N‹SAN 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
TÜRK D‹L‹-II DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N
DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
Düzeltmeler daire içinde gösterilmifltir.
YANLIfi
1.
DO⁄RU
Ünite 1, sayfa 4 dikkatten sonra gelen ikinci paragraf›n ikinci sat›r›,
1.
.... olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 1 cm, sa¤dan 3 cm boflluk b›rak›lmas›, .....
2.
Ünite 1, sayfa 20 Kendimizi S›nayal›m 1. Sonurunun d. fi›kk›,
.... olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 3 cm, sa¤dan 1 cm boflluk b›rak›lmas›, .....
2.
d. Yaz›l› kompozisyon daha kuralc›d›r.
3.
Ünite 5, sayfa 137, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar› 2. Yan›t,
Ünite 1, sayfa 4 dikkatten sonra gelen ikinci paragraf›n ikinci sat›r›,
Ünite 1, sayfa 20 Kendimizi S›nayal›m 1. Sonurunun d. fi›kk›,
d. Yaz›l› kompozisyon daha az kuralc›d›r.
3.
2. a .......
Ünite 5, sayfa 137, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar› 2. Yan›t,
2. d .......
N‹SAN 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
TÜRK D‹L‹-II DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N
DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
Düzeltmeler daire içinde gösterilmifltir.
YANLIfi
1.
Ünite 1, sayfa 4 dikkatten sonra gelen ikinci paragraf›n ikinci sat›r›,
DO⁄RU
1.
.... olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 1 cm, sa¤dan 3 cm boflluk b›rak›lmas›, .....
2.
Ünite 1, sayfa 20 Kendimizi S›nayal›m 1. Sonurunun d. fi›kk›,
.... olarak üstten 6 cm, alttan 2 cm, soldan 3 cm, sa¤dan 1 cm boflluk b›rak›lmas›, .....
2.
d. Yaz›l› kompozisyon daha kuralc›d›r.
3.
Ünite 5, sayfa 137, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar› 2. Yan›t,
2. a .......
Ünite 1, sayfa 4 dikkatten sonra gelen ikinci paragraf›n ikinci sat›r›,
Ünite 1, sayfa 20 Kendimizi S›nayal›m 1. Sonurunun d. fi›kk›,
d. Yaz›l› kompozisyon daha az kuralc›d›r.
3.
Ünite 5, sayfa 137, Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar› 2. Yan›t,
2. d .......
Download

türk dili-ıı ders kitabına ilişkin