TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ (TÜRKTOB)
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, BİRLİK üyeleri hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına karar
verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak
itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Türkiye Tohumcular Birliği, Disiplin Kurulunun görevleri ve disiplin uygulamaları ile ilgili
çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3 — Bu Yönetmelik, Tohumculuk Kanunun 32 inci maddesi ile Tüzüğün 17 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;
(1) BİRLİK: Türkiye Tohumcular Birliğini,
(2) Yönetim Kurulu: Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulunu,
(3) Kurul: Disiplin Kurulunu,
(4) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulu
Çalışma usul ve esasları
MADDE 5 – (1) Kurul, Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) üyeden oluşur. Kurul, BİRLİK Genel
Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklandığı günden sonraki 30 gün içerisinde toplanır, kendi
aralarından bir üyeyi başkan ve bir raportör seçer ve bu durumu Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirilir.
(2) Kurulu, Kurul başkanı temsil eder.
(3) Kurulda herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde sırdaki yedek üye (genel kurulca seçilen
veya Bakanlıktan boşalan üyeliklere göre) Yönetim Kurulunca davet edilir.
(4) Nedeni ne olursa olsun üst üste üç (3) toplantıya katılmayan veya katılmayacağını bildiren Kurul
Üyesi kendiliğinden çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye Yönetim Kurulunca davet edilir.
(5) Şayet Yönetim Kurulu yedek üye çağırma konusunda bu görevi aksatır ve/veya imtina ederse
yedek üye ataması 15 gün sonunda gerçekleşmemiş ise bu görevi Kurul yerine getirerek sıradaki yedek üyeyi
yazılı olarak göreve çağırır.
(6) Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Kurul üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul
üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, yalnızca Kurul asıl ve yedek üyelerini seçmek üzere Olağanüstü
Genel Kurul toplantısı yapılarak yeniden seçilir. Yeniden seçilen Disiplin Kurulu yenileri seçilinceye kadar
görev yapar.
(7) Kurul, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır ve yaptıkları iş ve işlemler hakkında rapor
tanzim edip bir örneğini gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna gönderirler.
(8) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan üye muhalefet şerhini ilgili rapora gerekçeleriyle
birlikte derç eder. Bu raporlara ilk toplantıdan başlamak üzere sıra numarası verilir.
(9) Herhangi bir ihbar, şikâyet ya da tespit nedeniyle, Yönetim Kurulu, Kurul toplantıya çağırıp,
konunun incelenmesini isteyebilir. Kurul, Yönetim Kurulundan gelecek böylesi talepleri öncelikle yerine
getirir. Yerine getirilmeyen işlemler nedeniyle doğan zararlardan Kurul üyeleri de mesuldür.
(10) Toplantı programı, Kurul başkanı tarafından hazırlanır ve üyelere toplantıdan en geç bir hafta
önce Genel Sekreter vasıtasıyla bildirilir.
(11) İncelenecek konular, Genel Sekretere bildirilir ve hazırlık yapması istenir. İnceleme ile ilgili bilgi
ve belgeler Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu başkanlığınca hazırlanır. İnceleme süresince ilave belgeler
yine Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu başkanlığı aracılığıyla temin edilir.
1
(12) Kurulun yaptığı iş ve işlemler süresince gizlilik esası geçerlidir. Kurul, inceleme neticelendikten
sonra Yönetim Kurulundan izin almak kaydı ile bilgilendirme yapabilir ya da bilgilendirmenin Yönetim
Kurulunca yapılmasını isteyebilir. Kurulun bu şekilde bilgilendirme istemesi durumunda Yönetim Kurulu
uygun göreceği yöntemler bilgilendirmeyi yapar.
(13) Kurul üyeleri, BİRLİK ile ilgili ve/veya yaptıkları iş, işlem ve incelemelerle ilgili olarak, Yönetim
Kurulunun yazılı izni olmadan hiçbir şekilde basına açıklama yapamaz, üçüncü kişilere bilgi, belge ve herhangi
bir doküman veremez. Aksi davranışlar gösterenler Yönetim Kurulunca Hakem Kuruluna sevk edilir. Hakem
Kurulunun alacağı kararı uygulamakla Yönetim Kurulu yetkilidir. Ayrıca verilen bilgi ve/veya belgelerin ticari
sır ya da kişisel bilgi olmasına bağlı olarak ilgili Kurul üyesi aleyhine Yönetim Kurulunca gerekli yasal işlem
başlatılır.
