T.C.
POSTA VE TELGRAFTEŞKiLATI
ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
~
Ptt
Sayı :87889421-900-7418
Konu :Şef Sınavı
Kuruluşumuzda
malumdur.
22/0512014
münhal bulunan Şef Pozisyonlarının doldurulmasını
teminen sınav yap~acağı
insan Kaynakları Daire Başkanlığı ilgili birimleri ile yap~an telefon görüşmelerinde dört yılık yüksek
okul mezunu Dağıtıcı personelin 'söz konusu sınava girmek için müracaatlarda bulunduğu bildirilmiştir.
399 SKHK'ye göre görev yapan personelin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
Görevde Yükselme sınavına tabi olarak atanacalklarda aranacak özel şartlar başlıklı Rmaddesinin (g)
bendinde "Şe/ pozisyonuna atanabilmek için ";
i) Fakülte veya en ai dört yılık yüksekokul mezunu olmak,
2) Veznedar olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,
,
3) Mütercim, Başdağıtıcı veya Memur olaralk en az dört yıl çalışmış olmak,
İdari Hizmet Sözleşme!; statüde görev yapan personelin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı
6.maddesinin (ç) bendinde "Şe/pozisyonuna atanabilmek için ";
i) Fakülte veya en az dört yılık yüksek öğrenim veren kurumlardan mezun olmak,
2) Veznedar veya Başdağıtıcı olarak en az üç y~ çalışmış olmak veya,
3) GişeIBüro Görevlisi olaralk en az dört yıl çalışmış olmak,
şartları aranmaktadır.
Buna göre; Veznedar, Mütereim, Başdağıtıcı, (]işelBüro Görevlisi ve Memur unvanları dışında kalan
(Dağıtıc~ Şofar) personelin söz konusu sınava alınmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu yönde
müracaatlar olması halinde gerekli cevabın Başmüdürlüklerce verilmesi gerekmcl,.1edir.
Bilginizi ve gereğini al7irica ederiz.
AliAKYÜZ
Daire Başkan Yardımcısı
ErdalÖRGEN
Daire Başkanı
DAGmM:
4 Nolu Plan
Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.
Şehit TeA;men Kalmaz Cad.No:2 Knt:2.3 06101 Ulus/Ankara
Telefon: (3 ı 2)509 56 74 Faks: (3 ı2)309 56 94
e~a: [email protected]\l.ırEleL.1ronikAğwww.pn.gov.tr
~.
__
-
.•.
Ayrııııb bilgi için irtıbııı.:SJ3REN
1/2
Download

Şef Sınavı - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı