T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
DUYURU
(GÖREVDE YÜKSELME SINAVI)
2015 Yılı içerisinde İdaremizde münhal bulunan aşağıdaki kadrolar için 07.05.2015
tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Mahalli İdareler Personelinin
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince Görevde Yükselme Sınavı açılması
planlanmaktadır.
Belirtilen kadrolara başvurmak isteyen adayların en geç 24 Şubat 2015 Salı günü
mesai bitimine kadar İdaremiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur.
…./02/2015
Halis NALBANT
Genel Sekreter
BOŞ OLAN KADRONUN:
ADEDİ
DERECESİ
S.N.
SINIFI
UNVANI
1
G.İ.H.
2
4
ŞEF
2
G.İ.H.
4
5
ŞEF
3
G.İ.H.
2
6
ŞEF
4
G.İ.H.
2
7
ŞEF
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA
ARANACAL GENEL ŞARTLAR:
a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle
5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak
yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz.”
ŞEF KADROLARINA ATANABİLMEK İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2)
numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,
Download

İdaremizin 2015 yılı Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili ilanı