(14) Kurul üyelerinin BİRLİK mevzuatlarına aykırı davranış, birlik aleyhine faaliyet, ya da birlik
çalışmalarını engelleyici iş ve işlemleri olması halinde, Yönetim Kurulu tarafından Hakem Kuruluna sevk edilir
ve Hakem Kurulu kararı Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Hakem Kurulu bu tür fiili gerçekleştiren üye ya
da üyelerle ilgili ihraç kararı verebilir.
(15) Kurul üyelerinin yaptıkları incelmelerde kasıtlı olarak yanlış yaptıkları, görevlerini kötüye
kullandıklarının Hakem Kurulu kararı ile tespit edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu adli işlem başlatma
yetkisine sahiptir.
(16) BİRLİK merkezinde Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak için gerekli tedbirler Genel Sekreter
tarafından alınır.
Görevleri
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme
yaparak disiplinle ilgili kararları, almak, uygulamak ve cezaları vermek.
(2) Üye Alt Birliklerin Disiplin Kurullarınca alınan kararlara yapılacak itirazları incelemek,
(3) Üye Alt Birliklerin üyeleri hakkında yapılan şikâyetlerle ilgili incelemelerin yapılmasını Yönetim
Kurulu aracılığı ile Alt Birlik Disiplin Kurullarından istemek,
(4) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak,
Yetkileri
MADDE 7 – (1) Disiplin ile ilgili iş ve işlemlerle ilgili alacağı kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak
bildirmek ve önerilerde bulunmak,
(2) İncelemelerde, BİRLİK tüzük veya yönetmeliklerine, ya da BİRLİK Genel Kurul kararlarına aykırı
olduğu veya görevi kötüye kullanma, zimmet ya da yolsuzluk belirlenmesi halinde, sorumlular hakkında
yapılacak işlemleri teminen gereğini yapmak üzere BİRLİK Yönetim Kuruluna bildirmek,
(3) İdari işlemlerle ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacak hususlarla ilgili
disiplin uygulamalarının yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna bildirmek,
(4) Kurul, inceleme süresince ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri almak üzere davet edeceği BİRLİK
çalışanlarının görevlendirilmesini Yönetim Kurulundan talep eder. İncelemelerle ilgili bilgi ve belgeleri
yalnızca bu kişilerden alabilir.
(5) Kurul gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri dâhil BİRLİK üyesi ya da
inceleme konusu ile ilgili BİRLİK üyesi olmayanlarda dâhil herkesi Yönetim Kurulu aracılığıyla davet etmeye
yetkilidir. Yönetim Kurulu, Kurulun davet taleplerini en geç 15 onbeş gün içinde inceleyip karar vermek
zorundadır.
(6) Yönetim Kurulu kararı ile bilgi vermek üzere davet edilenler, Kurulun istediği bilgileri vermekle
yükümlüdür.
(7) Kurula yanıltıcı bilgi verenler ve/veya yalan beyanlarda bulunanlarla ilgili disiplin veya adli
işlem başlatılmak üzere Yönetim Kuruluna istekte bulunabilir. BİRLİK üyesi olmayanlarla ilgili olarak doğrudan
adli işlem başlatılır.
(8) Üye Alt Birliklerin Disiplin Kurullarınca alınan kararlara yapılacak itirazları inceleyerek karara
bağlabilir,
(9) Üye Alt Birliklerin üyeleri hakkında yapılan şikâyetlerle ilgili incelemelerin yapılarak
sonuçlandırılmasını, Yönetim Kurulu aracılığı ile Alt Birlik Disiplin Kurullarından isteyebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları
2
Ceza türleri
Madde 4 — BİRLİK üyelerine uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:
(1) Uyarma: BİRLİK üyesine, tohumculukla ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili görev ve
davranışlarında BİRLİK tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına uyması gerektiği halde ihmalen
uymamış olan üyeye söz konusu yükümlülüğünün hatırlatılması ve uymamada ısrarı halinde daha ağır ceza
türlerinden “Kınama” veya “Kınama ve ilan etme” cezasının ilanı ile cezalandırılacağının yazılı olarak
bildirilmesidir.
