LYS
B‹YOLOJ‹
SORU BANKASI
●
●
KONU ÖZETLER‹
KONU TESTLER‹
TEŞEKKÜR
Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri Biyoloji öğretmenlerine
ve dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür
ederim.
Ali DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
COPYRIGHT ZAFER E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M L‹M‹TED fi‹RKET‹
BU K‹TAP ZAFER DERSHANELER‹ YAYINIDIR.
HER HAKKI SAKLIDIR. K‹TAPTAK‹ TESTLER VE SORULAR
AYNEN YA DA DE⁄‹fiT‹R‹LEREK YAYIMLANAMAZ.
YEN‹ MÜFREDATA TÜMÜYLE UYGUN
ANKARA
Dizgi – Grafik
Zehra BÜLBÜL – Muharrem ÇEL‹K – Mevsimben TEM‹ZER – Tolga YURDASAH‹P
ISBN 978–605–387–046–3
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar –ki şahadetleri dinin temeli–
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder –varsa– taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh–ı mücerred gibi yerden na'şım.
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hîlâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif Ersoy
10. YIL MARŞI
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Söz: Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel
Müzik: Cemal Reşit Rey
Sevgili Ö¤renciler,
Amac›n›z, üniversite s›navlar›n› kazanmak, üniversiteli olmak. Bu nedenle, yaflam›n›z›n önemli bir
dönüm noktas›nda bulunuyorsunuz. Böylesi bir noktada, üniversitenin herhangi bir ö¤retim program›n›
rastgele tercih edip kazanman›n ötesinde, istedi¤iniz ö¤retim program›na girmeyi temel amaç k›lman›z
gerekiyor. Çünkü tercih edip kazanaca¤›n›z üniversite ö¤retim program›, bir bak›ma gelece¤inizi belirleyecektir. Ancak, flu da biliniyor ki, ülkemizde, her ö¤rencinin istedi¤i üniversite ö¤retim program›na
girmesi bir yana, üniversite s›navlar›n› kazanmas› ve üniversiteli olmas› art›k kolay de¤il. Sorun, üniversite s›navlar›na baflvuran aday say›s›n›n milyonlar› bulmas›ndan; buna karfl›l›k üniversite ö¤retim programlar›ndaki kontenjanlar›n s›n›rl›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Bu durumda, yüz binlerin aras›ndan s›yr›l›p
ullar›yla karflfl›› karflfl››yas›n›z demek öne ç›karak üniversite s›navlar›nda bafl
fla
ar›l› olabilmenin birtak›m koflflu
tir.
Birinci kofl
flu
ul, yetene¤inize uygun, baflar›n›zla orant›l› üniversite ö¤retim programlar›n› sa¤l›kl› bir
biçimde seçmektir.
‹kinci kofl
flu
ul, düzenli, disiplinli, verimli bir çal›flma temposu tutturmakt›r.
flu
ul, üniversite s›navlar›na haz›rl›k amac›yla ç›kar›lan ciddi yay›nlarla çal›flman›z› desÜçüncü kofl
tekleyip sürdürmektir.
Zafer Yay›nlar›, çal›flmalar›n›z› desteklemek amac›yla, özgün, titiz, yo¤un çal›flma ürünü olan ve
yeni sisteme tamamiyle uygun yeni serisini hizmetinize sunmaktan gurur duymaktad›r.
Elinizdeki LYS Biyoloji Soru Bankas› bu amaca hizmet eden ve sizlerin bu yöndeki gereksiniminizi karfl›layacak yönde haz›rlanm›fl yetkin bir baflvuru kayna¤›d›r. LYS Biyoloji Soru Bankas› kitab›
Lisans Yerlefltirme S›nav› Fen Bilimleri (LYS–2) testinde yer alaca¤› düflünülen biyoloji konular›ndan
ç›kabilecek, zorluk katsay›s› LYS'ye uygun özgün sorular› içermektedir.
fiimdiye de¤in yay›mlanan soru bankalar›ndan nitelikçe çok daha üstün olan bu kitap yirmi üç
bölümden oluflmaktad›r.
Her bölümde, test sorular›na geçilmeden önce, o bölüme iliflkin bilgi alan›n›n temel çizgileriyle,
karakteristik özellikleriyle gözden geçirilmesini sa¤layan konu özetleri yer almaktad›r. Özenle haz›rlanan bu konu özetlerinin ayr›nt›lardan s›yr›lm›fl fakat konunun özünü yakalayan metinler olmalar› büyük
önem tafl›maktad›r. Konu özetlerini bu yönleriyle de¤erlendirmek gerekir.
Konu özetlerinin d›fl›nda, her bölüm, konuyu hiç boflluk b›rakmaks›z›n alt bölümlerine ayr›lm›fl ve
konular› hiyerarflik olarak tarayan sorulardan oluflmufl, geçerlili¤i ve güvenirlili¤i s›nanm›fl, yeterli say›da
testlerle tamamlanm›flt›r. Gerek konu özetleri gerekse konu testleri kapsam ve nitelik aç›s›ndan s›nav
sistemindeki de¤ifliklikler, ÖSYM standartlar› dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r.
