6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU
KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU
İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ
ÇÖZÜMLER
YMM A.Şeref ACAR
YMM Mustafa DÜNDAR
6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN
ALACAKLARDA HACİZ UYGULAMASI
İki Türde Haciz UYGULANABİLİR
İHTİYATİ
HACİZ
KESİN
HACİZ
İHTİYATİ HACİZ
VADESİ GEÇMEMİŞ VE KESİNLEŞMEMİŞ BORÇLAR
İÇİN UYGULANIR.
SEBEPLERİ
1.Teminat istenmesini mucip haller mevcut ise,
2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa,
3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri
varsa,
4. Borçludan teminat gösterilmesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil
göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse,
5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya
noksan bildirimde bulunmuşsa,
6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle amme
davası açılmış ise,
7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden
çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29,
30 uncu maddelerinin tatbikını icabettiren haller varsa.
TEMİNAT İSTEMİ
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası
kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas
eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu
takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre
belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.
Türkiye'de ikametgahı bulunmıyan amme borçlusunun durumu amme alacağının
tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat
istiyebilir.
TAHAKKUK ETMEMİŞ ALACAKLAR İÇİN
İHTİYATİ TAHAKKUK KARARI ALINIR.
mükellefin henüz tahakkuk etmemiş;
a) Gelir Vergisi (geçici vergi dahil),
b) Kurumlar Vergisi (geçici vergi dahil),
c) Katma Değer Vergisi,
d) Damga Vergisi,
e) Özel Tüketim Vergisi,
f) Özel İletişim Vergisi,
g) Şans Oyunları Vergisi,
h) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
ı) Veraset ve İntikal Vergisi,
i) Bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları,
hakkında ihtiyati tahakkuk uygulanabilmesi MALİYE BAKANLIĞINCA uygun
görülmüştür.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
VERGİ İNCELEMESİ
TAMAMLANDIKTAN SONRA İHTİYATİ
HACİZ UYGULANAMAZ.
TAKDİR
KOMİSYONU
KARARINA
DAYANARAK
İHTİYATİ HACİZ
UYGULANAMAZ.
İHTİYATİ HACZE VE İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ
Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbikı, gıyapta
yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde
VERGİ/İDARE
MAHKEMESİNDE ihtiyati haciz sebebine
DAVA AÇABİLİRLER.
DAVA AÇILABİLİR
İtirazın şekli ve incelenmesi hususunda Vergi Usul Kanunu hükümleri
tatbik olunur.
Bu ihtilaflar itiraz komisyonlarınca diğer işlere takdimen incelenir ve
karara bağlanır. İtiraz komisyonlarının bu konuda verecekleri
kararlar kesindir.
DAVA AÇMA SÜRESİ
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ
İHTİYATİ HACZEDİLEN VARLIKLAR
SATILABİLİR Mİ?
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
KESİN HACİZ
SEBEPLERİ
KESİN HACZE İTİRAZ
İdareye başvurulabilir.
Haczi kaldırmak İdarenin
insiyatifindedir.
DAVA AÇILABİLİR.
1- 6183 Sayılı Kanunda özel dava
açma süresi belirlenmemiştir.
2- 2576 Sy. K. m.6 uyarınca
Genel bütçeye, il özel idareleri,
belediye ve köylere ait vergi, resim ve
harçlar ile benzeri mali yükümler ve
bunların zam ve cezaları ile ilgili 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun uygulanmasına
ilişkin davaların Vergi mahkemesinde
dava konusu edilmesi gerekmektedir.
BUNLARIN
DIŞINDA
KALAN
ALACAKLARDA
İSE
İDARE
MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILACAKTIR.
KESİN HACZE İTİRAZ
DAVA AÇMA SÜRESİ
VERGİ MAHKEMESİNDE 30 GÜN
İDARE MAHKEMESİNDE 60 GÜN
SÜRE TEBLİĞ YA DA ÖĞRENİLME (ITTILA)
TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAR.
DAVADA ÖNE SÜRÜLEBİLECEK İDDİALAR
1- Borcun Olmadığı,
2-Borcun
Zamanaşımına
uğradığı,
3- Borcun Kısmen
Ödendiği
Haczedilen varlıklar
haczedilmiş
ise
(AATUHK
m.70)
haczin kaldırılması
istenebilir.
DAVANIN SONUÇLARI
DAVA
KAYBEDİLİR İSE
HAKSIZ ÇIKMA
ZAMMI
ÖDENMEZ.
DAVA KAZANILIR İSE;
1- Mahkeme Kararına göre hem haciz hem
de borç kalkabilir.
2- Sadece haciz kalkabilir.
DAVANIN SONUÇLARI
DAVA AÇILMIŞ OLMASI, HACZEDİLEN
VARLIKLARIN PARAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE
ENGEL DEĞİLDİR. BU NEDENLE AÇILACAK
DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ
TALEP EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
BORÇLU DURUMA GELME
AATUHK. M.79:
Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede
dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire
gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek
suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki
menkul malların haczi, borçlu veya zilyed olan
veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek
ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği
suretiyle yapılır.
BORÇLU DURUMA GELME
TEBLİĞİ İZLEYEN (7) GÜN İÇİNDE ;
HACİZ BİLDİRİSİ TEBLİĞ
EDİLİR
1- BORCUN ÖDENMESİ YA DA
2- BORCUN BULUNMADIĞI HACİZ BİLDİRİSİNİ TEBLİĞ
EDEN TAHSİL DAİRESİNE YAZILI OLARAK BİLDİRİLMESİ
GEREKMEKTEDİR.