(2) Kınama: BİRLİK tarafından belirlenmiş meslek ahlakı kurallarına ihmalen uymadığı hususunda
daha önce uyarıldığı ve BİRLİK Disiplin Kurulunca “uyarı” cezası ile cezalandırıldığı halde ihlal teşkil eden
tutumunda ısrar eden ve/veya meslek ahlakı kurallarını kasten ihlal eden üyenin ihlal teşkil eden eyleminden
ötürü kınama cezası ile cezalandırıldığının yazı ile bildirilmesidir.
(3) Kınama ve İlan Etme: BİRLİK Disiplin Kurulunca daha önce “kınama” cezası ile cezalandırıldığı
halde ihlal teşkil eden önceki tutumunda ısrar eden ve/veya ihlal teşkil eden eyleminde kastın yoğunluğu
gözetilerek meslek ahlakı kurallarını kasten ihlal eden üyenin kınama cezası ile cezalandırıldığının ve söz
konusu cezanın BİRLİK üyelerine ve umuma ilan edileceğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezası
Madde 5 — Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda uygulanır:
(1) BİRLİK tarafından yayımlanan, mevzuat hükümlerine aykırı olarak, disiplini bozucu
hareketlerde bulunulması,
(2) BİRLİK tarafından verilen görevlerin kasıtlı olarak aksatılması,
(3) Diğer üye veya üyeler hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunulması,
(4) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, BİRLİK borçlarının kasıtlı olarak geciktirilmesi ve/veya
haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi,
(5) Faaliyetin yürütülmesi esnasında çıkar çatışmalarına taraf olunması, bunun alenen beyan
edilmesi,
(6) Üyelerin birbirleri ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni bozucu davranışlarda
bulunmak,
(7) Mevzuatla belirtilen bireysel ve ticari işlemler hariç olmak üzere, BİRLİK’i ve birden fazla üyeyi
ilgilendiren herhangi bir konu ile ilişkili olarak BİRLİK’in izni olmaksızın Bakanlık ile temasa geçmek,
(8) BİRLİK Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun davranmamak, aykırı hareket
etmek, asılsız ithamlarda bulunmak,
Kınama cezası
Madde 6 — Kınama cezası, aşağıdaki durumlarda uygulanır:
(1) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren herhangi bir eylemin tekrarlanması,
(2) Toplumu ve hedef kitleyi yanlış bilgi ve reklam yolu ile yanıltmak,
(3) BİRLİK’in ve üyelerinin ismini küçültücü, şahsiyetini tahkir edici tutum ve davranışlar
sergilemek,
(4) Meslek ahlakı ve ticari ahlak bakımından üyeler arası dayanışmaya ve tohumculuk sektörüne
zarar verici davranışlarda bulunmak
Cezalarının uygulanması
Madde 7 — (1) Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından
uygulanır.
BİRLİK disiplin kurulu kararlarının birer onaylı örneği, karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yönetim
Kuruluna gönderilir.
3
(2) Yönetim Kurulu tarafından disiplin suçu olarak değerlendirilen ve ceza tayini istemiyle Disiplin
Kuruluna gönderilen kovuşturma konusu eylemlerin aynı zamanda Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer özel
kanunlarda öngörülmüş cezayı gerektirir eylemlerden olması halinde; Yönetim Kurulu, konusuna göre ilgili
merciler nezdinde suç duyurusunda bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kovuşturması
Soruşturma
Madde 8 — (1) Üyeler hakkında soruşturma
a) İhbar ve şikayet,
b) BİRLİK Organları veya diğer kurum/kuruluşlardan herhangi birinin mevzuata uygun ihbar,
şikayet ve inceleme talebi,
c) Sorumlu görülen BİRLİK organları başkan ve üyeleri hakkında; BİRLİK Genel Kurulunun kararı,
üzerine yapılır.
İhbar ve şikâyet
Madde 9 — (1) İhbar veya şikâyet sözlü veya yazılı olmak üzere iki türlü yapılır.
a) Sözlü ihbar veya şikâyet: Herhangi bir kişinin BİRLİK organlarına başvurarak, hakkında ihbar
veya şikayette bulunduğu üyenin belirtip iddialarını açıklaması ve açıklamasının kayıt altına alınması ile
yapılmış olur.
b) Yazılı ihbar veya şikâyet: Alt Birliğe verilecek dilekçe ile yapılır.
(2) Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikâyet olunan üyenin
kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar, ilgili belgeler ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur.