Bu kitaptan yararlanarak yapaca¤›n›z al›flt›rmalar, daha önce ö¤rendi¤iniz kavramlar›n, terimlerin, zihninizde somut biçimler kazanmas›n›, giderek daha da netleflmesini sa¤layacakt›r. Tüm sorular›
eksiksiz çözdü¤ünüzde, eminim, kendinizi LYS'deki Biyoloji sorular›n› çözmeye haz›r hissedeceksiniz.
ar›lar diliyorum.
Okuldan üniversiteye uzanan bu yolda, tüm ö¤rencilerimize baflfla
Ankara
ALİ DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
‹Ç‹NDEK‹LER
1. BÖLÜM :
CANLILARIN ORTAK ÖZELL‹KLER‹ VE B‹YOLOJ‹N‹N KONUSU ..........................................................9
Test (1– 2 – 3)..................................................................................................................................10–20
2. BÖLÜM :
CANLILARIN TEMEL B‹LEfi
fiE
ENLER‹ ..............................................................................................21–23
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6) ................................................................................................................24-41
3. BÖLÜM :
HÜCRE ............................................................................................................................................42-44
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) ..............................................................................................................45-64
4 BÖLÜM :
CANLILARIN ÇEfi
fi‹‹TL‹L‹⁄‹ VE SINIFLANDIRILMASI – M‹KROORGAN‹ZMALAR ..........................65-68
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5) ......................................................................................................................69-83
5 BÖLÜM :
EKOLOJ‹ ........................................................................................................................................84–87
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8) ..................................................................................................88-112
6. BÖLÜM :
FERMENTASYON VE OKS‹JENL‹ SOLUNUM ............................................................................113-114
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6) ............................................................................................................115-132
7. BÖLÜM :
FOTOSENTEZ ..............................................................................................................................133-134
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6) ............................................................................................................135-151
8. BÖLÜM :
YÖNET‹C‹ MOLEKÜLLER VE GENET‹K fi
fi‹‹FRE ..........................................................................152-153
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6) ............................................................................................................154-170
9. BÖLÜM :
HÜCRE BÖLÜNMELER‹ ..............................................................................................................171-172
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6) ............................................................................................................173-191
10. BÖLÜM :
Efi
fiE
EYL‹ – Efi
fiE
EYS‹Z ÜREME ................................................................................................................192
Test (1– 2) ....................................................................................................................................193-198
11. BÖLÜM :
GENET‹K ......................................................................................................................................199-201
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8) ................................................................................................202-224
12. BÖLÜM :
CANLILARIN OLUfi
fiU
UMU ‹LE ‹LG‹L‹ GÖRÜfi
fiL
LER VE EVR‹M ......................................................225-226
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6) ............................................................................................................227-242
13. BÖLÜM :
B‹YOTEKNOLOJ‹ VE GENET‹K MÜHEND‹SL‹⁄‹ ........................................................................243-245
Test (1– 2 – 3) ..............................................................................................................................246-255
14. BÖLÜM :
B‹TK‹ B‹YOLOJ‹S‹ ........................................................................................................................256-258
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8) ................................................................................................259-284
15. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Sindirim) ................................................................................285-287
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5) ..................................................................................................................288-302
16. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Gaz Al›fl
flv
verifl
flii) ........................................................................303-304
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5) ..................................................................................................................305-319
17. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Dolafl
fl››m ve Vücudun Savunulmas›) ......................................320-324
Test (1– 2 – 3 – 4)........................................................................................................................325–336
18. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Bofl
fla
alt›m) ..............................................................................337–338
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5) ..................................................................................................................339-354
19. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Destek ve Hareket) ................................................................355-356
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5) ..................................................................................................................357-372
20. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Denetleme ve Düzenleme) ....................................................373-377
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5) ..................................................................................................................378-392
21. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Duyu Organlar›) ......................................................................393-394
Test (1– 2 – 3 – 4 – 5) ..................................................................................................................395-409
22. BÖLÜM :
HAYVAN B‹YOLOJ‹S‹ VE ‹NSAN (Üreme) ..................................................................................410-412
Test (1– 2 – 3) ..............................................................................................................................413-421
23. BÖLÜM :
CANLILARDA DAVRANIfi ..........................................................................................................422-425
Test (1– 2 ) ..................................................................................................................................426-432
9
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
CANLILARIN ORTAK
ÖZELLİKLERİ VE
BİYOLOJİNİN KONUSU
BÖLÜM
1
Biyoloji: Canlıların yapısını, davranışlarını, vü-
10. Metabolizma: Canlı organizmanın hücreleri
cutlarında geçen temel hayatsal olaylarını, çevreleri ile
içinde oluşan ve enzimlerle kontrol edilen
olan ilişkilerini, yeryüzündeki dağılışlarını, çeşitliliklerini
kimyasal reaksiyonların tümüdür.
inceler.
Anabolizma
(özümleme)
+
Katabolizma
Canlıların ortak özellikleri:
1. Hücresel yapı: Tüm canlılar hücrelerden oluşur ve belli bir hücresel yapıya sahiptir.
ZAFER YAYINLARI
(yadımlama) = Metabolizmadır.
a) Anabolizma (Asimilasyon=Özümleme): Enerji
ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır
hale getirmek amacıyla yapılan dönüşüm
olayıdır. Bu sayede hücreler büyür, çoğalır ve
2. Beslenme: Tüm canlılar büyüme, enerji elde
onarılır. Protein sentezi, nişasta sentezi, enzim
etme ve metabolizmayı düzenleyebilmek için
sentezi gibi sentez olayları anabolizmaya
beslenmeye ihtiyaç duyar. Bazı canlılar kendi
örnektir.
besinlerini sentezleyebilerken (ototrof) bazı
canlılar besinlerini dışarıdan alır (heteretrof).
Anabolizma reaksiyonları endergoniktir.
Bazı canlılar ise hem üretici hem tüketicidir.
b) Katabolizma (Disimilasyon = Yadımlama):
3. Solunum: Canlılar oksijenli veya oksijensiz ol-
Özümlenmiş besinlerin yapıtaşlarına ayrıldık-
mak üzere iki çeşit solunum yapar.
tan sonra solunum olayı ile yıkılarak bağlarındaki enerjinin açığa çıkarılmasıdır. Bu sırada
4. Büyüme: Canlılar organik ve inorganik besin-
çıkan yan ürünlerde boşaltım maddeleri olarak
leri yapısına katarak büyür.
adlandırılır.
Katabolizma reaksiyonları ekzergoniktir.
5. Çoğalma: Canlılar eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki şekilde çoğalır.
Bazal Metabolizma: Tam dinlenme durumunda
canlının yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı
dışarı atar.
7. İrkilme ve Hareket: Tüm canlılar çevrelerindeki
değişimlere tepki verir.
8. Enerji kullanımı: Tüm canlılar ATP’nin kimyasal
bağlarındaki enerjiyi kullanır.
ZAFER YAYINLARI
6. Boşaltım: Tüm canlılar metabolizma atıklarını
zorunlu metabolizmadır.
– Bazal metabolizma hızı, yemek yedikten 12
saat sonra tam dinlenme halinde saptanır.
– Bazal metabolizma hızı, cinsiyete, yaşa, ağırlığa ve boya göre değişir.
– Sıcaklık, ateşli hastalıklar, kullanılan kimyasallar bazal metabolizma hızını etkiler.
9. Çevreye
uyum
(Adaptasyon)
:
Canlılar
– Bazal metabolizma hızı kişinin vücut dışına
çevrelerine uyum sağlayabildikleri oranda ha-
verdiği sıcaklıktan ve belirli bir zamanda tüket-
yatta kalır.
tiği oksijen miktarından ölçülebilir.
10
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
VE BİYOLOJİNİN KONUSU
1.
İnsanın gelişimi sırasında farklı organ sistemlerinin göreceli olarak büyümesini gösteren
grafik yukarıda verilmiştir.
Bu grafiğe göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi
yanlış olur?
ZAFER YAYINLARI
3.
TEST
1
Şekilde görüldüğü gibi bir deney düzeneği
hazırlanıp bir süre bekleniyor.
I
Maltoz çöz.
+
Maltaz enzimi
II
Maltoz çöz.
+
Maltaz enzimi
I
Maltoz çöz.
+
Maltaz enzimi
pH = 7,5
0°C
pH = 7,5
35°C
pH = 7,5
80°C
Bu süre sonunda tüplerden alınan örnekler benedikt çözeltisi ile test edildiğinde hangi numaralı kaplarda renk değişimi gözlenir?
A) Doğumdan sonraki dönemde, büyüme
süreci, organlara ve sistemlere göre farklılık
gösterir.
B) 20 yaşında boy uzunluğu erişkin ölçülere
ulaşır.
C) Boy uzunluğu yaş ile doğru orantılı olarak
artar.
D) Lenf sistemi ve sinir sistemi büyüme eğrileri
farklılık gösterir.
E) Üreme sistemi ile lenf sistemi en hızlı gelişimini 0–10 yaş arasında gösterir.
›s›
(Benedikt çözeltisi+Glukoz
mızısı renk)
Kiremit kır-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
4.
2.
Türler
Kirlenmemiş
göldeki % miktarı
Kirlenmiş göldeki
% miktar
I.
70
20
II.
80
–
III.
90
–
A) l, ll ve lll
B) ll, lV ve Vl
C) ll, V ve Vl
D) lll, V ve Vll
E) lV, V ve Vl
A) Yalnız III
B) I ve III
D) I, II ve III
ZAFER YAYINLARI
Şekildeki gibi bir deney düzeneği hazırlanıyor.
İçinde eşit miktarda fenol kırmızısı bulunan tüplerin ağzı kapatıldıktan sonra aynı ortamda
tutuluyor.
Bir süre sonra hangi deney kaplarında renk değişimi gözlenir?
(Fenol kırmızısı asit ortamda sarıya dönüşür.)
Bir gölün kirlenmemiş ve kirlenmiş durumlarındaki tür sayısını ve çeşitini gösteren tabloya
göre,
I. Doğa kirlenmesi canlı türlerinin sayısının
azalmasına veya yok olmasına neden
olabilir.
