacaklar
Arızanın giderilmesi için
izlenecek prosedür
8.2 Arızaların giderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
4 … 20 mA sinyalini kont- Bağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mültimetre
rol edin
takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:
Hata
Neden
4 … 20 mA sinyali –– Ölçüm büyüksabit değil
lüğündeki
oynamalar
Sorun Giderme
–– Sönümlemeyi cihaza göre görüntü
ve kontrol paneli ya da PACTware/
DTM'den ayarlayın
4 … 20 mA sinya- –– Elektrik bağlan- –– Bağlantıyı "Bağlantı prosedürü"
li yok
tısı hatalı
bölümüne uygun şekilde kontrol
edin ve gerekirse "Bağlantı planı"
bölümüyle düzeltmelerini yapın
–– Besleme gerilimi yok
–– Hatlarda kesinti olup olmadığını
kontrol edin ve varsa sorunu giderin.
45027-TR-150108
–– Çalışma enerjisi –– Kontrol edin ve gerektiği takdirde
çok düşük ya da
uyarlayın
yükleme direnci
çok yüksek
Akım sinyali 22
mA'dan daha
büyük veya 3,6
mA'dan daha küçük
–– Sensördeki
elektronik
modül bozuk
–– Cihazı ya değiştirin ya da onarıma
gönderin
Arızayı giderdikten sonra
yapılması gerekenler
Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
47
8 Tanı ve hizmet
24 Saat Hizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
8.3 IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin
değiştirilmesi
IP 68 (25 bar) modelinde, kullanıcı proses modüllerini değiştirebilir.
Bağlantı kablosu ve dış gövde tekrar kullanılabilir.
Gerekli aletler:
•
Allen anahtarı, 2 ebadında
Dikkat:
Değiştirme işlemi yalnızca elektrik akımının kapalı olduğu durumda
yapılmalıdır.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan parçalar kullanılabilir.
Dikkat:
Yenileriyle değiştireceğinizde modüllerin iç kısmını kir ve nemden
koruyun.
Değiştirme işleminde şu şekilde hareket edin:
1. Tespit vidasını allen anahtarı ile sökünüz.
2. Kablo modülünü dikkatlice roses modülünden çıkarınız.
45027-TR-150108
48
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
8 Tanı ve hizmet
4
3
6
5
2
1
Res. 30: IP 68 modelinde (25 bar) ve yan taraftan kablo çıkışında, dış gövde
VEGABAR 82
1
2
3
4
5
6
Proses modülleri
Fiş bağlantısı
Sabitleme vidası
Kablo modülü
Bağlantı kablosu
Dış gövde
3. Bağlantı fişini çıkarınız
4. Yeni proses modülünü ölçüm noktasına monte ediniz.
5. Bağlantı fişini yeniden takınız.
6. Kablo modülünü proses modülüne geçiriniz ve istediğiniz pozisyona döndürünüz.
7. Tespit vidasını allen anahtarı ile sıkılayınız.
Değiştirme işlemi böylece tamamlanmış olur.
Elinizde yedek parça yoksa yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
Gerekli seri numarasını cihazın üzerindeki model etiketinde veya
teslim belgesinde bulabilirsiniz.
8.4 Elektronik modülü değiştirin
Elektronik modül bir arıza durumunda kullanıcı tarafından özdeş başka bir modülle değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
45027-TR-150108
Elinizde başka elektronik modül yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
Elektronik modüle ilişkin detayları "VEGABAR 80 Serisi kullanım
kılavuzu elektronik modül "de bulabilirsiniz.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
49
8 Tanı ve hizmet
8.5 Yazılım güncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
•
•
•
•
•
Cihaz
Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Hem güncel cihaz yazılımı hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Yazılım" linkinden bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgiyi www.vega.com/downloads sayfasındaki "Lisanslar"
linkinden bulabilirsiniz.
8.6 Onarım durumunda izlenecek prosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
45027-TR-150108
50
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
9 Sökme
9 Sökme
9.1 Sökme prosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Monte etme" ve "Elektrik kaynağına bağlama" bölümlerine bakınız;
orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.
9.2 Bertaraf etmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
45027-TR-150108
WEEE 2002/96/EG yönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
51
10 Ek
10 Ek
10.1 Teknik özellikler
Malzemeler ve ağırlıklar
Ortamla temas eden malzemeler
Proses bağlantısı
Zar
Zar dolgu malzemesi/Ölçüm hücresi
temel maddesi
Ölçüm hücresi contası
316L, PVDF, Alloy C22 (2.4602), Alloy C276 (2.4819),
Duplex (1.4462), Titanyum derecesi 2
Safir seramik® (%> 99,9'luk Al2O3 seramik)
Cam (çift conta ve kalıplanmış contada malzemeye
dokunmaz)
FKM (VP2/A, A+P 70.16), EPDM (A+P 75.5/KW75F),
FFKM (Kalrez 6375, Perlast G75S, Perlast G75B)
Proses bağlantısı için conta (teslimat kapsamındadır)
ƲƲ Dişli G½ (EN 837)
Aramid lif, NBR ile bağlı
ƲƲ M44 x 1,25 (DIN 13), M30 x 1,5
FKM, FFKM, EPDM
ƲƲ Dişli G1½ (DIN 3852-A)
Gıda maddeleri için olan malzemeler
Aramid lif, NBR ile bağlı
Yüzey malzemeleri - Hijyenik bağlantılar, tip.
ƲƲ Proses bağlantısı
ƲƲ Seramik zar
Conta, 3A izinli 316L duvara montaj
plakasının altındadır
Malzemeler, ortamda ıslanmamış
Elektronik gövde
Dış gövde
Soket, dış gövdeye ait duvara montaj
plakası
Ra < 0,8 µm
Ra < 0,5 µm
EPDM
PBT plastik (Poliester), Alüninyum -pres döküm toz kaplı,
316L
PBT plastik (poliester), 316L
PBT plastik (poliester), 316L
Soket ve duvara montaj plakası arasında EPDM (sıkıca bağlanmış)
conta
Conta - Gövde kapağı
Gösterge ve ayar modülünün gövde
kapağında izleme penceresi
NBR (Paslanmaz çelik gövde), Silikon (Alüminyum-/
Plastik gövde)
Polikarbonat (UL746-C listelenmiş)
Topraklama terminalleri
316Ti/316L
Bağlantı kablosu üzerine model etiketi
taşıyıcı
PE-Sert
IP 68 (25 bar) modelinde, ölçüm algılayı- PE, PUR
cısı ve dış elektronik gövdesi arasındaki
bağlantı kablosu
Ağırlıklar
Toplam ağırlık VEGABAR 82 yaklaşık
52
0,8 … 8 kg (1.764 … 17.64 lbs),proses bağlantısı ve
gövdeye bağlı olarak
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
IP 68 (1 bar) modelinde bağlantı kablosu PE
10 Ek
Sıkma torkları
Proses bağlantısı için maks. sıkma momenti
ƲƲ G½ A, G¾ A
30 Nm (22.13 lbf ft)
ƲƲ PASVE için G1
100 Nm (73.76 lbf ft)
ƲƲ G1 A, M30 x 1,5
ƲƲ G1½
Vidalar için maks. sıkma momenti
ƲƲ PMC 1", PMC 1¼"
ƲƲ PMC 1½"
50 Nm (36.88 lbf ft)
200 Nm (147.5 lbf ft)
2 Nm (1.475 lbf ft)
5 Nm (3.688 lbf ft)
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torku
ƲƲ Plastik gövde
ƲƲ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
10 Nm (7.376 lbf ft)
50 Nm (36.88 lbf ft)
Giriş büyüklüğü
bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıyabilme kapasitesi
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
0 … +0,025 bar/0 … +2,5 kPa
+5 bar/+500 kPa
-0,05 bar/-5 kPa
0 … +0,1 bar/0 … +10 kPa
+15 bar/+1500 kPa
-0,2 bar/-20 kPa
0 … +0,4 bar/0 … +40 kPa
+30 bar/+3000 kPa
-0,8 bar/-80 kPa
0 … +1 bar/0 … +100 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +2,5 bar/0 … +250 kPa
+50 bar/+5000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +5 bar/0 … +500 kPa
+65 bar/+6500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +10 bar/0 … +1000 kPa
+90 bar/+9000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +25 bar/0 … +2500 kPa
+130 bar/+13000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +60 bar/0 … +6000 kPa
+200 bar/+20000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +100 bar/0 … +10000 kPa
+200 bar/+20000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … 0 bar/-100 … 0 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +1,5 bar/-100 … +150 kPa
+40 bar/+4000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +10 bar/-100 … +1000 kPa
+90 bar/+9000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +25 bar/-100 … +2500 kPa
+130 bar/+13000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +60 bar/-100 … +6000 kPa
+200 bar/+20000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +100 bar/-100 … +10000 kPa
+200 bar/+20000 kPa
-1 bar/-100 kPa
Aşırı basınç
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
45027-TR-150108
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
53
10 Ek
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
-0,05 … +0,05 bar/-5 … +5 kPa
+15 bar/+1500 kPa
-0,2 bar/-20 kPa
-0,2 … +0,2 bar/-20 … +20 kPa
+20 bar/+2000 kPa
-0,4 bar/-40 kPa
-0,5 … +0,5 bar/-50 … +50 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … 0,1 bar/0 … 10 kPa
15 bar/1500 kPa
0 bar abs.
0 … 1 bar/0 … 100 kPa
35 bar/3500 kPa
0 bar abs.
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa
50 bar/5000 kPa
0 bar abs.
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa
90 bar/9000 kPa
0 bar abs.
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa
130 bar/13000 kPa
0 bar abs.
0 … 60 bar/0 … 6000 kPa
200 bar/20000 kPa
0 bar abs.
0 … +100 bar/0 … +10000 kPa
200 bar/20000 kPa
0 bar abs.
Mutlak basınç
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
psi cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıma kapasitesi
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
0 … +0.4 psig
+75 psig
-0.725 psig
0 … +1.5 psig
+225 psig
-2.901 psig
0 … +5 psig
+435 psig
-11.60 psig
0 … +15 psig
+510 psig
-14.51 psig
0 … +30 psig
+725 psig
-14.51 psig
0 … +150 psig
+1300 psig
-14.51 psig
0 … +300 psig
+1900 psig
-14.51 psig
0 … +900 psig
+2900 psig
-14.51 psig
0 … +1500 psig
+2900 psig
-14.51 psig
-14.5 … 0 psig
+510 psig
-14.51 psig
-14.5 … +20 psig
+580 psig
-14.51 psig
-14.5 … +150 psig
+1300 psig
-14.51 psig
-14.5 … +300 psig
+1900 psig
-14.51 psig
-14.5 … +900 psig
+2900 psig
-14.51 psig
-14.5 … +1500 psig
+2900 psig
-14.51 psig
-0.7 … +0.7 psig
+225 psig
-2.901 psig
Aşırı basınç
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
54
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
10 Ek
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
-3 … +3 psig
+290 psi
-5.800 psig
-7 … +7 psig
+510 psig
-14.51 psig
0 … 1.5 psi
225 psig
0 psi
0 … 5 psi
435 psi
0 psi
0 … 15 psi
510 psi
0 psi
0 … 30 psi
725 psi
0 psi
0 … 150 psi
1300 psi
0 psi
0 … 300 psi
1900 psi
0 psi
0 … 900 psi
2900 psi
0 psi
0 … +1450 psig
2900 psig
0 psi
Mutlak basınç
(yalnızca ø 28 mm'lik ölçüm hücresi için)
Ayar aralıkları
Veriler nominal ölçüm aralığından elde edilmektedir. -1 bar'dan düşük basınç değerleri belirlenememektedir.
