1
BASINÇ VE KALDIRMA
KUVVETİ
Sayfa No
BÖLÜM–1
BASINÇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Temel Kavram Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Açık Uçlu Sorular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Çoktan Seçmeli Sorular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
BÖLÜM–2
KALDIRMA KUVVETİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Temel Kavram Soruları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Açık Uçlu Sorular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Çoktan Seçmeli Sorular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Basınç
BÖLÜM
ÜNİTE – 1
1. ÜNİTE BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
1
Soruların cevaplarını, önce konu anlatımlı kitabınızdan araştırma yaparak kendi yorumunuzla alttaki boşluklara yazınız.
8. Su tutan bir barajın tabanındaki su basıncı baraj gölünün genişliğine bağlı
mıdır? Açıklayınız.
14. Basınç ölçen araçların isimlerini yazınız.
1. Basıncın tanımını yapınız.
15. Cıva zehirli ve pahalı bir madde olma2. Kuvvet ile basıncı karşılaştırınız.
9. Çekim alanının sıfır olduğu bir yerde
sıvı basıncı var mıdır? Açıklayınız.
16. Atmosfer basıncı, atmosfer yüksekliği
3. Kuvvet vektörel olmasına karşın basınç
neden skaler özelliktir?
sına karşılık barometre düzeneklerinde
oldukça fazla kullanılır. Neden cıva yerine su kullanılmaz?
10. Suyun derinliklerine dalan yüzücüler su
ile ilgili midir? Kapalı bir kabın içindeki
havanın basıncı kabın yüksekliği ile ilgili midir? Açıklayınız.
4. Bir raptiyeyi başparmağınız ile işaret
parmağınız arasına sıkıştırarak bastırınız iki parmaktaki etkiyi yazarak nedenini açıklayınız.
17. Bardaktaki meyve suyunu pipet ile
içerken atmosfer basıncının etkisi var
mıdır? Açıklayınız.
üstünde yatarken çiviler vücutlarına
zarar vermemektedir. Bu olayın nasıl
olduğunu yazınız.
len bir basıncın sıvıya yaptığı etki nasıl
olur? Açıklayınız.
18. Açık hava basıncı 1 m2 lik yüzeye yaklaşık 100 000 N değerinde kuvvet uygulamaktadır. Vücudumuza uygulanan
bu kuvveti neden hissetmeyiz. Açıklayınız.
12. Pascal ilkesinden yararlanılarak yapılan sistemlere iki örnek veriniz.
19. Oksijen tüpleri ile su altında derinlere
6. SI birim sistemindeki basınç birimini
dalan dalgıçların su yüzeyine hızlı bir
şekilde çıkmaları çok tehlikelidir. Nedenini yazınız.
yazınız ve açarak diğer bileşenlerini
gösteriniz.
13. Kıtalar arası yolculuk için şöyle bir yön-
7. Sıvı basıncı sıvının hangi özelliklerine
bağlıdır? Yazınız.
tem neden kullanılmaz: Bir balon ile
stratosfere kadar yükselip orada beklenir. Dünya dönerek varmak istediğimiz yer altımıza geldiğinde alçalarak
bu yere inmek.
* Temel kavram sorularının cevapları kitabın son kısmındadır.
20. Çekim alanının sıfır olduğu bir ortamda
cıvalı bir manometre doğru basınç ölçümü yapabilir mi? Açıklayınız.
7
BASINÇ
11. Kapalı bir kaptaki sıvıya dışardan veri-
Bölüm – 1
basıncından kulak zarını korumak için
sinüs boşluklarına hava üfler. Nedenini
yazınız.
5. Hint fakirleri çivilerden oluşmuş yatak
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
TEMEL KAVRAM SORULARI *
ÜNİTE – 1
AÇIK UÇLU SORULAR
5. Özkütle değerleri 7800 kg/m3 olan
L
3.
1.
K
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
demirden yapılmış geometrik şekilli
türdeş bloklar aşağıda gösterilen boyutlardadır. Blokların oturdukları düzlemlere yaptıkları basınç kaç Pa dır? (π = 3; g = 10 m/s2 , 1cm = 10-2 m2 , 1 cm2 = 1.10-4 m2)
h
P
P1
M
h
P2
Özdeş 6 tuğla yatay zemin üzerine
şekilde gibi konuluyor. Tek tuğlanın
zemine uyguladığı basınç P büyüklüğündedir. Buna göre, diğer tuğlaların zemine uyguladıkları basınçlar, P1 ve P2, P cinsinden nedir?
zemin A
A
a)
2A
Aynı maddeden yapılmış silindir şeklindeki K, L ve M cisimlerinin kesit alanları
sırasıyla A, A ve 2A, yükseklikleri h, 2h
ve h dir.
r = 10
h = 50 cm
K silindirinin zemine uyguladığı basınç
PK = P olduğuna göre L ve M silindirlerinin zemine uyguladığı basınçlar PL ve
PM kaçar P dir?
P2 = 2P
39000
PL = 2
P3 = 3P
b)
PM = 1
2.
Bölüm – 1
a
40 cm
4.
20 cm
60 cm
8a
Y
BASINÇ
2a
4a
fiekil 1
m
Y
3a
zemin
fiekil 2
X
Prizma ve silindir biçimindeki aynı
maddeden yapılmış türdeş katı cisimler yatay düzlem üzerinde dengededir.
Prizmanın zemine uyguladığı basınç
P1, silindirin yere uyguladığı basınç P2
P
1
oranı kaçtır? olduğuna göre
P
2
(p = 3 alınacak)
1
4
8
Yatay
4m
Yatay zemin
fiekil 1
X
Yatay zemin
fiekil 2
Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının
önemsiz olduğu Şekil 1 deki sistemde 4m
kütleli X cismi zeminde, m kütleli Y cismi
ise ipe bağı olarak havada dengededir.
Şekil 1 de X katı cisminin zemine uyguladığı basınç P ise Şekil 2 de X ve Y cisimlerinin oluşturduğu sistemin zemine
uyguladığı basınç P cinsinden kaçtır?
31200
c)
h = 50 cm
O
r=10 cm
Yatay
5
P
2
13000
Soru
6.
8.
S
10.
2S
h
Su
K
h
X
Düşey kesitleri ve kesit alanları verilen
kaplardaki K ve L sıvılarının kap tabanlarına yaptığı sıvı basınç kuvvetleri eşittir.
K sıvısının özkütlesi dK, L sıvısının
d
K
özkütlesi dL olduğuna göre
oranı
d
L
kaçtır?
L
Yer
Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kap
su ile doludur.
Kabın içindeki K noktasına uygulanan
su basıncı P olduğuna göre, M ve L
noktalarına uygulanan su basıncı PM
ve PL kaç P dir?
P =
M
2h
L sıvısı
Birbirine karışmayan eşit kütleli K, L
sıvılarının silindirik bir kaptaki yükseklikleri 2h, 3h dir.
Kabın X noktasındaki sıvı basıncı PX, Y
noktasındaki sıvı basıncı PY olduğuna
P
X
göre
oranı kaçtır?
P
Y
3
2
P =2
L
1
2
1
2
S
11.
2r
9.
Bofl
3h
S
h
Sıvı
2S
h
Kesitleri S ve 3S olan şekildeki düşey
kesiti verilen kaptaki V hacmindeki sıvının kabın tabanına uyguladığı sıvı basıncı P dir.
V
Kaptaki sıvı hacminin
si boşaltılırsa,
2
kapta kalan sıvının kap tabanına yaptığı sıvı basıncı kaç P olur?
1
4
yatay
h
2S
3S
F2
h
Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kabın
S yüzeyindeki sıvı basınç kuvveti F1 = F
olduğuna göre 2S yüzeylerindeki sıvı
basınç kuvvetleri F2 ve F3 kaç F dir?
F2 = 4
F3 = 2
s›v›
r
h
Tamamen kapalı kap içinde h yüksekliğinde sıvı varken şekildeki gibi dengededir. Bu durumda r yarıçaplı tabandaki
sıvı basıncı P dir. Kap 2r yarıçaplı taban
üzerinde dengede kalacak şekilde ters
çevriliyor. Son durumda tabandaki sıvı
basıncı P cinsinden ne olur?
P
4
9
BASINÇ
F3
F1
Bölüm – 1
7.
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
M
Y
S
2S
h
3h
K sıvısı
h
K sıvısı
ÜNİTE – 1
L sıvısı
2h
12.
14.Aşağıdaki boş kaplara sabit debide
ÜNİTE – 1
2r
h
Su
15.
akan musluklar açılıyor. Musluk açıldığı andan kaplar doluncaya kadar
tabandaki X noktasında sıvı basıncının
zamana ve yüksekliğe bağlı olarak grafiklerini çiziniz.
r
Musluk
L
K
50 cm
su
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
a)
M
N
20 cm
P
O
40 cm
R
Musluk kapalıyken suyun kabın tabanına yaptığı basınç P kadardır.
X
P
Musluk açılarak sistem yeniden dengeye geliyor. Son durumda kabın tabanına yapılan su basıncı P cinsinden
ne olur? (Bağlantı borusunun hacmi
önemsizdir. Kapların üst kısımları havaya açıktır.)
t
0
h
10 cm
20 cm
Boyutları şekildeki gibi verilen bir su
tankı tamamen su ile doludur.