II. II. ve III. tür çeşitleri kirlenmeye karşı dayanıklı değildirler.
III. Kirlenmiş gölde tür çeşiti ve tür sayısı
fazlalaşır.
IV. I. tür kirlenmeye karşı II. ve III. türlere göre daha dayanıklıdır.
açıklamalarından hangileri yanlıştır?
C) III ve IV
E) II, III ve IV
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
5.
8.
– Siyanobakteri
– Bakteri
– Çam
– Sölenter
Yukarıda verilen canlılar için,
I. Metabolizmaya sahip olma
II. Üreme
III. Enerji üretimi
özelliklerinden hangileri ortaktır?
Günde:
★ 150gr su
★ Yeterli miktarda
madensel tuz
★ 15°C
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıdaki grafik bir canlı türünün vücut sıcaklığı
ile çevre sıcaklığı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Günde:
★ 150gr su
★ Yeterli miktarda
madensel tuz
★ 20°C
Günde:
★ 150gr su
★ Yeterli miktarda
madensel tuz
★ 35°C
Bir bilim insanı 3 ayrı saksı bitkisine yukarıdaki
şartları hazırlayıp inceleme yapıyor.
ZAFER YAYINLARI
6.
11
Bu bilim insanı yapmış olduğu çalışmalarla
aşağıdakilerden hangisini araştırmaktadır?
A) Işığın bitki büyümesindeki rolünü
B) Topraktaki minerallerin emilme derecesini
C) Suyun bitki için önemini
D) Bitkinin solunum hızını
E) Sıcaklığın bitki büyümesine olan etkisini
Bu grafikteki verilere göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Canlı türü değişken ısılıdır.
B) Çevre sıcaklığı azaldıkça canlı türünün
vücut sıcaklığı da azalmaktadır.
9.
I
II
III
IV
C) Çevre sıcaklığı arttıkça canlı türünün vücut
sıcaklığı da artmaktadır.
D) Vücut sıcaklığı artan canlı türünün sayısı
azalmaktadır.
KOH
E) Canlı türü doğal çevreden etkilenmektedir.
I. Çocuklarda anabolizma > katabolizma
olduğu için büyüme görülür.
II. Yaşlılık döneminde katabolizma anabolizmadan yüksektir.
III. 40 yaşından sonra canlılarda anabolik
faaliyetler meydana gelmez.
Yukarıda verilen metabolizma ile ilgili ifadelerden hangileri yapılmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
ZAFER YAYINLARI
7.
kristalleri
Ba(OH)
2
Çimlenmekte
olan bezelyeler
Ba(OH)
2
Şekildeki gibi deney düzeneği hazırlanıp hava
akımı ok yönünde sağlanıyor. Bir süre sonra II.
kapta Ba(OH)2 çözeltisi bulanmadığı halde IV.
kaptaki Ba(OH)2 çözeltisi bulanıyor.
Bu sonuç aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Solunumda O2 tüketildiğini
B) Solunumda enerji açığa çıktığını
C) Fotosentezde CO2’in hammadde olarak
harcandığını
D) Solunumda CO2 üretildiğini
E) Fotosentezde O2 açığa çıktığını
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
12
10.
12.
I. Anabolizma > Katabolizma
II. Anabolizma = Katabolizma
I. solunum
III. Anabolizma < Katabolizma
II. boşaltım
III. aktif hareket
Yukarıda verilenlerle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Canlılarda büyüme I no’lu olayın olduğu zaman aralığında gerçekleşir.
B)
III no’lu durumda madde miktarı azalmaktadır.
C) II no’lu olay insanlarda genellikle 25–50 yaş
arasında gerçekleşir.
D) I no’lu olayın olduğu zaman aralığında
katabolik reaksiyonlar durur.
III no’lu olay insanlarda genellikle 50 yaş
sonrası gözlenir.
olaylarından hangilerini ortak olarak gerçekleştirir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ZAFER YAYINLARI
A)
E)
Bütün canlılar;
13.
Bir hayvan hücresinde aşağıda verilen metabolizma olaylarından hangisi bir yadımlama
(katabolizma) olayıdır?
A) Glukozun, glikojene dehidrasyonu
B) Amino asitlerden protein sentezi
C) ADP den ATP nin oluşması
D) Amonyaktan, üre sentezi
E) Yağların, yağ asidi ve gliserole hidrolizi
Aşağıdaki düzenekte eşit büyüklükteki aynı tür
iki saksı bitkisi kefelere konulup eşitlendikten
sonra, birincisinin yapraklarının her iki yüzü de
balmumu ile kapatılıyor.
14.
Bir süre sonra bu sistemde gözlem yapan bir
kişi,
I. I nolu bitkide terleme miktarı azalır.
II. ll. nolu bitkide terleme sonucunda kütlesel azalma olur.
III. I nolu bitkinin toprak suyunu emme
kuvveti, II nolu bitkiden daha fazladır.
I
II
III
IV
ZAFER YAYINLARI
11.
sonuçlarından hangilerine ulaşamaz?
Yukarıdaki deney tüplerinden hangilerinde fermantasyon gerçekleşir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
C) I ve III
E) I, II, III ve IV
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
15.
13
19.