Min.-/Max. seviyeleme :
ƲƲ Yüzde değer
ƲƲ Basınç değeri
Sıfır noktası/son nokta ayarı:
-20 … 120 %
ƲƲ Zero
-20 … +95 %
ƲƲ Sıfır ile bitiş arasındaki fark
Nominal aralığın maks. % 120'si
ƲƲ Span
Tavsiye edilen maks. Turn down
Açma fazı
Başlatma süresi yaklaşık
Giriş akımı
ƲƲ Açtıktan sonra 5 msn boyunca
ƲƲ hazırlık süresi
-120 … +120 %
20 : 1 (Sınırlama yok)
15 s
≤ 10 mA
≤ 3,6 mA
Çıkış büyüklüğü
Çıkış sinyali
4 … 20 mA
Sinyal çözünürlüğü
0,3 µA
Çıkış sinyali aralığı
45027-TR-150108
-10 … 110 %
Akım çıkışı kesinti sinyali (Ayarlanabilir)
Maks. çıkış akımı
Yük
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün %
63'ü), ayarlanabilir
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
3,55 … 22,0 mA (fabrika ayarı)
Son geçerli ölçüm değeri, ≥ 21 mA, ≤ 3,6 mA
21,5 mA
Güç kaynağından yüke bakın
0 … 999 s
55
10 Ek
Görüntü değeri - Gösterge ve ayar modülü1)
ƲƲ Gösterge değeri 1
bar/mbar cinsinden basınç
ƲƲ Gösterge değeri 2
bar/mbar cinsinden basınç
Dinamik Davranış - Çıkış
Ortama ve sıcaklığa bağlı olarak dinamik karakteristik büyüklükler
100 %
90 %
2
1
10 %
tT
tS
tA
t
Res. 31: Proses büyüklüğünün aniden değişimi halinde. tT: ölü zaman; tA: kalkış zamanı; tS: sıçrama cevap süresi
1
2
Proses büyüklüğü
Çıkış sinyali
Ölü zaman
Kalkış zamanı
Sıçrama cevap süresi
ƲƲ VEGABAR 82
ƲƲ VEGABAR 82 - IP 68 (25 bar)
≤ 45 ms
≤ 35 ms (10 … 90 %)
≤ 80 ms (ti: 0 s, 10 … 90 %)
≤ 200 ms (ti: 0 s, 10 … 90 %)
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün % 63‘ü) 0 … 999 s, ayarlanabilir
DIN EN 60770-1'e göre referans koşulları ve etki büyüklükleri
DIN EN 61298-1 uyarınca referans koşulları
ƲƲ Sıcaklık
+15 … +25 °C (+59 … +77 °F)
ƲƲ Hava basıncı
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)
ƲƲ Bağıl nem
Eğim belirleme
Eğim karakteristiği
Referans montaj konumu
Montaj konumunun etkisi
45 … 75 %
IEC 61298-2 uyarınca sınır noktası ayarı
Lineer
dik konumda, ölçüm zarı aşağıya bakıyor
< 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig)
1)
45027-TR-150108
EN 61326 kapsamında şiddetli, yüksek < ±150 µA
frekanslı elektromanyetik alanlar sonucu
çıkış akımında sapma
Görüntü değerleri istenilen şekilde atanabilir
56
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
10 Ek
Ölçüm sapması (IEC 60770'e göre)
Dijital sinyal çıkışı (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve analog 4 - 20 mA'lık akım çıkışı
için geçerlidir ve belirlenen ölçüm aralığından bulunmaktadır.
Verilen değerler "Toplam Sapmanın Hesaplanması" bölümündeki FKl değerine tekabül ediyor.
Kesinlik sınıfı
TD 1 : 1'den 5 : 1'e kadar lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
TD >5 : 1 olması halinde lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
0,05 %
< % 0,05
< % 0,01 x TD
% 0,1
< % 0,1
< % 0,02 x TD
%0,2
< % 0,2
< % 0,04 x TD
Ortam malzemesinin veya ortam sıcaklığının etkisi
Termik değişiklik sıfır sinyali ve ortam ısısı çıkış süresi üzerinden
Dijital sinyal çıkışı (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve analog 4 - 20 mA'lık akım çıkışı
için geçerlidir ve belirlenen ölçüm aralığından bulunmaktadır.
Sıfır sinyalinin termik değişimi ve çıkış süresi "Toplam sapmanın hesaplanması (DIN 16086 uyarınca)" bölümündeki FT sıcaklık hatası değerine uygundur.