BORÇLU DURUMA GELME
7 günlük süre içerisinde itiraz
edilmez ise
Üçüncü şahsın süresinde itiraz
etmemesi halinde, mal elinde ve
borç zimmetinde sayılır ve hakkında
bu
Kanun
hükümleri tatbik
olunur.
AMME BORÇLUSU
OLUNUR.
Haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel
mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin
tebliğ edildiği tarih itibarıyla amme borçlusuna borçlu
olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek
zorundadır. Menfi tespit davası açılması halinde mahkemece
AATUHK’nın 10 uncu maddesinde sayılan türden teminat
karşılığında takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir.
BORÇLU DURUMA GELME
MENFİ TESPİT DAVASININ SONUCU
DAVA KAYBEDİLİRSE, haksız
çıktığı tutarın % 10'u tutarında
ayrıca
inkâr
tazminatına
hükmedilir.
BU TAZMİNAT
KKEG’dir.
Haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde
genel mahkemelerde menfi
tespit davası
açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih
itibarıyla amme borçlusuna borçlu olmadığını
veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek
zorundadır. Menfi tespit davası açılması halinde
mahkemece AATUHK’nın 10 uncu maddesinde
sayılan türden teminat karşılığında takip
işlemlerinin durdurulmasına karar verilebilir.
BORÇLU DURUMA GELME
ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA
AÇILMASI
Üçüncü Şahsa Ödeme emri tebliğ
edilir. Üçüncü Şahıs Ödeme Emrine
Karşı Dava açabilir.
Kısmen veya tamamen haksız çıkan
üçüncü şahıs hakkında, menfi tespit
davasının lehine sonuçlanması veya asıl
amme borçlusunun takip konusu amme
alacağını tamamen ödemiş olması halinde,
itirazın reddolunduğu miktardaki amme
alacağı için % 10 zam uygulanmaz.
BORÇLU DURUMA GELME
7 günlük süre içerisinde itiraz edilir
ise
Alacaklı amme idaresi bir yıl içinde, üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini
genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, üçüncü şahsın İcra ve
İflas Kanununun 338 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını ve
borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir.
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ ALACAK
TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEBİLİR Mİ?
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU
İHTİYARİDİR. HACİZ İÇİN DE
BAŞVURULABİLİR.
KAMU DENETÇİLİĞİ
M.7: İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum
KURUMU KANUNUNUN
ve davranışlarına karşı, Kanun ve bu Yönetmelikte
UYGULANMASINA İLİŞKİN
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde menfaati
USUL VE ESASLAR
ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler Kuruma şikâyet
HAKKINDA YÖNETMELİK
başvurusunda bulunabilir.
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU
Y
Yönetmeliğin, 12 nci maddesi uyarınca idari başvuru yolları tüketildikten sonra
Kuruma başvurulması gerekmektedir.
İdareye yapılacak başvuruya;
a) İdare tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden,
b) İdare tarafından altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği
tarihten,
itibaren altı ay içinde Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilir.
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURU
M.17: Dava
açma süresi içinde yapılan şikâyet
başvurusu, işlemeye başlamış olan dava açma
süresini durdurur.
KURUMCA VERİLECEK KARARLAR
m.31: Kurum, şikâyet başvurusuna ilişkin inceleme ve
araştırma sonucunda tavsiye kararı, ret kararı veya
karar verilmesine yer olmadığına dair karar verir.
Kurumun kararları hukuken bağlayıcı değildir.
SGK BORÇLARI
5510 sayılı Kanun M.88:
Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106
ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun
uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere
verilen yetkileri kullanır.
SGK BORÇLARI
5510 sayılı Kanun M.88:
Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil
Usûlü
Hakkında
Kanunun
uygulamasından
doğacak
uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi
yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine başvurulması alacakların takip ve tahsilini
durdurmaz.
SGK BORÇLARINDA DAVA AÇMA
SÜRESİ
Kesinleşmiş pirim borçlarına karşı,
Kurum,
6183
Alacaklarının
sayılı
Tahsili
Amme
hakkındaki
Kurum,
6183
Alacaklarının
sayılı
Tahsili
Amme
hakkındaki
Kanun çerçevesinde icra takibi
Kanun çerçevesinde ihtiyati haciz
başlatırsa, 7 gün içinde ödeme
uygularsa, 7 gün içinde ihtiyati haczin
emrinin iptali için İş Mahkemesine
iptali için İş Mahkemesine başvurulur.
başvurulur.
SGK BORÇLARINDA DAVA AÇMA
SÜRESİ
Kesinleşmiş pirim borçlarına karşı, Kurum, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki
Kanun çerçevesinde haciz uygularsa, dava açma süresi konusunda bir netlik bulunmamaktadır.
1.Görüş: İYUK hükümleri uygulanarak (30) gün içinde İş mahkemesinde dava açılmalıdır.
2.Görüş: İYUK hükümleri uygulanarak (60) gün içinde İş mahkemesinde dava açılmalıdır.
3.Görüş:
"ihtiyati
haciz"
hakkındaki
hükmün
kıyasen
"haciz"
işlemi
konusunda
uygulanabileceği düşünüldüğünde, (7) gün içinde İş mahkemesinde dava açılmalıdır.
da
Download

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA