Návod k obsluze
TDR hladinoměr pro kontinuální měření
hladiny a rozhraní kapalin
VEGAFLEX 81
4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
Document ID: 41824
Obsah
Obsah
1 O tomto dokumentu
1.1Funkce.............................................................................................................................. 4
1.2 Cílová skupina................................................................................................................... 4
1.3 Použité symboly................................................................................................................ 4
2 Bezpečnost
2.1 Oprávněná osoba............................................................................................................. 5
2.2 Použití............................................................................................................................... 5
2.3 Upozornění o nesprávném použití..................................................................................... 5
2.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny...................................................................................... 5
2.5 CE prohlášení.................................................................................................................... 5
2.6 NAMUR doporučení.......................................................................................................... 5
2.7 Životní prostředí................................................................................................................ 6
3 Popis produktu
3.1 Konfigurace....................................................................................................................... 7
3.2 Princip činnosti.................................................................................................................. 8
3.3 Zabalení, přeprava a skladování........................................................................................ 9
3.4 Příslušenství a náhradní díly............................................................................................ 10
4 Montáž
4.1 Všeobecné podmínky...................................................................................................... 13
4.2 Instrukce pro instalaci...................................................................................................... 13
5 Připojení k napájení
5.1 Příprava připojení............................................................................................................ 19
5.2 Přípojení.......................................................................................................................... 20
5.3 Zapojení, jednokomorové pouzdro.................................................................................. 21
5.4 Zapojení, dvoukomorové pouzdro................................................................................... 22
5.5 Zapojení, Ex-d-ia dvoukomorové pouzdro....................................................................... 23
5.6 Zapojení - verze IP 66/IP 68, 1 bar.................................................................................. 24
5.7 Připojení fáze.................................................................................................................. 24
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
6.1 Instalace zobrazovacího a nastavovacího modulu........................................................... 26
6.2 Systém nastavení............................................................................................................ 27
6.3 Nastavení parametru....................................................................................................... 28
6.4 Uložení nastavených parametrů...................................................................................... 44
7 Nastavení pomocí PACTware
7.1 Propojení s PC................................................................................................................ 46
7.2 Nastavení parametru s PACTware................................................................................... 47
7.3 Nastavení pomocí rychlého nastavení............................................................................. 48
7.4 Uložení nastavených parametrů...................................................................................... 52
9 Diagnostika a servis
9.1 Údržba............................................................................................................................ 54
9.2 Diagnostika paměti.......................................................................................................... 54
9.3 Zprávy stavu snímače..................................................................................................... 55
2
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
8 Nastavení pomocí ostatních systémů
8.1 DD nastavovací programy............................................................................................... 53
8.2 Communicator 375, 475.................................................................................................. 53
Obsah
9.4
9.5
9.6
9.7
Rectify faults.................................................................................................................... 59
Výměna elektronického modulu...................................................................................... 61
Aktualizace softwaru....................................................................................................... 62
Jak postupovat v případě opravy..................................................................................... 62
10 Demontáž
10.1 Postup demontáže.......................................................................................................... 63
10.2Likvidace......................................................................................................................... 63
41824-CS-130917
11 Doplněk
11.1 Technické údaje.............................................................................................................. 64
11.2 Rozměry.......................................................................................................................... 74
Bezpečnostní pokyny pro Ex prostředí
Berte prosím na vědomí specifické bepečnostní předpisy pro instalaci
a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex. Tyto bezpečnostní
pokyny jsou součástí návodu k obsluze a jsou zároveň dodávány s Ex
přístroji.
Editace:2012-07-26
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
3
1 O tomto dokumentu
1 O tomto dokumentu
1.1 Funkce
Tento provozní návod k obsluze obsahuje veškeré informace, které
potřebujete pro rychlé nastavení a bezpečný provoz. Prostudujte si
prosím pečlivě tento návod obsluze před tím než začnete zařízení
nastavovat.
1.2 Cílová skupina
Tento návod je určen pro technické pracovníky. Obsah tohoto návodu
by měl být personálu k dispozici a měl by sloužit k jejich zaškolení.
1.3 Použité symboly
Informace, tipy, poznámka
Symbol označuje užitečné dodatečné informace.
Výstraha: Jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit
poškození přístroje.
Upozornění: Jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit
poškození přístroje.
Nebezpečí: Jestliže ignorujete tato upozornění, můžete tím způsobit
ohrožení osob a nebo poškození přístroje.
•
→
Ex aplikace
Tento symbol označuje speciální pokyny pro Ex aplikace.
Seznam
Tento symbol označuje seznam více možností v kapitole
Akce
Tato šipka označuje samostatnou akci.
1Krok
Čísla označují jednotlivé kroky procedury.
Likvidace baterie
Tento symbol označuje speciální informace o likvidaci baterií a akumulátorů.
41824-CS-130917
4
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
2 Bezpečnost
2 Bezpečnost
2.1 Oprávněná osoba
Veškeré operace popsané v tomto manuálu, musí být provedeny
pouze zaškoleným pracovníkem, nebo pověřenou osobou.
Práce s přístrojem musí být provedena dle uvedených podmínek.
2.2 Použití
VEGAFLEX 81 je snímač pro kontinuální měření hladin.
Podrobné informace o rozsahu použití naleznete v kapitole "Popis
produktu".
Provozní spolehlivost je zaručena pouze v případě správného použití
dle specifikací v návodu k obsluze.
2.3 Upozornění o nesprávném použití
Nevhodné nebo nesprávné použití přístroje může způsobit nebezpečí
aplikace, jako např. přeplnění nádrže nebo poškození systémových
komponent kvůli nesprávné montáži nebo nastavení.
2.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Tento snímač vyhovuje obecným nařízením, směrnicím a předpisům.
Přístroj je nutné provozovat za technicky vyhovujících a spolehlivých
podmínek. Provozovatel je zodpovědný za bezproblémový provoz
přístroje.
Uživatel musí dodržovat určené bezpečnostní předpisy a požadavky.
Bezpečnostní pokyny popsány v tomto manuálu vyhovují mezinárodním standardům pro bezpečnost.
Z důvodu bezpečnosti a dodržení záručních podmínek přístroje, musí
být veškeré úkony provedeny pouze zaškoleným pracovníkem, nebo
pověřenou osobou.
Povšimněte si bezpečnostních značek a upozornění na přístroji.
2.5 CE prohlášení
Tento přístroj splňuje právní požadavky příslušných směrnic ES.
Označením CE, potvrzujeme úspěšného testování produktu.
41824-CS-130917
Prohlášení o shodě naleznete v sekci download domovské stránky
výrobce.
Pouze u Ex-d-ia verze
Přístroj byl navržen pro použití v průmyslovém prostředí. Elektromagnetické rušení musí být bráno v úvahu, jako obvykle u přístrojů třídy A
dle EN 61326-1.
2.6 NAMUR doporučení
NAMUR je sdružení automatizační technologie v procesním průmyslu
v Německu. Zveřejněné NAMUR doporučení jsou přijímány jako
standard pro polní instrumentaci.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
5
2 Bezpečnost
Tento přístroj splňuje požadavky následujících NAMUR doporučení:
•
•
•
•
NE 21 – Elektromagnetická kompatibilita
NE 43 - Úroveň hladiny signálu pro chybné informace z měřicích
převodníků
NE 53 - Kompatibilní zařízení a zobrazovací/nastavovací komponenty
NE 107 - Vlastní-monitorování a diagnostika zařízení
Pro další informace www.namur.de.
2.7 Životní prostředí
Ochrana životního prostředí je jedna z nejdůležitějšíh podmínek
společnosti. Proto firma VEGA zavedla systém pro správu životního
prostředí s cílem neustálého zlepšování ochrany životního prostředí.
Management systém je certifikován dle DIN EN ISO 14001.
Pomozte nám prosím splnit tuto povinnost dodržováním pokynů pro
životní prostředí uvedených v tomto návodu k obsluze:
•
•
Kapitola "Balení, transport a skladování"
Kapitola "Likvidace"
41824-CS-130917
6
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
3 Popis produktu
3 Popis produktu
Typový štítek
3.1 Konfigurace
Typový štítek obsahuje důležité informace pro identifikaci a provoz
přístroje:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
15
14
13
12
11
Obr. 1: Struktura typového štítku (příklad):
1 Typ přístroje
2 Specifikace přístroje
3Schválení
4 Napájení a výstupní signál, elektroniky
5 Stupeň krytí
6 Délka sondy
7 Provozní a okolní teplota, provozí tlak
8 Materiál, smáčené části
9 Hardwareová a softwareová verze
10 Číslo objednávky
11 Sériové číslo přístroje
12 Symbol zařízení třídy ochrany
13 ID čísla, dokumentace k přístroji
14 Poznámka k dokumentaci
15 Označení CE
16 Schválení směrnice
Seriové číslo
Pomocí výrobního čísla na typovém štítku, máte přístup k těmto údajům na naší domovské stránce:
•
•
•
•
•
•
Položkové číslo přístroje (HTML)
Datum dodání (HTML)
Specifické vlastnosti objednávky (HTML)
Návod k obsluze platný v den objednávky (PDF)
Specifické údaje pro výměnu elektroniky (XML)
Test certifikát "Měřicí přesnost" (PDF)
41824-CS-130917
Pro tyto účely běžte na www.vega.com a "VEGA Tools".
Rozsah tohoto návodu k
obsluze
Tento provozní manuál se vztahuje na následující verze přístroje:
•
•
Hardware od 1.0.0
Software od 1.0.0
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
7
3 Popis produktu
Verze
Verze přístroje e elektroniky je možné stanovit prostřednictvím kódu
produktu na štítku, stejně jako na elektronice.
•
Součást dodávky
Standardní elektronika: Typ FX80H.-
Součást dodávky zahrnuje:
•
•
Snímač
Dokumentace
–– tento návod k obsluze
–– Test certifikát měřicí přesnosti (volitelně)
–– Návod k obsluze "Zobrazovací a nastavovací modul" (volitelně)
–– Doplňkový manuál k obsluze "GSM/GPRS radio modul" (volitelně)
–– Doplňkový manuál "Vyhřívání pro zobrazovací a nastavovací
modul" (volitelně)
–– Doplňkový návod k obsluze "Plug konektor pro kontinuální
měřicí systémy" (volitelně)
–– Ex "Bezpečnostní instrukce" (s Ex verzemi)
–– CE prohlášení o shodě
–– pokud je to nezbytné, další certifikáty
3.2 Princip činnosti
Aplikace
VEGAFLEX 81 je hladinový snímač s lanovou nebo tyčovou anténou
pro kontinuální měření hladiny a rozhraní hladiny, vhodný pro kapaliny.
Funkční princip - měření
hladiny
Mikrovlnné impulsy o vysoké frekvenci jsou vedeny podél ocelového
lana nebo tyče. Jakmile dosáhnou povrchu produktu, jsou tyto mikrovlnné impulsy odraženy. Doba šíření vln je vyhodnocena a převedena
na měřenou vzdálenost jako hladina.
Funkční princip - měření
rozhraní
Vysoko frekvenční mikrovlnné impulsy jsou vedeny podél ocelového
lana nebo tyče. Jakmile dosáhnou produktu, odráží se část mikrovlnných impulsů. Druhá část prochází horním produktem a odráží se
ještě jednou od rozhraní. Tento čas k oběma vrstvá je zpracováván
přístrojem.
41824-CS-130917
8
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
3 Popis produktu
h2
h1
L3
d2
L2
TS
1
d1
L1
Obr. 2: Měření rozhraní
1 Referenční plocha snímače (těsnicí povrch procesního připojení)
d1 Vzdálenost k rozhraní (HART hodnota 1)
d2 Vzdálenost k hladině (HART hodnota 3)
TS Tloušťka horního média (d1 - d2)
h1 Výška - Rozhraní
h2 Výška - Hladina
L1 Spodní médium
L2 Horní médium
Předpoklady pro měření
rozhraní
Horní médium (L2)
• Horní médium nesmí být vodivé
• Dielektrická konstanta horního média musí být známa (vstup
vyžadován). Min. dielektrická konstanta: tyčová verze 1.6.
Seznam dielektrických konstant můžete najít na webové stránce:
www.vega.com
• Složení horního média musí být stabilní, žádná rozdílná média
nebo směsi
• Horní médium musí být homogenní
• Min. tloušťka horního média 50 mm (1.97 in)
• Jasné oddělení fáze, žádná emulze
• Pokud je to možné, žádná pěna na hladině
41824-CS-130917
Spodní médium (L1)
• Dielektrická konstanta musí být větší o 10 od dielektrické konstanty horního média, nejlépe elektricky vodivé. Příklad: dielektrická konstanta horního média 2, dielektrická konstanta spodního
média alespoň 12.
Výstupní signál
Přístroj je vždy přednastaven na aplikaci "Level measurement".
Balení
Váš přístroj byl chráněn během přepravy. Jeho způsobilost odolat
běžné zátěži během přepravy je zaručena testem v souladu s DIN
EN 24180.
Pro měření rozhraní, můžete vybrat požadovaný výstupní signál při
nastavení.
3.3 Zabalení, přeprava a skladování
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
9
3 Popis produktu
Standardní zabalení přístrojů se skládá z ekologických, recyklovatelných kartónů. Pro speciální verze jsou také používány PE pěny nebo
PE fólie. Likvidace obalového materiálu se provádí prostřednictvím
specializovaných recyklačních společností.
Přeprava
Přístroj byl zabalen tak aby během přepravy nedošlo k poškození
přístroje.
Kontrola přepravy
Dodávka musí být zkontrolována zda je kompletní a musí být také prověřeny možné poškození během přepravy jakmile obdržíte přístroj.
Skladování
Až do instalace, musí být snímač skladován v běžném prostředí dle
údajů na vnější straně přístroje.
Snímač musí být skladován v obalu dle následujících podmínek.
Skladovací a přepravní
teplota
•
•
•
•
•
•
•
Nikoliv otevřené
V přostředí suchém a bez prašnosti
Nebýt vystaven korozním médiím
Chráněný přímým slunečním paprskům
Mělo by být zabráněno mechanickým nárazům a vibracím
Skladovací a přepravní teplota viz. "Dodatek - Technické údaje Okolní podmínky"
Relativní vlhkost 20 … 85 %
3.4 Příslušenství a náhradní díly
Zobrazovací a nastavova- Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM slouží pro zobrazení
cí modul
měřené hodnoty, pro nastavení a diagnostiku. Tento modul je možné
vložit / vyjmout ze snímače libovolně.
Další informace naleznete v provozním manuálu "Zobrazovací a
nastavovací modul PLICSCOM" (Dokument-ID 27835).
Komunikační adaptér
Komunikační převodník VEGACONNECT nabízí možnost komunikačního rozhraní mezi počítačem a snímačem. Pro nastavení parametru
těchto přístrojů je vyžadován nastavovací software PACTware s
VEGA-DTM.
Další informace naleznete v provozním manuálu "Komunikační adaptér VEGACONNECT" (Dokument-ID 32628).
Externí zobrazovací a
nastavovací modul
VEGADIS 61 je externí zobrazovací a nastavovací modul pro snímače
s jednokomorovým a dvoukomorovým pouzdrem Ex d.
Je vhodný pro zobrazení měřené hodnoty a nastavení plics® snímačů
a je připojen k snímači až pomocí 50 m dlouhého, čtyř-vodičového,
stíněného kabelu.
Externí zobrazovací a
nastavovací jednotka s
HART protokolem
10
VEGADIS 62 je vhodný pro zobrazení měřené hodnoty a také pro
nastavení snímačů s HART protokolem. Jednotka je napájena po
smyčce pomocí signálního kabelu 4 … 20 mA/HART.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Další informace naleznete v provozním manuálu "VEGADIS 61"
(Dokument-ID 27720).
3 Popis produktu
Další informace naleznete v provozním manuálu "VEGADIS 62"
(Dokument-ID 36469).
Externí rádio jednotka
PLICSMOBILE T61 je externí GSM/GPRS rádio jendnotka pro přenos
měřených hodnot a pro vzdálené nastavení parametrů plics® snímačů. Nastavení je provedeno pomocí PACTware/DTM prostřednictvím
integrovaného USB připojení.
Další informace naleznete v provozním manuálu "PLICSMOBILE T61"
(Dokument-ID 36849).
Ochranný kryt
Povětrnostní kryt chrání pouzdro snímače proti povětrnostním vlivům.
Příruby
Závitové příruby jsou k dispozici v nejrůznějších verzích dle následujících standardů: DIN 2501, EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS B 22101984, GOST 12821-80.
Další informace naleznete v provozním manuálu "Ochranný kryt"
(Dokument-ID 34296).
Další informace naleznete v doplňkovém manuálu "Příruby dle DIN-EN-ASME-JIS" (Dokument-ID 31088).
Elektronický modul
Elektronický modul VEGAFLEX série 80 je náhradní díl pro TDR
snímače VEGAFLEX série 80. K dispozici je několik verzí pro každý
typ výstupního signálu.
Další instrukce naleznete v manuálu "Elektronický modul VEGAFLEX
série 80".
Zobrazovací a nastavova- Zobrazovací a nastavovací modul je možné volitelně nahradit zobrací modul s vyhříváním
zovacím a nastavovacím modulem s vyhříváním.
V tomto případě můžete použít zobrazovací a nastavovací modul v
teplotním rozsahu od -40 … 70 °C.
Další informace naleznete v provozním manuálu "Zobrazovací a
nastavovací modul s vyhříváním" (Dokument-ID 31708).
Prodloužení tyče
Pokud používáte přístroj s tyčovou verzí, můžete prodloužit tyč sondy
individuálně pomocí tyčového prodloužení různých délek.
K dispozici jsou následující délky:
•
•
•
•
100 mm
200 mm
500 mm
1000 mm
41824-CS-130917
Další informace naleznete v manuálu "VEGAFLEX série 80 - tyčové
prodloužení".
Obtokový stavoznak
Kombinace obtokového stavoznaku a hladinoměru VEGAFLEX 81
umožňuje kontinuální měření výšky hladiny mimo nádrž. Obtokový
stavoznak slouží jako vlnovod, který je namontován jako spojená
nádoba na straně nádrže pomocí dvou procesních připojení. Tento
druh upevnění zajišťuje, že hladina ve vlnovodu a hladina v nádrži
jsou stejné.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
11
3 Popis produktu
Délka a procesní připojení lze konfigurovat individuálně. Není možné
mít různé procesní připojení.
Další informace naleznete v manuálu "Obtokový stavoznak VEGAPASS 81".
Vymezovací člen
Pokud instalujete VEGAFLEX 81 v obtokovém stavoznaku nebo
vlnovodu, musíte zamezit možnému kontaktu se stěnou stavoznaku
pomocí vymezovacího členu.
Další informace naleznete v manuálu "Obtokový stavoznak VEGAPASS 81".
41824-CS-130917
12
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
4 Montáž
4 Montáž
Instalace přístroje zašroubováním
Vlhkost
4.1 Všeobecné podmínky
Snímače se závitem je nutné instalovat a upevnit pomocí šestihranu
Upozornĕní:
Pouzdro neslouží pro použití k našroubování přístroje! Použitím větší
síly může dojít k poškození vnitřní části.
Je nutné použít doporučený kabel (viz. kapitola "Připojení k napájení")
a utáhněte kabelovou vývodku.
Můžete vybavit váš přístroj doplňkovou ochranou proti proniknutí
vlhkosti tím, že před kabelovou vývodkou povedete spojovací kabel
šikmo dolů. Déšť a kondenzující voda takto může stékat. To platí
zejména pro venkovní instalace, v prostředí, kde je předpokládána
vlhkost (např. během čistících procesů) nebo v chlazených či ohřívaných nádržích.
Ochranný kryt
V případě kabelových vývodek se samotěsnícími NPT závity, není
možné mít kabelové vývodky zašroubované ve výrobním závodě.
Otvory pro kabelové vývodky jsou proto pokryty červenými krytkami
jako ochrana při přepravě.
Před uvedením do provozu budete muset nahradit tyto ochranné
kryty za schválené kabelové vývodky nebo uzavřete otvory vhodnými
záslepkami.
Vhodné kabelový vývodky a záslepky jsou součástí přístroje.
Vhodnost pro procesní
podmínky
Ujistěte se, že jsou veškeré materiály v kontaktu s měřeným médiem,
obzvláště anténa snímače, procesní připojení a těsnění, vhodné pro
stávající provozní podmínky jako je provozní teplota, provozní tlak,
chemické vlastnosti média.
Specifikaci naleznete v kapitole "Technické údaje" nebo na typovém
štítku.
Instalační podmínky
4.2 Instrukce pro instalaci
Instalujte VEGAFLEX 81 takovým způsobem, aby vzdálenost od
stěny nádrže byla alespoň 300 mm (12 in). V nekovových nádržích je
doporučená vzdálenost alespoň 500 mm (19.7 in).
41824-CS-130917
Sonda se během provozu nesmí dotýkat jakéhokoliv zařízení nebo
stěny nádrže. Pokud to bude nutné, upevněte konec sondy.
V zásobníku s kónickým dnem, může být výhodné pro montáž snímače do středu zásobníku, protože je potom možné měřit téměř až do
nejnižšího bodu dna. Mějte na paměti, že měření na konci sondy není
možné. Přesná hodnota min. vzdálenosti (dolní blokovací vzdálenost)
je uvedena v kapitole"Technické údaje".
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
13
4 Montáž
Obr. 3: Nádrž s kónickým dnem
Typ nádrže
Plastová nádrž/Skleněná nádrž
Mikrovlnný měřicí princip vyžaduje kovový povrch na procesním připojení. Proto použijte u plastových nádob atd. verzi s přírubou (od DN
50) nebo vložte plech (ø > 200 mm/8 in) pod procesní připojení.
Ujistěte se, že je kovová deska v přímém kontaktu s procesním
připojením.
Při instalaci tyče nebo lana v nádržích bez kovových stěn, např. do
plastových nádrží, mohou být naměřené hodnoty ovlivňovány silným
elektromagnetickým polem (vyzařování dle EN 61326: třída A). V
tomto případě použijte sondu v koaxiálním provedení.
1
2
Obr. 4: Instalace v plastovém sile
1 Příruba
2 Kovová deska
14
Pokud je to možné, vyhněte se vysokým vstupním hrdlům. Namontujte snímač v rovině s víkem nádrže. Není-li to možné, použijte krátké
vstupní hrdlo.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Návarek
4 Montáž
Obecně mohou být použita vyšší vstupní hrdla nebo hrdla s větším
průměrem. Tato hrdla zvyšují horní mrtvou zónu. Zjistěte, jestli to je
pro vaše měření důležité.
V takových případech, vždy proveďte potlačení falešného signálu
po instalaci. Další informace najdete v části "Postup uvedení do
provozu".
d
d
h
_ 150
<
_ 100
<
h
DN40 ... DN150
> DN150 ... DN200
Obr. 5: Montážní hrdlo
Při navařování vstupního hrdla se ujistěte, že je hrdlo v jedné rovině s
nádrží.
1
2
Obr. 6: Vstupní hrdlo musí být v rovině s nádrží
41824-CS-130917
1 Nevhodná instalace
2 Vstupní hrdlo v rovině - optimální instalace
Svařování
Před začátkem svařování demontujte elektroniku ze snímače. Zabráníte tím poškození poškození sondy.
Plnění
Neinstalujte hladinoměr v, nebo nad místem plnění. Ujistěte se, že
měříte hladinu materiálu, nikoliv vtékající materiál.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
15
4 Montáž
Obr. 7: Montáž snímače v místě plnění
Měřicí rozsah
Referenční plocha pro měřicí rozsah snímače je těsnící povrch závitu
nebo příruby.
Mějte na paměti, že min. vzdálenost musí být udržována pod
referenční plochou a eventuálně i na konci sondy - měření v těchto
oblastech není možné (mrtvá zóna). Délka lana může být použita až
na konce měření, pouze v případě měření vodivých materiálů. Tyto
blokovací vzdálenosti pro různá média jsou uvedeny v kapitole "Technické údaje". Mějte na paměti, že výchozí nastavení pro měřicí rozsah
odpovídá nastavení na vodu.
Tlak
Procesní připojení musí být dostatečně utěsněno. Před prvním měřením zkontrolujte zdali materiál těsnění dostatečně odolává měřenému
produktu a procesní teplotě.
Max. povolený provozní tlak je uveden v kapitole "Technické údaje"
nebo na typovém štítku přístroje.
Vlnovody nebo obtokové
stavoznaky
Uklidňovací trubky nebo obtokové stavoznaky jsou obvykle kovové
trubky o průměru 30 … 200 mm (1.18 … 7.87 in). V měřicí technice
tato trubka odpovídá koaxiální sondě. Nezáleží na tom, jestli je trubka
děrovaná nebo štěrbinová pro lepší promíchání. Boční vstupy obtokové komory také nemají vliv na měření.
Mikrovlny mohou pronikat většinou plastových materiálů. Z procesně
technických důvodů jsou plastové vlnovody problematické. Pokud
s chemickou odolností není žádný problém, doporučujeme použití
kovových vlnovodů.
Obecně je vymezovací kroužek na konci snímače dostatečný pro
tyčové sondy, aby se zabránilo kontaktu se stěnou trubky. V závislosti
na průměru trubky a délce trubky, může být také namontován vy16
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Pokud je VEGAFLEX 81 instalován ve vlnovodu nebo obtokové komoře, nesmí dojít ke kontaktu se stěnou trubky. Pro tyto účely doporučujeme použít lanovou anténu s centrovacím závažím.
4 Montáž
mezovací kroužek ve středu trubky. U lanové sondy je instalace také
možné, z důvodu menšího namáhání.
Mějte na paměti, že se mohou na vymezovacích členech tvořit nánosy. Silné nánosy mohou ovlivnit měření.
1
2
3
Obr. 8: Pozice vymezovacího členu nebo centrovacího závaží
1 Tyčová sonda vymezovacím členem (PEEK)
2 Lanová sonda s centrovacím závažím
3 Vymezovací člen (PEEK) na závaží lanové sondy
Poznámka:
Měření ve vlnovodu není doporučeno pro velmi lepkavé materiály.
Instrukce pro měření
• 100 % bod by neměl být nad horní připojovací trubkou v nádrži
• 0 % bod by neměl být pod spodní připojovací trubkou k nádrži
• Potlačení falešných signálů s integrovaným snímačem je všeobecně doporučeno k dosažení maximální přesnosti
Upevnění
Nainstalujte sondu tak, aby se nemohla lanová anténa během
provozu dotýkat stěn nádrže kvůli pohybu produktu nebo míchacího
zařízení apod.
V závaží je vnitřní závit (M8), např. pro upevňovací oko (volitelně) (pol. číslo. 2.1512).
41824-CS-130917
Zajistěte, aby lano sondy nebylo úplně napnuto. Zabraňte tažnému
zatížení lana.
Vyhýbejte se neočekávaným spojům, tj. spojení musí být buď spolehlivě uzemněno nebo spolehlivě izolováno. Jakékoli nedefinované
změny tohoto požadavku mohou vést k chybám měření.
Prodloužení tyčové
antény
V případě obtížných instalačních podmínek může být sonda instalována z boku. Z těchto důvodů upravte tyčovou anténu o prodloužení
nebo o zahnutý přechodový člen.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
17
4 Montáž
Nechte délku sondy určit automaticky pomocí nástroje pro kompenzaci výsledných provozních změn času.
Sonda určí délku a ta se může lišit od skutečného délky sondy při
použití prodloužení v zahnutém tvaru .
Ujistěte se, že je tyč sondy alespoň 300 mm (11.811 in) od stěny
nádrže
Další informace naleznete v doplňkových pokynech tyčového prodloužení.
41824-CS-130917
18
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
5 Připojení k napájení
5 Připojení k napájení
5.1 Příprava připojení
Bezpečnostní pokyny
Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny:
Napájecí napětí
Napájení a proudový signál jsou přenášeny prostřednictvím stejného
dvouvodičového kabelu. Rozsah napájení se může lišit v závislosti na
verzi přístroje.
•
•
Připojujte pouze při naprosté nepřítomnosti síťového napájení
Jsou-li očekávána přepětí, musí být instalovány přepěťové
ochrany
Informace k napájení naleznete v části "Technické údaje".
Posyktuje spolehlivé oddělení mezi napájecím obvodem a hlavním
obvodem dle DIN VDE 0106 část 101.
Mějte na paměti další vlivy pro provozní napětí:
•
•
Výstupní napětí z napájecího zdroje může mít nižší jmenovitou
zátěž (se snímačem je proud 20,5 mA nebo 22 mA v případě
chybové zprávy)
Vliv dalších přístrojů v obvodu (Viz. hodnoty zatížení v kapitole
"Technické údaje")
Připojení k vyhodnocova- Vyhodnocovací jednotky VEGAMET a VEGASCAN jsou vycím jednotkám
baveny digitálním rozeznáním snímače. Pokud je po připojení
VEGAFLEX 81, vyžadována aktualizace. Proveďte aktualizaci
"www.vega.com/downloads" a "Software".
Propojovací kabel
Přístroj je připojen pomocí standardního dvouvodičového kabelu bez
stínění. Pokud je očekáváno elektromagnetické rušení, které je nad
hodnotami EN 61326-1 pro průmyslové prostředí, může být použit
stíněný kabel.
Pro přístroje s pouzdrem a kabelovou vývodkou, použijte kabel s
kulatým průřezem. Vnější průměr kabelu 5 … 9 mm (0.2 … 0.35 in)
zajišťuje dokonalé utěsnění kabelových vývodek. Pokud používáte
kabel s jiným průměrem, vyměňte těsnění nebo použijte vhodnou
kabelovou vývodku.
Všeobecně doporučujeme použít stíněný kabel pro režim HART
multidrop.
Kabelová vývodka ½ NPT U plastového pouzdra, musí být NPT kabelová vývodka našroubována bez maziva do kabelového vstupu.
41824-CS-130917
Max. točivý moment všech pouzder viz. kapitola "Technické údaje"
Stínění a uzemnění
kabelu
Je-li potřebný stíněný kabel, připojte stínění kabelu na obou koncích k
zemi (uzemňovacím svorkám). Stínění na straně senzoru musí být zapojeno přímo na vnitřní zemnící svorce. Zemnící svorka mimo pouzdro
musí být zapojena přes kompenzační člen (nízká impedance).
Za předpokladu, že by se mohly vyskytnout vyrovnávací proudy, je
nutné na straně jednotky provést spojení stínění přes keramický kondenzátor (např. 1 nF, 1500 V). V tomto případě budou nízkofrekvenční
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
19
5 Připojení k napájení
proudy potlačeny, ale ochranný efekt se u vysokofrekvenčních signálů
neuplatní.
Upozornĕní:
U nádrže s katodovou ochranou proti korozi jsou značné rozdíly
potenciálů. Vyrovnání potenciálů je možné provést pomocí stínění
kabelu, kdy stínění je uzemněno na obou koncích.
Abychom tomu zabránili, stínění kabelu musí být připojeno k zemnícímu potenciálu na jedné straně spínací skříně. Stínění kabelu nesmí
být připojeno k vnitřní zemnící svorce snímače a vnější zemnící svorce
na pouzdře nikoliv k vyrovnání potenciálů!
Informace:
Kovové části přístroje (anténa, snímač, vlnovod, atd.) jsou vodivě
připojeny k vnitřní a vnější zemnící svorce pouzdra. Toto spojení je
buď přímé nebo se snímačem s externí elektronikou přes stíněný
propojovací kabel.
Specifikace a možnosti připojení naleznete v kapitole "Technické
údaje".
Propojovací technologie
5.2 Přípojení
Připojení napájení a výstupního signálu je provedeno prostřednictvím
průžinových svorek na elektronice snímače.
Připojení zobrazovacího a nastavovacího modulu nebo komunikačního rozhraní je provedeno pomocí pinů na elektronice snímače.
Informace:
Celá svorkovnicová část je vyjímatelná z elektronického modulu.