Hayvanlar ve bitkiler alemindeki canlıların
birçok ortak özellikleri olmasına rağmen bir o
kadar da farklı özellikleri vardır.
Harcanan O2
miktarı
Harcanan ATP
Glikojen yapımı
Aşağıdakilerden hangisi hayvanları bitkilerden
ayıran bir özelliktir?
A) Solunum yapmaları
B) Fosforilasyon yapmaları
D) Hidroliz yapmaları
Bütün canlılar hayatlarını devam ettirebilmek
için aşağıdaki biyolojik olaylardan hangisini
yapmak zorunda değildirler?
B) Boşaltım
D) Hareket
III
t
I. II nolu olay yoğun egzersiz durumunda
görülebilir.
ZAFER YAYINLARI
E) Sentez yapmaları
A) Solunum
t
II
Bir insanda gerçekleşen olaylarla ilgili verilen
I, II ve III nolu grafiklere göre,
C) Serbest hareket etmeleri
16.
t
I
II. I nolu olay canlı hücrelerin sitoplazmasında gerçekleşebilir.
III. III nolu olay yoğun beslenme sonucu
karaciğerde görülebilir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
C) Üreme
E) Fosforilasyon
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
17.
20.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak
özellikleri arasında yer almaz?
A) Üremeyle soyun sürekliliğini sağlamak
B) Etkilere karşı hareket, irkilme gibi olaylar
gerçekleştirmek
Yukarıdaki deney tüplerinin hangilerinde bir
süre sonra fenol kırmızısı ile deney yapıldığında
sarı renk gözlenir? (Fenol kırmızısı, asit ortamda
sarıya dönüşür. )
B) Yalnız II
D) I ve III
18.
D) Belli bir şekle sahip olmak ve onu korumak
E) Beslenme, boşaltım, enerji sağlama gibi
ihtiyaçlarını karşılayacak yapılara sahip
olmak
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi sabit ısılı bir canlının
bazal metabolizma hızını etkilemez?
ZAFER YAYINLARI
A) Yalnız I
C) Enerjiyi O2’li solunumdan sağlamak
21.
A) Vücut sıcaklığının sabit olması
I. Enerjiye ihtiyaç duymaları
II. Hücresel yapıya sahip olmaları
III. Nükleik asit bulundurmaları
IV. Protein sentezi yapmaları
Yukarıdaki özelliklerden hangileri bütün canlılarda ortaktır?
B) Ortam sıcaklığının artması
C) Ateşli hastalık geçirmesi
D) Büyüme hormonunun ilaç olarak alınması
A) I ve II
E) Yaşın ilerlemesi
1.E
2.C
3.B
4.A
5.E
B) II ve III
D) I, III ve IV
6.D
7.C
8.E
9.D
10.D
11.C 12.D
13.E
14.C 15.C 16.C
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
17.B
18.A
19.D 20.C
21.E
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
14
TEST
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
VE BİYOLOJİNİN KONUSU
1.
4.
Kireç suyu CO2 ile reaksiyona girdiğinde bulanır.
2
Aşağıdaki düzenekte terazi kefelerine eşit ağırlıktaki meyveler konulduktan sonra, A kefesindekiler şeffaf naylon torba içine alınıyor ve bir
Buna göre, yukarıdaki düzeneklerden hangilerinde kireç suyunda bulanma gözlenir?
A) I ve II
B) II ve III
D) III ve IV
C) II ve IV
ZAFER YAYINLARI
süre bekleniyor.
Bu deneyin amacı,
I. Besinlerin dayanıklılığına hava temasının
E) I, III ve IV
etkisi
II. Besinin kütlesine hava temasının etkisi
III. Besinlerin su kaybına hava temasının
etkisi
özelliklerinden hangilerini araştırmaya yönelik-
2.
tir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10 g toprak
0,10 mL su
Nemli ortam
0°C
10 g toprak
0,10 mL su
Nemli ortam
10°C
10 g toprak
0,10 mL su
Nemli ortam
15°C
10 g toprak
0,10 mL su
Nemli ortam
35°C
C) Yalnız III
E) II ve III
5.
Özdeş ifadeler kullanarak yukarıdaki deneyi hazırlayan bir uzman, bitkilerin gelişimine etki
eden faktörlerden hangisini araştırmaktadır?
B) Işık
D) Toprak tipi
3.
C) Nem
E) Su
Bazal metabolizma hızını,
Bir tür balığın tuz yoğunluğuna bağlı olarak üremesini gösteren grafiğe göre,
I. Tuz yoğunluğu 0,02 ve 0,4 olan ortamların dışında hiçbir balık türü üreyemez.
II. Tuz yoğunluğu 0, 2 olan ortamda bu türe
I. yaş
ait balık sayısı maksimumdur.
II. cinsiyet
III. Tuz yoğunluğu 0,2 ve 0,4 olan ortamlar
III. ölçümden 12 saat önce alınan besinin
kalori değeri
özelliklerinden hangileri etkilemez?
A) Yalnız I
ZAFER YAYINLARI
A) Sıcaklık
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
arasında balık sayısı gittikçe artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
6.
Kireç suyu konan bir deney kabında aşağıdaki
işlemlerden hangisinin sonunda bulanma meydana gelmez?