Sözlü ihbar veya şikâyette aynı hususlar şikâyette bulunulan BİRLİK organı başkan ve üyelerinden biri ile ihbar
veya şikâyette bulunan kişi tarafından imzalanacak bir tutanakta gösterilir.
(3) BİRLİK organlarına yapılan sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler 30 gün içinde BİRLİK Yönetim
Kuruluna gönderilir.
İlk inceleme
Madde 10 — BİRLİK Yönetim Kurulu, ivedi durumlar hariç olmak üzere, ihbar, şikâyet veya istem
konusunun bildirilmesinden sonra gelen ilk toplantısında ihbar, şikayet veya istem konusunu incelemek
zorundadır.
(2) İhbar veya şikâyette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan ihbar ve şikâyetler işleme
konulmaz. Ancak, BİRLİK yönetim kurulu gerek gördüğü durumlarda, ihbar veya şikâyet konusu hakkında
kendiliğinden soruşturma yapabilir.
Soruşturma yapılması
Madde 11 — (1) Şikâyet veya ihbar veya istek konusu olan hususlar; yönetim kurulunun; üyeleri
arasından görevlendireceği bir veya birkaç kişi tarafından incelenir.
(2) Görevli üye veya üyeler:
a) Kanıtları toplar, ihbar veya şikâyette bulunanları ve hakkında ihbar veya şikâyet yapılan meslek
mensubunu dinlemek üzere, süre belirler ve bu sürenin ilgililere duyurulmasını sağlar.
b) Bu süre dolana kadar veya sürenin dolmasından sonra da gerekli göreceği kimselerin ifadelerini
alabilir, gerekli gördüğü defter ve belgeleri inceleyebilir.
c) Yaptıkları incelemeler sonucunda düzenleyeceği raporu Yönetim Kuruluna verir.
(3) Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, raporu düzenleyen üyeyi veya başka
üyeleri eksikliği tamamlattırmak üzere görevlendirebilir. Tamamlanan soruşturma raporu, Yönetim Kurulunca
uygun görülmesi halinde Kurula gönderilir.
4
(4) Ancak, yönetim kurulu bu madde gereğince yapmış olduğu soruşturma ve kovuşturmayı ihbar,
şikâyet veya istek tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.
Disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin karar
Madde 12 — (1) Yönetim kurulu veya Kurul dosyayı ve raporu inceleyerek, hakkında şikâyet veya
ihbarda bulunulan üye için disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin karar verebilir.
(2) Disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin kararda ihbar veya şikâyette
bulunanın adı ve adresi, şikâyet olunan üyenin kimliği, atılı olan eylem ve kanıtlar ile gerekçe gösterilir.
(3) Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ilişkin yönetim veya disiplin kurulu kararı hakkında
soruşturma açılmış üyeye ve varsa ihbar, şikâyet veya istemde bulunana, soruşturma tarihinden itibaren en
geç 3 ay içerisinde yazılı olarak bildirilir.
Disiplin soruşturmasına ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara itiraz
Madde 13 — (1) BİRLİK Yönetim Kurulu veya Disiplin Kurulunun, kovuşturmaya yer olmadığına
ilişkin kararlarına karşı, bu kararların bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde şikâyetçi tarafından Yönetim
Kuruluna itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu itiraz ile ilgili Kuruldan tekrar inceleme ister.
(2) Yapılan itiraz üzerine Kurul tarafından dosya üzerinde 3 ay içinde yapılacak inceleme sonunda
oluşan Kurul kararı kesindir. Bu karar itiraz sahibine ve şikayet edilene yazılı olarak 30 gün içinde bildirilir.
Dosyanın disiplin kuruluna gönderilmesi
Madde 14 — (1) Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde,
kovuşturma dosyası derhal disiplin kuruluna gönderilir.
(2) Kurul, hakkında disiplin cezası istenilen üyenin, soruşturmayı takiben, savunmasını aldıktan
veya savunma için verilen süre bittikten sonra incelemesini evrak üzerinde yapar. Disiplin cezası istenilen
üyenin istemi veya Kurulun uygun görmesi halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Duruşma gün ve saati
en az 15 gün önceden ilgililere bildirilir. İlgilinin çağrıya uymaması halinde duruşmanın gıyabında yapılacağı
belirtilir. Duruşma gizli olur.
