Návod k instalaci a obsluze
ABRA 6
OBSAH
ÚVOD
Str. 3
POPIS ZAŘÍZENÍ Jednotka elektronické regulace
Str. 4
Display
Str. 5
Dveřní kontakt
Str. 5
Klapka přívodu vzduchu
Str. 5
Vysokoteplotní čidlo
Str. 5
Napájecí adaptér
Str. 5
Instalace dveřního kontaktu
Str. 6
Instalace vysokoteplotního čidla
Str. 6
Instalace klapky přívodu vzduchu Str. 7
Zapojení jednotky regulace
Str. 7
INSTALACE
NASTAVENÍ
Nastavení produktu a komunikačního kanálu
Str. 8
Nastavení produktu UNI
Str. 9
PROVOZ
Informace na displeji
Str. 10
Alarmy a upozornění
Str. 11
Str. 11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Str. 12
SEZNAM PRODUKTŮ
Str. 13
GARANCE
Str. 14
Výpadek elektrické energie
2
ÚVOD
Děkujeme za zakoupení elektronické regulace Hoxter ABRA 6.
Tato regulace optimalizuje proces hoření přesným dávkováním
spalovacího vzduchu na základě teploty v ohništi nebo spalinové cestě.
Instalaci tohoto zařízení musí provádět odborník – kamnář.
Před použitím regulace si prosím přečtěte návod k instalaci a nastavení regulace a postupujte podle uvedených pokynů.
3
POPIS
ZAŘÍZENÍ
JEDNOTKA ELEKTONICKÉ REGULACE
• Napájení zdrojem 12V
• Jednotka obsahuje záložní baterii 9V
• Teplotní odolnost max. 40°
Popis vstupů a kontrolních diod
TK
T1
• Vstup pro připojení
dveřního čidla • Vstup pro připojení
vysokoteplotního
čidla
• Kontrolka signalizuje
zavřenou polohu
dvířek
12V DC
S1
• Vstup pro připojení
klapky přívodu
vzduchu
• Kontrolka signalizuje
průběh změny
polohy klapky
S1 TK T1
12V DC
• Vstup pro připojení
napájecího adaptéru
RUN SET
PWR
SET
RUN
• Provozní kontrolka
• Funkční tlačítko
pro nastavení
• Blikání signalizuje
průběh procesu
hoření
• Krátké stlačení
mění hodnoty
výběru
• Při nastavení
její zhasnutí
signalizuje potvrzení
jednotlivých kroků
• Dlouhé podržení
(5sekund)
potvrzuje výběr
PWR
• Kontrolka signalizuje napájení 12V
4
DISPLEJ
• Displej zobrazuje informace z jednotky na základě radiových vln rozsahu FM
• Napájeno bateriemi 3x1,5V AAA
• Tepelná odolnost max 40°C
• Dosah signálu od jednotky regulace max 50m
(více o použití displeje v kapitole„PROVOZ“ na str. 10)
DVEŘNÍ KONTAKT
• Čidlo s připojovacím kabelem v délce 4m, tepelná odolnost kabelu 180°C (A)
• Protikus s magnetem (B)
C
B
• Ocelová úchytka (kompatibilita pouze s produkty HOXTER) (C)
A
KLAPKA PŘÍVODU VZDUCHU
• Tepelná odolnost nerezové klapky a jejich komponentů max 50 °C
• Délka kabelu 4m, teplená odolnost kabelu 180 °C
VYSOKOTEPLOTNÍ ČIDLO
• Měřící rozsah 0°C - 1200°C
• Tepelná odolnost čidla a keramického pouzdra max 1200 °C
• Tepelná odolnost kabelu 400 °C, délka kabelu 5m
• Montážní délka čidla je nastavitelná v rozsahu 140-160mm
140 - 160 mm
NAPÁJECÍ ADAPTER
• Příkon 230V
• Výstup 12V DC
• Tepelná odolnost max 40 °C, délka kabelu 2m
5
INSTALACE
INSTALACE DVEŘNÍHO KONTAKTU
A
B
C
D
E
1
Vylomte předpálený otvor v ocelové úchytce
(B), otvorem prostrčte čidlo dveřního kontaktu
(A) a připevněte pomocí vymezovacího válečku (C) a matice (D). 2
Upevněte ocelovou úchytku s čidlem na určené místo v rámu dvířek (E).
3
Přiložte protikus s magnetem na spodní hranu dvířek. 4
Čidlo a protikus musí být umístěno v jedné ose ve vzájemné vzdálenosti 2-12mm (F).
Pro případné přiblížení čidla k protikusu
podložte čidlo vymezovacím válečkem (C).
5
Protikus je dostatečně uchycen pomocí
magnetu. Pro jeho fixaci použijte přiložené šroubky (G).
F
2-12 mm
G
6
INSTALACE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIDLA
1
Vysokoteplotní čidlo zašroubujte na krbovou vložku / kamnová dvířka na místo k tomu určenému.