9.
15
l. Hücresel yapı
ll. Enerji kullanımı
lll. Eşeyli üreme
lV. Oksijenli solunum
A) Çimlenmekte olan tohumların bırakılması
V. Beslenme
B) CO2 ‘li su ilave edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda ortak
olarak görülen özelliklerdir?
C) Bir pipet ile üflenmesi
D) HCl (hidroklorik asit) ilave edilmesi
E) Canlı böcek bırakılması
Paramecium cinsinin iki ayrı türü farklı ve aynı
kültür ortamlarında üretildiklerinde, birey sayılarının zamana göre değişimi aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.
B) ll ve lll
D) l, ll ve V
ZAFER YAYINLARI
7.
A) Yalnız l
10.
C) lII ve lV
E) l, ll, lll, lV ve V
Canlıların ortak özelliklerinden olan anabolizma
(özümleme) olayına,
l. Karbondioksit ve suyun glukoza çevrimi
ll. Amino asitlerin protein yapımında kullanılması
Buna göre;
lll. Yağ asitleri ve gliserolden yağların meydana gelmesi
I. Farklı kültür ortamlarında üretildiklerinde
her ikisi de kendine özgü normal büyüme
eğrisi gösterir.
lV. Proteinlerin amino asitlere dönüşmesi
şeklindeki biyolojik olaylardan hangileri örnek
olarak verilebilir?
II. Paramecium caudatum aynı kültür ortamında besin sağlamak için yaptığı
mücadelede daha başarılıdır.
A) Yalnız l
III. Paramecium caudatum’un aynı kültür ortamında büyüme hızı daha fazladır.
B) l ve ll
D) ll, III ve IV
C) l, II ve III
E) l, ll, lll ve lV
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
8.
C) Yalnız III
E) II ve III
Bitkisel bir hücrede gerçekleşen;
ZAFER YAYINLARI
A) Yalnız I
11.
l. Vücut ısısının artması
ll. Heyecanlanma
lll. Dinlenme halinde olma
lV. Tiroksin hormonu miktarının artması
tepkimelerinden hangileri yıkım (katabolizma)
tepkimesidir?
Yukarıda verilenlerden hangileri metabolizma
hızının artmasına neden olur?
A) Yalnız l
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
C) I ve II
E) III ve IV
B) Yalnız lll
D) l, ll ve lV
C) l ve ll
E) l, ll, lll ve lV
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
16
12.
Canlıların ortak özelliklerinden olan,
15.
I. hücresel solunum
II. üreme
III. beslenme
olaylarından hangileri canlı türlerinde farklılıklar
gösterebilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
E) l, ll ve III
ZAFER YAYINLARI
D) I ve II
C) Yalnız lll
Bir deney tüpüne haşlanmış patates püresi
ve üzerine de bir miktar su ile amilaz ve
maltaz enzimi konulmuştur. 2 lam üzerine
alınan örneklerden birine İyot, diğerine Benedikt çözeltisi eklenmiştir. Her 30 saniyede bir
bu işleme devam edilmiştir. İyot damlatılan
örneklerde önceleri görülen mavi-mor rengin
sonradan görülmediği, Benedikt çözeltisi
damlatılan örneklerde ise önceleri görülmeyen
kiremit kırmızısının son zamanlarda görüldüğü
saptanmıştır.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
(Nişasta, iyot ile mavi-mor renk verir, Glukoz,
Benedikt çözeltisi ile kiremit kırmızısı renk verir.)
13.
Özümleme ve yadımlama olaylarının devamlılığı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Amilaz enzimi glikozit bağlarını parçalar.
B) İyot damlatılan örneklerde mor rengin
görülmesi nişastanın sindiriminin tamamlanmadığını gösterir.
A) Çok hücrelilik
B) Güneş ışığı
C) Besin alımı
C) Benedikt çözeltisi damlatılan örneklerde
kiremit kırmızısı rengin görülmesi nişastanın
monomerlerine sindirildiğini gösterir.
D) Canlılığın sürmesi
E)
Hareket yeteneği
D) Nişasta önce maltoza ardından glukoza
kadar sindirilir.
E) Bu deney sırasında amilaz ve maltaz enzimi
yok olmuştur.
Aşağıdaki grafikte dört farklı canlının ortam sıcaklığına bağlı olarak birey sayısındaki değişimler görülmektedir.
Birey sayısı
I
II
III
IV
V
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45
Sıcaklık (°C)
Buna göre tüm canlılar için en uygun ortam
hangi sıcaklık aralığıdır?
A) 0–10
B) 10–15
D) 20–25
C) 15–20
E) 25–30
ZAFER YAYINLARI
14.
16.
l. Ototrof beslenme
ll. Üreme
lll. Aktif yer değiştirme hareketleri
lV. Oksijenli solunum
V. Adaptasyon
Yukarıdakilerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir?
A) l ve ll
B) ll ve V
D) l, ll, lll ve lV
C) l, ll ve lll
E) l, ll, lll, lV ve V
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
17.
17
19.
I. O2’li solunum yapma
II. Büyüme
III. Işık enerjisini kullanma
l
5 ml saf su
10 g kıyma
2ml pepsin
ll
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bitkileri,
hayvanlardan ayıran özelliklerden olamaz?
lll
5 ml NaCl
10 g kıyma
2ml pepsin
5ml HCl
10 g kıyma
2ml pepsin
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) Yalnız III
Pepsin enzimi proteinlerin sindiriminde rol
almaktadır. Yukarıdaki deney tüplerine eşit miktarda fibrin 2 şer ml pepsin enzimi ve herbirine
sırayla 5ml saf su, 5mL HCl ve 5mL NaCl eklenmiştir.
Bu kontrollü deneyde aşağıdakilerden hangisi
incelenmektedir?
(Diğer faktörler sabit tutulmaktadır.)
E) II ve III
ZAFER YAYINLARI
D) I ve II
A) Sıcaklık değişiminin enzim etkinliğine etkisi
20.
B) Enzim konsantrasyonunun tepkime hızına
etkisi
C) pH değişimlerinin enzim etkinliğine etkisi
Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılar için ortak
bir özelliktir?
A)
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme
B)
Selüloz yapılı hücre çeperi bulundurma
D) Substrat miktarının enzim etkinliğine etkisi
E) Substrat yüzeyindeki artışların enzimatik
tepkimelerin hızına etkisi
C) Sitoplazmada kalıtım maddesi bulundurma
D) Sitoplazmaya sahip olma
E)
18.
lll. 24 saat yatakta kalıp besin alan bir insan
Yukarıda verilen insanların metabolizma hızı en
yüksek olandan en düşüğe doğru sıralanışı
nasıl olmalıdır?
ZAFER YAYINLARI
l. Masa başında oturarak çalışan bir insan
ll. Ağır kas hareketleri yapan bir insan
21.
Kendi besinini üretebilen canlılarda görülen;
I. Işık enerjisi yardımı ile ATP sentezleme
II. Klorofil üretme
III. Besin üretiminde CO2 kullanma
IV. İnorganik madde kullanma
(Üç insanda aynı kiloda, yaşta ve aynı cinsiyettedir.)
özelliklerinden hangileri tüm canlılarda görülür?
A) l > ll > lll
A) Yalnız lV
B) ll > l > lll
D) ll > lll > l
1.C
İnorganik bileşikleri oksitleme
2.A
3.C
4.E
5.B
C) l > lll > ll
E) lll > ll > l
6.D
7.A
8.C
9.D
B) I ve II
D) I, II ve III
10.C 11.D
12.E
13.D 14.C 15.E
16.B
C) II ve lll
E) lI, lII ve IV
17.C
18.B
19.D
20.D 21.A
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
18
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ TEST
VE BİYOLOJİNİN KONUSU
3
1.
3.
Bakteriler hızlı çoğalmaları, basit DNA yapıları
ve çok farklı koşullarda yaşayabilme özellikleriyle birçok farklı sektörde kullanılmaktadır.
Ayıraçlar, bir ortam içerisinde aranmakta olan
belirli bir maddenin ortamda bulunup bulunmadığını saptamak amacı ile kullanılır.
Buna göre;
Buna göre;
I. Baryum hidroksit (Ba(OH))2
I. ilaç
III. kimya
sektörlerinden hangilerinde bakteriler kullanılabilir?
II. Sodyum hidroksit (NaOH)
ZAFER YAYINLARI
II. gıda
III. Potasyum hidroksit (KOH)
maddelerinden hangileri ortamda karbondioksit
varlığını belirlemek amacıyla kullanılabilecek
ayıraçlardandır?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
4.
l. Vücut yüzeyi
ll. Kullanılan oksijen miktarı
lll. Yaş
lV. Oda ısısı
Yukarıdakilerden hangileri bazal metabolizmanın ölçülmesinde dikkate alınır?
Aşağıdaki grafik, 3 farklı canlı türünün çevre
sıcaklığına olan toleransını göstermektedir.
A) Yalnız lll
B) l ve lll
D) III ve IV
Canlı sayısı
C) ll ve lV
E) l, ll, lll ve lV
Z
Y
X
5.
0°
30°
60°
Sıcaklık
Grafiğe göre;
I. Y canlısının farklı ekosistemlerde yaşama
şansı diğer canlılardan fazladır.
II. Yüksek sıcaklıklara en dayanıklı olan, Y
türüdür.
III. X, Y ve Z türleri daima aynı ekosistem
içerisinde yaşarlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
ZAFER YAYINLARI
2.
Protein
Nişasta
Yağ
+
+
+
Proteini yapı bi- Nişastayı yapı Yağı yapı birimrimlerine parça- birimlerine par- lerine parçalayan enzim
layan enzim
çalayan enzim
+
+
+
Fenol kırmızısı
Fenol kırmızısı Fenol kırmızısı
çözeltisi
çözeltisi
çözeltisi
Yukarıdaki üç deney ortamından hangilerinde
bir süre sonra fenol kırmızısının rengi sarıya
dönüşür?
(Fenol kırmızısı asit ortamda sarıya dönüşür.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
6.
19
9.