(d = 1000 kg/m3; g = 10 m/s2)
Buna göre; a, b, c, d, e sorularını cevaplayınız. (1 cm = 1.10-2 m, 1 cm2 = 1.10-4 m2)
P
0
S
a) Kabın tabanına uygulanan su basıncı
b)
kaç Pa dır?
X
P
4
P
5
0
P
t
0
h
Bölüm – 1
6000
13.
c)
b) Kabın MOPN yüzeyine uyguladığı su
X sıvısı
h
basıncı kaç Pa dır?
K
BASINÇ
h
X
Y sıvısı
L
P
Birbirine karışmayan dx ve dy özkütleli
X ve Y sıvıları düşey kesiti şekildeki gibi
olan kesik koni biçimli kaba konuluyor.
K ve L noktalarındaki sıvı basınçları
d
x
sırasıyla P ve 4P olduğuna göre,
d
y
oranı kaçtır?
0
P
t
0
h
5000
d)
c) Kabın MOPN yüzeyine uygulanan su
Delik
basınç kuvveti kaç N dur?
X
P
0
P
t
0
h
1
3
10
400
Soru
16.
18.
G=50 N
X
2A
Y
Z
A
3A
20.
yatay
X
sıvısı
3h
4h
su
Şekildeki su cenderesinde büyük pistonun kesit alanı küçük pistonun kesit
alanının 5 katıdır. Pistonların ağırlıkları
önemsiz olduğuna göre 50 N ağırlığındaki metal bloğu dengeleyen F kuvveti
kaç N dur? (Sürtünmeler önemsizdir.)
Z
sıvısı
İçinde su olan bileşik kapta pistonlar
sürtünmesiz ve ağırlıkları önemsizdir. Kesit alanları 2A, A ve 3A olan pistonların üzerine GX, GY ve GZ ağırlıkları
konulmuştur.
Sistem şekildeki gibi dengede ve GX
ağırlığı G kadar olduğuna göre GY ve
GZ ağırlıkları kaç G dir?
G =
1
2
G =
3
2
Y
10
Z
Ağzı açık U şeklindeki boruya önce bir
miktar özkütlesi 5d olan Z sıvısından
konuluyor. Kollardan birine 3h yüksekliğinde özkütlesi d olan X sıvısı, diğerine özkütlesi bilinmeyen Y sıvısından
4h yüksekliğinde konuluyor.
Her iki koldaki sıvıların havaya açık yüzeyleri aynı hizada dengede olduğuna
göre Y sıvısının özkütlesi kaç d dir?
2
19.
50 cm
20 cm
KK
h
2A
h
Ağzı açık bir U borusunda yoğunluğu
d olan cıva ile yoğunluğu bilinmeyen
bir sıvı birbirine karışmayacak biçimde
şekildeki gibi dengededir. Sıvının yoğunluğu d cinsinden nedir?
pistonlar şekildeki gibi dengede olduG
K
oranı kaçtır?
ğuna göre
G
L
K
G
L
Balata
Ya€
İçinde d özkütleli sıvı bulunan bileşik
kapta boruların kesitleri 2A, A ve 3A dır.
Ağırlıkları GK ve GL olan sürtünmesiz
G
2d
5
A1=180 cm2
L
3A
sıvı
21.
A
BASINÇ
cıva
=
A2=900 cm2
Bölüm – 1
17.
Y
sıvısı
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
ÜNİTE – 1
Büyük Küçük
piston piston
F
Şekilde bir hidrolik fren sistemi görülmektedir. Pedala bağlı küçük pistonun
alanı 180 cm2, balataya bağlı büyük
pistonlardan birinin kesit alanı 900 cm2
dir. Pedala 10N şiddetinde kuvvet uygulandığında balataya aktarılan kuvvet
kaç N olur? (Pistonların ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)
1
3
50
11
22.
24.
26.
Bofl
Bofl
P
0
P
0
ÜNİTE – 1
75 cm
75 cm
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
PA
cıva K
PK
25 cm
cıva
Cıva ile yapılan bir Torricelli deneyinde
kaptaki cıva yüksekliği 25 cm, cam borudaki cıva yüksekliği 75 cm olmaktadır.
Buna göre, açık hava basıncı PA nın
K noktasındaki toplam basıncı PK ya
oranı kaçtır?
3
4
Bölüm – 1
23.
Cıva ile yapılan bir Torricelli deneyinde
cıva yüksekliği 75 cm olmaktadır. Bu
deney aynı yerde su ile yapılmış olsaydı su seviyesi kaç m olurdu?
(dcıva=13600 kg/m3; dsu = 1000 kg/m3, Bir insanın omuzunun yüzölçümü ortalama 3.10-2 m2 dir. İnsan omuzu üzerine atmosfer, kaç N luk basınç kuvveti
uygular? (Açık hava basıncı 1.105 Pa
dır.) İnsan bu kuvveti nasıl taşımaktadır?
g = 10 m/s2 , 75 cm = 0,75 m)
3000
10,2
25.
A€›rl›k
PA
K
gaz›
Piston
L
gaz›
25
cm
20
cm
BASINÇ
Gaz
cıva
27.Aşağıda bazı ölçü araçları verilmiştir.
cıva
Açık hava basıncının PA = 75 cm-Hg
olduğu bir ortamda manometyre düzeneğinde K ve L gazları şekildeki gibi
dengededir.
K gazının basıncı PK, L gazının basıncı
PL olduğuna göre,
P
K
P
oranı kaçtır?
L
4
5
12
Bir miktar gaz, sızdırmaz hareketli piston ile sıkıştırılarak pistonun üzerine bir
ağırlık konuluyor. Gazı sıkıştıran piston
ve ağırlığın toplam kütlesi 20 kg dır. Gaz
ile temas eden pistonun kesit alanı ise
8 cm2 dir. Açık hava basıncı 1.105 Pa
olduğuna göre kabın içindeki gazın basıncı kaç Pa dır? (g = 10 m/s2; Sürtünmeler önemsizdir; 8 cm2 = 8.10-4 m2)
3,5.105
Bu araçlardan, basınç ölçmede kullanılanların yanına (
) işareti koyunuz.
( ) Manometre
( ) Multimetre
( ) Barometre
( ) Voltmetre
( ) Altımetre
( ) Ampermetre
( ) Dinamometre
( ) Dilatometre
( ) Osiloskop
Soru
1.
3.
a
Y
X
Z
5.
1
4a
2a
A
Y
Z
Aynı maddeden yapılmış, homojen,
içleri tamamen dolu olan X, Y, Z cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar
sırasıyla PX, PY ve PZ dir.
Buna göre, basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) PX = PY = PZ
B) PY > PX = PZ
C) PX = PZ > PY
D) PX > PY > PZ
6a
6a
2a
6a
Cismin ilk durumda iken yere uyguladığı basınç P, 1, 2 ve 3 nolu par-
Cisimlerin yatay düzleme yaptığı
basınçların büyüklükleri arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
çalarının basınçları P1, P2 ve P3 ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) PX > PY > PZ
B) PY > PX > PZ
B) P2 > P3 > P = P1
C) PZ > PX > PY
D) PZ > PX = PY
A) P > P1 > P2 > P3
C) P2 > P = P1 > P3
D) P3 > P2 > P1 > P
E) P = P1 > P2 > P3
6.
4.
2r
2r
r
4a
6a
fiekil 2
Kenar uzunluğu 6a olan homojen içi
dolu küp biçimindeki cismin yere uyguladığı basınç Şekil 1 de P1 oluyor. Cisim yüzeye dik iki parçaya Şekil 2
deki gibi ayrılınca parçaların basınçları
P2 ve P3 olmaktadır.
Buna göre, P1, P2 ve P3 arasındaki
büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) P1 = P2 = P3
B) P1 > P3 > P2
C) P2 > P3 > P1
D) P1 > P2 = P3
E) P1 > P2 > P3
fiekil 1
Katı homojen bir cisim yatay düzlem
üzerinde Şekil 1 deki konumda iken
yere uyguladığı basınç P, basınç kuvveti F dir.
Cisim Şekil 2 deki konuma getirildiğinde P ve F öncekine göre nasıl
değişir?
P
X
fiekil 2
F
Z
Y
Homojen içi dolu 2r yarıçaplı X silindirinin yere uyguladığı basınç PX, basınç
kuvveti FX dir. X silindirinin içi r yarıçaplı silindir olacak şekilde oyularak çıkarılıyor ve Y, Z silindirleri elde ediliyor.
X, Y ve Z silindirlerinin yere uyguladığı basınç ve basınç kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) PX = PY = PZ
B) PX = PY = PZ
A) Artar
Değişmez
B) Azalır
Artar
C) Azalır
Azalır
C) PX > PY > PZ
D) Azalır
Artar
E) Azalır
Değişmez
FX > FY > FZ FX > FY > FZ
FX > FY > FZ FX = FY = FZ
D) PZ > PY > PX
E) PZ > PY > PX
FX = FY = FZ
1) B 2) A 3) D 4) E 5) C 6) A
13
BASINÇ
fiekil 1
Şekil 1 deki homojen dikdörtgen prizması şeklindeki katı cisim şekil 2 deki
gibi iki defa kesilerek üç parçaya ayrılıyor.
