KASIM 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
ÇALIfiMA EKONOM‹S‹
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DÜZELTME CETVEL‹
1.
Ünite 2, Sayfa 29’da yer alan fiekil 2.7 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
fiekil 2.7
Geriye K›vr›ml›
Bireysel Emek Arz
E¤risi
Ücret Oranı (W)
L
W4
K
W3
Z
W2
y
W1
x
W0
h0
h1
Çalışma
Süresi (h)
h4 h3 h 2
Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisi
Belirli bir ücret düzeyine kadar ikame etkisi daha kuvvetli olduğundan ücret
yükselmeleri çalışma süresinin artmasını sağlarken sonrasında gelir etkisinin
daha kuvvetli olması çalışma süresinin azalmasına neden olacaktır.
2.
Ünite 3, Sayfa 49’da yer alan fiekil 3.3 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
W
W
W
W1
W1
W1
W0
W0
W0
fiekil 3.3
Piyasa Emek Talep
E¤risinin Elde
Edilmesi
X
Z
DA1
DA2
80 90 150
DB1
DB2
90 110 155
L
(a) A F‹RMASI
3.
Y
DM
170 200 305 L
L
(b) B F‹RMASI
(c) P‹YASA
Ünite 8, Sayfa 161’da yer alan fiekil 8.1 afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.
Emek Piyasas› A
Ücretler
fiekil 8.1
Emek Piyasas› B
S0A
W0A
Ücretler
‹ki Sektörlü Bir
Ekonomide Mesleki
Dengesizliklerden
Kaynaklanan
Yap›sal ‹flsizlik
S0B
Kaynak: EhrenbergSmith, s.575.
W0B
E1A E0A
D1AD0A
‹stihdam
D0B D1B
E0B E1B
‹stihdam
Download

çalışma ekonomisi