2
Minimální měřící délka čidla je 20mm na jeho konci (H).
min.
20 mm
H
INSTALACE KLAPKY PŘÍVODU VZDUCHU
1
Pomocí alu hadice připojte klapku do přívodu vzduchu ke krbové vložce /
kamnovým dvířkám. Propojení klapky s produktem musí být dostatečně těsné.
2
V případě uzavřené obestavby musí být klapka mimo dosah vysokých teplot. Její teplotní odolnost je maximálně 50°C.
ZAPOJENÍ JEDNOTKY REGULACE
1
Připojte všechny komponenty a napájecí adaptér do jednotky.
2
Poté připojte napájecí adaptér do elektrické sítě.
S1
TK
RUN
PWR
T1
12V DC
SET
Pro úplné zprovoznění
regulace pokračujte dle
pokynů uvedených
v kapitole „NASTAVENÍ“
7
NASTAVENÍ
NASTAVENÍ PRODUKTU A KOMUNIKAČNÍHO KANÁLU
1
Na jednotce regulace bliká červená kontrolka RUN. 2
Na jednotce regulace podržte tlačítko SET dokud červená kontrolka nezhasne.
3
U baterií displeje odstraňte lístek přerušující jeho napájení. V případě, že je již displej napájen, vyjměte a znovu vložte všechny baterie. 4
Na displeji se zobrazí první číslo z kódu jednotlivých výrobků (SEZNAM VÝROBKŮ na str. 13).
5
Krátkým stlačením tlačítka SET na jednotce nalistujte požadované počáteční číslo a dlouhým podržením potvrďte volbu.
6
Poté se zobrazí koncové dvojčíslí z kódu výrobků.
Krátkým stlačením SET nalistujte potřebné dvojčíslí, dlouhým podržením potvrďte volbu.
7
Na displeji se zobrazí číslo komunikačního kanálu. Potvrďte dlouhým stlačením SET. V případě, že se v blízkosti regulace nachází jiná regulace nebo jiný zdroj rušící komunikaci, zopakujte nastavení a zvolte jiný komunikační kanál. 8
Zobrazení zkratky SET na displeji potvrzuje ukončení nastavení. Regulace se poté automaticky přepne do provozního režimu.
S1
TK
RUN
PWR
8
T1
SET
12V DC
KRÁTCE STISKNĚTE PRO ZMĚNU HODNOTY.
DLOUZE PODRŽTE PRO POTRZENÍ VOLBY.
NASTAVENÍ PRODUKTU UNI
Toto nastavení je určeno pro individuální topeniště nebo pro nastavení zkrácení či prodloužení aktivní fáze dohořívání. Nastavení UNI je dostupné ve 3 různých variantách v závislosti na hodnotě startovací teploty (Tstart) a to pro 80°C, 250°C nebo 400°C. Výběr požadované startovací teploty záleží na umístění vysokoteplotního čidla v topeništi či spalinové cestě.
Při nastavení UNI postupujte stejně jako u „Nastavení produktu a komunikačního kanálu“ až do bodu 5. 2
Po potvrzení výběru UNI produktu se na displeji zobrazí nastavení teploty T5. V tomto bodě se zcela uzavírá klapka přívodu vzduchu, končí aktivní fáze dohořívání a začíná fáze žhavého uhlí. Standardně je teplota T5 nastavena na hodnotu 65% z teploty T4. Pro nastavení pak platí:
Vyšší hodnoty než 65% zkracují aktivní fázi dohořívání
Nižší hodnoty než 65% prodlužují aktivní fázi dohořívání
3
Volbu potvrďte podržením tlačítka SET. Dále pokračujte ve volbě komunikačního kanálu.
teplota
1
Tstart
Tmax
T3
KŘIVKA HOŘENÍ
T4
T5
St1
St2
St3
St4
St5
čas
9
PROVOZ
INFORMACE NA DISPLEJI
Informace se na displeji aktualizují každých 8
sekund. Pro rychlejší aktualizaci nebo probuzení
displeje z úsporného režimu potlačte displej v jeho horní části dozadu.
Při běžném provozu zobrazuje
displej čtyři základní hodnoty:
Aktuální teplota v ohništi
Teplota měřená v daném okamžiku
vysokoteplotním čidlem.
Doba hoření
Začíná okamžikem přerušení dveřního kontaktu (otevření dvířek) a končí po ukončení hoření přechodem do stupně 0, kdy teplotní čidlo měří méně než 50°C.
Síla signálu Značky ve spodní části displeje ukazují sílu
signálu. Při plném signálu zobrazuje displej sedm značek, při nedostatečném signálu se na displeji zobrazí SIG.
Stupeň neboli fáze hoření
teplota
Regulace ABRA 6 nereguluje proces hoření pevně nastavenými časovými
intervaly pro jednotlivé stupně. Je to z důvodu nestálých podmínek při hoření
(vlhkost a množství paliva, tah komínu). Délka a průběh spalovacího procesu je vždy odvozen od maximální dosažené teploty (Tmax) ve druhém stupni hoření.