(3) Kurul incelemeyi ivedilikle ve her halde kararın kendisine geliş tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde sonuçlandırmak ve kararını taraflara 30 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Üyenin savunmasının alınması ve gıyapta duruşma
Madde 15 — (1) Soruşturma yapılmadan ve üyenin savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
(2) Disiplin kurulunun 15 günden az olmamak üzere bildirim hükümlerine göre verdiği süre içinde
savunma yapmayanlar; savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
(3) Savunma hakkından vazgeçmiş sayılan üyeler hakkında gıyabında duruşma yapılır. Duruşmaya
gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Kanıtların gösterilmesi ve incelenmesi
Madde 16 — Kanıtların gösterilme ve incelenme şeklinin belirlenme yetkisi Kurula aittir.
Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi
Madde 17 — Tanık ve bilirkişilerin duruşmaya çağrılması veya yetkilendirme yolu ile dinlenmesi
veyahut yazılı ifadelerin okunması ile yetinilmesi konularında ilgili Kurulun takdir hakkı mevcuttur. Ancak bir
olayın kanıtı, yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise bu tanık her halde dinlenir.
Duruşma tutanağı
Madde 18 — Duruşma tutanağı disiplin kurulu başkanının yazman olarak görevlendireceği bir üye
tarafından tutulur. Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.
Mevcut kanıtlara göre karar verilmesi
Madde 19 — Kurul, çağrı yaptığı kişilerin çağrıya uymaması veya bilgi vermekten kaçınması yahut
bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle bilgi ve ifadelerini alamadığı hallerde mevcut kanıtlara göre
karar verebilir.
5
Kurul kararlarına itiraz
Madde 20 — (1) Kurulun kararlarına karşı ilgililer bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde
doğrudan aynı kurula itiraz edebilirler.
(2) Kurul, itiraza konu olan bu kararları dosya üzerinde inceler.
(3) Kurul, inceleme konusu kararın onanmasına veya kararın bozularak kovuşturmanın
derinleştirilmesine karar verebilir.
(4) Yeniden inceleme gerektirmeyen hallerde Kurul, uygun görmediği kararı kaldırarak işin esası
hakkında karar verebilir veya verilmiş olan kararı düzelterek onaylayabilir.
Kararların Kesinleşmesi
Madde 21 — (1) Kurulun verdiği kararlar kesindir.
Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına etkisi ve üyeler hakkında tedbir kararı verilmesi
Madde 22 — (1) Üyeler hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının
uygulanmasına engel oluşturmaz.
(2) Disiplin işlem ve kararına konu olacak bir eylem ve işlemde bulunmuş olan üye hakkında aynı
eylemlerden dolayı Ceza Mahkemesinde dava açılmış ise disiplin soruşturma ve kovuşturması bu davanın
sonuna kadar bekletilir.
Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme
Madde 23 — (1) Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın konusunu
oluşturan eylemlerden dolayı Kurulca yeniden inceleme yapılabilmesi için, yeni kanıtların elde edilmesi
gereklidir.
Zamanaşımı
Madde 24 — (1) BİRLİK organ başkan ve üyeleri, kendileri hakkında başlatılan kovuşturmalarla ilgili
görüşme ve kararlara katılamazlar.
(2) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl geçmiş ise kovuşturma
yapılamaz. Ancak, olayın Yönetim Kurulu kararı ile inceleme başladıktan sonra bu süre işlemez.
Madde 25 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgiliye yapılması gereken her türlü bildirim yazılı
olarak ilgilinin bizzat kendisine veya bilinen en son adresine posta, kurye, memur veya noter aracılığı ile
yapılır. İlgilinin bilinen adresinin yanlış ve değişmiş olması veya bilinmemesi veyahut başkaca sebeplerden
dolayı bildirim yapılma imkânı bulunmaması halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken
bildirim aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Bildirim yapılacak üyenin vermiş olduğu adres bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az
bir gazetede yayınlanır.
b)
İlan yazısı, BİRLİK merkezinde ilan koymaya uygun görülebilecek bir yere asılır.
c) Gazete ilanı üzerine ilgili, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirimi almak için bizzat
başvurmamış ise bildirim yapılmış sayılır.
(2)
Bir üye hakkında verilen disiplin cezaları diğer üyelere de duyurulur.
(3) Bildirimle ilgili bu maddede belirtilmeyen hususlarda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 26 — Bu Yönetmelik Genel Kurulda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
6
Download

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel