N‹SAN 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
B‹REY VE DAVRANIfi
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
DO⁄RU
YANLIfi
1. Ünite 1, Sayfa 15, 5. Soru de¤ifltirilmifltir.
1. Ünite 1, Sayfa 15, 5. Soru de¤ifltirilmifltir.
5. Bedendeki fizyolojik de¤iflikliklerin flekillenmesinde bireyin alg›lar› ve anlay›fl›n›n etkili oldu¤u kuram afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dürtü Kuram›
b. Cannon- Bard Kuram›
c. James-Lange Kuram›
d. Sosyobiyolojik Kuram
e. Biliflsel Kuram
5. Yap›lan iflin do¤as› gere¤i, iflin kendisinin ve içeri¤inin
ödül niteli¤ini tafl›mas› birey için zevk ve tatmin sa¤l›yorsa
bu tarz ödüllere ne ad verilir?
a. Ortamsal Kaynakl› Ödül
b. Uyar›c› Kaynakl› Ödül
c. D›flsal Kaynakl› Ödül
d. Fizyolojik Kaynakl› Ödül
e. ‹çsel Kaynakl› Ödül
2. Ünite 1, Sayfa 17, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›ndaki 5. Sorunun yan›t›
2. Ünite 1, Sayfa 17, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›ndaki 5. Sorunun yan›t›
5. e
5. e
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu Kuramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ödülün Kayna¤›na Göre
Güdülenme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
N‹SAN 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
B‹REY VE DAVRANIfi
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
DO⁄RU
YANLIfi
1. Ünite 1, Sayfa 15, 5. Soru de¤ifltirilmifltir.
1. Ünite 1, Sayfa 15, 5. Soru de¤ifltirilmifltir.
5. Bedendeki fizyolojik de¤iflikliklerin flekillenmesinde bireyin alg›lar› ve anlay›fl›n›n etkili oldu¤u kuram afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dürtü Kuram›
b. Cannon- Bard Kuram›
c. James-Lange Kuram›
d. Sosyobiyolojik Kuram
e. Biliflsel Kuram
5. Yap›lan iflin do¤as› gere¤i, iflin kendisinin ve içeri¤inin
ödül niteli¤ini tafl›mas› birey için zevk ve tatmin sa¤l›yorsa
bu tarz ödüllere ne ad verilir?
a. Ortamsal Kaynakl› Ödül
b. Uyar›c› Kaynakl› Ödül
c. D›flsal Kaynakl› Ödül
d. Fizyolojik Kaynakl› Ödül
e. ‹çsel Kaynakl› Ödül
2. Ünite 1, Sayfa 17, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›ndaki 5. Sorunun yan›t›
2. Ünite 1, Sayfa 17, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›ndaki 5. Sorunun yan›t›
5. e
5. e
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duygu Kuramlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ödülün Kayna¤›na Göre
Güdülenme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Download

birey ve davranış