F TBasis
(
Temel sıcaklık hatası FT
Res. 32: Temel sıcaklık hatası TD 1 : 1'de FTBasis
Yukarıdaki grafikte % cinsinden gösterilen temel sıcaklık hatası olasılığı, ölçüm hücrelerinin modeline göre (FMZ faktörü) ve turn down (FTD faktörü) gibi ek faktörlere bağlı olarak yükselebilir. Bu ek
faktörler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.
45027-TR-150108
Ölçüm hücresi modeline bağlı ek faktör
Standart ölçüm hücresi, kesinlik sınıfına bağlı olarak
Ölçüm hücresi modeli
%0,05, %0,1
%0,2 (0,1 barabs ölçüm a- %0,2
ralağında)
FMZ faktörü
1
2
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
3
57
10 Ek
İklimlendirilmiş ölçüm hücresi, ölçüm aralığına bağlı olarak
Ölçüm hücresi modeli
-1 … 0 bar, -1 … 1,5 bar, -0,5 … 0,5 bar, 1 bar,
10 bar, 25 bar, 60 bar,
2,5 bar
100 bar
0,4 bar, -0,2 … 0,2 bar
FMZ faktörü
1
3
2
Turn down'a bağlı ek faktör
Turn down'a bağlı FTD ek faktörü aşağıdaki formülle hesaplanır:
FTD = 0,5 x TD + 0,5
Tabloda tipik turn down örnek değerleri gösterilmektdir.
Turn down
TD 1 : 1
TD 2,5 : 1
TD 5 : 1
TD 10 : 1
TD 20 : 1
FTD faktörü
1
1.75
3
5.5
10.5
Termik değişiklik elektrik çıkışı ortam ısısı üzerinden
Analog 4 - 20 mA'lık akım çıkışı için de geçerlidir ve belirlenen ölçüm diliminden çıkarılmaktadır.
Termik değişiklik - Akım çıkışı
< % 0,05/10 K, maks. < % 0,15, her zaman -40 … +80
°C (-40 … +176 °F)'de
Akım çıkışının termik değişimi, "Toplam Sapmanın Hesaplanması (DIN 16086 gereğince)" bölümündeki Fa değerine uyuyor.
0,3 %
0,15 %
-40°C
-20°C
20°C
-0,15 %
40°C
60°C
80°C
-0,3 %
Res. 33: Termik değişiklik - Akım çıkışı
Uzun süreli kararlılık (DIN 16086 ve IEC 60770-1 gereğince)
Dijital sinyal çıkışı (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) ve analog 4 - 20 mA'lık akım çıkışı
için geçerlidir. Bunlar, belirlenen ölçüm diliminden çıkarılan verilerdir. Turn down (TD), nominal
aralık/belirlenen ölçüm dilimi davranışıdır.
Sıfır sinyalinin uzun süreli sürüklenmesi, "Toplam Sapmanın Hesaplanması (DIN 16086 gereğince)"
bölümündeki FÇubuk değerine uyuyor.
Sıfır sinyalinin uzun süreli sürüklenmesi
ø 28 mm'lik ölçüm hücresi
ø 28 mm'lik ölçüm hücresi
ø 17,5 mm'lik ölçüm
hücresi
Bir yıl
< % 0,05 x TD
< % 0,1 x TD
< % 0,1 x TD
Beş yıl
< % 0,1 x TD
< % 0,2 x TD
< % 0,2 x TD
On yıl
< % 0,2 x TD
< %0,4 x TD
< %0,4 x TD
Ölçüm aralığı
0 … +0,025 bar/0 … +2,5 kPa
Sıfır sinyalinin uzun süreli sürüklenmesi - İklimlendirilmiş model
58
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Zaman dilimi
10 Ek
bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralığı
psig cinsinden
nominal ölçüm
aralığı
0 … 0,4 bar/0 … 40 kPa
0 … 6 psig
-0,2 … 0,2 bar/-20 … 20 kPa
-3 … 3 psig
0 … 1 bar/0 … 100 kPa
0 … 15 psig
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa
0 … 35 psig
-1 … 0 bar/-100 … 0 kPa
-15 … 0 psig
-1 … 1,5 bar/-100 … 150 kPa
-15 … 25 psig
-0,5 … 0,5 bar/-50 … 50 kPa
-7 … 7 psig
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa
0 … 150 psig
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa
0 … 350 psig
0 … 60 bar/0 … 6000 kPa
0 … 900 psig
0 … 100 bar/0 … 6000 kPa
0 … 1450 psig
-1 … 10 bar/-100 … 1000 kPa
-15 … 150 psig
-1 … 25 bar/-100 … 2500 kPa
-15 … 350 psig
-1 … 60 bar/-100 … 6000 kPa
-15 … 900 psig
ø 28 mm'lik ölçüm hücresi
ø 17,5 mm'lik ölçüm
hücresi
< (% 1 x TD)/Yıl
< (%1,5 x TD) / yıl
< (% 0,25 x TD)/Yıl
< (%0,375 x TD) / yıl
< (% 0,1 x TD)/Yıl
< (%0,15 x TD) / yıl
Çevre koşulları
Model
Ortam sıcaklığı
Depo ve nakliye sıcaklığı
Standart model
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
-60 … +80 °C (-76 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli, (1 bar)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli (25 bar), bağlantı -20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
kablosu PUR
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 68 modeli (25 bar), bağlantı kablosu PE
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
Proses koşulları
Ortamdaki maddenin sıcaklığı2)
45027-TR-150108
Buradaki veriler, genel bakış amaçlıdır. Geçerli olan veriler tip etiketinin üzerinde bulunur.
