SÜREÇ YETENEK
ANALİZİ
TKY302 Kalite Kontrol
Doç. Dr. Nihal ERGİNEL
Anadolu Üniversitesi
• Kalite karakteristikleri bazında sürecin değerlendirmesinin yapılmasıdır.
• Sürecin spesifikasyonları ne kadar sağladığının yani sürecin performansının
bir ölçüsüdür.
• Sürecin ürünün ilgili karakteristiğinin gerektirdiği spesifikasyonları sağlamak
için yeteneğinin değerlendirilmesidir.
Süreç Yetenek İndeksi
σ: sürecin standart sapması
ÜSS: Üst Spesifikasyon Sınırı
ASS: Alt Spesifikasyon Sınırı
Tolerans aralığına 6σ ‘ nın sığıp sığmadığına bakar.
Örnek:
ÜSS: 430 ve ASS: 370 iken,
= 400
= 5 ise;
=
=
= 2 olur
Süreç Yeteneği
<1
Yorum
Süreç yetersiz
0 - 1,33
Süreç geliştirilebilir.
> 1,33
Süreç yeterli
Tek taraflı spesifikasyon da verilebilir. Böyle
durumda;
=
=
ile hesaplanır.
‘ nin güven aralığı
.
≤
≤
.
Standart sapmaları aynı fakat ortalamaları farklı iki Normal Dağılım olsun;
ÜSS: 430 VE ASS: 370 iken,
= 400
= 415
=
= 5 ise;
=
≠
=
=
iken
=2
=
=
=2
olur.
ise;
‘ dir.
Dolayısıyla değeri ortalamadan kayıklığı dikkate almaz. Önemli olan
tolerans içine 6σ ‘ nın sığmasıdır.
‘ nin bahsedilen dezavantajını ortadan kaldırmak için
ile birlikte
değeri de kullanılır.
= min
değeri ortalamadan kayıklığı da dikkate alır.
Yorum
<1
Süreç yetersiz
0 - 1,33
Süreç geliştirilebilir.
> 1,33
Süreç yeterli
Bazı durumda süreç spesifikasyonları tek yönlüdür. Örneğin kimyasal bir
süreçte saflık en az % 98 olsun denilebilir. Bu durumda LSL (Alt spesifikasyon
sınırı) % 98 olur.
için tek taraflı indeks kullanılır.
=
veya
=
şeklindedir.
Üç farklı Normal Dağılım olsun;
=
Ancak,
iken,
‘ ye kaymış ise;
=
iken ;
=
ise ;
ASS = 370
=2
ÜSS = 430
=2
=
= min
=
= min
=
= min
= min
=
= 5 olsun.
= 2.5
= 2 ‘ dir.
=1
= 0,5
= min
olur.
Cp sadece değişkenliği dikkate alırken;
değişkenliği dikkate alır.
hem ortalamadan kayıklığı hem de
=1
‘ nın güven aralığı
-
≤
≤
Sadece alt sınır (tek taraflı ) bulunmak istenirse
,
+
olur.
Yetenek İndeksi
=
=
Taguchi ‘ nin loss function fikrini esas almaktadır.
sürecin varyansına ortalamadan sapma miktarının karesini ekleyerek süreç
yetenek indeksi oluşturulur.
Örnek:
=
=2
=
= 0,63
=
= 0,66
Örnek:
= 199,95
n= 5
= 6,61
195 – 203 spesifikasyon
µ = 199
Süreç yeteneğini değerlendiriniz.
σ=
=
= 2,84
= 0,4695
= min
= min { 0,58 ;
0,36} = 0,36
=
Süreç yeterli değildir.
= 0,445
Pearson ‘ un önerdiği süreç yetenek indeksi
=
Burada µ = T olduğunda
Fakat µ ≠ T iken
‘ ye eşit olacaktır.
olacaktır.
Download

SÜREÇ YETENEK ANALİZİ