Pomocí šroubováku vytáhnete svorkovnicovou část. Při vložení části
zpět, uslyšíte zacvaknutí.
Postup připojení
Postupujte následovně:
1. Odšroubujte kryt pouzdra
2. Pokud je zobrazovací a nastavovací modul instalován, vyjměte je
lehkým otočením doleva.
3. Uvolněte kabelovou vývodku
4. Odstraňte přibližně 10 cm (4 in) pláště kabelu a dále odstraňte
přibližně 1 cm (0.4 in) izolace konců jednotlivých vodičů
5. Vsuňte kabel do hlavice snímače přes kabelový vstup
41824-CS-130917
20
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
5 Připojení k napájení
Obr. 9: Kroky připojení 5 a 6
6. Vsuňte konce vodičů do svorkovnic dle zapojení
Informace:
Pevné a také flexibilní konce vodičů jsou vsunuty přímo do otvorů
svorkovnice. V případě flexibilních vodičů, stlačte svorkovnici pomocí
malého šroubováku, ta je následně otevřena. Po uvolnění šroubováku
je svorkovnice uzavřena.
Další informace o max. průřezu vodičů naleznete "Technické údaje/
Elektromechanické data"
7. Lehkým potažením za vodiče zkontrolujte, že drží
8. Připojte stínění k vnitřní zemnící svorce, připojte vnější zemnící
svorku na pouzdře pro vyrovnání potenciálů
9. Utáhněte kabelovou vývodku, těsnící kroužek musí těsně obepínat kabel
10. Umístěte pravděpodobně stávající zobrazovací a nastavovací
modul zpět
11. Zašroubujte kryt pouzdra
Elektrické připojení je tímto dokončeno.
5.3 Zapojení, jednokomorové pouzdro
41824-CS-130917
Následující obrázek se týká ne-Ex a také EEx-ia verze.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
21
5 Připojení k napájení
Část elektroniky
2
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Obr. 10: Elektronika a svorkovnice, jednokomorové pouzdro
1
2
3
4
Napájení, výstupní signál
Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
Pro externí zobrazovací a nastavovací jednotku
Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu
5.4 Zapojení, dvoukomorové pouzdro
Následující obrázek se týká ne-Ex a také Ex-ia verze.
Část elektroniky
2
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
1
7 8
1
Obr. 11: Elektronika, dvoukomorové pouzdro
1 Vnitřní připojení k propojovací části
2 Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
Připojovací část
2
3
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
Obr. 12: Připojovací část, dvoukomorové pouzdro
1
2
3
4
22
Napájení, výstupní signál
Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
Pro externí zobrazovací a nastavovací jednotku
Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
1
5 Připojení k napájení
Radio modul PLICSMOBILE integrovaný v připojovací části
Informace:
Použití externího zobrazovacího a nastavovacího modulu a zobrazovacího a nastavovacího modulu paralelně v připojovací části není
podporováno.
Status
SIM-Card
Test
USB
(+)1
2(-)
1
Obr. 13: Připojení napájení radio modulu
1 Napájecí napětí
Podrobné informace naleznete v doplňkovém manuálu "PLICSMOBILE GSM/GPRS radio modul".
5.5 Zapojení, Ex-d-ia dvoukomorové pouzdro
Část elektroniky
2
4...20mA
(+)1
2(-)
5
1
6
7 8
3
Obr. 14: Elektronika, dvoukomorové pouzdro
41824-CS-130917
1 Vnitřní připojení k propojovací části
2 Pro zobrazovací a nastavovací modul nebo komunikační adaptér
3 Vnitřní připojení ke konektoru pro extérní zobrazovací a nastavovací modul
(volitelně)
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
23
5 Připojení k napájení
Připojovací část
4...20mA
(+)1
2
2(-)
1
Obr. 15: Připojovací část, dvoukomorového pouzdra Ex-d
1 Napájení, výstupní signál
2 Zemnící svorka pro připojení stínění kabelu
Konektor M12 x 1 pro
externí zobrazovací a
nastavovací modul
4
3
1
2
Obr. 16: Horní pohled na konektor
1
2
3
4
Zapojení, připojovací
kabel
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontakt - pin
Připojovací kabel ve
snímači
Svorkovnice, elektronický modul
Pin 1
Hnědý
5
Pin 2
Bílý
6
Pin 3
Modrý
7
Pin 4
Černý
8
5.6 Zapojení - verze IP 66/IP 68, 1 bar
1
2
Obr. 17: Rozdělení vodičů - propojovací kabel
5.7 Připojení fáze
Po připojení snímače k napájení, přístroj provede vlastní test po dobu
cca. 30 sekund:
24
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
1 hnědý (+) a modrý (-) pro napájení nebo k procesnímu systému
2 Stínění
5 Připojení k napájení
•
•
•
•
Vnitřní kontrola elektroniky
Zobrazení typu přístroje, hardwareová a softwareová verze, název
měřicího okruhu na displeji nebo PC
Zobrazení zprávy "F 105 Určení měřené hodnoty" na displeji nebo
PC
Výstupní signál skočí na nastavený chybový proud
41824-CS-130917
Jakmile je nalezena naměřená hodnota, odpovídající proud je zaslán
na výstupní kabel. Hodnota odpovídá aktuální hladině a také provedenému nastavení, např. tovární nastavení.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
25
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a
nastavovacího modulu
6.1 Instalace zobrazovacího a nastavovacího
modulu
Zobrazovací a nastavovací modul může být vložen do snímače a
vyjmut kdykoliv. Můžete zvolit ze čtyř pozic posunutých o 90 °. Není
nutné přerušit napájení.
Postupujte následovně:
1. Odšroubujte kryt pouzdra
2. Umístěte zobrazovací a nastavovací modul do požadované polohy na elektronice a otočte doprava, dokud nezacvakne.
3. Pevně přišroubujte kryt pouzdra s průhledem
Odpojení proveďte v opačném pořadí.
Zobrazovací a nastavovací modul je napájen ze snímače, není potřebné další připojení.
Obr. 18: Vložení zobrazovacího a nastavovacího modulu u jednokomorového
pouzdra do prostoru elektroniky
41824-CS-130917
26
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
1
2
Obr. 19: Vložení zobrazovacího a nastavovacího modulu u dvoukomorového
pouzdra
1 V elektronické části
2 V propojovací části (u Ex-d-ia verze to není možné)
Poznámka:
Pokud zamýšlíte dodatečně vybavit snímač zobrazovacím a nastavovacím modulem pro kontinuální zobrazení měřené hodnoty, je k tomu
nezbytný vysoký kryt s průhledem.
6.2 Systém nastavení
1
2
41824-CS-130917
Obr. 20: Zobrazovací a nastavovací prvky
1 LC display
2 Nastavovací tlačítka
Funkce tlačítek
•
[OK] tlačítko:
–– Přesun do přehledu nabídky
–– Potvrzení zvolené nabídky
–– Editování parametru
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
27
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
•
•
•
Systém nastavení
–– Uložení hodnoty
[->] tlačítko:
–– Změna zobrazení měřené hodnoty
–– položky seznamu
–– Volba editační pozice
[+] tlačítko:
–– Úprava hodnoty parametru
[ESC] tlačítko:
–– přerušení vkládání hodnot
–– Skok do nadřazené nabídky
Snímač se nastavuje pomocí čtyř tlačítek na zobrazovacím a nastavovacím modulu. LCD displej zobrazuje jednotlivé položky nabídky.
Funkce jednotlivých tlačítek jsou uvedeny na obrázku nad tímto
odstavcem. Přibližně 10 minut od posledního stisku tlačítka je automaticky spuštěn reset při zobrazení měřené hodnoty. Hodnoty, které
nebyly potvrzeny tlačítkem [OK] nebudou uloženy.
6.3 Nastavení parametru
Pomocí nastaveného parametru je přístroj přizpůsoben podmínkám
aplikace. Nastavení parametru je provedeno prostřednictvím nastavovací nabídky.
Hlavní nabídka
Hlavní nabídka je rozdělena do pěti následujících sekcí:
Nastavení: Nastavení, např. název měřicího okruhu, nádrž, seřízení,
výstupní signál, jednotka měření, potlačení falešných odrazů, linearizační křivka
Zobrazení: Nastavení, jazyk, zobrazení měřené hodnoty, podsvětlení
Diagnostika: Informace, např. stav snímače, spolehlivost, simulace,
echo křivka
Další nastavení: Reset, datum/čas, reset, kopírovací funkce
Info: Jméno přístroje, hardware a software verze, kalibrace snímače,
vlastnosti přístroje
Procedura je popsána níže.
Zámek/Uvolnění/Nastavení
28
V nabídce "Block/allow adjustment", můžete chránit parametry snímače proti neoprávněnýn úpravám. PIN je aktivován/deaktivován trvale.
Následující nastavovací funkce jsou možné bez zadání PIN:
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Poznámka:
Pro optimální nastavení měření, jednotlivé položky podřízené nabídky
v hlavním menu"Nastavení" by měly být vybírány jedna po druhé a se
správnými parametry. Pokud je to možné, projděte položky v daném
pořadí.
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
•
•
Vyběr položky a zobrazení dat
Čtení dat ze snímače do zobrazovacího/nastavovacího modulu.
Výstraha:
Při aktivní funkci PIN, je nastavení prostřednictvím PACTware/DTM a
dalších systémů blokováno.
PIN můžete změnit v sekci "Další nastavení/PIN".
Nastavení/Jméno měřicí
smyčky
Zde si můžete přiřadit vhodné jméno pro měřicí okruh. Stiskněte
tlačítko "OK" pro spuštění. Pomocí tlačítka "+" změníte znak a pomocí
"->" skočíte na další pozici.
Můžete zadat jména pomocí max. 19 znaků. Znaková sada se skládá
z:
•
•
•
Nastavení/Jednotky
Z velkých písmen A … Z
0 … 9
Speciálních znaků + - / _
V této nabídce můžete vybrat jednotky vzdálenosti a teploty
U jednotek vzdálenosti si můžete vybrat mezi m, mm a ft a u jednotek
teploty mezi °C, °F a K.
Nastavení/Délka sondy
V této nabídce můžete zadat délku sondy nebo určit délku automaticky pomocí snímacího systému.
41824-CS-130917
Pokud zvolíte "Yes", potom sonda určí délku automaticky. Pokud
zvolíte "No", můžete zadat délku sondy manuálně.
Nastavení/Typ produktu
V této položce nabídky můžete zjistit, pro který typ média je přístroj
vhodný.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
29
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Nastavení/Aplikace
V této položce nabídky můžete vybrat aplikaci. Můžete si vybrat mezi
měřením hladiny a měřením rozhraní. Můžete si také vybrat mezi
měřením v nádrži, nebo v obtokovém stavoznaku nebo vlnovodu.
Poznámka:
Výběr aplikace má značný vliv na všechny ostatní položky menu. Mějte na paměti, že pokud budete pokračovat v nastavování parametru,
jednotlivé položky jsou volitelně k dispozici.
Máte možnost vybrat si demo režim.Tento režim je vhodný pro
testování a předváděcí účely. V tomto režimu, senzor ignoruje logické
parametry aplikace a okamžitě reaguje na každou změnu.
Nastavení/Médium,
dielectrická konstanta
V této položce menu můžete definovat typ média (produktu).
Tato položka menu je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali
měření hladiny u položky menu "Application".
Můžete si vybrat z následujících typů médií:
Nastavení/Plynná fáze
Dielektrická kon- Typ produktu
stanta
Příklady
≥ 10
Kapaliny na vodní bázi
Kyselina, louh, voda
> 3 … < 10
Směsi chemikálií
Chlorbenzen, nitro lak, anilin, izokyanát, chloroform
≤ 3
Uhlovodíky
Rozpouštědla, oleje, kapalný plyn
Tato položka menu je k dispozici pouze pokud jste zvolili měření rozhraní v nabídce "Aplikace". V této položce menu můžete zadat, pokud
je položený v plynné fázi ve vaší aplikaci.
Pouze nastavte "Yes", v případě, že je plynná fáze přítomna.
30
Tato položka menu je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali
možnost měření rozhraní v sekci "Application". V této položce můžete
vybrat typ horního média.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Nastavení/Dielectrická
konstanta
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Můžete přímo zadat dielektrickou konstantu horního média
nebo můžete určit konstantu na základě přístroje. Musíte zadat naměřenou vzdálenost k rozhraní.
Nastavení/Nastavení max. V této položce můžete zadat max. nastavení pro hladinu. To je max.
- Hladina
celková hladina s měřením rozhraní.
Nastavte požadovanou procentuální hodnotu pomocí [+] a uložte
pomocí [OK].
Zadejte příslušnou hodnotu vzdálenosti v m (odpovídající procentuální hodnotě) pro plnou nádrž. Vzdálenost se vztahuje k referenční
ploše snímače (těsnicí povrch procesního připojení). Mějte na paměti,
že maximální hodnota musí být pod mrtvou zónou.
41824-CS-130917
Setup/Min. adjustment Level
V této položce můžete zadat nastavení min. hladiny. To je min. celková
hladina s měřením rozhraní.
Nastavte požadovanou procentuální hodnotu pomocí [+] a uložte
pomocí [OK].
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
31
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Zadejte příslušnou hodnotu vzdálenosti v m (odpovídající procentuální hodnotě) pro prázdnou nádrž. Vzdálenost se vztahuje k referenční
ploše snímače (těsnicí povrch procesního připojení).
Nastavení/Nastavení max. Tato položka nabídky je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali
- rozhraní
rozhraní měření v položce nabídky "Application".
Můžete přijmout nastavení hladiny i pro měření rozhraní. Pokud zvolíte
"Ano", bude zobrazeno aktuální nastavení.
Pokud jste zvolili "No", můžete vstupit do nastavení pro rozhraní
zvlášť. Zadejte požadovanou procentuální hodnotu.
Zadejte hodnotu vzdálenosti v m pro plnou nádrž vhodnou pro procentuální hodnotu.
Nastavení/Nastavení Min. Tato položka nabídky je k dispozici pouze pokud jste zvolili měření
- Rozhraní
rozhraní v nabídce "Application". Pokud jste zvolili "Ano" v předchozí
položce menu (přijmout nastavení měření hladiny), aktuální nastavení
je zobrazeno.
32
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Pokud jste zvolili "No", můžete vstoupit do nastavení pro měření
rozhraní.
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Zadejte příslušnou hodnotu vzdálenosti v m pro prázdnou nádrž,
která odpovídá procentuální hodnotě.
Nastavení/Tlumení
Tlumení závisí na kolísání měřené hodnoty, v této nabídce můžete
nastavit integrační dobu 0 … 999 s.
Pokud jste zvolili měření rozhraní v nabídce "Application", můžete
nastavit tlumení pro hladinu a rozhraní odděleně.
Výchozí nastavení tlumení je 0 s.
Nastavení/Linearizace
Linearizace je potřebná pro všechny nádrže, ve kterých se objem
nezvyšuje lineárně s hladinou - např. v horizontální válcové nebo
kulové nádrži - a indikace nebo výstup v objemových jednotkách je
nutný. Odpovídající linearizační křivky jsou předem naprogramovány
pro tyto nádrže. Představují vztah mezi úrovní procentech a objemem
zásobníku.
Linearizace se vztahuje na měřené hodnoty a na proudový výstup.
Aktivací příslušné křivky, je procentuální objem zásobníku zobrazován
správně. Pokud by neměl být objem zobrazen v procentech, ale např.
v l nebo kg, můžete požadované jednotky nastavit v menu "Display".
Výstraha:
Poznámka: je-li konkrétní senzor použitý jako ochrana proti přeplnění
dle WHG:
Pokud je zvolena linearizační křivka, měřicí signál není nadále
lineárně úměrný hladině. Uživatel musí vzít v úvahu tuto informaci,
obzvláště při nastavování spínacího bodu na spínači hladiny.
Vzhledem k tomu, že je jednotka velmi komplexní, jednotka hladiny
byla rozdělena do dvou nabídek. V nabídce "Level 1" můžete definovat jednotky pro hodnoty hladiny na displeji, např. objem v litrech.