Ölçüm hücresi contası
Ürün sıcaklığı - Standart model
Ürün sıcaklığı - Genişletilmiş sıcaklık aralığındaki model
FKM (VP2/A)
-20 … +130 °C (-4 … +266 °F)
-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
FKM (A+P 70.16)
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-
FKM (Endura V91A)
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
FKM (ET 7067)
-20 … +130 °C (-4 … +266 °F)
-
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
EPDM (A+P 75.5/KW75F)
2)
1 h: 140 °C/284 °F temizleme sıcaklığı
1 h: 140 °C/284 °F temizleme sıcaklığı
PVDF proses bağlantısında, maks. 100 °C (212 °F).
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
59
10 Ek
Ölçüm hücresi contası
Ürün sıcaklığı - Standart model
Ürün sıcaklığı - Genişletilmiş sıcaklık aralığındaki model
EPDM (ET 7056)
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
-
FFKM (Kalrez 6375)
-20 … +130 °C (-4 … +266 °F)
-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
FFKM (Perlast G75S)
-15 … +130 °C (-4 … +266 °F)
-15 … +150 °C (5 … +302 °F)
FFKM (Perlast G75B)
-15 … +130 °C (-4 … +266 °F)
-15 … +150 °C (5 … +302 °F)
FFKM (Perlast G92E)
-15 … +130 °C (-4 … +266 °F)
-15 … +150 °C (5 … +302 °F)
FFKM (Chemraz 535)
-30 … +130 °C (-22 … +266 °F)
-
FEPM (Fluoraz SD890)
-5 … +130 °C (-22 … +266 °F)
-
1 h: 140 °C/284 °F temizleme sıcaklığı
Sıcaklığın düşürülmesi
2
80 °C
(176 °F)
55 °C
(131 °F)
0 °C
(32 °F)
-40 °C
(-104 °F)
100 °C
(212 °F)
130 °C
(266 °F)
1
-40 °C
(-104 °F)
Res. 34: Sıcaklığa bağlı olarak kapasitenin düşmesi VEGABAR 82, +130 °C (+266 °F) ısıya kadar olan model
1
2
Proses sıcaklığı
Ortam sıcaklığı
2
80 °C
(176 °F)
50 °C
(122 °F)
0 °C
(32 °F)
-40 °C
(-104 °F)
100 °C
(212 °F)
150 °C
(302 °F)
1
-40 °C
(-104 °F)
1
2
Proses sıcaklığı
Ortam sıcaklığı
Mekanik stresi cihaz modeline bağlı olarak değişir
60
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Res. 35: Sıcaklığa bağlı olarak kapasitenin düşmesi VEGABAR 82, +150 °C (+302 °F) ısıya kadar
10 Ek
Titreşim mukavemeti
Darbe mukavemeti
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 4 g (Rezonansta
titreşim)
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
Elektromekanik bilgiler - Model IP 66/IP 67 ve IP 66/IP 68; 0,2 bar
Kablo girişi
ƲƲ M20 x 1,5
ƲƲ ½ NPT
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
ƲƲ Kalın tel, bükülü tel
ƲƲ Tel ucu kılıflı tel demeti
1 x dişli kablo bağlantısı M20 x 1,5 (Kablo: çap 6 … 12
mm), 1 x kör tapa M20 x 1,5
1 x kör tapa NPT, 1 x sızdırmaz kapak (kırmızı) ½ NPT
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromekanik veriler - IP 66/IP 68 modeli (1 bar)
Bağlantı kablosu
ƲƲ Yapı
ƲƲ Tel kesidi
ƲƲ Tel direnci
ƲƲ Çekiş kuvveti
ƲƲ Standart uzunluk
ƲƲ Maks. uzunluk
ƲƲ Min. bükülme yarıçapı
ƲƲ Çap yakl.
ƲƲ Renk - Ex olmayan model
ƲƲ Renk - Ex modeli
dört damar, bir basınç eşitleme kapileri, bir taşıma ipi,
örgü ekran, metal folyo, kılıf
0,5 mm² (AWG 20)
< 0,036 Ω/m
< 1200 N (270 lbf)
5 m (16.4 ft)
180 m (590.6 ft)
25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
8 mm (0.315 in)
Siyah
Mavi
Elektromekanik veriler - Model IP 68 (25 bar)
IP 68 cihazı ile dış gövde arasında bağlantı kablosu
ƲƲ Yapı
ƲƲ Tel kesidi
ƲƲ Tel direnci
ƲƲ Standart uzunluk
ƲƲ Maks. uzunluk
ƲƲ 25 °C/77 °F'de min. bükülme yarıçapı
ƲƲ Çap yakl.
45027-TR-150108
ƲƲ Renk
Kablo bağlantı elemanı
dört tel, bir taşıma ipi, bir basınç dengeleyici kapiler, örgü
ekran, metal folyo, kılıf
0,5 mm² (AWG 20)
< 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
5 m (16.40 ft)
180 m (590.5 ft)
25 mm (0.985 in)
8 mm (0.315 in)
Mavi
M20 x 1,5 veya ½ NPT
Yay baskılı klemensler, en fazla şu değer- 2,5 mm² (AWG 14)
de olan tel kesidi için
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
61
10 Ek
Gösterge ve ayar modülü
Gösterge öğesi
Ölçüm değerinin göstergesi
ƲƲ Rakam sayısı
ƲƲ Rakam büyüklüğü
Arkadan aydınlatmalı ekran
5
E x B = 7 x 13 mm
Ayar elemanları
4 tuş
Koruma tipi
ƲƲ Ambalajsız
ƲƲ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
ƲƲ Gövde
IP 20
IP 40
ABS
ƲƲ İzleme penceresi
Poliester folyo
Elektronik sıcaklık ölçümü
Çözünürlük
0,1 °C (1.8 °F)
İzin verilebilir sıcaklık aralığı
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
Besleme gerilimi
UB çalışma gerilimi
ƲƲ Ex olmayan cihaz
±1 °C (1.8 °F)
9,6 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia cihazı
9,6 … 30 V DC
UB çalışma gerilimi - Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü
ƲƲ Ex olmayan cihaz
16 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia cihazı
Polarite hatasına karşı koruma
16 … 30 V DC
Entegre
İzin verilen kıpırtı - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
ƲƲ UN 12 V DC (9,6 V< UB < 14 V) için
ƲƲ UN 24 V DC (18 V< UB < 35 V) için
Yük direnci
ƲƲ Hesaplama
ƲƲ Örnek - UB= 24 V DC'de Ex olmayan
cihaz
Cihazda potansiyel bağlantı
Elektronik
Topraklama terminalleri
≤ 0,7 Veff (16 … 400 Hz)
≤ 1,0 Veff (16 … 400 Hz)
(UB - Umin)/0,022 A
(24 V - 9,6 V)/0,022 A = 655 Ω
Potansiyal bağlantı yapılmamış
Proses bağlantısı ile galvanik bağlantı
Gövde malzemesi
Model
IP koruma sınıfı
NEMA koruma sınıfı
Plastik
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
62
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Elektriğe karşı korunma önlemleri
10 Ek
Gövde malzemesi
Model
IP koruma sınıfı
NEMA koruma sınıfı
Alüminyum
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, elekroliz- Tek hücre
le parlatılmış
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, hassas
döküm
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Harici gövdeli modellerde
ölçüm değeri algılayıcı
IP 68 (25 bar)
-
Paslanmaz çelik
Aşırı gerilim kategorisi
Koruma sınıfı
IP 68 (1 bar)
IP 69K
IP 68 (1 bar)
-
-
III3)
II4)
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama" kutusuna
girilerek ya da ''www.vega.com/downloads" linkinden ''Lisanslar'' bölümüne basılarak indirilebilir.
10.2 Toplam sapmanın hesaplanması
Bir basınç ölçme konventörünün toplam sapması, çalışma pratiğinde beklenen en yüksek ölçüm
hatasını verir. Buna, "en yüksek pratik ölçüm hatası" ya da "kullanım hatası" da denir.
DIN 16086'a göre toplam sapma, temel doğruluk Fperf ve uzun süreli dayanıklılık Fstab'ın toplamıdır
Ftotal:
Ftotal= Fperf + Fstab
Fperf temel doğruluğu, sıfır sinyalinin termik değişiminden, FT çıkış aralığından ve FKl ölçüm sapmasından oluşur:
Fperf = √((FT)2 + (FKl)2)
Sıfır sinyalinin termik değişimi ve FT çıkış aralığı "Teknik veriler" bölümünde belirtilmiştir. FT temel
sıcaklık hatası orada bir grafikle göterilmektedir. Ölçüm hücresi modeli ve trun down'a bağlı olarak
bu değer FMZ ve FTD el faktörleri ile çarpılmalıdır:
FT x FMZ x FTD
Bu değerler de "Teknik veriler" bölümünde verilmiştir.
Aynı şey, HART, Profibus PA veya Foundation Fieldbus üzerinden çıkan dijital sinyal çıkışları için de
geçerlidir.
4 … 20 mA'lık bir çıkışta Fa elektrik çıkışının termik değişimi de buna eklenir:
45027-TR-150108
Fperf = √((FT)2 + (FKl)2 + (Fa)2)
Daha iyi anlaşılmasına aşağıdaki formüller yardımcı olacaktır:
•
•
3)
4)
Ftotal: Toplam sapma
Fperf: Temel doğruluk
IEC 61010-1
IEC 61010-1
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
63
10 Ek
•
•
•
•
•
•
Fstab: Uzun süreli sürüklenme
FT: Sıfır sinyali ve çıkış süresinin termik değişikliği
FKl: Ölçüm sapması
Fa: Akım çıkışının termik değişikliği
FMZ: ölçüm hücresi modeli ek faktörü
FTD: turn down ek faktörü
10.3 Toplam sapmanın hesaplanması - pratikten örnek
Veriler
Boru tesisatındaki basınç ölçümü 4 bar (400 KPa)
Malzeme ısısı 50 °C
VEGABAR 82 Ölçüm aralığı 10 bar, Ölçüm sapması < %0,2, Proses bağlantısı G1½ (Ölçüm hücresi
ø 28 mm)
Turn dwon'ın hesaplanması
TD = 10 bar/4 bar, TD = 2,5 : 1
(
FT sıcaklık hatasının bulunması
F TBasis
50
Res. 36: Yukarıdaki örnekteki temel sıcaklık hatasının bulunması: FTBasis = 0,15 %
45027-TR-150108
Res. 37: Yukarıdaki örneğin ölçüm hücresi ek faktörünün bulunması: FMZ = 3
64
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
10 Ek
Res. 38: Yukarıdaki örneğin turn down ek faktörünün bulunması: FTD = 1,75
FT = FTBasis x FMZ x FTD
FT = %0,15 x 3 x 1,75
FT = %0,79
Ölçüm sapması ve uzun süreli dayanıklılığın hesaplanması
Ölçüm sapması FKl ve uzun süreli dayanıklılık Fstab için gerekli olan değerler Teknik veriler'den alınabilir:
Res. 39: Tablodaki ölçüm sapmasının hesaplanması: FKl = %0,2
Res. 40: Tablodaki uzun süreli dayanıklılığın hesaplanması; 1 yıl süreliğine: Fstab0,05 % x TD
Toplam sapmanın hesaplanması - 4 … 20 mA sinyali
1. Adım: Temel doğruluk Fperf
Fperf = √((FT)2 + (FKl)2 + (Fa)2)
45027-TR-150108
FT = %0,79
FKl = %0,2
Fa = % 0,15
Fperf = √(%0,79)2)2 + (%0,2)2) + (%0,15)2)
Fperf = %0,83
2. Adım: Toplam sapma Ftotal
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
65
10 Ek
Ftotal = Fperf + Fstab
Fstab = (0,05 % x TD)
Fstab = (%0,05 x 2,5)
Fstab = %0,13
Ftotal = %0,83 + %0,13 = %0,96
Örnek, ölçüm hatasının pratikte temel doğrulukta olduğundan daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Bunun nedeni sıcaklığın ve turn down'ın etkisidir.