E) PX > PZ > PY
6a
6a
Bölüm – 1
6a
A
Yoğunlukları ve yükseklikleri aynı olan
homojen katı cisimler yatay düzlemde
şekildeki gibi dengede duruyorlar. X, Y
ve Z cisimlerinin taban alanları sırasıyla
A, 2A ve A dır.
E) PY > PZ > PX
2.
2A
fiekil 2
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
fiekil 1
2a
X
3
α
2a
Yer
2
2a
2a
ÜNİTE – 1
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
7.
K
L
M
9.
K
11.
L
r
r
ÜNİTE – 1
bofl
h
A
2A
r
3A
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
Ağırlıkları GK, GL ve GM olan kendi
aralarında türdeş katı cisimlerin taban
alanları sırasıyla A, 2A ve 3A dır.
Yatay düzleme yaptıkları basınçlar
eşit olduğuna göre ağırlıklarının büyüklük sıralaması nasıldır?
K
L
Düşey kesiti şekildeki gibi olan, yükseklikleri eşit homojen X ve Y cisimlerinin yatay düzleme yaptıkları basınçlar
eşittir.
Silindir şeklindeki K ve L katı cisimlerinde L nin içinde r yarıçaplı silindir
şeklinde boşluk olup K silindirinin ise
içi doludur.
Buna göre;
Cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar eşit olduğuna göre;
A)GM > GL > GK B) GK > GL > GM
C)GK > GL = GM D) GK = GL = GM
E) GM > GK > GL
r
I. Cisimlerin kütleleri
II. Cisimlerin ağırlıkları
III. Cisimlerin özkütleleri
değerlerinden hangileri kesinlikle
eşit değildir?
A)Yalnız I B) Yalnız II
I. K ve L silindirlerinin özkütleleri birbirine eşittir.
II. K ve L silindirlerinin yatay düzleme
uyguladıkları basınç kuvvetleri birbirine eşittir.
III. K ve L silindirlerinin ağırlıkları birbirlerine eşittir.
C)Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C)Yalnız III D) I ve II
E) II ve III
Bölüm – 1
8.
X
X
BASINÇ
Y
A
X1
X2
2A
5A
F3=3F
3A
Cisimler Şekil 2 deki konuma getirildiğinde, F ve P için ne söylenebilir?
F
P
A) Azalır
Artar
B) Artar
Azalır
C) Azalır
Değişmez
D) Değişmez
Artar
E) Değişmez
Azalır
h
h
X3
su
2A
fiekil 2
Özdeş X ve Y cisimleri Şekil 1 deki gibi
üst üste konulduğunda X cisminin Y
cismine uyguladığı basınç kuvveti F,
Y cisminin zemine uyguladığı basınç P
olmaktadır.
14
F2=2F
Tahta
Zemin
fiekil 1
F1=F
2A
Y
Zemin
12.
10.
Üst ve alt kesit alanları verilen metal
çivilere şekildeki gibi F1, F2 ve F3 kuvvetleri üstten dik olarak uygulanıyor. Türdeş çiviler tahta zemin içinde sırasıyla X1, X2 ve X3 kadar yol alıyor. Kesik koni biçimli kaba h yüksekliğinde
V hacminde su konulmuştur.
Kaba, aynı hacimde aynı sıcaklıkta
su eklenirse,
Bu yolların büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)X1 > X2 > X3 B) X3 >
C)X1 = X2 = X3 D) X3 >
E) X1 = X2 > X3
X1 = X2
X1 > X2
I. Tabandaki sıvı basıncı iki katına
çıkar.
II. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti
iki katına çıkar.
III. Tabandaki sıvı basıncı iki katından
fazla olur.
yorumlarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
7) A 8) E 9) C 10 B 11) A 12) E
Soru
15.
13.
17.
X
h/2
2a
h
L sıvısı
zemin
fiekil 2
Bir öğrenci özdeş iki tuğlayı Şekil 1
deki konumdan Şekil 2 deki konuma
getiriyor.
fiekil 1
h
Y
Buna göre, tuğlaların;
I. Zemine uyguladıkları toplam basınç
II. Zemine uyguladıkları toplam basınç kuvveti
III. Zemine göre toplam potansiyel enerji
niceliklerinden hangileri artar?
A) I, II ve III B) I ve III
C) I ve II D) II ve III
E) Yalnız I
14.
Sıvı
II
III
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaplarda h yüksekliğinde 3d yoğunluklu X
sıvısı bulunmaktadır. Kaplar tamamen
doluncaya kadar X sıvısı ile karışabilen,
d yoğunluklu Y sıvısı ilave ediliyor.
Bu durumda kapların tabanındaki
sıvı basınçları PI, PII ve PIII arasın-
oluşturulursa, PX ve PY öncekine
göre nasıl değişir?
daki büyüklük ilişkisi nasıl olur?
A) PI > PII > PIII
B) PIII > PI > PII
(L sıvısının yoğunluğu K sıvısının yoğunluğundan büyüktür.)
PX
PY
C) PIII > PII > PI
D) PI = PII = PIII
A) Artar
Azalır
B) Değişmez
Artar
C) Azalır
Değişmez
D) Değişmez
Azalır
E) Artar
Değişmez
E) PII > Pı > PIII
fiekil 1
18.
T1
T2
Yer
fiekil 2
Şekil 1 de düşey kesiti verilen eşit bölmeli kabın içindeki sıvı 3 bölmeyi doldurmaktadır. Bu durumda tabandaki
sıvı basıncı P1, kabın zemine uygula-
Azalır
B) Değişmez
Artar
C) Azalır
Azalır
D) Artar
Artar
E) Artar
Değişmez
Y sıvısı
L
fiekil 1
Kap çevrilerek Şekil 2 deki konuma
getirilirse, P1 ve P2 değerleri önceki
A) Artar
Y
Y
dığı basınç ise P2 olmaktadır.
konuma göre nasıl değişir?
P1
P2
X
X sıvısı
BASINÇ
K
X
I
Sıvılar karıştırılarak türdeş karışım
16.
X
sıvı
Bölüm – 1
Yer
Birbirine karışabilen K, L sıvıları karışmadan önce şekildeki konumda ilen
kabın X noktasındaki sıvı basıncı PX, Y
noktasındaki de PY dir.
X
sıvı
fiekil 2
Katı homojen X ve Y cisimleri ağırlığı
önemsiz iplerle Şekil 1 deki gibi asıldığında gerilme kuvvetlerinin büyüklükT1
leri oranı
= 2 olmaktadır.
T2
Cisimler yatay zemin üzerinde Şekil
2 deki gibi yerleştiriliyor.
X ve Y nin taban alanları oranı
SX 1
=
olduğuna göre, yatay zeSY 2
PX
mindeki basınçları oranı
kaçtır?
PY
1
1
D) 2 E) 4
A) B) C) 1
4
2
13) B 14) D 15) E 16) D 17) C 18) E
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
zemin
X
sıvı
ÜNİTE – 1
a
h
h/2
K sıvısı
a
Birbirlerine karışmayan, yoğunlukları d
ve 2d olan X ve Y sıvılarının hacimleri
eşittir.
X sıvısının K noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre L noktasındaki toplam sıvı basıncı için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)2P den küçüktür.
B)2P dir.
C)2P ile 3P arasındadır.
D)3P dir.
E) 3P den fazladır.
15
19.
21.
23.
ÜNİTE – 1
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
İçi boş olan küre şeklindeki bir kabın
düşey kesiti şekilde verilmiştir. Musluktan eşit zamanlarda, eşit hacimde
sıvı akmaktadır. A noktasındaki sıvı basıncının kap
doluncaya kadar zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A
K
L
M
Bas›nç
fiekil 1
Sürtünmesiz ve sıvı geçirmez özdeş
K, L, M pistonlarının alt kısımlarında
özdeş yaylar vardır. Pistonlar üzerindeki kaplara aynı ağırlıkta aynı sıcaklıkta aynı tür sıvı konuluyor. Yaylardaki sıkışma miktarları olan
XK, XL ve XM arasındaki büyüklük
ilişkisi nasıl olur?
B)
Basınç
3A
Zaman
A
A)
2A
Basınç
A)XK = XL > XM
B) XK > XL > XM
C)XM > XK > XL
D) XM > XL > XK
Düşey kesiti Şekil 1 deki gibi olan kesik
koni biçimli kaba musluk açılarak su
dolduruluyor.
Kap tabanındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği Şekil 2
deki gibi olduğuna göre;
Musluktan akan
s›v› kütlesi
E) XK = XL = XM
Zaman
C)
Basınç
S›v› yüksekli€i
Zaman
I
II
Zaman
Musluktan akan
s›v› kütlesi
Zaman
D)
fiekil 2
Basınç
Zaman
III
Zaman
Bölüm – 1
E)
Basınç
Zaman
yukarıda verilen I, II, III grafiklerinden hangileri doğru olabilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C)Yalnız III D I ve II
BASINÇ
22.
Zaman
20.
h
K
M
A
2A
2A
β
A
Yükseklikleri aynı olan türdeş dikdörtgenler prizması şekildeki K, L ve M katı
cisimleri aynı maddeden yapılmış olup
taban alanları sırasıyla 2A, A ve 2A dır.
Sürtünmesiz sistem şekildeki
gibi dengede olduğuna göre, cisimlerin oturdukları yüzeylere
yaptıkları basınçların sıralaması
nasıldır? (β > a dır.)
A) PK = PL > PM B) PK = PM > PL
I. Üç kabın tabanına etki eden sıvı
basınç kuvvetleri eşittir.
II. Üç kabın tabanına etki eden sıvı
basınç kuvveti, içindeki sıvıların
ağırlıklarına eşittir.
III. Üç kabın yan yüzeylerine etki eden
ortalama sıvı basınçları eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle
doğrudur?
C) PK = PL = PM D) PL > PM > PK
A)Yalnız III B) I ve II
E) PK = PL < PM
C)I ve III D) II ve III
16
F1
2A
A
A
Taban alanları aynı olan şekildeki kaplarda eşit yükseklikte, özdeş ve türdeş
sıvılar vardır.
yatay
24.
h
L
α
E) II ve III
2h
F2
F3
4A
Tamamen sıvı ile dolu olan kabın yan
yüzey alanları 2A, 3A ve 4A dır. Bu yüzeylere uygulanan sıvı basınç kuvvetleri sırasıyla F1, F2 ve F3 tür.
Buna göre F1, F2, F3 sıvı basınç
kuvvetlerinin büyüklük sıralaması
nasıldır?
A) F1 = F2 = F3
B) F3 > F2 > F1
C) F2 > F3 > F1
D) F2 = F3 > F1
E) F2 > F1 = F3
E) I, II ve III
19) C 20) A 21) C 22) C 23) D 24) D
3A
Soru
25.
27.
L
L
M
2A
A
A
3A
29.
PG
h
PA
Sıvı
Su
Su
Kap düşey doğrultuda ters çevrilirse;
İçinde su bulunan bileşik kapta sürtünmesiz pistonların ağırlıkları GK, GL ve
GM dir.
Açık hava basıncının PA olduğu ortamda d özkütleli sıvı ile yapılan deneyde boruda sıvı h kadar yükseliyor
ve bir miktar gaz sıkışarak sistem dengeye geliyor.
h yüksekliği;
Kesit alanları 2A, A ve 3A olan kapta
pistonlar şekildeki gibi dengede ol-
I. Kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır.
duğuna göre GK, GL ve GM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
II. Kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti artar.
A) GK > GL > GM B) GM > GK > GL
III. Sıvının yere göre potansiyel enerjisi
azalır.
C) GK = GM > GL D) GL > GK > GM
I. PA açık hava basıncı
II. d sıvısının özkütlesi
III. PG gaz basıncı
s›v›
Düşey kesiti şekildeki gibi olan kesik
koni biçimindeki kapalı bir kap içinde
bir miktar sıvı vardır.
E) GM > GL > GK
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
gaz
S2
4h
d2
d1
2h
X
Sıvı
h yüksekliğinin hesaplanabilmesi
için S1, S2, G, d, g niceliklerinden
hangilerinin bilinmesi yeterlidir?
(g: yerçekim ivmesi)
A) G ve S1
B) G, S1 ve S2
C) G, S1 ve d
D) G, S1, S2 ve d
Y
S
Özkütleleri d1, d2 ve d3 olan, birbirine
karışmayan sıvılar ağzı açık bir U bo-
rusu içinde şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, sıvıların özkütleleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) d3 > d2 > d1
B) d1 > d2 > d3
C) d2 > d1 > d3
D) d3 > d1 > d2
E) d3 > d1 = d2
E) G, S1, d ve g
PG
bos.
Z
S
S
sıvı
d3
İçinde d özkütleli sıvı olan bileşik kabın
kesit alanları S1 ve S2 dir. Kaptaki sıvı
G ağırlıklı pistonla dengeye getirildiğinde sıvı düzeyleri farkı h oluyor.
PA
BASINÇ
S1
Bölüm – 1
h
30.
28.
26.
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
Zemin
ÜNİTE – 1
K
İki adet ağzı kapalı bir adet ağzı açık
olan bileşik kapta X, Y ve Z pistonları
şekildeki gibi dengededir.
Açık hava basıncı PA, kapalı koldaki
gaz basıncı PG den daha küçük olduğuna göre, pistonların kütleleri
mx, my ve mz arasındaki büyüklük
ilişki nasıldır?
A) mx > my > mz B) my > mx > mz
C) mz > mx > my D) mx > my = mz
E) mz > my > mx
25) E 26) E 27) B 28) D 29) E 30) C
17
31.
K
33.
L
35.
PX
ÜNİTE – 1
h
2A
A
h
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
İçinde su olan bileşik kapta pistonlar
sürtünmesiz ve ağırlıkları önemsizdir. Kesit alanları A, 2A ve 3A olan pistonların üzerine GK, GL ve GM ağırlıkları
konulmuştur.
Denge şekildeki gibi sağlandığına
göre, cisimlerin GK, GL, GM ağırlıkları arasındaki ilişki nedir?
P0
h
B
h
2h
P0
h
3A
su
hava
A
M
h
PY
hava
s›v›
4h yüksekliğindeki silindirik kapta birbirine karışmayan iki sıvı bulunmaktadır. Sıvılardan birinin yoğunluğu
diğerinin iki katıdır.
fiekil 1
A)GK < GL < GM B) GM < GL < GK
5
C) 2
B)2
D)3
E)4
3d
fiekil 2
Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda Şekil 1 de d Şekil 2 de 3d özkütleli sıvılarla yapılan deneylerde
borularda bir miktar hava sıkışmıştır. Sıkışan havaların basıncı şekil 1 de PX,
şekil 2 de PY dir.
P0, PX ve PY arasındaki ilişki nasıldır?
B noktasındaki hidrostatik basıncın A noktasındaki hidrostatik basınca oranı kaçtır?
3
A) 2
s›v›
d
A)P0 > PX > PY B) P0 > PY > PX
C)GK = GL < GM D) GL < GM < GK
C)PX > PY > P0 D) PX = PY > P0
E) GL < GK < GM
E) PX > PY > P0
36.
34.
32.
Bölüm – 1
K
Aç›k
Aç›k
su
M
A
2A
3A
Piston
hava
L
h
BASINÇ
cıva
Birbirine karışmayan sıvılar ağzı açık
bir U borusu içinde şekildeki gibi dengededir.
K, L, M noktalarındaki sıvı basınçları sırasıyla PK, PL, PM olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki
nedir?
Cıvalı manometrenin bağlı olduğu
bir kapta, piston ve üstündeki suyun
ağırlığı bir miktar havayı sıkıştırmıştır. Bu durumda cıva düzeyleri arasındaki
yükseklik farkı h olmaktadır.
A)
B)
C)
D)
Cıva düzeyleri arasındaki h yüksekliğini arttırmak için,
A)PL > PK = PM B) PL > PM > PK
I. Açık hava basıncı azaltılmalıdır.
C)PL > PK > PM D) PM > PL > PK
II. Havanın kütlesi arttırılmalıdır.
E) PL = PM > PK
III. Suyun kütlesi arttırılmalıdır.
Kesit alanları A, 2A ve 3A olan şekildeki
bileşik bir kap sisteminde ortadaki borunun üstü kapalıdır. Boş kaba Musluk
açılarak bir miktar su dolduruluyor.
Denge sağlandığında sistemdeki
görünüm aşağıdakilerden hangisi
olabilir? (Ortadaki bölmeye bir miktar
hava sıkışacağını dikkate alınız.)
işlemlerinden hangileri tek başına
yapılmalıdır?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve III
E)
E) II ve III
18
31) A 32) B 33) E 34) C 35) A 36) C
Soru
37.
K
L
39.
M
X
41.
Y
Piston
ÜNİTE – 1
bofl
hava
m
sıvı
A
A
m
sıvı
h2
h1
A
Düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L,
M kaplarının taban alanları eşittir.
Bu kaplara aynı sıcaklıkta aynı tür sıvıdan eşit kütleli sıvılar konulduğuna
göre, kapların tabanlarına etki eden
sıvı basınç kuvvetleri arasındaki
ilişki nasıldır?
A) FK = FL = FM
B) FK > FL = FM
C) FM > FK > FL
D) FL > FK > FM
E) FM > FK = FL
Gaz
Sıvı
M
Açık hava basıncının olduğu bir ortamda havası boşaltılmış X borusunda
Şekildeki bileşik kap sisteminde ağırlığı
önemsiz ve sürtünmesiz piston ile 2d
özkütleli sıvı dengededir. Musluk açılıp
kaptaki sıvı ile karışmayan d özkütleli
sıvıdan h kadar konuluyor.
