BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI
12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği” ve 23/07/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik" uyarınca Rektörlük Makamının 11/09/2014 tarihli ve 10826 sayılı oluru ile
aşağıda unvan ve nitelikleri belirtilen boş idari kadrolar için Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.
Aşağıda belirtilen kadrolar için aranacak genel ve özel şartları taşıyan adaylar; başvuracağı
birim, kadro unvanını ve kadro derecesini belirten müracaat dilekçesini (Ek-1) kapalı zarf içerisinde
son başvuru tarihine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler.
. Adayların, halen bulundukları kazanılmış hak aylığı müktesebine uygun dereceyi (En çok
üç derece altında veya üç derece üstünde) seçmeleri gerekmektedir.
. Şube Müdürü kadrosuna atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; şef ve memur kadrosuna
atanacakların ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel
için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
. Adaylar, ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler.
.Duyurunun
alınmayacaktır.
Sınıfı
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
G.İ.H
yapıldığı
tarihten
sonraki
mevzuattaki
değişiklikler
dikkate
GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE TABİİ KADROLAR
Unvanı
Drc. Birimi
Sayısı Son Başvuru Tar.
Şube Müdürü
1
Yapı İş. ve Tek. Daire Bşk.
1
26.09.2014
Şube Müdürü
1
İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
1
26.09.2014
Şef
3
Genç Meslek Yüksekokulu
1
26.09.2014
Şef
4
İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.
1
26.09.2014
Şef
5
İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
1
26.09.2014
Şef
5
Yapı İşl. ve Tek. Daire Bşk.
1
26.09.2014
Memur
8
Diş Hekimliği Fakültesi
1
26.09.2014
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet
şartlarını taşımak,
b) İlan tarihi itibarıyla 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak
ve bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının
Kurumumuzda geçmiş olması gerekir.
1
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1- En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında şef,
koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler
müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından
birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan
birinde çalışıyor olmak
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1- En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2- Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman, memur, bilgisayar işletmeni, v.h.k.i, anbar
memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru,
yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal malzeme sorumlusu, raportör, şoför, koruma ve
güvenlik görevlisi kadrolarından birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine
tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak
b) Memur kadrosuna atanabilmek için;
1- En az orta öğretim mezunu olmak,
2- Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı,
hizmetli, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı ve
terzi kadrolarından birinde çalışıyor olmak
Sınav Konuları:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Ulusal Güvenlik
Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma Kuralları
Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları
Etik Davranış İlkeleri
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşme Kanunu
2880 sayılı Devlet İhale Kanunu
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği
Kamu İhale Genel Tebliği
2
Download

öğrenci seçme ve yerleştirme başkanlığına