Aynı cinse ait iki türden I. si II. ye göre daha
hızlı üremektedir.
l. Organik bileşiklerin oksijenli solunum ile
inorganik bileşenlere ayrılması
ll. Glukozun glikojene çevrimi
Bu iki tür aynı ortamda, sınırlı miktarda besin
bulunduran bir kültür kabında bir süre birlikte
tutulduğunda, sayısal değişimleri için en açıklayıcı grafik aşağıda verilenlerden hangisi olur?
Sayı
B)
Sayı
C)
Zaman
Zaman
Sayı
E)
Zaman
Sayı
Zaman
7.
Yukarıda verilen biyolojik olaylardan hangileri
katabolizma (yadımlama) olayına örnek olarak
verilemez?
II. tür
A) Sayı
D)
lV. Glukozdan su ve karbondioksit meydana
gelmesi
A) Yalnız lI
ZAFER YAYINLARI
I. tür
lll. Glukozdan etil alkol meydana gelmesi
B) l ve lll
D) ll ve lV
C) II ve III
E) l, ll ve lV
Zaman
10.
I. Glikojenden glukoz oluşumu
Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülen bir özelliktir?
II. Glukozlardan glikojen oluşumu
III. Dipeptitlerden polipeptit oluşumu
A)
Eşeysiz üreme
IV. Amino asitten CO2 ve H2O oluşumu
B)
Oksijenli solunum yapma
C) Kompleks besinleri hücre dışında sindirme
Yukarıdakilerden hangileri hayvanlarda yadımlama reaksiyonlarına örnektir?
A) l ve ll
B) l ve lV
D) l, llI ve IV
Fenol
kırmızısı
çözeltisi
Üfleniyor
II
KOH
+
Kireç
suyu
III
HCl
+
Fenol
kırmızısı
çözeltisi
V
IV
Kireç
suyu
kapak
Pirinç
vida
Çimlenmekte
olan tohumlar
+
Fenol
kırmızısı
çözeltisi
Yukarıdaki deney tüplerinin hangisinde nitel bir
değişiklik gözlenemez?
A) I
Protein sentezleme
E) ll, lll ve lV
Üfleniyor
I
E)
C) ll ve lll
B) II
C) III
D)
IV
E) V
ZAFER YAYINLARI
8.
D) Besinlerini dış ortamdan hazır alma
11.
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlarda
görülen ortak bir özelliktir?
A)
Serbest hareket edebilme
B)
Besinlerini dış ortamdan hazır olarak alma
C) Sınırsız büyüme
D) Selüloz hücre duvarına sahip olma
E)
Enerji üretme
Bölüm – 1 / Canlıların Ortak Özellikleri ve Biyolojinin Konusu
20
12.
15.
Tüm canlılarda dış ortamdaki değişkenlere
karşılık, organizmanın iç ortamını belirli sınırlar
içinde değişmez tutan düzenleyici mekanizmalar vardır.
Bu düzenleme aşağıdakilerden hangisi ile
tanımlanır?
A) Enzim
B) Homeostazi
C) Sinir sistemi
D) Endokrin sistem
A) I ve II
B) lll ve lV
D) I, III ve V
ZAFER YAYINLARI
E) Duyu organları
Yukarıdaki deney düzeneklerinin hangilerinde
fenol kırmızısı çözeltisinin rengi sarıya döner?
(Fenol kırmızısı asit ortamda sarı, renge dönüşür.)
C) l, ll ve III
16.
E) II, III, IV ve V
Canlılarda görülen iki temel hücre tipi yapısal
organizasyon bakımından birbirinden farklıdır.
Aşağıdaki canlılardan hangisi ökaryotik hücre
tipine sahip değildir?
13.
A) Amip
B) Termofilik arke
C) Paramesyum
D) Şapkalı mantar
E) Maya mantarı
I. Glukoz + O2 → CO2 + H2O
II. Glukoz → Etil alkol
III. Glukoz → Laktik asit
Yukarıdaki yıkım tepkimelerinden hangileri bir
bitki tohumunun çimlenmesi sırasında görülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
14.
Bir organizmanın ait olduğu türe özgü özellikleri
oluşturarak, onun büyüme ve gelişme şeklini
yöneten molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNA
B) RNA
D) Yağ
1.E
2.A
3.E
Canlıların biyolojik yapısı ve bu yapıların işlevleri
arasında sıkı bir ilişki vardır. Buna en güzel
örneklerden biri kuşun kanadındaki yapıların
uçmaya yardımcı olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi kuşun yapısal özellikleri
ve uçma arasındaki bağlantıyı anlatmaz?
E) I, II ve III
ZAFER YAYINLARI
D I ve III
17.
A)
Kemiklerin güçlü ama hafif olması
B)
Kasların uçmayı kolaylaştırıcı dizilimde olması
C) Uçma kaslarının mitokondri açısından zengin olması
D) Kanat biçiminin vücudu uçarken taşımaya
uygun olması
E)
C) Protein
E) Vitamin
4.E
5.D
6.C
7.B
8.B
9.A
10.E
Pençelerin uçarken bile avını taşıyabilir olması
11.E
12.D
13.C
14.A
15.B
16.B
17.E
Download

LYS BIO S.B - Zafer Yayınları