Buna göre;
sıvı h1, bir miktar havanın sıkıştığı Y
borusunda sıvı h2 kadar yükselerek
dengeye geliyor
Musluk açılıp kaptaki sıvının bir bölümü boşaltıldığında;
I. K noktasındaki sıvı basıncı atar.
I. h1 yüksekliği değişmez.
II. Gaz basıncı değişmez.
II. h2 yüksekliği azalır.
III. h2 yüksekliği artar.
III. Her iki koldaki sıvı seviyesi eşit
olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
E) I ve III
PA
Hava
M
gaz
h2
h1
cıva
X sıvısı
h
X
gaz›
cıva
Y sıvısı
Açık hava basıncının olduğu ortamda X
ve Y sıvıları içindeki boruda sıvı yükselmeleri h1 ve h2 oluyor.
lirse, h1 ve h2 yükseklikleri nasıl değişir?
X ve Y gazlarının basınçları PX, PY ve
A) Azalır
Artar
PA arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl-
B) Artar
Azalır
C) Artar
Artar
D) Azalır
Azalır
E) Artar
Değişmez
dır?
A) PX > PY > PA B) PY > PX > PA
C) PX = PY = PA D) PA > PY > PX
sıvı
Şekildeki bileşik kap sisteminde borulardaki sıvı görüldüğü gibi dengededir. Musluk açılıp kaba bir miktar daha sıvı
konuluyor. Bu durumda sıvı seviyeleri arasındaki farklar h1 ve h2 nasıl değişir?
Musluk açılıp X sıvısının üzerine
biraz daha aynı sıvıdan ilave edi-
Açık hava basıncının PA olduğu bir
ortamda X ve Y gazları şekildeki gibi
dengededir. E) PX > PA > PY
h2
h1
BASINÇ
2h
Y
gaz›
bofl
K
h1
h2
37) C 38) A 39) E 40) D 41) C 42) C
h1
Bölüm – 1
42.
40.
38.
2d
K
s›v›
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
m
sıvı
h2
A) Değişmez
Değişmez
B) Artar
Azalır
C) Azalır
Değişmez
D) Azalır
Artar
E) Azalır
Azalır
19
43.
45.
ÜNİTE – 1
PK
47.Aşağıdaki olaylardan hangilerinde
akışkanların basıncı etkili ise yanına (
) işareti koyunuz.
K
PL
2r
L
r jL
jK
X
L
Y
Z
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
( )
Rüzgarlı havalarda ıslak çamaşırlar daha çabuk kurur.
( )
Tayfun ve kasırga gibi şiddetli
rüzgarlarda evlerin çatıları uçar.
( )
Fırtınalı günlerde pencere kenarındaki deliklerden ıslık sesi
duyulur.
( )
Hafif bir rüzgar estiğinde duman
bacadan daha hızlı yükselir.
( )
Rüzgarlı havada uçak pilotları
daha kolay kalkış yaparlar.
( )
Yüksek bir tepeden aşağı inerken kulaklar tıkanır.
( )
İki geminin birbirine paralel seyretmesi çok tehlikelidir.
( )
Kar yağarken hava ısınır.
( )
Çok soğuk bir buzluktan çıkarılan gazozun kapağı açıldığında
gazoz aniden donar.
( )
Bir musluktan su akarken suyun
kalınlığı, aşağı indikçe azalır.
K
Yarıçapları 2r ve r olan değişik kesitli K
ve L borularından sıvı akmaktadır. Sıvının K ve L bölümlerindeki hızları jK ve
jL, basınçları ise PK ve PL dir.
Sıvı
Kesiti şekildeki gibi olan borunun K
ucundan L ucuna doğru sürekli, sabit
debili hava üfleniyor. Bu durumda sıvı
dolu kap içindeki X, Y ve Z borularında
sıvı hx, hy ve hz kadar yükseliyor.
Buna göre;
I. jL > jK dır.
II. PK > PL dir.
III. PL > PK
yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre, borulardaki sıvı yükseklikleri arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
A) hx > hy > hz
B) hx > hz > hy
C) I ve II
D) I ve III
C) hz > hy = hx
D) hx = hy > hz
E) Yalnız III
E) hz > hy > hx
44.
hava
L
46.
K
L
L
Bölüm – 1
K
K
X
h
BASINÇ
fiekil 1
fiekil 2
K kabı ve iki ucu açık L borusu sıvı
içinde Şekil 1 deki gibi dengede iken L
borusunun ucuna bir pompa ile sürekli
hava üflenirse sıvı Şekil 2 deki gibi L
borusunda yükselir.
Y
Sıvı
Sıvı
h
A sıvısı
B sıvısı
Kesiti şekildeki gibi olan borunun K
ucundan L ucuna doğru sürekli, sabit
debili hava üfleniyor. Bu durumda
içinde A ve B sıvıları bulunan kaplara
daldırılan borularda sıvılar eşit miktarda yükseliyor.
Bu olay;
I. Akışkanların basıncı, hızlarının arttığı yerde azalır.
II. Sıvılar basıncı iletir.
III. Akışkanlar, basıncın büyük olduğu
yerden küçük olduğu yere doğru
akar.
I. X noktasındaki basınç Y noktasındaki basınçtan büyüktür.
II. B sıvısının yoğunluğu, A nın yoğunluğundan büyüktür.
III. A ve B sıvılarının yoğunlukları eşittir.
yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Buna göre;
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
20
43) C 44) E 45) A 46) D
Soru
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
BÖLÜM
ÜNİTE – 1
1. ÜNİTE BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
2
Soruların cevaplarını, önce konu anlatımlı kitabınızdan araştırma yaparak
kendi yorumunuzla alttaki boşluklara
yazınız.
6. Havuzda yüzmekte olan bir kayıktan
10. İçinde yarı yüksekliğinde 0°C de su
büyük bir tahta blok suya atılıyor. Havuzdaki su seviyesi için ne söylenebilir? Açıklayınız.
olan kabın içinde 0°C de bir parça
buz yüzmektedir. Buz eriyip tamamen
su olduğunda su seviyesi değişir mi?
Açıklayınız. (Buharlaşma önemsizdir.)
1. Aynı ağırlıkta iki özdeş gemi düşününüz. Birisi boş diğeri köpüklü malzeme
ile yüklüdür. Hangi gemi suya daha
çok batar? Açıklayınız. (Gemilerin toplam ağırlıkları eşittir.)
7. Bir yüzücüye etkiyen kaldırma kuvveti nefes alırken mi yoksa verirken mi
daha büyüktür? Açıklayınız.
2. Bir kayığın batma miktarı gölde mi
Metal sudan daha yoğun olmasına
karşılık gemi nasıl yüzmektedir? Açıklayınız.
yüksekliğine kadar su dolu kabın
içinde yüzmektedir. Kabın üstü kapatılarak kaba basınçlı hava pompalanıyor. Metal kürenin batan hacmi için ne
söylenebilir? Açıklayınız.
8. Bir kabın içindeki suda, yarı hacmi
batık şekilde bir katı cisim yüzmektedir. Başka değişiklik yapmadan ortamdaki çekim alanı azaltılırsa batan
hacim için ne söylenebilir? Açıklayınız.
12. Tamamen su dolu bir taşırma kabı
bir terazinin üstündedir. Kabın içine
yavaşça bir tahta parçası bırakılıyor. Taşan su alındıktan sonra terazinin
gösterdiği değer için ne söylenebilir?
Açıklayınız.
4. Su içinde hava ile şişirilen bir balonun
hacmi arttıkça balona etkiyen kaldırma
kuvveti nasıl değişir? Açıklayınız.
9. İçinde su olan bir kap bir terazinin üs5. Küçük bir havuzda yüzmekte olan kayıktan büyük bir kaya parçası havuzun
içine atılıyor. Havuzdaki su seviyesi
için ne söylenebilir? Açıklayınız.
tündedir. Kabın içine su taşmayacak
şekilde ipe bağlı bir demir parçası bir
yere değmeyecek biçimde sarkıtılıyor. Terazinin gösterdiği değer değişir mi?
Açıklayınız.
* Temel kavram sorularının cevapları kitabın son kısmındadır.
13. Tamamen su dolu bir taşırma kabı bir
terazinin üstünde durmaktadır. Kabın
içine ipe bağlı bir demir parçası sarkıtılıyor. Taşan su alındıktan sonra
terazinin gösterdiği değer için ne söylenebilir? Açıklayınız.
21
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
3. Bir geminin yapı malzemesi metaldir. 11. İçinde boşluk olan metal bir küre yarı
Bölüm – 2
daha fazladır? Denizde mi daha fazladır? Açıklayınız.
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
TEMEL KAVRAM SORULARI *
ÜNİTE – 1
AÇIK UÇLU SORULAR
2.
1.
F1
4.
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
h
Sıvı
L
V
V
V
2h
K
V
V
F2
Silindir şeklindeki katı bir cismin yüksekliği h, taban alanı ise S kadardır. Katı cisim, d özkütleli sıvıda şekildeki
gibi tutuluyor.
Cismin üst ve alt kısımlarına etki eden
sıvı basınç kuvvetleri sırasıyla F1 ve F2
dir.
Buna göre
X
V
V
s›v›
s›v›
Eşit bölmeli türdeş 2V ve 3V hacimli
K ve L katı cisimlerinin sıvı içindeki
denge durumları şekildeki gibidir.
m
K
Buna göre, katı cisimlerin kütleleri
m
L
oranı kaçtır?