10.4 Ebatlar
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki İndirilecek dosyalar" ve "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
Gövde
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
~ 116 mm
(4.57")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
ø 80 mm
(3.15")
M20x1,5/
½ NPT
4
104 mm
(4.1")
117 mm
(4.61")
~ 59 mm
(2.3")
M20x1,5/
½ NPT
3
2
1
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
116 mm
(4.57")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
5
Res. 41: Koruma tipi IP 66/67 ve IP 66/68 olan gövde modelleri (0,2 bar)
66
Plastik gövde
Alüminyum gövde
Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik gövde, hassas döküm
Paslanmaz çelik gövde, elektrolizle parlatılmış IP 69K
45027-TR-150108
1
2
3
4
5
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
10 Ek
IP 68 (25 bar) modelinde dış gövde
80 mm
(3.15")
82 mm
(3.23")
41,6 mm
(1.64")
3
59 mm
(2.32")
108 mm
(4.25")
1
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
41,6 mm
(1.64")
~ 66 mm
(2.60")
2
51 mm
(2.01")
4
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
5
Res. 42: Dış gövdeli IP 68 modeli
Kablo çıkışı yan
Kablo çıkışı eksen yönünde
Plastik gövde
Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik gövde
45027-TR-150108
1
2
3
4
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
67
10 Ek
DD
17 mm
(0.67")
85 mm
(3.35")
G¼
DL
25 mm
(0.98")
M20x1,5
5 mm
(0.20")
¼ NPT
ø 17,5 mm
(0.69")
75 mm
(2.95")
DQ
15 mm
(0.59")
75 mm
(2.95")
73 mm
(2.87")
23 mm
(0.91")
ø 6 mm
(0.24")
½ NPT
25 mm
(0.98")
3 mm
(0.12")
ø 3 mm
(0.12")
ø 17,5 mm
(0.69")
DI
DU
G½
G½
G¼
20 mm
(0.79")
2 mm
(0.08")
ø 6 mm
(0.24")
17 mm
(0.67")
70 mm
(2.76")
23 mm
(0.91")
ø 3 mm
(0.12")
G½
3 mm
(0.12")
3 mm
(0.12")
SW 27 mm
(1.06")
G½
20 mm
(0.79")
73 mm
(2.87")
VEGABAR 82, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde değil
ø 3 mm
(0.12")
C2
ø 6 mm
(0.24")
Res. 43: VEGABAR 82, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde değil
68
45027-TR-150108
DU G½ Manometre bağlantısı (EN 837)
DI G½ A iç tarafı G¼ (ISO 228-1)
DQ G½ A iç tarafında G¼ A PVDF (ISO 228-1)
DD G½ Manometre bağlantısı (EN 837) hacmi küçültülmüş
DL ½ NPT
C2 M20 x 1,5 Manometre bağlantısı (EN 837)
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
10 Ek
VEGABAR 82, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde
C3
44 mm
(1.73")
G¾
SW 41 mm
(1.61")
G1
21 mm
(0.83")
ø 24 mm
(0.95")
N9
C5
SW 55 mm
(2.17")
DA
ø 30 mm
(1.18")
ø 40 mm
(1.58")
G1 ½
ø 60 mm
(2.36")
DV
50 mm
(1.97")
55 mm
(2.17")
SW 46 mm
(1.81")
22 mm
(0.87")
ø 55 mm
(2.17")
25 mm
(0.87")
G1 ½
50 mm
(1.97")
22 mm
(0.87")
44 mm
(1.73")
ø 18 mm
(0.71")
ø 27 mm
(1.06")
SW 46 mm
(1.81")
SW 36 mm
(1.42")
22 mm
(0.87")
21 mm
(0.83")
45 mm
(1.77")
SW 27 mm
(1.06")
G½
1 ½ NPT
ø 55 mm
(2.17")
C9
Res. 44: VEGABAR 82, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde
C3
C1
C5
DA
DV
C9
G½ (ISO 228-1)
G¾ (DIN 3852-E)
G1 A (ISO 228-1)
G1½ (DIN 3852-A)
G1½ A PVDF (DIN 3852-A-B)
1½ NPT (ASME B1.20.1)
45027-TR-150108
150 °C/302 °F'ye kadar olan sıcaklık aralığındaki modelde uzunluk 28 mm (1.1 in) ebadında artmaktadır.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
69
10 Ek
VEGABAR 82, aseptik bağlantı
55 mm
(2.17")
ø 48 mm
(1.89")
60 mm
(2.36")
51 mm
(2.01")
SW 46 mm
(1.81")
ø 64 mm
(2.52 ")
ø 66 mm
(2.60")
ø 78 mm
(3.07")
AR
ø 105 mm
(4.13")
ø 84 mm
(3.31")
FR
AA
50 mm
(1.97")
51 mm
(2.01")
51 mm
(2.01")
ES
ø 78 mm (3.07")
ø 92 mm (3.62")
EZ/E1
ø 92 mm
(3.62")
E3
Res. 45: VEGABAR 82, aseptik bağlantı
AR Clamp 2"
AS Clamp 2½
ES Sıkıştırmalı başlık somunlu aseptik bağlantı F40
AADRD
FR Tuchenhagen Varivent DN 32
EZ DIN 11851'e uygun boru vida bağlantısı DN 40
E1 DIN 11851'e uygun boru vida bağlantısı DN 50
E3 DIN 11864-1'e uygun boru vida bağlantısı DN 50
45027-TR-150108
70
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
10 Ek
b
d2
f
50 mm
(1.97")
VEGABAR 82, flanş bağlantısı
d4
k
D
mm
DN
PN
D
b
k
d2
d4
f
1 A8
40
40
150
18
110
4xø18
88
3
B2
50
40
165
20
125
4xø18
102
3
R5
80
40
200
24
160
8xø18
138
3
2 CA
2”
150 lbs
152,4
19,1
120,7
4xø19,1
91,9
3,2
3”
150 lbs
190,5
23,9
152,4
8xø19,1
127
3,2
DN
PN
D
b
k
d2
d4
40
40
5.91" 0.71" 4.33" 4xø 0.71" 3.46"
0.12"
0.12"
CB
inch
1 A8
f
B2
50
40
6.50" 0.79" 4.92" 4xø 0.71" 4.02"
B5
80
40
7.87" 0.95" 6.30" 8xø 0.71" 5.43"
0.12"
2 CA
2”
150 lbs
6"
0.75" 4.75" 4xø 0.75" 3.62"
0.13"
3”
150 lbs
7.5"
0.94"
0.13"
CB
6"
8xø 0.75"
5”
Res. 46: VEGABAR 82, flanş bağlantısı
DIN 2501 gereğince flanş bağlantısı
ASME B16,5 gereğince flanş bağlantısı
45027-TR-150108
1
2
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
71
10 Ek
VEGABAR 82, Tüp bağlantı
ø 27,4 mm
(1.08")
M 44 x 1,25
AL/AP
G1
104,8 mm
(4.13")
30 mm
(1.18")
ø 25 mm
(0.98")
SW 36 mm
(1.42")
SW 46 mm
(1.81")
52 mm
(2.05")
M30x1,5
21 mm
(0.83")
AF/AG
ø 24,7 mm
(0.97")
30...300 mm
(1.18...11.81")
40 mm
(1.58")
40 mm
(1.58")
F9
ø 29,3 mm
(1.15")
F1
ø 32...60 mm
(1.26...2.36")
F2
ø 48...90 mm
(1.89...3.54")
25...300 mm
(0.98...11.81")
29 mm
(1.14")
48 mm
(1.89")
SW 32 mm
(1.26")
Res. 47: VEGABAR 82, Tüp bağlantı
72
45027-TR-150108
AL M30 x 1,5
AP M30 x 1,5 Basınçlı hamur kasası için
AF/AG
M44 x 1,25
F9 G1 (ISO 228-1) PASVE'ye uygun
F1 Tüp seçenekli flanş DN 50
F2 Tüp seçenekli flanş DN 80
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
10 Ek
10.5 Sınai mülkiyet hakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com。
10.6 Marka
45027-TR-150108
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
73
INDEX
INDEX
A
O
B
P
Akım çıkışı 37, 43
Akım çıkışını ayarla 37
Arızaların giderilmesi 47
Ayar
––Menü 31
––sistemi 29
Bağla
––Bilgisayara 45
Bağlantı kablosu 22
Bağlantı prosedürü 23
Bağlantı tekniği 23
Bakım 47
Basıncın eşitlenmesi 16
––Ex d 16
––IP 69K 17
––Standart 15
C
Çıkış sinyalini test edin 47
D
Devreye alma
––Hızlı devreye alım 30
Dilin değiştirilmesi 38
Display aydınlatması 38
E
Ek akım çıkışı 37, 43
Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli
gövdesi 24, 26
Onarım 50
Ölçüm düzeni
––Açık haznede 20
––Buharda 18
––Gazlarda 17
––Sıvılarda 19
Parametrelemeye örnek 34
Proses basıncının ölçümü 18
S
Sensör ayarlarının kopyalanması 42
Servis - Çağrı Merkezi 48
Servis girişi 42
Seviye ayarı
––Birim 33
––Dolum seviyesi 35, 36
––Proses basıncı 34, 35
Sıfırlama 40
Sızdırmazlık konsepti 9
Simülasyon 39
Sönümleme 36
Standart değerler 40
Şifre 39
T
Tarih/saat ayarı 39
Topraklama 22
G
Gaz geçirmez dar geçit (Second Line of
Defense) 16
Gösterge ayarı 38
I
İbre
––Basınç 38
––Sıcaklık 39
45027-TR-150108
K
Konum düzeltme 33
L
Lineerizasyon 36
74
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
45027-TR-150108
Notes
VEGABAR 82 • 4 … 20 mA
75
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
45027-TR-150108
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGABAR 82