41824-CS-130917
Nastavení/Jednotky Hladina 1
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
33
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Nastavení/Jednotky Hladina 2
Vzhledem k tomu, že je jednotka velmi komplexní, jednotka hladiny
byla rozdělena do dvou nabídek.
V nabídce "Level 2" můžete definovat formát jednotky na displeji a
jednotky hladiny měřené hodnoty pro 0% a 100%
Nastavení/Jednotky Rozhraní 1
Vzhledem k tomu, že je měřítko velmi komplexní, bylo měřítko rozhraní rozděleno na dvě položky. V nabídce "Rozhraní 1" určíte velikost
měřítka a jednotky pro hodnotu rozhraní na displeji, např. objem v l.
Můžete příjmout měřítko na měření hladiny i pro měření rozhraní.
Pokud zvolíte "Ano", bude zobrazeno aktuální nastavení.
Pokud jste zvolili "Ne", můžete zadat měřítko pro rozhraní zvlášť.
Nastavení/Jednotky Rozhraní 2
Vzhledem k tomu, že je měřítko velmi rozsáhlé, byla měřítka rozhraní
měřené hodnoty rozdělena na dvě položky.
V nabídce "Rozhraní 2" můžete definovat formát měřítka na displeji a
měřítko rozhraní měřené hodnoty pro 0 % a 100 %.
34
V nabídce "Proudový výstup, velikost" určíte která měřená hodnota
odpovídá výstupnímu proudu.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Nastavení/Proudový
výstup - Velikost
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Nastavení/Proudový
výstup - Nastavení
V nabídce "Nastavení proudového výstupu" můžete přiřadit příslušnou měřenou hodnotu proudovému výstupu.
Nastavení/Režim proudo- V nabídce "Režim proudového výstupu" určíte výstupní charakteristivého výstupu
ky a reakce proudového výstupu v případě poruchy.
Výchozí nastavení charakteristiky výstupu je 4 … 20 mA, chybový
režim < 3.6 mA.
Nastavení/Proudový
výstup Min./Max.
V této nabídce "Current output Min./Max.", můžete stanovi reakci
proudového výstupu v případě jakékoliv během provozu a v případě
poruchy.
41824-CS-130917
Výchozí nastavení je min. proud 3.8 mA a max. proud 20.5 mA.
Nastavení/HART proměn- Vzhledem k tomu, že jsou HART proměnné velmi rozsáhlé, byl údaj
né 1
rozdělen do dvou položek menu. V nabídce "HART proměnné 1"
můžete mít zobrazenu první HART hodnotu PV (primární hodnotu) a
druhou HART hodnotu SV (sekundární hodnota) snímače.
Změna hodnot není možná přes zobrazovací a nastavovací modul.
Chcete-li změnit tyto hodnoty, musíte použít nastavovací software
PACTware.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
35
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Nastevaní/HART proměn- Vzhledem k tomu, že jsou HART proměnné velmi rozsáhlé, byl údaj
né 2
rozdělen do dvou položek. V nabídce "HART proměnné 2" můžete
mít zobrazenu třetí HART hodnotu TV (third value) a čtvrtou HART
hodnotu QV (quarter value).
Změna hodnot není možná přes zobrazovací a nastavovací modul.
Chcete-li změnit tyto hodnoty, musíte použít nastavovací software
PACTware.
Nastavení/Potlačení faleš- Následující okolnosti způsobují falešné odrazy a ovlivňují měření:
ných odrazů
• Vysoké vstupní hrdla
• Instalace v zásobníku jako např. vzpěry
Poznámka:
Potlačení falešných signálů detekuje nejrůznější vlivy a uloží tyto
falešné signály tak, že jsou již zohledněny pro měření hladiny a
měření rozhraní. Obecně doporučujeme provádět potlačení falešných
signálů, aby bylo dosaženo co nejlepší přesnost. To by mělo být provedeno při nejnižší možné hladině, takže všechny rušivé vlivy mohou
být zjištěny.
Postupujte následovně:
Zadejte aktuální vzdálenost od snímače k hladině produktu.
Všechny ostatní signály v této části jsou detekovány snímačem a
uloženy.
Pokud již bylo potlačení falešných signálů vytvořeno ve snímači, zobrazí se následující okno když vyberete možnost "Potlačení falešných
signálů":
36
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Poznámka:
Zkontrolujte vzdálenost od snímače k hladině produktu, protože
pokud je tato hodnota zadána nesprávně (příliš velká), bude uložena
existující hladina jako falešný signál. Špatné zadání způsobí nemožnost měření v požadovaném prostoru.
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Přístroj provede automatické potlačení falešných odrazů, jakmile je
sonda odkrytá.
Položka "Delete" slouží k úplnému odstranění již vytvořenému potlačení falešných signálů. To je užitečné v případě uloženého falešného
signálu, který již neodpovídá metrologickým podmínkám v nádrži.
Displej/Jazyk menu
Tato nabídka poskytuje možnost nastavení požadovaného národního
jazyka.
Při dodání je senzor nastaven na objednaný národní jazyk (standardně - Anglický jazyk).
Zobrazení/Zobrazená
hodnota 1
V této nabídce můžete definovat zobrazení naměřené hodnoty na
displeji. Můžete zobrazit dvě různé naměřené hodnoty. V této nabídce
můžete definovat naměřenou hodnotu 1.
Základní nastavení pro zobrazenou hodnotu 1 "Filling height Level".
Zobrazení/Zobrazená
hodnota 2
V této nabídce můžete definovat zobrazení naměřené hodnoty na
displeji. Můžete zobrazit dvě různé naměřené hodnoty. V této nabídce
můžete definovat naměřenou hodnotu 2.
Standardně nastavená hodnota 2 pro zobrazení je teplota elektroniky.
41824-CS-130917
Displej/Podsvětlení
Volitelně integrované podsvícení lze nastavit pomocí nastavovacího
menu. Funkce je závislá na výšce napájecího napětí, viz. "Technické
údaje".
Podsvětlení je při dodání snímače vypnuto.
Diagnostika/Stav snímače V této nabídce je zobrazen stav přístroje.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
37
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Diagnostika/Mezní hodnoty - Vzdálenost
Příslušné min. a max. naměřené hodnoty jsou uloženy v snímači. Tyto
dvě hodnoty jsou zobrazeny v nabídce "Peak values, distance".
Pokud jste zvolili měření rozhraní pod nabídkou "Nastavení/Aplikace", potom jsou max./min. hodnoty měření rozhraní zobrazeny vedle
mezních hodnot měření hladiny.
V dalším okně můžete provést reset dvou mezních hodnot samostatně.
Diagnostika/Max. hodnoty - Měřicí jistota
Příslušné min. a max. naměřené hodnoty jsou uloženy v snímači. Tyto
dvě hodnoty jsou zobrazeny v nabídce "Peak values, měřicí jistota".
Měření může být ovlivněno procesními podmínkami. V této nabídce
je měření hladiny zobrazeno jako procentuální hodnota. Čím vyšší
hodnota, tím spolehlivější měření. Hodnoty > 90 % ukazují, spolehlivé
měření.
Pokud jste zvolili měření rozhraní pod nabídkou "Nastavení/Aplikace", potom jsou max./min. hodnoty měření rozhraní zobrazeny vedle
mezních hodnot měření hladiny.
V dalším okně můžete provést reset dvou mezních hodnot samostatně.
Diagnostika/Mezní hodnoty - Další
Tato položka zobrazuje mezní hodnotu teploty elektroniky, a také
dielektrické konstanty.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
38
Příslušné min. a max. naměřené hodnoty jsou uloženy v snímači. Tyto
dvě hodnoty jsou zobrazeny v nabídce "Mezní hodnoty, další".
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
V dalším okně můžete provést reset dvou mezních hodnot samostatně.
Diagnostika/Echo křivka
Položka "Echo curve" zobrazuje sílu signálu echa nad rozsahem
měření ve V. Síla signálu umožňuje vyhodnotit kvalitu měření.
Pomocí následující funkce můžete zvětšit nebo zmenšit část úseku
echo křivky.
•
•
•
Diagnostika/Simulace
"X-Zoom": Zoom funkce pro měřicí vzdálenost
"Y-Zoom": 1, 2, 5 a 10-krát zvětšení signálu ve "V"
"Unzoom": Zobrazení nominálního měřicího rozsahu bez zvětšení
V této nabídce můžete simulovat měřené hodnoty prostřednictvím
proudového výstupu. Tato funkce nabízí možnost testování signálu
např. pomocí připojených zobrazovacích jednotek nebo vstupních
karet řídících systémů.
41824-CS-130917
Vyberte požadovanou simulaci velikosti a nastavte požadovanou
hodnotu.
Výstraha:
Během simulace je simulovaná hodnota na výstupu jako 4 … 20 mA
aktuální hodnoty a digitální signál HART.
Stiskněte [ESC] pro přerušení simulace.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
39
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Informace:
Simulace je automaticky ukončena 10 minut po posledním stisku
jakéhokoliv tlačítka.
Diagnostika/Paměť echo
křivky
Funkce "Echo curve memory" umožňuje ukládat echo křivky měření.
V pod-menu "Echo curve memory" můžete aktivovat nebo deaktivovat ukládání echo křivky.
Parametry pro záznam echo křivky a nastavení echa křivky mohou být
prováděny prostřednictvím softwaru PACTware. Pomocí této položky
menu můžete pouze spustit nebo zastavit proces ukládání.
Pomocí nastavovacího softwaru PACTware a PC je možné zobrazit
echo křivku ve vysokém rozlišení a použít pro pozdější posouzení
kvality měření.
Pomocí funkce "Setup" je možné echo křivku uložit echo křivka může
být uložena během instalace. Toto je obecně doporučeno: při použití
funkce - Správa aktiv je to nezbytně nutné. Pokud je to možné, měla
by být uložena křivka s nízkou hladinou v nádrži.
S tím je možné zjistit změny signálu v průběhu provozní doby. Pomocí
nastavovacího softwaru PACTware a PC, může být zobrezena echo
křivka s vysokým rozlišením a zobrazení slouží k porovnání echo
křivky nastavení s aktuální echo křivkou.
Doplňkové nastavení/PIN
Zadáním 4-místného PIN kódu chráníte data ze snímače proti neoprávněnému přístupu a neúmyslné změně. V této nabídce se zobrazí
PIN a můžete jej editovat a změnit. Nicméně, tato položka menu je k
dispozici, pouze pokud je aktivována v menu "Zámek/Verze nastavení/Nastavení".
Standardně je PIN nastaven následovně "0000".
Další nastavení/Datum
Čas
V této nabídce je nastaven interní čas snímače.
41824-CS-130917
40
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Doplňkové nastavení Reset
Pomocí funkce reset, jsou některé parametry nastavené uživatelem
vynulovány.
Následující vynulované funkce jsou k dispozici:
Delivery status: Obnovení nastavení parametru do podoby továrního
nastavení. Vytvořené potlačení falešných odrazů, uživatelsky programovaná linearizační křivka a také paměť měřených hodnot bude
vymazána.
Basic settings: Vymazání nastavení parametru včetně speciálních
parametrů. Vytvoření potlačení falešných signálů, uživatelsky programovatelná linearizační křivka a také vymazání paměti měřených
hodnot.
41824-CS-130917
Následující tabulka zobrazuje defaultní hodnoty přístroje. Závisí na
verzi přístroje nebo aplikaci, ne každá položka je k dispozici:
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Nabídka
Položka
Nastavení
Zamčená aplikace Uvolněn
Defaultní hodnota
Název měřicího
okruhu
Snímač
Jednotky
Jednotka vzdálenosti: mm
Délka sondy
Délka sond z výroby
Typ produktu
Kapalina
Aplikace
Hladina, nádrž
Médium, dielektrická konstanta
Na vodní bázi, > 10
Nastavení max.
0.000 m(d) - mrtvá zóna
Nastavení min.
Délka sondy - berte v úvahu mrtvou
zónu
Linearizace
linear
Tlumení
0.0 s
Stupnice
Objem v l
Jednotka teploty: °C
Proudový výstup - 0.00 lin %, 0 l
nastavení
100.00 lin %, 100 l
Proudový výstup
- režim
Poslední měřená hodnota
Proudový výstup - Min. proud 3.8 mA, max. proud
Min./Max.
20.5 mA
Zobrazení
Další nastavení
Jazyk
Jak je uloženo v přístroje
Zobrazená hodnota 1
Výška hladiny
Zobrazená hodnota 2
Teplota elektroniky
Podsvětlení
Vypnuto
PIN
0000
Typ sondy
Dle objednávky
HART režim
Adresa 0 - Standard
Další nastavení/Kopírová- Nastavení přístroje jsou kopírovány s touto funkcí. Jedná se o náslení nastavení přístroje
dující funkce:
•
•
Jsou uložena následující data nebo nastavení zobrazovacího modulu:
•
•
•
42
Veškeré data z nabídky "Setup" a "Display"
V nabídce "Additional adjustments" položka "Reset, Date/Time"
Speciální parametry
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
čtení ze snímače: čtení dat ze snímače a uložení do zobrazovacího
a nastavovacího modulu
zápis do snímače: uloží data ze zobrazovacího a nastavovacího
modulu do snímače
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Kopírovaná data jsou trvale uloženy v EEPROM paměti zobrazovacího a nastavovacího modulu a tyto hodnoty dokonce zůstanou uloženy
v případě výpadku napájení. Tyto hodnoty mohou být zapsány také do
dalších snímačů.
Poznámka:
Před uložením dat do snímače zkontrolujte zdali data vyhovují snímači. Jestliže nevyhovují, je spuštěn chybový signál nebo je funkce
blokována. Jsou-li data uložena do snímače, displej zobrazí z jakého
typu snímače data pocházejí a TAG-označení snímače.
Další nastavení/Typ
sondy
V této položce nabídky můžete vybrat typ a velikost vaší sondy ze
seznamu všech možných sond. To je nutné pro optimální přizpůsobení elektroniky sondě.
Další nastavení/Speciální V této nabídce můžete získat přístup k chráněné oblasti, kde můžete
parametry
zadat speciální parametry. Ve výjimečných případech mohou být
jednotlivé parametry upravovány za účelem přizpůsobení snímače dle
speciálních požadavků.
Změna nastavení speciálních parametrů, teprve po kontaktování
našich servisních pracovníků.
Další nastavení/HART
režim
Snímač nabízí HART režimy "Analogue current output" a "Fix current
(4 mA)". V této nabídce můžete určit HART režim a zadat adresu u
režimu HART Multidrop.
V režimu "Pevný proudový výtup" lze provozovat až 63 snímačů na
jednom dvouvodičovém kabelu (Multidrop provoz). Adresa v rozsahu
0 až 63 musí být přiřazena ke každému snímači.
41824-CS-130917
Pokud zvolíte funkci "Analogový proudový výstup" a také zadáte
číslo adresy, máte k dispozici výstupní signál 4 … 20 mA v režimu
Multidrop.
V režimu "Pevný proud (4 mA)" pevný signál 4 mA je na výstpu nezávisle na aktuální hladině.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
43
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Defaultní nastavení je "Analogový proudový výstup" a adresa 00.
Info/Jméno přístroje
V této nabídce, můžete zobrazit jméno snímače a sériové číslo
snímače:
Info/Verze přístroje
V této nabídce, můžete zobrazit hardwarovou a softwarovou verzi
snímače:
Info/Tovární datum kalibrace
V této nabídce jsou zobrazeny údaje o datu tovární kalibrace snímače
a také parametry snímače. Tyto údaje jsou zobrazeny pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu nebo pomocí PC.
Info/Charakteristiky
snímače
V této nabídce, můžete zobrazit vlastnosti snímače jako jsou: schválení, procesní připojení, těsnění, měřicí rozsah, elektronika, pouzdro
a další.
6.4 Uložení nastavených parametrů
Doporučujeme poznamenat si nastavené hodnoty, např. do tohoto
manuálu a uschovat je k pozdějšímu použití. Odtud je můžete použít
při případném servisním zásahu.
Jsou uložena následující data nebo nastavení zobrazovacího modulu:
•
44
Veškeré data z nabídky "Setup" a "Display"
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Pokud je přístroj vybaven zobrazovacím a nastavovacím modulem
PLICSCOM, mohou být do něj nahrána všechna důležitá data.
Postup je popsán v návodu k obsluze "Zobrazovací a nastavovací
modul" v menu "Kopírování dat". Tato data zůstanou zachována i když
odpojíme napájení snímače
6 Nastavení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
•
•
V nabídce "Další nastavení" položky "Sensor specifické jednotky,
jednotka teploty a linearizace"
Hodnoty uživatelsky programovatelné linearizační křivky
41824-CS-130917
Tuto funkci je možné použít na přenos nastavených hodnot z jednoho
přístroje na druhý. Pokud je nezbytné vyměnit snímač, zobrazovací a
nastavovací modul je následně připojen k náhradnímu snímači a data
jsou zapsána do snímače prostřednictvím funkce "Copy sensor data".
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
45
7 Nastavení pomocí PACTware
7 Nastavení pomocí PACTware
Pomocí komunikačního adaptéru přímo na
snímači
7.1 Propojení s PC
2
1
3
Obr. 21: Připojení PC přímo k snímači pomocí komunikačního převodníku
1 USB kabel do PC
2 Komunikační převodník VEGACONNECT 4
3 Snímač
Pomocí komunikačního
převodníku a HART
Informace:
Komunikační převodník VEGACONNECT 3 není vhodný pro připojení
k senzoru.
2
4
USB
N
OPE
3
TWIST
LO
CK
1
5
Obr. 22: Propojení s PC prostřednictvím komunikace HART přes proudovou
smyčku
Snímač
HART odpor 250 Ω (volitelně, závisí na zpracování)
Propojovací kabel s 2 mm piny a svorkovnicí
Vyhodnocovací systém/PLC/Napájecí jednotka
Komunikační rozhraní, např. VEGACONNECT 4
Poznámka:
Pro napájecí jendotky s integrovaným HART odporem (cca. 250 Ω),
není nutný externí odpor např. VEGATRENN 149A, VEGAMET 381,
46
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
1
2
3
4
5
7 Nastavení pomocí PACTware
VEGAMET 391). Také běžné Ex oddělovače jsou standardně vybaveny dostatečným odporem. V takových případech může být komunikační převodník připojen paralelně k proudové smyčce 4 … 20 mA
(viz. předešlá ilustrace).
Nezbytný předpoklad
7.2 Nastavení parametru s PACTware
Pro nastavení snímače pomocí PC a Windows slouží konfigurační
software PACTware a vhodný (DTM) dle FDT standardu. PACTware
verze a také DTM jsou součástí DTM Collection. DTM může být integrována do další aplikace dle FDT standardu.
Poznámka:
Pro zajištění funkčnosti všech přístrojů, které jsou podporovány, je
nezbytné použít aktuální DTM Collection. Poslední softwarové verze
jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.
Další nastavovací kroky jsou popsány v návodu k obsluze "DTM Collection/PACTware" který je přiložen na každém médiu DTM Collection
a může být stažen z internetu. Podrobný popis je k dispozici také v
online nápovědě PACTware a DTMs.
Obr. 23: Příklad DTM zobrazení
41824-CS-130917
Standardní/Plná verze
Veškeré DTM jsou k dispozici zdarma ve standardní verzi a plnou
verzi je nutné objednat. Ve standardní verzi jsou k dispozici veškeré
nastavovavcí funkce. Ukládání/tištění projektu a také funkce import/
export jsou také součástí standardní verze.
V plné verzi jsou rozšířené funkce tisku pro kompletní projektovou
dokumentaci a také funkce ukládání. Kromě těchto funkcí jsou k
dispozici další funkce jako např. kalkulace nádrže, analýza uložených
hodnot apod.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
47
7 Nastavení pomocí PACTware
Standardní verze je k dispozici v na www.vega.com/downloads a
"Software". Plná verze je k dispozici na CD u vašeho dodavatele.
Všeobecné informace
Začněte rychlé nastavení
7.3 Nastavení pomocí rychlého nastavení
Rychlé nastavení je další možnost pro nastavení parametrů senzoru.
To umožňuje rychlé a pohodlné nastavení nejdůležitějších parametrů
pro přizpůsobení snímače pro standardní aplikace. Pokud jej chcete
použít, zvolte funkci "Rychlé nastavení" v základní nabídce.
Obr. 24: Zvolte rychlé nastavení
1 Rychlé nastavení
2 Rozšířené nastavení
3 Údržba
Rychlé nastavení
Pomocí rychlého nastavení můžete provést nastavení parametrů
snímče VEGAFLEX 81 pro vaši aplikaci v několika krocích. Tento
způsob zahrnuje základní nastavení pro jednoduché a spolehlivé
zprovoznění.
Informace:
Pokud tato funkce není aktivní, pak možná není snímač připojen.
Zkontrolujte připojení k snímači.
48
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Rozšířené nastavení
S rozšířeným nastavením, můžete provést nastavení parametrů
přístroje pomocí přehledné struktury menu v DTM (Device Type Manager). To umožňuje další a speciální nastavení nad rámec těch, které
nabízí rychlé nastavení.
7 Nastavení pomocí PACTware
Údržba
Pod nabídkou "Údržba" získáte komplexní a důležitou podporu pro
obsluhu a údržbu. Můžete vyvolat diagnostické funkce a provést
výměnu elektroniky nebo aktualizaci softwaru.
Krok 1 z 7
Konfigurace přístroje
Jméno přístroje
Zde můžete najít název přístroje. Nemůžete změnit tento řádek, protože název přístroje není možné měnit a je uložen v přístroji.
Seriové číslo
Zde můžete najít sériové číslo vašeho přístroje. Nemůžete změnit
tento řádek, protože sériové číslo je trvale uloženo v přístroji.
Název měřicího okruhu
Zde můžete zadat vhodný název měřicího místa snímače VEGAFLEX
81. Můžete zadat název o délce max. 19 znaků. Můžete použít velká
i malá písmena, stejně tak i číslice. Následující speciální znaky jsou
také možné: + - . : , ( ) / < >
Délka sondy změněna?
Pokud jste změnili délku sondy, musí být zadána ve výběrovém poli.
•
•
Pokud jste zvolili "Ne", pak přístroj automaticky použije přednastavenou délku výchozího nastavení.
Pokud jste zvolili "Ano", pak můžete zadat v dalším poli upravenou
délku přístroje.
Délka sondy L od těsnící plochy
Pokud jste změnili délku sondy, můžete zadat v tomto poli upravenou
délku sondy. Mějte na mysli zvolenou jednotku.
Určení délky sondy automaticky
Pokud neznáte délku sondy, můžete určit délku sondy automaticky.
Požadavkem je, že sonda není nijak omezena a není v kontaktu s
médiem.
Klikněte na "Provést nyní", pro spuštění automatického stanovení
délky sondy.
Krok 2 z 7
Aplikace
Typ produktu
Zde si můžete zjistit, pro které médium je váš přístroj vhodný. Pokud
tato funkce není aktivní, typ média je vhodný a byl přednastaven.
Informace:
Ve zvláštních případech můžete změnit typ média. Toto nastavení je
možné změnit v "Rozšířené nastavení".
41824-CS-130917
Aplikace
V tomto poli můžete vybrat aplikaci, pro kterou chcete použít snímač.
Máte následující možnosti na výběr:
•
•
•
•
•
Hladina v nádrži
Hladina v obtokovém stavoznaku/vlnovodu
Rozhraní v nádrži
Rozhraní v obtokovém stavoznaku/vlnovodu
Demonstrační režim
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
49
7 Nastavení pomocí PACTware
Meření hladiny: Pokud vyberete "Hladina", můžete vybrat vlastnosti
média v dalším poli.
Měření rozhraní: Pokud zvolíte "Rozhraní", přístroj bude potřebovat
více informací, jako je vzdálenost k rozhraní, dielektrická konstanta
horního média nebo je přítomna plynná fáze.
Demonstrační režim: Tento režim je vhodný pro testování a prezentační účely. V tomto režimu snímač ignoruje veškeré logické parametry
a okamžitě reaguje na všechny změny měřené hodnoty v rozsahu
měření.
Aplikace - Měření hladiny
Měření hladiny odpovídá hladině média.
•
•
Kapaliny
–– Rozpouštědla, oleje, LPG - dielektrická konstanta ≤ 3
–– Chemické směsi - dielektrická konstanta > 3 … < 10
–– Vodní báze - dielektrická konstanta ≥ 10
Sypký materiál
–– Prach, dřevní štěpka - dielektrická konstanta ≤ 1.5
–– Granule, prach, prášek - dielektrická konstanta > 1.5 … < 3
–– Obilí, mouka - dielektrická konstanta ≥ 3
Applikace - Měření rozhraní
Měření rozhraní se vztahuje k fázovému rozhraní dvěma kapalinami.
Celková výška hladiny je také k dispozici jako měřené hodnota.
•
•
Krok 3 z 7
Nastavení
Plynná fáze
–– Zkontrolujte, zda je v nádrži plyn. V tom případě je vždy, pokud
maximální hladina není na procesním připojení.
Vlastnosti
–– Zde můžete zadat dielektrickou konstantu horního média
–– Jako alternativu můžete zadat vzdálenost k rozhraní
Nastavení pro měření hladiny
Pokud jste zvolili měření hladiny v předchozí nabídce, můžete zadat
hodnoty pro nastavení min. a max. hladinu. Zadaná hodnota, která se
vztahuje k zadané vzdálenosti od těsnicí plochy procesního připojení
(referenční plocha) k hladině média.
Nastavení pro měření hladiny a rozhraní
Pokud jste zvolili měření rozhraní měření v předchozí nabídce, můžete zadat hodnoty pro nastavení min. a max. hladiny a rozhraní, nebo
můžete přijmout hodnoty naměření hladiny. Zadaná hodnota se vztahuje ke vzdálenosti od těsnicí plochy procesního připojení (referenční
plocha) celkové hladiny nebo rozhraní.
Linearizace je vyžadována, pokud by měřená hodnota měla být na
výstupu zobrazena v objemových jednotkách. Linearizace působí
shodně na měření hladiny a měření rozhraní. Můžete si najít další typy
linearizace v rozšířeném nastavení.
Pokud máte nelineární nádrřž, můžete zde vybrat příslušnou linearizační křivku.
•
50
Lineární
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Krok 4 z 7
Linearizace
7 Nastavení pomocí PACTware
•
•
•
•
•
•
Sférická nádrž
Horizontální válcová nádrž
Uživatelsky programovatelná
Venturi, trapezoidal, pravoúhlý jez
Palmer-Bowlus
V-přepad, obdélníkový přepad
•
•
Výška vstupního hrdla h
Výška zásobníku D
Musíte zadat následující rozměry nádrže s nelineárními podmínkami:
Krok 5 z 7
Nastavení - Výstupní
signál
Krok 6 z 7
Optimalizace snímače
V tomto okně můžete nastavit výstupní signál. Když je tato funkce
aktivní, můžete změnit nastavení přes "Rozšířené nastavení".
Tato nastavení vám umožní optimalizovat snímač. S nimi si můžete
porovnat vzdálenost se zobrazenou hodnotou a opravit, pokud je to
nutné.
Sonda ponořena v kapalině (krytá)
Vyberte, zda je sonda ponořena do média nebo ne.
Měřená vzdálenost k médiu
Pokud je sonda ponořena v médiu, můžete zadat měřicí vzdálenost k
médiu.
Zobrazená vzdálenost správná?
Je zobrazená hodnota vzdálenosti správná? Pokud máte možnost,
můžete zadat vzdálenost k médiu.
Potlačení falešných odrazů
Pomocí této funkce můžete provádět automatické potlačení falešných odrazů. Doporučujeme provádět potlačení falešných odrazů v
každém případě.
Krok 7 z 7
Další nastavení
Po dokončení uvedení přístroje do provozu, je možné provést další
nastavení. Jedná se o nejrůznější zálohy a uzamční přístroje proti
neoprávněnému nebo neúmyslnému nastavení.
41824-CS-130917
Připravit záložní soubor nastavených parametrů přístroje?
Pro účely zálohování, je aktuální nastavení parametrů z přístroje
uloženo do souboru. Tento soubor můžete později použít pro obnovu
nastavení parametrů přístroje. Úplný soubor je vytvořen ze snímače.
Tato procedura může trvat několik minut.
Vytvořit dokumentaci přístroje?
Tato funkce se používá pro tisk nebo vytvoření PDF souboru dle
aktuálního nastavení parametrů. Chcete-li číst PDF soubor, musíte mít
vhodný program (např. Acrobat Reader). Chcete-li vytisknout nebo
vytvořit soubor PDF, všechna data jsou staženy z přístroje. Pro tuto
funkci je zapotřebí plná verze DTM Collection. Tento postup může
trvat i několik minut.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
51
7 Nastavení pomocí PACTware
Uložení echo křivky nastavení v snímači?
Ukončili jste první nastavení přístroje? V tomto případě doporučujeme
uložit aktuální nastavení v zařízení pro pozdější testy a diagnostiku.
Zamknout nastavení s kódem PIN po nastavení?
Přístroj je uzamčen s aktuálním kódem PIN. Nastavení parametrů je
možné pouze po zadání kódu PIN.
7.4 Uložení nastavených parametrů
Doporučujeme ukládat a archivovat nastavené parametry pomocí
softwaru PACTware. Budou tak k dispozici pro případný servisní
zásah.
41824-CS-130917
52
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
8 Nastavení pomocí ostatních systémů
8 Nastavení pomocí ostatních systémů
8.1 DD nastavovací programy
Popis programů jako Enhanced Device Description (EDD) jsou k
dispozici pro DD nastavení programů jako např. AMS™ a PDM.
Soubory je možné stáhnou pod www.vega.com/downloads a "Software".
8.2 Communicator 375, 475
Popis zařízení jsou k dispozici jako DD nebo EDD pro nastavení parametru pomocí komunikátoru 375 nebo 475.
41824-CS-130917
Soubory je možné stáhnou pod www.vega.com/downloads a "Software".
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
53
9 Diagnostika a servis
9 Diagnostika a servis
9.1 Údržba
Při správném použití není v běžném provozu nutná údržba.
9.2 Diagnostika paměti
Přístroj má několik pamětí, které jsou k dispozici pro diagnostické
účely. Data zůstávají dokonce i při přerušení napájení.
Paměť měřených hodnot
Až 100.000 naměřených hodnot může být uloženo ve snímači v kruhové paměti. Každý záznam obsahuje datum/čas a také naměřenou
hodnotu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdálenost
Výška plnění
procentuální hodnoty
Lin. procenta
Jednotky
Aktuální hodnota
Spolehlivost měření
Teplota elektroniky
Během dodání přístroje je naměřená hodnota paměti je aktivní a
ukládá každé 3 minuty teplotu elektroniky.
V "Rozšířeném provozu", můžete vybrat příslušné naměřené hodnoty.
Požadované hodnoty a záznamy jsou nastaveny prostřednictvím počítače se softwarem PACTware / DTM nebo kontrolní systém s EDD.
Data je možné číst a také vymazat.
Paměť událostí
Až 500 událostí je automaticky uloženo s časovým razítkem v snímači
(nesmazatelné). Každý záznam obsahuje datum a čas, typ události,
popis události a hodnotu. Jsou to např. tyto události:
•
•
•
•
Úprava parametru
Čas spínání a rozpínání
Stavové zprávy (dle NE 107)
Chybové zprávy (dle NE 107)
Tyto data je možné číst prostřednictvím PC se software PACTware/
DTM nebo řídícím systémem s EDD.
Paměť echo křivky
Echo křivky jsou uloženy s datem a časem a odpovídající údajům
echa. Paměť je rozdělena do dvou částí:
•
•
•
PC se softwarem PACTware/DTM
Řídicí systém s EDD
Zobrazovací a nastavovací modul
Further echo curves: Až 10 echo křivek může být uloženo v kruhové
paměti. Další echo křivky jsou uloženy přes:
54
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Echo curve of the setup: Tato funkce se používá jako referenční
křivka echa pro měřicí podmínky během instalace. Změny v podmínkách měření během provozu nebo nánosy na anténě tak mohou být
rozpoznány. Echo křivka nastavení je uloženo přes:
9 Diagnostika a servis
•
•
PC se softwarem PACTware/DTM
Řídicí systém s EDD
9.3 Zprávy stavu snímače
Přístroj je vybaven vlastní monitorovací funkcí a diagnostikou dle NE
107 a VDI/VDE 2650. Kromě zprávy o stavu v následující tabulce jsou
k dispozici podrobnější zprávy v nabídce "Diagnostika" pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu, PACTware/DTM a nebo EDD.
Zprávy stavu snímače
Stavové zprávy jsou rozděleny do těchto kategorií:
•
•
•
•
Porucha
Funkční kontrola
Mimo specifikaci
Požadavek údržby
a znázorněny pomocí piktogramů:
1
2
3
4
Obr. 25: Piktogramy stavových zpráv
1
2
3
4
Chyba - červená
Funkční kontrola - oranžová
Mimo specifikaci - žlutá
Údržba - modrá
Chyba (Failure): Vzhledem k závadě přístroje, je výstupem poruchové hlášení.
Tato chybová zpráva je vždy aktivní. Nemůže být deaktivována
uživatelem.
Kontrola funkce (Function check): Přístroj v provozu, měřená
hodnota je dočasně neplatná (např. během simulace).
Toto hlášení je neaktivní ve výchozím nastavení. To může být aktivováno uživatelem pomocí PACTware / DTM nebo EDD.
Mimo specifikaci (Out of specification): Naměřená hodnota je nestabilní, protože je překročena specifikace (např. teplota elektroniky).
Toto hlášení je neaktivní ve výchozím nastavení. To může být aktivováno uživatelem pomocí PACTware / DTM nebo EDD.
41824-CS-130917
Údržba (Maintenance): Vzhledem k vnějším vlivům, je omezena
funkce přístroje. Měření je ovlivněno, ale naměřená hodnota je stále
platná. Naplánujte údržbu pro daný přístroj, protože se očekává
selhání v blízké budoucnosti (např. v důsledku nánosů).
Toto hlášení je neaktivní ve výchozím nastavení. To může být aktivováno uživatelem pomocí PACTware / DTM nebo EDD.
Failure
Následující tabulka zobrazuje chybové kódy "Failure" a poskytuje
informace o důvodu chyby a opravy. Mějte na paměti, že některá
informace je platná pouze s čtyřvodičovými přístroji.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
55
9 Diagnostika a servis
Kód
Příčina
Náprava
F013
–– Snímač nedetekoval echo
během provozu
–– Procesní komponent nebo
sonda je znečištěná nebo
vadná
–– Zkontrolujte nebo opravte
instalaci a/nebo nastavení
parametru
–– Vyčistěte nebo vyměňte
procesní část nebo sondu
F017
–– Nastavení není dle specifikace
–– Změňte nastavení limitních
hodnot (rozdíl mezi min. a
max. ≥ 10 mm)
F025
–– Položky nejsou navyšovány –– Zkontrolujte hodnoty linearikontinuálně např. nelogický
zační tabulky
pár hodnot
–– Smažte / vytvořte novou
linearizační tabulku
F036
–– Chybná nebo přerušená
aktualizace softwaru
–– Opakujte aktualizaci
softwaru
–– Zkontrolujte verzi elektroniky
–– Vyměňte elektroniku
–– Zašlete přístroj na opravu
F040
–– Chybný hardware
–– Vyměňte elektroniku
–– Zašlete přístroj na opravu
F041
Ztráta sondy
–– Lanová anténa přetržená
–– Zkontrolujte sondu a
nebo tyčová sonda zničený
vyměňte, pokud je to nutné
F080
–– Všeobecná chyba softwaru
F105
–– Přístroj je stále ve startovací –– Vyčkejte na dokončení
fázi, měřená hodnota
startovací fáze
nemůže být zatím určena
–– Doba trvání závisí na verzi
a nastavení parametru max.
5 min.
F113
–– EMC rušení
–– Odstraňte EMC rušení
–– Chyba přenosu při externí
–– Vyměňte 4-vodičový napákomunikací se 4-vodičovým
jecí zdroj nebo elektroniku
napájecím zdrojem
F125
–– Teplota elektroniky není
specifikována
–– Zkontrolujte okolní teplotu
–– Odpojte elektroniku
–– Použijte přístroj s větším
teplotním rozsahem
F260
–– Chybná kalibrace ve výrobním závodě
–– Chyba EEPROM
–– Vyměňte elektroniku
–– Zašlete přístroj na opravu
Textová zpráva
žádná naměřená hodnota
není k dispozici
Nastavený
rozsah příliš
malý
Chyba v linearizační tabulce
Nefunkční
software
Chyba elektroniky
Všeobecná
chyba softwaru
Měřená hodnota není
určena
Komunikační
chyba
Nepovolená
teplota elektroniky
56
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Chyba kalibrace
–– Odpojte provozní napětí
9 Diagnostika a servis
Kód
Příčina
F261
Chyba v
nastavení přístroje
–– Chyba během nastavení
–– Proveďte reset
–– Chyba při provedení funkce –– Opakujte nastavení
reset
–– Chybné nastavení potlačení
falešných odrazů
F264
–– Chyba během nastavení
F265
–– Senzor již neprovádí měření –– Proveďte reset
–– Odpojte provozní napětí
F266
–– Napětí na svorkách pod
uvedeným rozsahem
Textová zpráva
Instalace/Chyba nastavení
Přerušení
funkce měření
Nesprávné
napájecí napětí
Function check
–– Zkontrolujte nebo opravte
instalaci a/nebo nastavení
parametru
–– Zkontrolujte délku sondy
–– Zkontrolujte elektrické
připojení
–– Je-li to nutné, zvýšte provozní napětí
Následující tabulka zobrazuje chybové kódy a textovou zprávu stavu
přístroje "Funkční kontrola" a poskytuje informace a zbůsob vyřešení
problému.
Kód
Příčina
Náprava
C700
–– Simulace je aktivní
–– Ukončete simulaci
–– Počkejte na automatické
ukončení po 60 min.
Textová zpráva
Simulace aktivní
Out of specification
Náprava
Následující tabulka zobrazuje chybové kódy a textovou zprávu stavu
přístroje "Mimo specifikaci" a poskytuje informace a zbůsob vyřešení
problému.
Kód
Příčina
Náprava
S600
–– Teplota elektroniky není ve
specifikováném rozsahu
–– Zkontrolujte okolní teplotu
–– Odpojte elektroniku
–– Použijte přístroj s větším
teplotním rozsahem
S601
–– Úroveň echa v blízkém
dosahu není k dispozici
–– Snižte úroveň
–– 100 % nastavení: Zvyšte
hodnotu
–– Zkontrolujte montážní hrdlo
–– Odstraňte případné rušivé
signály v rozsahu blízkém
začatku sondy
–– Použijte sondu s koaxiální
anténou
Textová zpráva
Nepovolená
teplota elektroniky
41824-CS-130917
Přeplnění
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
57
9 Diagnostika a servis
Kód
Příčina
S602
–– Kompenzované echo super- –– 100 % nastavení: Zvyšte
ponovaného média
hodnotu
S603
–– Napětí na svorkách pod
uvedeným rozsahem
Textová zpráva
Hladina v
rámci vyhledávacího
rozsahu, kompenzace echa
Nesprávné
napájecí napětí
Maintenance
–– Zkontrolujte elektrické
připojení
–– Je-li to nutné, zvýšte provozní napětí
Následující tabulka zobrazuje chybové kódy a textovou zprávu stavu
přístroje "Údržba" a poskytuje informace a zbůsob vyřešení problému.
Příčina
Náprava
M500
–– U funkce reset na stav při
dodání, data nemohou být
obnovena.
–– Opakujte funkci reset
–– Načtěte XML data snímače
do senzoru
M501
–– Hardwareová chyba
EEPROM
–– Vyměňte elektroniku
–– Zašlete přístroj na opravu
M502
–– Hardwareová chyba
EEPROM
–– Vyměňte elektroniku
–– Zašlete přístroj na opravu
M503
Příliš nízká
spolehlivost
–– Měření jistota je příliš nízká
pro spolehlivé měření
–– Procesní komponent nebo
sonda je znečištěná nebo
vadná
–– Zkontrolujte instalaci a
provozní podmínky
–– Vyčistěte nebo vyměňte
procesní část nebo sondu
M504
–– Chybný hardware
–– Vyměňte elektroniku
–– Zašlete přístroj na opravu
M505
–– Snímač nedetekoval echo
během provozu
–– Zkontrolujte nebo opravte
instalaci a/nebo nastavení
parametru
–– Procesní komponent nebo
sonda je znečištěná nebo
vadná
–– Vyčistěte nebo vyměňte
procesní část nebo sondu
–– Chyba během nastavení
–– Zkontrolujte nebo opravte
instalaci a/nebo nastavení
parametru
–– Zkontrolujte délku sondy
Chyba u statusu při dodání
Chyba v
neaktivní linearizační
tabulce
Chyba v paměti událostí
Chyba na rozhraní přístroje
žádná naměřená hodnota
není k dispozici
M506
Instalace/Chyba nastavení
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Kód
Textová zpráva
58
Náprava
9 Diagnostika a servis
Kód
Příčina
M507
–– Chyba během nastavení
–– Proveďte resetování a
–– Chyba při provedení funkce
opakujte nastavení
reset
–– Chybné nastavení potlačení
falešných odrazů
Textová zpráva
Chyba v
nastavení přístroje
Náprava
9.4 Rectify faults
Reakce v případě poruchy
Technik systému je zodovědný za spolehlivost měření a zodpovídá za
odstranění případných chyb.
Postup pro opravu chyb
Prvně měří:
•
•
•
Vyhodnocení chybových hlášení pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu
Zkontrolujte signál 4 … 20 mA
Ošetření měřicích chyb
Další možnosti a komplexní diagnostiku nabízí PC se softwarem
PACTware a vhodným DTM. V mnoha případech mohou být takto
stanovené chyby opraveny.
Zkontrolujte signál
4 … 20 mA
Připojte ruční multimetr s vhodným měřicím rozsahem dle zapojení.
Následující tabulka popisuje možné chyby proudového signálu:
Chyba
Příčina
Výstupní signál
4 … 20 mA není
stabilní.
–– Kolísání hladiny –– Nastavte tlumení dle typu přístroje
pomocí zobrazovacího a nastavovacího modulu nebo pomocí softwaru
PACTware/DTM
Ztráta signálu
4 … 20 mA
–– Chybné elektro- –– Zkontrolujte připojení dle kapitoly
nické připojení
"Postup připojení" a pokud je
nutné, proveďte opravu dle kapitoly
"Zapojení".
–– Ztráta napájecího napětí
Náprava
–– Zkontrolujte možné zlomení kabelu,
pokud je nutné opravte:
–– Provozní napětí –– Zkontrolujte, upravte pokud je to
příliš nízké
nezbytné
nebo zátěž
příliš vysoká
41824-CS-130917
Proudový signál
–– Oscilátor sníje větší než 22 mA
mače je vadný
nebo menší než
3.6 mA
Ošetření měřicích chyb
–– Vyměňte přístroj a zašlete jej na
opravu
Níže uvedené tabulky ukazují typické příklady pro aplikaci relevantních chyb měření. K dispozici jsou dvě chyby měření:
•
•
•
Konstantní hladina
Plnění
Vyprazdňování
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
59
9 Diagnostika a servis
Level
Obrázky ve sloupci "Vzor chyby" zobrazuje skutečnou úroveň s přerušovanou čárou a hladinu zobrazenou snímačen jako kontinuální čáru.
1
2
0
time
Obr. 26: Přerušovaná čára 1 ukazuje skutečnou hladinu, souvislá čára 2 ukazuje
hladinu zobrazenou snímačem
Poznámka:
• Tam, kde snímač zobrazí konstantní hodnotu, může být také důvodem chyba nastavení proudového výstupu na"Hold value"
• V případě příliš nízké indikace hladiny důvodem může být odpor
vedení, že je příliš vysoký
Chyba měření při konstantní hladině
2. Naměřená hodnota
skočí směrem k 100 %
Chyba vzor
Level
Naměřená hodnota
zobrazuje příliš nízkou nebo příliš vysokou
hladinu
0
time
Level
Popis chyby
0
time
Příčina
Náprava
–– Min./max. nastavení není
správné
–– Přizpůsobte nastavení min./
max.
–– Chybná linearizační křivka
–– Upravte linearizační křivka
–– Running time error (malá chyba –– Opakujte nastavení
měření téměř 100% / závažná
chyba blízko 0%)
–– Vzhledem k procesu, aplituda
echa produktu klesne
–– Potlačení falešného signálu
nebylo provedeno
–– Proveďte potlačení falešného
signálu
–– Amplituda nebo pozice faleš–– Zjistitěte důvod pro změnu
ného echa se změnila (např.
falešných odrazů, proveďte
kondenzace, nánosy); potlačení
potlačení falešného signálu,
falešných odrazů neodpovídá
např. kondenzace
Chyba měření během plnění
3. Naměřená hodnota
zůstává v oblasti dna v
průběhu plnění
Chyba vzor
Level
Popis chyby
0
Náprava
–– Odraz od konce sondy větší
než od produktu, například
u produktů s εr < 2.5 na bázi
oleje, rozpouštědla atd.
–– Zkontrolujte parametr aplikace
"Médium" a "Výška nádrže"
pokud je to nutné přizpůsobte
–– Turbulence na povrchu média,
rychlé plnění
–– Kontrola parametru aplikace,
změňte v případě potřeby, např.
dávkování, reaktor
time
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
60
time
Level
0
4. Naměřená hodnota
zůstává na chvíli beze
změny během plnění a
potom skočí na správnou úroveň
Příčina
9 Diagnostika a servis
6. Naměřená hodnota skočí ojediněle až na
100% při plnění
Chyba vzor
Level
Popis chyby
0
Příčina
Náprava
–– Různé kondenzace nebo znečištění na konci sondy
–– Proveďte potlačení falešného
signálu
–– Úroveň echa již není detekována v blízké vzdálenosti díky
pěně nebo falešným odrazům
v blízkém rozsahu. Snímač
přejde do režimu ochrana proti
přeplnění. Max. hladina (0 m
vzdálenost), stejně jako zpráva
o stavu "přeplnění" na výstupu.
–– Odstraňte falešné odrazy v
těsné blízkosti
–– Zkontrolujte podmínky instalace
–– Pokud je to možné, vypněte
funkci "Ochrana proti přeplnění"
time
Level
6. Naměřená hodnota
skočí na ≥ 100 % nebo
0 m vzdálenost
0
time
Chyba měření během vyprazdňování
7. Měřená hodnota zůstává nezměněna v
průběhu vyprazdňování
Chyba vzor
Level
Popis chyby
8. Naměřená hodnota
zůstává v jednom místě při vyprazdňování
0
Náprava
–– Falešné echo větší než echo
hladiny
–– Echo hladiny příliš malé
–– Odstraňte falešné odrazy v
těsné blízkosti
–– Odstraňte znečištění sondy. Po
odstranění zdroje falešných signálů, musí být funkce potlačení
falešných odrazů odstraněna.
–– Proveďte nové potlačení falešných odrazů
–– Uložené falešné signály v této
pozici jsou větší než odraz
hladiny
–– Odstraňte paměť falešného
signálu
–– Proveďte nové potlačení falešných odrazů
time
Level
0
Příčina
time
Reakce po nápravě chyby V závislosti na důvodu poruchy a přijatých opatření, musí být provedeny kroky popsané v kapitole "Setup" nebo musí být ověřena
věrohodnost a úplnost.
24 hodinový servis hotline
Pokud máte problémy s měřením, prosím volejte hotline 774 464 120.
Hotline je k dispozici i mimo běžnou pracovní dobu, sedm dní v týdnu,
celý den.
Vzhledem k tomu, že výrobce nabízí tuto službu celosvětově, podpora je v anglickém jazyce. Vlastní služba je zdarma, jediné náklady jsou
za cenu běžného hovorného.
9.5 Výměna elektronického modulu
Pokud je elektronický modul vadný, může být vyměněn uživatelem.
41824-CS-130917
V Ex aplikacích může být použitý pouze jeden přístroj a jeden elektronický modul s příslušným Ex schválením.
Pokud nemáte k dispozici elektronický modul, můžete tento modul
objednat u vašeho dodavatele. Elektronické moduly jsou přizpůsobeny konkrétnímu snímači a jsou rozlišeny dle výstupního signálu a
napájecího napětí.
Nový elektronický modul musí být načten s defaultním nastavením
snímače. Zde jsou možnosti:
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
61
9 Diagnostika a servis
•
•
Ve výrobním závodě
Na místě, uživatelem
V obou případech je nutné sériové číslo snímače. Sériové číslo je
uvedeno na typovém štítku přístroje, uvnitř pouzdra snímače a také
na dodacím listu.
Data oscilátoru je zapotřebí načíst do nového oscilátoru (viz. provozní
manuál "Oscilátor").
9.6 Aktualizace softwaru
Následující položky jsou vyžadovány pro update softwaru snímače:
•
•
•
•
•
Snímač
Napájecí napětí
Komunikační převodník VEGACONNECT 4
PC se softwarem PACTware
Aktuální soubor softwaru
Výstraha:
Pamatujte na to, že vzhledem k aktualizaci softwaru můžete ztratit
schválení přístroje.
Aktuální software snímače naleznete stejně jako podrobné informace
o postupu na "www.vega.com/downloads" v sekci "Software".
9.7 Jak postupovat v případě opravy
Formulář na opravu naleznete na www.vega.com/downloads a "Forms and certificates".
Díky tomuto vyplněnému formuláři muže být případná oprava provedena v rychlém časovém intervalu.
V případě opravy přístroje, postupujte následovně:
•
•
•
•
Pro každý přístroj vyplňte formulář
Vyčistěte přístroj a zabalte jej do krabice tak aby nedošlo během
přepravy k jeho poškození.
Přiložte kompletně vyplněný formulář pro opravu
Prosím, kontaktujte svého zástupce. Více informací naleznete na
www.vega.com.
41824-CS-130917
62
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
10 Demontáž
10 Demontáž
10.1 Postup demontáže
Upozornĕní:
Před demontáží si uvědomte nebezpečí provozních podmínek, např.
tlak v zásobníku, vysoké teploty, korozivní nebo jedovaté produkty
atd.
Postupujte podle kapitoly "Montáž" a "Připojení k napájení" a proveďte uvedené kroky v opačném pořadí.
10.2 Likvidace
Přístroj se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány u specializovaných recyklačních společností. Používáme recyklovatelné
materiály, které byly záměrně navrženy tak, aby mohly být snadno
oddělitelné.
Směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE).
Materiály: viz. kapitola "Technické údaje"
Pokud nemáte možnost, jak zlikvidovat starý přístroj, kontaktujte nás
ohledně navrácení přístroje.
41824-CS-130917
Směrnice WEEE 2002/96/EG
Směrnice WEEE 2002/96/EG se netýká tohoto přístroje.
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
63
11 Doplněk
11 Doplněk
11.1 Technické údaje
Všeobecné údaje
316L odpovídá 1.4404 nebo 1.4435
Materiály, smáčené části
ƲƲ Procesní připojení (verze do 6 bar)
316L a PPS GF 40
ƲƲ Procesní těsnění na straně přístroje
(lano/tyč)
FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375),
EPDM (A+P 75.5/KW75F), silikon FEP potah (A+P
FEP-O-SEAL)
ƲƲ Procesní připojení (verze do 40 bar)
ƲƲ Procesní těsnění
316L a hlíníkové 99.7 % (Al2O3), Hasteloy C22 (2.4602)
a hliníkové 99.7 % (Al2O3)
Na místě (přístroj se závitem: těsnění Klingersil C-4400
je přiloženo)
ƲƲ vnitřní vodič (až do oddělení lana/tyče) 316L
ƲƲ Tyč: ø 8 mm (0.315 in)
316L nebo Hastelloy C22 (2.4602)
ƲƲ Lano: ø 2 mm (0.079 in)
316 (1.4401)
ƲƲ Tyč: ø 12 mm (0.472 in)
ƲƲ Lano: ø 4 mm (0.157 in)
ƲƲ Závaží (volitelně)
ƲƲ Centrovací závaží (volitelně)
Materiály, nesmáčené části
316L nebo Hastelloy C22 (2.4602)
316 (1.4401)
316L
316L
ƲƲ Plastové pouzdro
plast PBT (Polyester)
ƲƲ Nerezocelové pouzdro - přesné
provedení
316L
ƲƲ Hliníkové pouzdro
Hliníkové pouzdro AlSi10Mg, práškovaný: Polyester
ƲƲ Nerezocelové pouzdro, elektrolyticky
leštěné
316L
ƲƲ Průhled v krytu pouzdra (volitelně)
Polykarbonát (u Ex d verze: sklo)
ƲƲ Těsnicí kroužek mezi pouzdrem a
krytem pouzdra
ƲƲ Zemnicí svorka
Ohmový kontakt
Procesní připojení
NBR (nerezové pouzdro, přesný odlitek), silikon (hliníkové/plastové pouzdro; nerezové pouzdro, elektrolyticky
leštěné)
316L
Mezi zemnící svorkovnicí, procesním připojením a
snímačem
ƲƲ Trubkový závit, válcový (ISO 228 T1)
G¾ A, G1 A, G1½ A dle DIN 3852-A
ƲƲ Příruby
např. DIN od DN 25, ANSI od 1"
ƲƲ Hmotnost přístroje (závisí na procesním připojení)
cca. 0.8 … 8 kg (0.176 … 17.64 lbs)
Hmotnost
64
¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
ƲƲ Americký trubkový závit, kuželový
(ASME B1.20.1)
11 Doplněk
ƲƲ Tyč: ø 8 mm (0.315 in)
cca. 400 g/m (4.3 oz/ft)
ƲƲ Lano: ø 2 mm (0.079 in)
cca. 16 g/m (0.17 oz/ft)
ƲƲ Tyč: ø 12 mm (0.472 in)
ƲƲ Lano: ø 4 mm (0.157 in)
ƲƲ Závaží pro lano ø 2 mm (0.079 in)
ƲƲ Závaží pro lano ø 4 mm (0.157 in)
cca. 900 g/m (9.68 oz/ft)
cca. 60 g/m (0.65 oz/ft)
100 g (3.22 oz)
200 g (6.43 oz)
ƲƲ Centrovací závaží ø 40 mm (1.575 in) 180 g (5.79 oz)
ƲƲ Centrovací závaží ø 45 mm (1.772 in) 250 g (8.04 oz)
ƲƲ Centrovací závaží ø 75 mm (2.953 in) 825 g (26.52 oz)
ƲƲ Centrovací závaží (ø 95 mm (3.74 in)
1050 g (33.76 oz)
ƲƲ Tyč: ø 8 mm (0.315 in)
do 6 m (19.69 ft)
ƲƲ Přesnost délky - rod
< 1 mm (0.039 in)
délka sondy L (od povrchu těsnění)
ƲƲ Tyč: ø 12 mm (0.472 in)
ƲƲ Cable: ø 2 mm (0.079 in)
ƲƲ Lano: ø 4 mm (0.157 in)
ƲƲ Přesnost délky - lano
Boční zatížení
ƲƲ Tyč: ø 8 mm (0.315 in)
ƲƲ Rod: ø 12 mm (0.472 in)
Max. zatížení v tahu
ƲƲ Lano: ø 2 mm (0.079 in)
ƲƲ Lano: ø 4 mm (0.157 in)
do 6 m (19.69 ft)
do 75 m (246.1 ft)
do 75 m (246 ft)
±0.05 %
10 Nm (7.38 lbf ft)
30 Nm (22.13 lbf ft)
1.5 KN (337 lbf)
2.5 KN (562 lbf)
Závit v závaží, např. pro upevňovací oko M 8
(lanová verze)
Točivý moment pro výměnu lana nebo tyče (v procesním připojení)
ƲƲ Lano: ø 2 mm (0.079 in)
6 Nm (4.43 lbf ft)
ƲƲ Tyč: ø 8 mm (0.315 in)
6 Nm (4.43 lbf ft)
ƲƲ Lano: ø 4 mm (0.157 in)
ƲƲ Tyč: ø 12 mm (0.472 in)
6 Nm (4.43 lbf ft)
10 Nm (7.38 lbf ft)
Točivý moment pro NPT kabelové vývodky
ƲƲ Plastové pouzdro
ƲƲ Hliníkové/Nerezové pouzdro
41824-CS-130917
Vstupní proměnná
Měřicí proměnné
Min. dielektrická konstanta média
ƲƲ Lanové sondy
ƲƲ Tyčové sondy
max. 10 Nm (7.376 lbf ft)
max. 50 Nm (36.88 lbf ft)
Hladina kapalin
εr ≥ 1.6
εr ≥ 1.6
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
65
11 Doplněk
1
1
4
4
2
2
3
3
5
5
Obr. 35: Měřicí rozsahy - VEGAFLEX 81
1
2
3
4
5
Referenční rovina
Délka sondy L
Měřicí rozsah (výchozí nastavení se vztahuje na měřicí rozsah ve vodě)
Horní mrtvá zóna (viz. graf přesnosti - šedá sekce)
Dolní mrtvá zóna (viz. graf přesnosti - šedá sekce)
Výstupní proměnné
Výstupní signál
4 … 20 mA/HART
Rozlišení signálu
0.3 µA
Splněna HART specifikace
Poruchový signál proudového výstupu
(nastavitelný)
7
Poslední platná měřená hodnota, ≥ 21.0 mA, ≤ 3.6 mA
Max. výstupní proud
22 mA
Zatížení
viz. křivka u položky Napájení
Startovací proud
Tlumení (63 % vstupní proměnné),
nastavitelné
≤ 3.6 mA; ≤ 10 mA po dobu 5 ms po zapnutí
0 … 999 s
HART výstupní proměnné dle HART 7 (základní nastavení)1)
Lineární procentuální hodnota, hladina
ƲƲ TV (Third Value)
Jistota měření, hladina
ƲƲ SV (Secondary Value)
ƲƲ QV (Fourth Value)
1)
Vzdálenost k hladině
Teplota elektroniky
Výstupní hodnoty mohou být individuálně upraveny
66
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
ƲƲ PV (Primary Value)
11 Doplněk
Zobrazená hodnota - Zobrazovací a nastavovací modul2)
ƲƲ Anzeigewert 1
Výška plnění - hladina
ƲƲ Anzeigewert 2
Teplota elektroniky
Rozlišení, digitální
< 1 mm (0.039 in)
Přesnost (dle DIN EN 60770-1)
Procesní referenční podmínky dle DIN EN 61298-1
ƲƲ Teplota
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
ƲƲ Tlak vzduchu
+860 … +1060 mbar/+86 … +106 kPa
(+12.5 … +15.4 psig)
ƲƲ Relativní vlhkost
45 … 75 %
Instalační podmínky
ƲƲ min. vzdálenost od přístroje
> 500 mm (19.69 in)
ƲƲ Médium
Voda/Olej (dielektrická konstanta ~2.0)
ƲƲ Nádrž
ƲƲ Montáž
Nastavení parametru snímače
Měřicí chyba3)4)
kovová, ø 1 m (3.281 ft), středová instalace, procesní
připojení je v rovině se stropem nádrže
Konec sondy se nedotýká dna nádrže
Provedeno bez falšených signálů.
Viz. následující graf
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
-10mm
(-0.394")
1
0,08 m
(3.15")
0,3 m
(11.811")
0,02 m
(0.787")
Obr. 36: Odchylka VEGAFLEX 81 v tyčovém provedení ve vodě
41824-CS-130917
1
L
Mrtvá zóna - měření není možné v této vzdálenosti
Délka sondy
Zobrazená hodnota může být přiřazena individuálně
V závislosti na podmínkách instalace, můžou existovat odchylky, které mohou být odstraněny úpravou nebo
změnou měřené hodnoty v režimu DTM služby
4)
Mrtvé zóny lze optimalizovat potlačením falešných odrazů.
2)
3)
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
67
11 Doplněk
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
1
1
-10mm
(-0.591")
0,15 m
(5.906")
0,3 m
(11.811")
0,07 m
(2.756")
0,05 m
(1.97")
Obr. 37: Odchylka VEGAFLEX 81 tyčové provedení v oleji
1
L
Mrtvá zóna - měření není možné v této vzdálenosti
Délka sondy
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
10mm
(0.394")
1
0,08 m
(3.15")
0,1 m
(3.94")
0,3 m
(11.811")
Obr. 38: Odchylka VEGAFLEX 81 lanové provedení ve vodě
1
L
Mrtvá zóna - měření není možné v této vzdálenosti
Délka sondy
41824-CS-130917
68
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
11 Doplněk
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
1
-15mm
(-0.591")
1
0,15 m
(5.906")
0,3 m
(11.811")
0,05 m
(1.969")
0,08 m
(3.15")
Obr. 39: Odchylka VEGAFLEX 81 lanová verze ø 2 mm (0.079 in), v oleji
1
L
Mrtvá zóna - měření není možné v této vzdálenosti
Délka sondy
L
20mm
(0.787")
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
-15mm
(-0.591")
1
1
0,15 m
(5.906")
0,3 m
(11.811")
0,05 m
(1.969")
0,15 m
(5.906")
Obr. 40: Odchylka VEGAFLEX 81 lanová verze 4 mm (0.157 in), v oleji
1
L
Mrtvá zóna - měření není možné v této vzdálenosti
Délka sondy
41824-CS-130917
Reprodukovatelnost
≤ ±1 mm
Hodnoty ovlivňující přesnost měření
Specifikace se týká HART signálu a proudového výstupu
Teplotní drift - Digitální výstup
±3 mm/10 K vztahuje se k max. měřicímu rozsahu nebo
max. 10 mm (0.394 in)
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
69
11 Doplněk
Doplňková ochylka díky silnému vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému
poli dle EN 61326
< ±10 mm (< ±0.394 in)
Teplotní drift - Proudový výstup
±0.03 %/10 K souvisí s 16 mA zdvihu max. ±0.3 %
Specifikace se týká také proudového výstupu
Odchylka proudového výstupu díky
převodu analog/digitál
< ±15 µA
Odchylka proudového výstupu díky silné- < ±150 µA
mu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli v rozmezí EN 61326
Charakteristika a výstupní data
Měřicí cyklus
500 ms
Max. rychlost měřicího okna
1 m/min
Kroková odezva
5)
Okolní podmínky
Teplota okolí, skladování a přepravy
≤ 3 s
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Provozní podmínky
Pro procesní podmínky, mějte na paměti specifikací na typovém štítku. Správné jsou vždy hodnoty
nižší.
Měřicí chyba dle procesních podmínek je specifikována u tlaku a teploty pod 1 %.
Provozní tlak
ƲƲ Prozessanschluss mit PPS GF 40
ƲƲ Prozessanschluss mit Al2O3
-1 … 6 bar/-100 … 600 kPa (-14.5 … 87 psi), závisí na
procesním připojení
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa (-14.5 … +580 psig),
závisí na procesním připojení
Tlak nádrže musí odpovídat nominálnímu viz. doplňkový manuál "Příruby dle DIN-EN-ASME-JIS"
tlaku příruby
Procesní teplota (závit nebo příruba)
ƲƲ PPS GF 40
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
ƲƲ EPDM (A+P 75.5/KW75F)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
ƲƲ FKM (SHS FPM 70C3 GLT)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
ƲƲ Silikon FEP potah (A+P FEP-O-SEAL) -40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
ƲƲ FFKM (Kalrez 6375)
ƲƲ FFKM (Kalrez 6375) - s teplotním
nástavcem
-20 … +200 °C (-4 … +392 °F)
Časový zdvih po náhlé změně měřicí vzdálenosti max. 0.5 m u kapalin, max 2 m u sypkých materiálů až dokud
výstupní signál nepřevzal prvně 90 % finální hodnoty (IEC 61298-2).
70
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
5)
-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
11 Doplněk
1
80°C
(176°F)
3
4
65°C
(149°F)
0°C
(32°F)
-40°C
(-104°F)
2
80°C
(176°F)
130°C
(266°F)
150°C
(302°F)
-40°C
(-104°F)
Obr. 41: Okolní teplota - provozní teplota, standardní verze
1
2
3
4
Okolní teplota
Provozní teplota (závisí na těsnícím materiálu)
Maximalní přípustná teplota - standardní
Limitován teplotní rozsah - plastové pouzdro a nerezové pouzdro, elektrolyticky leštěné
1
80°C
(176°F)
3
4
55°C
(131°F)
2
0°C
(32°F)
-20°C
(-68°F)
150°C
(302°F)
200°C
(392°F)
-40°C
(-104°F)
Obr. 42: Okolní teplota - procesní teplota, verze s teplotním nástavcem
1
2
3
4
Okolní teplota
Provozní teplota (závisí na těsnícím materiálu)
Maximalní přípustná teplota - standardní
Limitován teplotní rozsah - plastové pouzdro a nerezové pouzdro, elektrolyticky leštěné
Vibrační odolnost
ƲƲ Pouzdro přístroje
ƲƲ Tyčová sonda
Odolnost vůči nárazu
41824-CS-130917
ƲƲ Pouzdro přístroje
ƲƲ Tyčová sonda
4 g při 5 … 200 Hz dle EN60068-2-6 (vibrační rezonance)
1 g při 5 … 200 Hz dle EN60068-2-6 (vibrace) při délce
tyče 50 cm (19.69 in)
100 g, 6 ms dle EN60068-2-27 (mechanické otřesy)
25 g, 6 ms dle EN60068-2-27 (mechanické otřesy) tyč o
délce 50 cm (19.69 in)
Elektromechanické data - verze IP 66/IP 67 and IP 66/IP 68; 0.2 bar
Možnosti kabelového vstupu
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
71
11 Doplněk
ƲƲ Kabelová vývodka
M20 x 1.5 (lano: ø 5 … 9 mm)
ƲƲ Záslepka
M20 x 1.5; ½ NPT
ƲƲ Kabelový vstup
ƲƲ Uzávěr
Možnosti konektorů
ƲƲ Signální obvod
ƲƲ Zobrazovací obvod
Průřez vodiče (pružinové svorky)
ƲƲ Větší vodiče
ƲƲ Kabel s koncovkou
½ NPT
M20 x 1.5; ½ NPT
M12 x 1, dle ISO 4400, Harting HAN, 7/8" FF
M12 x 1
0.2 … 2.5 mm² (AWG 24 … 14)
0.2 … 1.5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromechanické specifikace - verze IP 66/IP 68 (1 bar)
Možnosti kabelového vstupu
ƲƲ Kabelová vývodka s integrovaným
propojovacím kabelem
M20 x 1.5 (lano: ø 5 … 9 mm)
ƲƲ Záslepka
M20 x 1.5; ½ NPT
ƲƲ Kabelový vstup
Propojovací kabel
½ NPT
ƲƲ Průřez vodiče
0.5 mm² (AWG 20)
ƲƲ Tažná síla
< 1200 N (270 lbf)
ƲƲ Odpor vodiče
ƲƲ Standardní délka
ƲƲ Max. délka
ƲƲ Min. poloměr ohybu
ƲƲ Průměr cca.
ƲƲ Barva - Ne-Ex verze
ƲƲ Barva - Ex-verze
Zobrazovací a nastavovací modul
Napájení a přenos dat
Zobrazení
Zobrazení měřené hodnoty
ƲƲ Počet číslic
ƲƲ Velikost číslic
Nastavovací prvky
Stupeň krytí
ƲƲ rozmontovaný
Materiály
ƲƲ Pouzdro
ƲƲ Kontrolní průhled
72
5 m (16.4 ft)
180 m (590.6 ft)
25 mm (0.984 in) při 25 °C (77 °F)
8 mm (0.315 in)
Modrý
Modrý
pomocí snímače
LCD diplej
5
W x H = 7 x 13 mm
4 tlačítka
IP 20
IP 40
ABS
Polyesterová fólie
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
ƲƲ namontovaný bez krytu
< 0.036 Ω/m
11 Doplněk
Integrovaný čas
Formát data
Den.Měsíc.Rok
Časové pásmo
CET
Formát času
12 h/24 h
Měření teploty elektroniky
Rozlišení
1 °C (1.8 °F)
Přesnost
±1 °C (1.8 °F)
Napájecí napětí
Provozní napětí
ƲƲ Ne-Ex přístroj, Ex-d přístroj
9.6 … 35 V DC
ƲƲ Ex-d-ia přístroj
14 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia přístroj
9.6 … 30 V DC
ƲƲ Ex-d-ia přístroj s lodním schválením
15 … 35 V DC
Provozní napětí s podsvětleným zobrazovacím a nastavovacím modulem
ƲƲ Ne-Ex přístroj, Ex-d přístroj
16 … 35 V DC
ƲƲ Ex-d-ia přístroj
20 … 35 V DC
ƲƲ Ex-ia přístroj
16 … 30 V DC
Interpolační ochrana
K dispozici
Dovolené zbytkové vlnění - Ne-Ex, Ex-ia přístroj
ƲƲ pro 9.6 V< UN < 14 V
≤ 0.7 Veff (16 … 400 Hz)
ƲƲ pro 18 V< UN < 36 V
≤ 1.0 Veff (16 … 400 Hz)
Dovolené zbytkové vlnění - Ex-d-ia snímač
ƲƲ pro 18 V< UN < 35 V
≤ 1 Veff (16 … 400 Hz)
Zatížení
viz. graf
Ω
1154
927
750
3
500
2
1
250
4
9,6
12
14 15,1 16
18
20
22
24
26
28
30
32
34 35
V
41824-CS-130917
Obr. 43: Napěťový diagram
1
2
3
4
HART zátěž
Limitn napětí ne-Ex přístroj, Ex-d-ia přístroj
Napěťové omezení, přístroj ne-Ex/Ex d
Provozní napětí
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
73
11 Doplněk
Elektrická ochranná opatření
Krytí, závisí na typu pouzdra
ƲƲ Plastové pouzdro
IP 66/IP 67
ƲƲ Hliníkové a nerezocelové poudro
IP 66/IP 68 (1 bar)
ƲƲ Hliníkové pouzdro, nerezocelové
pouzdro, nerez elektrolyticky leštěné
Třída přepětí
Třída ochrany
IP 66/IP 68 (0.2 bar)6)
III
III
Schválení
Závisí na verzi, přístroje se schválením mohou mít různé technické údaje.
To je důvod, proč související schválení musí být pečlivě poznamenány. Jsou součástí dodávky,
nebo si je můžete stáhnout na www.vega.com dále "VEGA Tools" a také v sekci "Downloads" a
"Approvals".
11.2 Rozměry
Následující rozměrové nákresy představují pouze přehled možných verzí. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách www.vega.com/downloads v sekci "Drawings"
Plastové pouzdro
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 84 mm
(3.31")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
1
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
2
Obr. 44: Verze krytu pouzdra IP 66/IP 68, (0.2 bar) - s integrovaným zobrazovacím a nastavovacím modulem je
vyšší o 9 mm/0.35 in
1
2
Nezbytné pro dodržení stupně krytí je použití vhodného kabelu a také správná montáž.
74
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
6)
Jednokomorová verze
Dvoukomorová verze
11 Doplněk
Hliníkové pouzdro
~ 116 mm
(4.57")
~ 87 mm
(3.43")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Obr. 45: Verze krytu pouzdra IP 66/IP 68, (0.2 bar) - s integrovaným zobrazovacím a nastavovacím modulem je
vyšší o 9 mm/0.35 in
1
2
Jednokomorová verze
Dvoukomorová verze
Hliníkové pouzdro s krytím IP 66/IP 68 (1 bar)
~ 105 mm
(4.13")
~ 150 mm
(5.91")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Obr. 46: Verze krytu pouzdra IP 66/IP 68, (1 bar) - s integrovaným zobrazovacím a nastavovacím modulem je vyšší
o 9 mm/0.35 in
Jednokomorová verze
Dvoukomorová verze
41824-CS-130917
1
2
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
75
11 Doplněk
Nerez ocelové pouzdro
~ 87 mm
(3.43")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
2
3
Obr. 47: Verze krytu pouzdra IP 66/IP 68, (0.2 bar) - s integrovaným zobrazovacím a nastavovacím modulem je
vyšší o 9 mm/0.35 in
1
2
3
Jednokomorová verze, elektrolyticky leštěné
Jednokomorová verze, přesný odlitek
Dvoukomorová verze, přesný odlitek
Nerez ocelové pouzdro v krytí IP 66/IP 68, 1 bar
~ 93 mm
(3.66")
~ 103 mm
(4.06")
ø 80 mm
(3.15")
~ 105 mm
(4.13")
ø 79 mm
(3.11")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5
1
2
M20x1,5/
½ NPT
3
Obr. 48: Verze krytu pouzdra IP 66/IP 68, (1 bar) - s integrovaným zobrazovacím a nastavovacím modulem je vyšší
o 9 mm/0.35 in
1
2
3
Jednokomorová verze, elektrolyticky leštěné
Jednokomorová verze, přesný odlitek
Dvoukomorová verze, přesný odlitek
41824-CS-130917
76
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
11 Doplněk
SW 36 (1.42") (G¾, ¾ NPT)
SW 41 (1.61") (G1, 1 NPT)
SW 46 (1.81") (G1½, 1½ NPT)
ø 4 mm
(0.16")
ø 4 mm
(0.16")
100 mm (3.94")
ø 16 mm
(0.63")
ø 16 mm
(0.63")
ø 20 mm
(0.79")
ø 20 mm
(0.79")
50 mm
(1.97")
100 mm (3.94")
ø 2 mm
(0.08")
ø 16 mm
(0.63")
ø 20 mm
(0.79")
1
L
L
22 mm
(0.87")
22 mm
(0.87")
G¾, ¾ NPT,
G1, 1 NPT,
G1½, 1½ NPT
96 mm
(3.78")
46 mm
(1.81")
VEGAFLEX 81, lanová verze se samonosným závažím
2
3
Obr. 49: VEGAFLEX 81, závitová verze se samonosným závažím (veškeré závaží jsou vybaveny závitem M8 pro
kotvící oko)
Délka sondy, viz. kapitola "Technické údaje"
Lanová verze ø 2 mm (0.079 in) se závažím
Lanová verze ø 4 mm (0.157 in) s gravitačním závažím
Lanová verze s teplotním adaptérem
41824-CS-130917
L
1
2
3
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
77
11 Doplněk
46 mm
(1.81")
VEGAFLEX 81, lanová verze s centrovacím závažím
22 mm (0.87")
SW 36 (1.42") (G¾, ¾ NPT)
SW 41 (1.61") (G1, 1 NPT)
SW 46 (1.81") (G1½, 1½ NPT)
G¾, ¾ NPT,
G1, 1 NPT,
G1½, 1½ NPT
30 mm
(1.18")
30 mm
(1.18")
ø 2 mm
(0.08")
L
ø 4 mm
(0.16")
X
X
1
2
Obr. 50: VEGAFLEX 81 - závitová verze
L
x
1
2
Délka sondy, viz. kapitola "Technické údaje"
ø 40 mm (1.57 in)
ø 45 mm (1.77 in)
ø 75 mm (2.95 in)
ø 95 mm (3.74 in)
Lanová verze ø 2 mm (0.079 in) s centrovacím závažím
Lanová verze ø 4 mm (0.157 in) s centrovacím závažím
41824-CS-130917
78
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
11 Doplněk
G1½, 1½ NPT
ø 8 mm
(0.32")
1
L
L
G¾, ¾ NPT,
G1, 1 NPT,
G1½, 1½ NPT
51 mm
(2.01")
SW 55
(2.17")
22 mm (0.87")
SW 36 (1.42") (G¾, ¾ NPT)
SW 41 (1.61") (G1, 1 NPT)
SW 46 (1.81") (G1½, 1½ NPT)
30mm
(1.18")
46 mm
(1.81")
VEGAFLEX 81, tyčová verze
ø 12¨mm
(0.47")
2
Obr. 51: VEGAFLEX 81 - závitová verze
Délka sondy, viz. kapitola "Technické údaje"
Tyčová verze ø 8 mm (0.315 in)
Tyčová verze ø 12 mm (0.472 in)
41824-CS-130917
L
1
2
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
79
11 Doplněk
11.3 Průmyslová práva
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com>。
11.4 Obchodní značka
Názvy a označení jsou registrované ochranné známky společnosti VEGA.
41824-CS-130917
80
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
INDEX
INDEX
A
L
B
M
Aplikace 8, 30
Balení 9
C
Charakteristika snímače 44
Chybové zprávy 55
D
Datum/Čas 40
Datum kalibrace 44
Datum tovární kalibrace 44
DD (Device Description) 53
Defaultní hodnota 41
Délka sondy 29
E
EDD (Enhanced Device Description) 53
Elektronika a svorkovnice, jednokomorové
pouzdro 22
Elektronika, dvoukomorové pouzdro 22
Elektronika s Ex-d dvoukomorovým pouzdrem
23
F
Funkce tlačítek 27
Funkční princip 8
H
HART adresa 43
HART odpor 46
HART proměnné 35, 36
Hlavní nabídka 28
I
Instalační podmínky 13
J
41824-CS-130917
Jazyk 37
Jednotky 29
Jednotky měřené hodnoty 33, 34
Jendotky měřené hodnoty 34
K
Kabelový vstup 19
Kontrola signálu 59
Kopírování nastavení snímače 42
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
Linearizace 33
Max./min. hodnota 38
Měřicí chyba 59
Mezní hodnoty 38
N
Náhradní díly
––Elektronický modul 11
––Obtokový stavoznak 11
––Prodloužení tyče 11
––Vymezovací člen 12
––Zobrazovací a nastavovací modul s vyhříváním 11
NAMUR NE 107
––Failure 55
––Function check 57
––Maintenance 58
––Out of specification 57
Napájecí napětí 19
Nastavení
––Nastavení max. 31, 32
––Nastavení min. 31, 32
Nastavení echo křivky 40
Název měřicího okruhu 29
O
Odstranění poruchy 59
Oprava 62
P
Paměť echo křivky 54
Paměť měřených hodnot 54
Paměť událostí 54
PIN 40
Plnění 15
Plynná fáze 30
Podsvětlení 37
Postup připojení 20
Potlačení falešných odrazů 36
Propojovací kabel 19
Propojovací technologie 20
Proudový výstup Min./Max. 35
Proudový výstup, nastavení 35
Proudový výstup, velikost 34
Přečtěte info 44
Příslušenství
––Externí rádio jednotka 11
81
INDEX
––Externí zobrazovací a nastavovací modul
10
––Komunikační adaptér 10
––Ochranný kryt 11
––Příruby 11
––Zobrazovací a nastavovací modul 10
R
Reset 41
Režim proudového výstupu 35
S
Servis hotline 61
Simulace 39
Skladování 10
Speciální parametry 43
Spolehlivost měření 38
Stav přístroje 37
Stínění 19
Systém nastavení 28
T
Tlumení 33
Typový štítek 7
Typ produktu 29
Typ sondy 43
U
Uzemnění 19
V
Verze přístroje 44
Vlhkost 13
Vyrovnání potenciálů 19
Z
Zamčená aplikace 28
Zobrazení křivky
––Echo křivka 39
Zobrazení měřené hodnoty 37
Zprávy stavu snímače 55
41824-CS-130917
82
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
41824-CS-130917
Notes
VEGAFLEX 81 • 4 … 20 mA/HART - dvou-vodič
83
Veškeré údaje týkající se rozsahu dodávky, aplikace, praktického použití a provozních podmínek senzorů a procesních systémů odpovídá informacím dostupným v
dobĕ tisku tohoto manuálu.
Technická data podléhají zmĕnám
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2013
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
41824-CS-130917
Printing date:
Download

Manuál