Y
V
Eşit bölmeli 2V hacimli X cismi ile V hacimli Y cismi sıvı içinde şekildeki gibi
dengedir.
Cisimlere sıvının uyguladığı kaldırma
kuvvetleri sırasıyla FX ve FY olduğuna
F
x
oranı kaçtır?
göre,
F
Y
Bölüm – 2
a) F1 kuvvetinin büyüklüğü hdgS cinsinden nedir?
b) F2 kuvvetinin büyüklüğü hdgS cinsinden nedir?
c) F2 ve F1 kuvvetlerinin büyüklük
farkını hdgS cinsinden bulunuz. Bulduğunuz bu değerin cisme etki
eden kaldırma kuvvetine eşit olabilir mi? İfade ediniz.
1
1
5.
3.
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
V
V
V
K
X sıvısı
fiekil 1
V
V
V
h
2
h
2
K
Y sıvısı
X
Sıvı
fiekil 2
Eşit bölmeli türdeş 3V hacimli K cismi
Şekil 1 ve Şekil 2 deki gibi X ve Y sıvıları içinde dengededir.
d
x
Buna göre, sıvıların özkütleleri
d
y
oranı kaçtır?
Yüksekliği h olan düzgün silindir şeklindeki X cismi, d özkütleli sıvıda şeh
kildeki gibi
kadar batarak dengeye
2
geliyor.
Aynı X cismi, 2d özkütleli sıvı içinde
kaç h batarak dengeye gelir?
a) 2hdgS
b) 3hdgS
c) hdgS
22
3
2
1
4
Soru
6. Aşağıdaki sorularda dengede tutulan
7. Aşağıdaki sorularda sıvıda yüzen ya da
c)
askıda olacak şekilde dengede olan
türdeş katı cisimlerin özkütle değerleri
ile ilgili istenilenleri cevaplayınız.
a)
T=?
(g = 10 m/s2)
s›v›
e Sıvının cisme uyguladığı o = 12 N
kaldırma kuvveti
T=?
s›v›
dcisim = 1000 kg/m3
Vcisim = 2.10-4 m3
V
V
V
V
V
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
a)
dsıvı = 5000 kg/m3
T=?
Vcisim = 5.10-4 m3
s›v›
dcisim = ?
dsıvı = 800 kg/m3
ÜNİTE – 1
katı türdeş cisim ile sıvının bazı özellikleri verilmiştir. İpteki gerilme kuvvetlerini N olarak bulunuz.
Vcisim = 5.10-4 m3 kg/m3
Gcisim = 6 N
T=?
10
2000 kg/m3
d)
b)
V
V
V
V
b)
T=?
V
V
V
s›v›
s›v›
dsıvı = 8000 kg/m3
V
V
V
s›v›
V
V
V
V
V
K
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
T=?
L
Gcisim = 10 N
d
Vcisim = 4.10-4 m3
d
K
=?
L
T=?
dsıvı = 1000 kg/m3
dcisim = 4000 kg/m3
Cismin tüm hacmi = 3.10-4 m3
T=?
11
6
Bölüm – 2
2
5
3
23
9. Katı türdeş cisimler taşırma kaplarına
10.Aşağıdaki sorularda katı türdeş ci-
lerine ip ile bağlı iki türdeş (homojen)
cisim dengededir. Soru için verilerden
yararlanarak istenileni hesaplayınız. atılıyor. Tamamen dolu taşırma kaplarındaki kütle artış değerlerini a ve b
sorularında hesaplayınız.
simler ipe bağlı biçimde tamamen sıvı
içine sarkıtılıyor. Ağırlık ölçen terazinin
gösterdiği değerlerin değişimini N cinsinden hesaplayınız. (g: 10 m/s2 )
ÜNİTE – 1
8. Aşağıdaki a ve b sorularında birbir-
a)
a)
a)
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
K
V
T
L
V
VK = VL (Hacimler eşittir.)
Terazi
GK = 3 N
Vcisim = 100 cm3
GL = 8 N
dcisim = 4 g/cm3
İpteki T gerilmesi kaç N dur?
Terazi
dsıvı = 0,8 g/cm3
Vcisim = 2.10-4 m3
Kaptaki kütle artışı kaç g dır?
dcisim = 4000 kg/m3
dsıvı = 1000 g/m3
T=
Sıvı taşmadığına göre terazinin gösterdiği değerdeki değişim kaç N dur?
5
2
Bölüm – 2
320
b)
2 N değerinde artış
b)
b)
X
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
V
V
V
T
Y
V
3V hacmindeki X cisminin 2V hacmi sıvı
içindedir. Y cisminin hacmi V dir.
GX = 6 N
Vcisim = 200 cm3
Terazi
dcisim = 0,6 g/cm3
GY = 6 N
Terazi
Vcisim = 1.10-4 m3
3
dsıvı = 1,2 g/cm
İpteki T gerilmesi kaç N dur?
dcisim = 6000 kg/m3
Kaptaki kütle artışı kaç g dır?
dsıvı = 800 kg/m3
T=2
24
Tamamen dolu kap için terazinin gösterdiği değerdeki değişim kaç N dur?
Sıfır
Sıfır
Soru
11.
13.
15.
Kat› cisim
K
K
K
X
s›v›
fiekil 1
Sa€
kefe
Şekildeki eşit kollu terazi özkütlesi
d olan sıvı ile tamamen dolu taşırma
kabı, boş olan K kabı ve X cismi ile
dengededir. Türdeş katı cisim sıvı içine
bırakılarak sağ kefeye sıvı akışının bitmesi bekleniyor. Son durumda dengenin bozulmadığı gözlendiğine göre katı
cismin özkütlesi kaç d dir?
T
Y sıvısı (2d)
X sıvısı (d)
fiekil 1
fiekil 2
Ağırlığı G olan eşit hacim bölmeli K
cismi sıvı içinde Şekil 1 deki konumda
dendededir. Bu cisim bir iple kabın tabanına bağlanarak suyun içine çekiliyor. Buna göre, ipteki gerilme kuvveti T kaç
G dir?
fiekil 2
Eşit hacim bölmeli K katı cismi d özkütleli X sıvısı içinde Şekil 1 deki gibi
dengededir. 2d özkütleli Y sıvısında
K cisminin üzerine L cismi konulunca
Şekil 2 deki gibi cisimler dengeleniyor.
Buna göre, K nın kütlesinin L nin kütlesine oranı kaçtır?
1
2
2
3
16.
14.
4T
12.
3T
T
Y
X
K
K
K
2 g/cm3
Y
sıvısı
X
X
sıvı
sıvı
fiekil 1
fiekil 2
Eşit hacim bölmeli Y cismi üzerine X
cismi konulunca Şekil 1 deki konumda,
X ve Y cismi ağırlığı ve hacmi önemsiz
iple asılıp sıvıya bırakıldığında Şekil 2
deki konumda dengede kalıyor.
Bir iple tavana asılan K katı cismi havada iken ipteki gerilme kuvveti 4T, öz-
d
x
Buna göre, sıvıların özkütleleri
d
y
oranı kaçtır?
Y
Şekildeki X ve Y taşırma kaplarında
taşma düzeyine kadar 2 g/cm3 ve 3 g/cm3 özkütleli sıvılar vardır. Bu kaplara özkütlesi 2 g/cm3 olan özdeş bilyeler yavaşça bırakılıyor.
Buna göre, K boş kabında oluşan karışımın özkütlesi kaç g/cm3 olur?
kütlesi dx olan X sıvısı içinde iken T ve
K
özkütlesi dy olan Y sıvısı içinde iken 3T
oluyor.
3 g/cm3
Buna göre, X cisminin hacminin Y cisminin hacmine oranı kaçtır?
3
4
3
2,4
25
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
X
sıvısı
Y
Bölüm – 2
2
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
sıvı
sıvı
Sol
kefe
ÜNİTE – 1
L
K
K
ÜNİTE – 1
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1.
3.
5.
X
K
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
Y
Sıvı
L
Su
Z
Hacim değerleri sırasıyla V, 3V ve 2V
olan ve sıvıda erimeyen X, Y ve Z katı
cisimleri şekildeki gibi dengededir.
Sıvının cisimlere uyguladığı kaldırma
kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?
A) FX > FY > FZ
B) FY > FX > FZ
C) FZ = FZ > FX
D) FY > FZ > FX
Z
M
Havadaki ağırlıkları eşit olan K, L ve M
katı cisimleri su içinde şekildeki gibi
dengededir.
Cisimlerin hacimlerinin büyüklükleri
arasındaki ilişki nasıldır?
A) VK > VL > VM
V
V
sıvı
Eşit bölmeli türdeş 2V, 4V ve 2V hacimli X, Y ve Z cisimlerinin sıvı içindeki
denge konumları şekildeki gibidir.
Buna göre;
B) VK = VL > VM
I. X ve Y cisimlerinin özkütleleri eşittir.
C) VL > VK = VM D) VK > VM > VL
II. X ve Z cisimlerinin kütleleri eşittir.
III. Y ve Z cisimlerinin kütleleri eşittir.
E) VK = VL = VM
E) FY > FX = FZ
Y
V
V
V
V
X
V
V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Bölüm – 2
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
6.