Tstart
St1
Tmax
St2
St3
St4
St5
čas
10
St1 - první stupeň. Tato fáze začíná otevřením a opětovným zavřením dvířek a končí dosažením startovací teploty Tstart. Startovací teplota je závislá na volbě konkrétního produktu.
St2 - druhý stupeň hoření. Druhá fáze začíná po dosažení startovací teploty Tstart a trvá minimálně 15min. V této fázi je dosažena maximální teplota v ohništi Tmax.
St3 - třetí stupeň je fáze aktivního hoření.
St4 - čtvrtý stupeň je fáze aktivního dohořívání, kde klapka propouští nejmenší množství spalovacího vzduchu.
St5 - pátý stupeň je fází žhavých uhlíků bez přístupu spalovacího vzduchu. Klapka je uzavřená.
St0 stupeň nula - neaktivní fáze, kdy je teplota v topeništi nižší než 50°C. Regulace přechází automaticky do úsporného režimu.
ALARMY A UPOZORNĚNÍ
SiG upozornění nedostatečného signálu mezi jednotkou a displejem.
bAt hlášení o nedostatečném napětí baterii v displeji. Nutno vyměnit.
Alarm
Je signalizován zapípáním a zablikáním displeje.
AL-1 hlášení o výpadku napájení jednotky. Záložní baterie jednotky otevře z bezpečnostních důvodů klapku přívodu vzduchu a regulace se vypne. Zkontrolujte napájení.
AL-2 hlášení o výpadku elektrické energie a současně o nedostatečném napětí záložní baterie jednotky regulace.
Vyměňte baterii v jednotce regulace a zkontrolujte napájení.
AL-3 hlášení o špatném zatopení. Nastaly všechny následující podmínky. Doba
první fáze hoření trvá déle než 30min, teplota v topeništi nedosáhla 90°C a klesla
o více než 10°C. Regulace automaticky ukončí proces hoření a po klesnutí teploty
pod 50°C uzavře klapku přívodu vzduchu.
11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Závada
Příčina
Odstranění
Nebliká kontrolní
dioda RUN.
Elektronická regulace
je v režimu nastavování produktu
a komunikačního
kanálu.
Vytáhněte a vložte
baterie do displeje a dokončete nastavení
elektronické regulace.
Elektronická regulace
není napájena ze sítě.
Zkontrolujte připojení
adaptéru do
elektronické regulace
a do sítě.
Elektronická regulace je v režimu nastavení.
Vytáhněte a vložte
baterie do displeje a dokončete nastavení
elektronické regulace.
Displej je mimo dosah jednotky.
Snižte vzdálenost mezi
displejem a jednotkou.
Displej a jednotka
nemají stejný
komunikační kanál.
Zopakujte celý postup
„Nastavení produktu a komunikačního
kanálu“.
Komunikace displeje
a jednotky je rušena
jiným zdrojem.
Zopakujte zcela
postup „Nastavení
produktu a komunikačního
kanálu“ a v bodě
7 nastavte jiný
komunikační kanál.
Displej zobrazuje SiG,
kontrolní dioda PWR
nesvítí.
Displej zobrazuje SiG,
kontrolní dioda PWR
svítí, kontrolní dioda
RUN nebliká.
Displej zobrazuje SiG,
kontrolní dioda PWR
svítí a kontrolní dioda
RUN bliká.
12
SEZNAM PRODUKTŮ
HOXTER
1.01
HAKA 37/50
1.02
HAKA 63/51
1.03
HAKA 67/51h
1.04
HAKA 89/45h
1.05
ECKA 67/45/51h
1.06
ECKA 90/40/40h
1.07
HAKA 37/50W
1.08
HAKA 63/51W
1.09
HAKA 63/51WT
1.10
HAKA 67/38W
1.11
HAKA 67/51W
1.12
HAKA 89/45Wh
1.13
ECKA 67/45/51Wh
UNIVERSAL
2.01 UNI - 80°C
2.02 UNI - 250°C
2.03 UNI - 400°C
13
GARANCE
Záruční doba na elektronickou regulaci ABRA 6 a její komponenty je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a poškození z důvodu vystavení komponentů teplotám vyšším než jejich definovaným maximálním hodnotám.
Instalace elektronické regulace ABRA 6 musí provádět odborník – kamnář. Pro záruční a pozáruční servis kontaktujte prosím firmu, která prováděla instalaci zařízení.
Datum instalace:
Firma / Kamnář:
Adresa:
Telefon:
14
POZNÁMKY
15
HOXTER gmbh
HOXTER a.s.
Kirchgasse 1
91217 Hersbruck
Germany
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
Czech republic
Tel.: +49 (0)9151 8659 163
[email protected]
www.hoxter.de
Tel.: +420 518 777 701
[email protected]
www.hoxter.eu
Download

Návod k instalaci a obsluze ABRA 6