4.
2.
h
X
Y
Sıvı
h
Vb
L
M
sıvı
sıvı
Z
Havadaki ağırlıkları eşit olan X, Y ve
Z katı cisimleri sıvı içine şekildeki gibi
dengededir.
Sıvının cisimlere uyguladığı kaldırma
kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?
A) FX > FY > FZ
B) FX = FY = FZ
C) FY > FZ > FX
D) FY > FX = FZ
E) FX = FY > FZ
İçleri dolu türdeş K, L ve M katı cisimlerinin sıvı içindeki denge konumları
şekildeki gibidir.
Buna göre;
Bu cisimlerin özkütleleri dK, dL ve
dM arasındaki büyüklük ilişkisi na-
I. Sıvının özkütlesi
sıldır?
II. Yerçekim alanı
A) dK > dL > dM
B) dK > dM > dL
III. Katı cismin özkütlesi
C) dK = dM > dL
D) dK = dL = dM
Katı türdeş bir cisim şekildeki gibi Vb
hacmi sıvı içinde olacak biçimde dengededir.
değerlerinden hangileri değiştirilirse
Vb değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) dM > dK = dL
E) II ve III
26
K
Soru
1) D 2) E 3) B 4) B 5) E 6) A
7.
9.
11.
s›v›
K
s›v›
fiekil 1
Bir katı cisim sıvıda şekildeki gibi yüzmektedir.
I. K noktasındaki sıvı basıncı
II. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti
III. Cismin sıvıya batan hacmi
Şekil 1 deki gibi dengede olan sıvıya
Şekil 2 deki gibi katı bir cisim bırakıldığında sıvının ortasında dengeye gelerek sıvı düzeyini h kadar yükseltiyor.
Cismin alt ve üst yüzeylerine uygulanan F1 ve F2 sıvı basınç kuvvetlerinin
bileşkesinin büyüklüğü,
niceliklerinden hangileri dünyadaki
denge durumuna göre kesinlikle değişir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)I ve III
D) I ve II
fiekil 2
Bu düzenek çekim alanının daha az
olduğu Ay’da dengede iken,
F2
I. Sıvının kaldırma kuvveti
II. Cismin ağırlığı
III. h yüksekliğindeki sıvı ağırlığı
su
Alkolün özağırlığı suyun özağırlığından
küçüktür. Katı bir cisim şekilde görüldüğü gibi su içinde yüzerken musluk
açılıyor.
Bu andan itibaren karışımın kaldırma kuvveti ile batan kısmın hacmi
arasındaki grafiksel ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
(Cisim, karışımda yüzmeye devam ediyor)
A)
FK
C)
FK
E)
FK
B)
FK
D)
FK
değerlerinden hangilerine eşittir?
A)Yalnız I
E) I, II ve III
Vb
B) I ve II
C)I ve III
D) I, II ve III
Vb
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
Alkol
F1
ÜNİTE – 1
h
E) Yalnız II
Vb
10.
8.
h
X
Esnek
balon
İçi tamamen dolu X katı cismi su içinde
şekildeki gibi dengededir. Musluk açılarak kabın boş kısmı, özkütlesi sudan
daha büyük olan ve suyla karışabilen
sıvıyla dolduruluyor.
Bu iki kütle için,
h
Denge kurulduğunda;
I. İlk duruma göre cisme etkiyen kaldırma kuvveti artar.
A'
K
balon
T1
su
Metalden yapılmış K cismi ile içi gaz
dolu esnek balon tamamen su dolu kapalı kabın içinde dengededir.
Musluk açılarak (A–A’) seviyesine
kadar su boşaltılırsa,
I. Kaldırma kuvvetleri
II. Cisim kabın dibine iner.
II. İplerdeki gerilme kuvvetleri
III. Ağırlıkları
III. Cisim yukarı çıkarak bir kısmı sıvı
dışında kalacak şekilde yüzer.
I. T1 gerilme kuvveti
durumlarından hangileri gerçekleşir?
II. T2 gerilme kuvveti
III. Balondaki gazın basıncı
niceliklerinden hangileri kesinlikle
farklıdır?
A)I ve II
B) Yalnız II
C)II ve III D) Yalnız III
E) I ve III
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve III
E) I ve II
7) D 8) D 9) D 10) C 11) E 12) A
değerlerinden hangileri artar?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C)I ve III D) II ve III
E) I, II ve III
27
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
T2
Hacimleri aynı olan iki katı cisim şekildeki gibi dengede iken iplerde sıfırdan
farklı T1 ve T2 gerilme kuvvetleri oluşuyor.
T2
A
su
Vb
12.
T1
s›v›
Bölüm – 2
Vb
13.
15.
17.
ÜNİTE – 1
X
K
K
K
Y 2T
sıvısı
Z 3T
sıvısı
Y
X T
sıvısı
Z
sıvı
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
Bir K cismi iple kabın tabanına bağlandığında X sıvısında ipteki gerilme kuvveti T, Y sıvısında ipteki gerilme kuvveti
2T ve Z sıvısında ipteki gerilme kuvveti
3T olacak şekilde dengeye geliyor.
Hacimleri eşit olan, içleri dolu türdeş X,
Y ve Z katı cisimlerinin denge konumları şekildeki gibidir.
Y
Z
V
V
V
V
V
V
V
V
V
s›v›
X
Buna göre;
I. Y ve Z cisimlerine etkiyen kaldırma
kuvveti eşittir.
II. Z cisminin özkütlesi en büyüktür.
III. X cisminin kütlesi en küçüktür.
Buna göre, X, Y ve Z sıvılarının özkütleleri arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıldır?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)I ve II
D) I ve III
A) dX > dY > dZ
B) dY > dX > dZ
C) dZ > dY > dX
D) dX = dY > dZ
Eşit bölmeli, düzgün ve türdeş X, Y, Z
katı cisimleri sıvı dolu bir kapta şekildeki konumda dengededirler.
Cisimlerin özkütleleri dX, dY ve dZ
arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) dX > dY > dZ
B) dY > dZ > dx
C) dX > dZ > dy
D) dX = dY = dZ
E) dZ > dX > dY
E) dZ > dX > dY
E) I, II ve III
Bölüm – 2
14.
V
V
V
V
V
V
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
sıvı
sıvı
fiekil 1
T1
X
V Y
fiekil 2
C)
1
3
D) 1
K
h
L
h
V
2d
s›v›
Y sıvısı
İçleri tamamen dolu türdeş K, L katı cisimleri yapıştırılıp karışmayan X, Y sıvıları içine bırakıldığında şekildeki gibi
dengede kalıyor.
1
1
B) 12
9
Cisimlerin özkütleleri için;
E) 3
T3
I. dK = dX ve dL = dY
II. dK < dX ve dL > dY
III. dK = dX ve dL > dY
B) Yalnız II
C)I ve II
D) II ve III
2V 2d
Z
Cisimler şekildeki gibi dengede olduğuna göre, asıldıkları iplerdeki
gerilme kuvvetleri T1, T2 ve T3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
A) T3 > T1 > T2 B) T2 > T1 > T3
C) T3 > T2 > T1 D) T2 = T3 > T1
E) T1 > T2 > T3
Soru
13) E 14) B 15) C 16) C 17) C 18) A
d 2V Y
Özkütlesi d olan sıvı içindeki X, Y ve
Z homojen katı cisimlerinin özkütleleri
2d, d ve 2d, hacimleri V, 2V ve 2V dir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A)Yalnız I
X
E) I, II ve III
28
T2
X sıvısı
Eşit bölmeli türdeş 3V hacimli X cismi
Şekil 1 de ve V hacimli Y cismi ile X
cismi Şekil 2 deki gibi dengededir.
d
X
Buna göre cisimlerin özkütleleri
d
Y
oranı kaçtır?
A)
18.
16.
X
19.
21.
h
h
h
Sıvı
h
h
h
Sıvı
Sıvı
fiekil 2
Z
Y
L
sıvı X
Y
h
h
Y sıvısı
Y
X
Z
h
sıvı
fiekil 3
Buna göre; X, Y ve Z cisimlerinin
kütleleri arasındaki büyüklük ilişkisi
nasıldır?
K
h
X
Homojen X katı cismi Şekil 1 deki gibi
sıvı içinde dengededir. X in üzerine Y
cismi konulunca Şekil 2 deki gibi Y nin
üzerine de Z cismi konulunca Şekil 3
deki gibi dengeye geliyor.
23.
fiekil 1
X sıvısı
Eşit hacim bölmeli Z katı cismi birbirine
karışmayan X ve Y sıvıları içinde şekildeki gibi dengededir.
Buna göre;
A) mX = mY = mZ B) mX > mY > mZ
Boyutları eşit olan X ve Y cisimleri Şekil
1 deki gibi sıvı içinde dengededir. Cisimler üzerine K ve L cisimleri konulduğunda X ve Y cisimlerinin tamamı Şekil
2 deki gibi sıvıya batarak dengeleniyor.
Buna göre;
I. Z nin özkütlesi X sıvısının özkütlesinden küçüktür.
I. X in kütlesi Y nin kütlesinden büyüktür.
II. Z nin özkütlesi Y sıvısının özkütlesinden büyüktür.
II. L nin kütlesi K nın kütlesinden büyükür.
III. Z nin özkütlesi X ile Y sıvılarının özkütlelerinin aritmetik ortalamasına
eşittir.
III. X ve Y cisimlerinin özkütleleri eşittir.
C) mY > mX > mZ D) mZ > mY > mX
E) mX = mY > mZ
fiekil 2
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
fiekil 1
Y
ÜNİTE – 1
X
h
h
h
yargılarından hangileri doğrudur?
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)I ve II
D II ve III
C)I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
Bölüm – 2
22.
M
20.
Y
Y
X sıvısı
Z
K
X
Y sıvısı
sıvı
fiekil 1
sıvı
fiekil 2
fiekil 3
Eşit hacim bölmeli X cismi sıvı içinde
Şekil 1 deki gibi, X cisminin üzerine Y
cismi konulunca Şekil 2 deki gibi ve
Y cisminin üzerine Z cismi konulunca
Şekil 3 deki gibi dengede kalıyor.
sıvı
Buna göre, cisimlerin kütleleri için;
I. mY = 2mX
II. mY = mZ
III. mZ = 5mX
Eşit hacim bölmeli K katı cismi birbirine
karışmayan X ve Y sıvılarında şekildeki gibi dengede iken cisme etkiyen
kaldırma kuvveti FK, Y sıvısına batan
hacim VY dir.
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
h
h
h
h
FY
h
h
h
h
s›v›
Musluk açılıp sıvı akışı durduğunda
FK ve VY nasıl değişir?
FK
yargılarından hangileri doğrudur?
24.
s›v›
fiekil 1
fiekil 2
Yüksekliği 4h olan boş bir kap Şekil 1
de sıvı içine h kadar batarak dengeleniyor. Kabın içine dört tane özdeş bilye
konulduğunda Şekil 2 deki gibi 3h batarak dengeleniyor.
A) Değişmez
Azalır
B) Azalır
Azalır
C) Değişmez
Artar
D) Azalır
Değişmez
Kabın tamamının sıvı içine batması
için kap içinde kaç bilye olmalıdır?
E) Değişmez
Değişmez
A) 2
19) B 20) D 21) C 22) E 23) C 24) C
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10
29
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
X
X
25.
27.
29.
ÜNİTE – 1
X
K
X
T
d
L
Y
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
İplerle birbirlerine bağlı K, L ve M cisimleri bir sıvı içerisinde serbest bırakıldıklarında şekildeki konumda dengede
kalıyorlar.
İplerdeki gerilmeler eşit ve sıfırdan
farklı olduğuna göre cisimlerden
hangilerinin özkütleleri sıvınınkine
eşittir?
A)Yalnız K
B) Yalnız L
C)Yalnız M
D) K ve L
X, Y, Z cisimlerinin herbiri şekildeki
kabın içindeki suyun ortasına daldırılıp
serbest bırakıldıktan bir süre sonra şekildeki denge durumunu alıyorlar.
Cisimlere etki eden FX, FY, FZ kaldırma kuvvetlerinin büyüklük sıralaması nasıldır?
A)FX = FY = FZ
B) FX > FY > FZ
Bu toplar, su yüzeyinden h kadar
yüksekten suya serbest bırakılırsa
bunlardan hangileri kabın tabanına
değmeyebilir?
(Hava ve sıvı sürtünmeleri önemsizdir.)
C)FZ = FY > FX
D) FY > FX = FZ
Ağırlıkları eşit X, Y, Z katı cisimleri birbirlerine karışmayan d1 ve d2 özkütleli
sıvılar içinde şekildeki gibi dengededir.
su
Z
Z
M
Y
2
d1
T
h
E) FX > FY = FZ
E) K, L ve M
A)Yalnız Y
B) Yalnız X
C)X ve Y
D) Y ve Z
E) X ve Z
28.
Kat› cisim
Bölüm – 2
26.
K
X
B
30.
X
s›v›
A
Sol
kefe
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
X s›v›s›
X sıvısında şekildeki gibi dengede olan
A ve B cisimlerine etkiyen kaldırma
I. Y sıvısının özkütlesi, X sıvısının özkütlesinden küçüktür.
II. A cismi dibe inmiştir.
III. B cisminin batan hacmi artmıştır.
B) Yalnız III
C)I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
s›v›
fiekil 2
İçleri dolu türdeş X ve Y katı küresel
cisimleri bir sıvı içinde Şekil 1 deki gibi
dengededir. Başka bir katı Z küresi, X
ve Y ile yapıştırılarak Şekil 2 deki gibi
aynı sıvı içinde dengede kalıyorlar.
Katı cismin, bir kısmı sıvı dışında kalacak şekilde yüzdüğüne göre,
Cisimlerin özkütleleri arasındaki büyüklük ilişkisi hangisidir?
I. Denge bozulmaz
A)dX > dY > dZ
B) dZ > dY > dX
II. Sağ kefe ağır olacak şekilde denge
bozulur.
C)dX = dY = dZ
D) dY = dZ > dX
III. Sol kefe ağır olacak şekilde denge
bozulur.
E) dY > dZ > dX
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
30
Y
Z
Şekildeki eşit kollu terazi, tamamen
dolu taşırma kabı ile boş olan K kabı
ve X cismi ile dengededir. Türdeş katı
cisim sıvı içine atılarak bir kısım sıvının
K kabına boşalması sağlanıyor.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
s›v›
X
rine bir miktar X ile karışabilen Y sıvısı
eklendiğinde FA azalırken, FB değişmiyor.
Buna göre,
Sa€
kefe
fiekil 1
kuvvetleri FA ve FB dir. X sıvısının üze-
Y
Soru
25) B 26) E 27) A 28) B 29) B 30) B
31.
33.
35.
X
h2
h1
tahta
sıvı
Bir katı cisim sıvı dolu taşırma kabına
yavaşça bırakıldığında, cisim dibe batıyor ve boş kaba bir miktar sıvı taşıyor. Taşan sıvının hacmi ile sıvının özkütlesi bilindiğine göre;
I. Cisme etki eden kaldırma kuvveti
II. Taşırma kabındaki ağırlaşma
III. Cismin özkütlesi
Özkütlesi sıvının özkütlesine eşit bir X
cismi tahta cisim üstüne şekildeki gibi
konulduğunda kaptaki sıvının yüksekliği h1, tahtanın sıvıya batan kısmının
yüksekliği h2 oluyor.
Cisim tahta üstünden alınıp sıvı içine
bırakırsa h1 ve h2 nasıl değişir?
h1
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
tahta
T2
su
Şekildeki sistemde tahta blok ve esnek
balon kabın tabanına bağlanarak dengeye getirildiğinde iplerdeki gerilme
kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 olmaktadır.
Musluk açılıp kap tamamen su ile
doldurulduğunda iplerdeki gerilme
kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2
nasıl değişir?
h2
A) Değişmez
Azalır
B) Artar
Azalır
C) Değişmez
Değişmez
D) Azalır
Azalır
A) Değişmez
Değişmez
E) Artar
Değişmez
B) Azalır
Değişmez
C) Azalır
Azalır
D) Değişmez
Azalır
E) Artar
Artar
T1
T2
34.
32.
gaz
T2 = G
4
su
fiekil 2
K katı cismi Şekil 1 deki gibi havada
iken ipteki gerilme kuvveti G aynı cisim
Şekil 2 deki gibi sıvı içine batırılınca ipG
teki gerilme kuvveti
oluyor.
4
Buna göre, kaptaki ağırlaşma kaç G
dir? (Kaptan dışarıya sıvı taşmıyor.)
A)
1
4
B)
1
2
C)
3
4
D) 1
E)
Suda yüzmekte olan tahtanın üstüne
demir bir bilye bırakıldığında, şekildeki
gibi dengede kalıyor.
5
4
su
sıvı
Bilye tahta üstünden alınıp suya bırakılırsa;
I. Kaptaki su yüksekliği
II. Cisimlere etkiyen toplam kaldırma
kuvveti
sıvı
Genleşmesi önemsiz kapta bulunan
su, buz, tahta ve gaz ısıl dengededir. Buz tamamen eriyinceye kadar
buza ısı enerjisi verilirse, kabın tabanındaki su basıncı Psu kaptaki gaz
basıncı Pgaz ilk duruma göre nasıl
değişir? (dsu > dbuz )
Psu
Pgaz
III. Tahtanın suya batan hacmi
A) Değişmez
Değişmez
niceliklerinden hangileri azalır?
B) Değişmez
Azalır
(ddemir > dsu )
C) Artar
Azalır
A)Yalnız I
B) Yalnız III
D) Artar
Değişmez
C)I ve II
D) II ve III
E) Azalır
Azalır
E) I, II ve III
31) A 32) C 33) A 34) E 35) C 36) B
31
SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ
K
fiekil 1
tahta
tahta
sıvı
buz
bilye
T1 =G
K
Bölüm – 2
36.
BASINÇ ve KALDIRMA KUVVETİ
çocuk
balonu
T1
Sıvı
s›v›
ÜNİTE – 1
Kat› cisim
Download

1 basınç ve kaldırma kuvveti