TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ
HAZIRLAMA KOMİSYONU’NUN
23-24.02.2014 TARİHLİ 5.TOPLANTI TUTANAĞI
Coğrafi bölge esasına göre belirlenen barolardan gelen temsilcilerle Avukatlık
Kanununda yapılması gerekli değişiklikleri Hazırlama Komisyonu: Türkiye Barolar Birliği
Temsilcisi TBB Başkan Yardımcısı Av.Berra BESLER Başkanlığında, İstanbul Barosu temsilcisi
Av.Mehmet DURAKOĞLU, İzmir Barosu Temsilcisi Av.Cemal ERDEM ve Ege Bölgesi Baroları
Temsilcisi Afyon Barosu Başkanı Av.Turgay ŞAHİN, Akdeniz Baroları Temsilcisi Isparta Barosu
Başkanı Av.Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU, Marmara Bölgesi Barolarını Temsilen Kocaeli
Barosu Başkanı Av.M.Tamer SOLAKOĞLU, Doğu Anadolu Bölgesi Barolarını Temsilen Van
Barosu Üyesi Av.Adil ASLAN, Karadeniz Bölgesi Barolarını Temsilen Trabzon Barosu Başkanı
Av.Mehmet ŞENTÜRK, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Barolarını Temsilen Diyarbakır Barosu
Önceki Başkanı Av.Mehmet Emin AKTAR, İç Anadolu Bölgesi Baroları temsilcisi Aksaray
Barosu Başkanı Av.Levent BOZKURT’un katılımları ile 23-24.02.2014 tarihinde İstanbul Silivri
Çeşmeli Köşk Otel’de toplantı salonu bulunmaması sebebi ile yine Silvri’de Park Otel
toplantı salonunda saat 11.00’de toplanarak çalışmalarına devam etti.
1.
Çalışmaların önceki toplantılarda olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından
hazırlanmış bulunan ve 12-13 Kasım 2011 tarihli Baro Başkanları toplantısında
tartışmaya açılan ve 14-15 Nisan 2012 ve 1 Aralık 2013 tarihli Baro Başkanları
toplantısında tartışılarak Baro Başkanlarının da görüşlerinin alınması suretiyle
sonuçlanan “1136 sayılı Avukatlık Kanunu Değişiklik Önerisi Çalışma Metni - Mart 2012”
metni üzerinden yapılmasının devamına,
2.
15-16 Şubat 2014 tarihinde Komisyonun Denizli’de yaptığı toplantı gündeminde
belirtilen ve zaman darlığı sebebiyle görüşülemeyen maddelerinin kaldığı yerden
müzakeresinin devamına katılanların oybirliğiyle karar verilerek çalışmalara başlandı.
3.
Daha önceki komisyon toplantılarımızda ele alınan 1136 S.Avukatlık Kanunu md 12/ı
fıkrasının sonrasına 12/i fıkrası eklenmesine,
11/i Arabuluculuk yapmak
4.
Daha önceki komisyon toplantılarımızda ele alınan 1136 S.Avukatlık Kanunu md.5/a
maddesinin aşağıdaki halde düzenlenmesine;
a) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla beş yıldan fazla hapis
cezasıyla veya zimmet, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanmak, hileli iflas, kaçakçılık (kullanım ve tüketim
amaçlı kaçakçılık hariç) ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile
hüküm giymiş olmak,
5.
1136 S.Kanunun 14. Maddesinin aşağıdaki halde düzenlenmesine;
md.14 Bazı Görevlerden Ayrılanların Avukatlık Yapma Yasağı Madde 14 –Emeklilik ve
istifa gibi sebeplerle görevden ayrılan adli ve idari yargı hakim ve savcılarının son beş yıl
içinde hizmet gördükleri mahkemelerde ve bu mahkemelerin bulunduğu adalet daireleri
içindeki diğer mahkemelerde ve icra iflas dairelerinde görevlerinden ayrılma tarihinden
itibaren dört yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.
Yukarıdaki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri ve yüksek mahkemeler hakimleri
hakkında da uygulanır.
Devlet, belediye, il özel idare ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin kapsamına giren iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi
kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde kuruluş bünyesi
içerisinde ve başkaca serbest avukatlık faaliyeti olmaksızın çalışanlar buralardan
ayrıldıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve
takipte bulunamazlar.
Askeri Yargıtay,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanları, başsavcıları, ikinci başkanları,
daire başkanları ve üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri başkanı, Askeri
Adalet Teftiş Kurulu başkanı, Genelkurmay adli müşaviri, askeri mahkemelerde görevli
hakim ve savcılar başka hizmetlere atanmış olsalar bile anılan görevlerden ayrıldıkları
tarihten itibaren dört yıl süre ile askeri mahkemelerde avukatlık yapamazlar.
6.
1136 S.Kanunun 59/1 Maddesinin aşağıdaki halde düzenlenmesine;
Madde 59 – 58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya avukatın mensubu
olduğu baronun mütalaası da alındıktan sonra Türkiye Barolar Birliği Disiplin Yönetim
Kuruluna tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü
takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza
mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına
ilişkin Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararları aleyhine, ilgili baro başkanlığının
bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından Yargıtay Başkanlar kurulunun görevlendireceği
daire nezrinde itiraz edilebilir. Daire kararı kesindir.
Akdeniz Baroları Temsilcisi Isparta Baro Başkanı Av.Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU
yukarıda önerilen değişiklik gerekçesi olarak önceki TBB Disiplin Kurulu üyesi Av.Ünal
ÇANKAYA’nın “avukatları ile ilgili ceza kovuşturması izninin TBB Disiplin Kuruluna
verilmesi, halinde aynı eylemle ilgili olarak disiplin kovuşturması açılmasının da zorunlu
bulunması karşısında baro disiplin kurullarınca verilecek karar TBB Disiplin Kurulu önüne
geldiğinde, daha önce ceza kovuşturması izni veren kurul üyelerinin itiraz incelemesine
bakamaması sonucunu doğuracaktır” görüşünü aktarmıştır.
İstanbul Barosu temsilcisi Av.Mehmet DURAKOĞLU; “58 ve 59.maddelernde yapılan
yeni düzenlemelerin TBB Yönetim Kurulu’nun görevlerinin sayıldığı 121.maddeye
eklenmesi gereklidir” dedi.
7.
19-20-21 Şubat 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilim Alt Komisyonu tarafından
benimsenen aşağıdaki kırmızı renkle yazılı bulunan ilkeler okundu,müzakereye açıldı ve:
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ;
- Yazılı olması,
- TBB’in tip sözleşme hazırlaması,
- Tavanı aşan ücret içeren sözleşmelerde AAÜT’nin
uygulanacağı,
- Başarıya bağlı ücret belirlenebileceği,
- En az ¼ ücretin peşin ödeneceği
Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Trabzon Baro Başkanı Av.Mehmet
ŞENTÜRK, “Ücret sözleşmelerinde tavan uygulaması esasından vazgeçilsin ve
ücret sözleşmelerinde asgari ücret uygulansın görüşünde olduğunu beyan etti.
Ayrıca ücretin belli bir kısmının peşin ödeneceği esası yolundaki düzenleme
yapılmasın serbesti getirilsin” dedi.
Doğu Anadolu Temsilcisi Av.Adil ASLAN, “Ücret sözleşmelerinde tavan esası
benimsenmelidir tavanı aşan bir belirleme olduğu takdirde ileride herhangi bir
ihtilaf çıkması durumunda kararlaştırılan ücretin tavana kadar kısmı geçerli
olmalıdır.”şeklinde görüş bildirdi.
Güneydoğu Anadolu Baroları Temsilcisi Diyarbakır Barosu önceki Başkanı
Av.M.Emin AKTAR, “Asgari ücret belirlensin ancak tavan ücret
uygulamasından vazgeçilsin, bu konuda sözleşme serbestisi ilkesi
uygulansın.Kararlaştırılan ücretin belirli bir onanın peşin ödenmesi yönündeki
uygulama ise pratikte sakıncalar doğuracağından bu düzenlemeye yer
verilmemelidir” dedi.
8. 1136 S.Avukatlık Kanunu
Madde 80 - Baro genel kurulu, baronun en yüksek organı olup levhada yazılı bulunan
bütün avukatlardan kurulur.
Maddesinin aynen muhafazası kararlaştırıldı
9. 1136 S.Avukatlık Kanunu
Madde 81 - Genel Kurulun görevleri şunlardır :
1. Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri ile baro başkanını ve Türkiye Barolar
Birliği delegelerini seçmek,
2. (Değişik bend: 02/05/2001 - 4667/49. md.) Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline
yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, avukatlık
ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az
bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az onbin en çok kırkbin gösterge rakamının
her yıl bütçe kanununda Devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile
elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.
3. Yönetim kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında
vereceği hesapları incelemek ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmiyeceği hakkında karar
vermek,
4. Baro bütçesini onaylamak,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliği inceliyerek onaylamak,
6. Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dışında, muhtaç avukatlarla
bunların ölümlerinde geride bıraktıkları kimselere yapılacak yardımın şekil ve miktarını
tespit etmek,
7. Mesleğe ait istekleri görüşüp karara bağlamak,
8. Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
Hükmünün müzakeresinde
1. kanunun madde 81/2 de düzenlenen yıllık kesenek belirlenmesinde taban sınırının
korunması ile tavan sınırının kaldırılması şekli ile b 2012 tasarısındaki metnin
kabulüne karar verildi
2. Tbb nin 2012 metninde yazılı olduğu üzere 81. Maddenin 3-4-5-6-7-8. Fıkralarını
aynen kabulüne
3. 81. Maddesinin 9. Fıkrasının TBB metnin 2012 metnindeki şeklinin aynen kabulüne
OLAĞAN TOPLANTI:
Madde 82 - (Değişik madde: 22/01/1986 - 3256/12 md.)
Genel kurul iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine
gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.
Maddesinin aşağıdaki hali ile kanunda yer alması gerektiği değerlendirilmiştir:
Madde 82. Maddesinin müzakeresinde madde metninin “Genel Kurul dört yılda bir baro
Ekim ayının içerisinde baro başkanının daveti üzerine toplanır.
10. 1136 S. Kanunun mevcut 83.maddesi müzakere edildi;
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI:
Madde 83 - Türkiye Barolar Birliği, baro başkanı, yönetim veya denetleme kurulu gerekli
gördükleri hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro başkanı, levhada
yazılı avukatların beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç onbeş
gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Bu maddede değişiklik yapılmaması genel olarak düşünülmüşse de
olağanüstü toplantıya davet edenler arasında TBB’nin neden
bulunduğunun araştırılmasına 1136 S.Yasanın gerekçelerine
bakılmasına ve gelecek toplantıda bu konunun açıklığa
kavuşturulmasına oy birliği ile karar verildi.
11. 1136 S.Kanun 84.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne
12. 1136 S.Kanun 85.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
13. 1136 S.Kanun 86.maddesinin görüşülmesinde, TBB 2012 çalışma
metninin incelenmesi ile
Madde 86 – (Değişik: 8/5/1984 - 3003/3 md.) (Değişik: 2/5/2001 4667/51 md.) Baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, gerek
olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla
yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere
veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o
baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında
para cezası verilir. Bu para cezaları ilgili baro başkanlığınca tahsil
edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir. 64 üncü maddenin üçüncü ve
dördüncü fıkraları, bu maddeye göre verilen para cezaları hakkında da
uygulanır.
Hükmünün aynen muhafazasına;
14. 1136 S.Kanun 87.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
Bakanlık Bilim alt komisyonunca belirlenen
Baro genel kurullarının ilan edilen ilk toplantı gününde
toplanamaması üzerine yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaması,
organlara seçilecek kadar katılımın yeterli görülmesi, ikinci toplantıda
da yeterli katılım sağlanmaz ise baronun feshi
ilkelerinden ikinci toplantıda da yeterli katılım sağlanmaz ise baronun
feshi hükmünün kanun metninde asla yer almaması gerektiği,
15. 1136 S.Kanun 88.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
16. 1136 S.Kanun 88.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
17. 1136 S.Kanun 89.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
Ancak Ege Baroları Temsilcisi Afyonkarahisar Baro Başkanı
Av.Turgay ŞAHİN “Üye sayısı 5.000’i aşan barolarda yönetim
kurulu sayısının artırılmaması gerektiğini düşünüyorum; Ancak
böyle barolarda –Büyükşehir Modeli- uygulanmalı; merkezi baro
güçlü biçimde korunarak ilçelerde merkeze bağlı baro oluşturulmalı
veya temsilcilikler güçlendirilmelidir” dedi.
Ancak Marmara Baroları Temsilcisi Marmara Baro Başkanı
Av.Tamer SOLAKOĞLU:
Üye sayısı 5.000’i aşan barolarda yönetim kurulu sayısının 16 kurul
üye sayısının da başkanla birlikte 17 olarak artırılması gerektiğini ve
cinsiyet kotası konulması gerektiğini düşünüyorum dedi.
İstanbul Barosu temsilcisi Av.Mehmet DURAKOĞLU
Marmara Baroları Temsilcisi İstanbul temsilcisi Av.Mehmet
DURAKOĞLU cinsiyet kotası konulması gerektiğini düşünüyorum
dedi.
18. 1136 S.Kanun 90.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aşağıdaki şekliyle kabulüne,
Madde 90 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az beş yıl
kıdemli olan avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan
barolarda kıdem şartı aranmaz.
Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı kesinleşmiş bir kararla
mahkumiyet hükmü verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin
kurulunca verilen kesinleşmiş bir kararla uyarı ve kınama cezaları hariç
para cezası veya işten çıkarılma cezaları ile tecziye edilmiş olanlar
yönetim kurulu üyesi seçilemezler. (Ek cümle: 2/5/2001 - 4667/53 md.)
77 nci madde hükmüne dayanılarak görevine son verilenler, yapılacak ilk
genel kurulda baro organlarına aday olamazlar. (Üçüncü fıkra Mülga:
8/5/1984 - 3003/9 md.)
Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy pusulasına seçilecek asıl
üye tamsayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur.
Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına
seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan
başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.
Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan
başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya
göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek
kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sırada ön alır.
Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde
tutularak Kurulda göreve çağırılır. Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim
Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.
“Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına
karar verilmiş” cümlesindeki son soruşturma açılmasına karar verilmiş
ibaresinin çıkartılarak madde metninin “haklarında avukatlığa engel bir
suçtan dolayı kesinleşmiş bir kararla mahkumiyet hükmü verilmiş veya
geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilen kesinleşmiş bir kararla
uyarı ve kınama cezaları hariç para cezası veya işten çıkarılma cezaları ile
tecziye edilmiş olanlar yönetim kurulu üyesi seçilemezler.” Şeklinde
değiştirilmesi
Ayrıca Md 90/2 son cümlesinde ye alan (Ek cümle: 2/5/2001 - 4667/53
md.) 77 nci madde hükmüne dayanılarak görevine son verilenler,
yapılacak ilk genel kurulda baro organlarına aday olamazlar.
(Üçüncü fıkra Mülga: 8/5/1984 - 3003/9 md.) ibaresinin TBB 2012
metnindeki 77.maddenin aynen benimsenmiş olması ve bağlantısı sebebi
ile madde metninden çıkartılması üzerinde mutabakata varılmiştir
19. 1136 S.Kanun 91.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
20. 1136 S.Kanun 92.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aşağıdaki şekliyle kabulüne
Madde 92 - (Değişik fıkra: 22/01/1986 - 3256/13 md.) Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan
yönetim kurulu üyesinin yeri, en çok oy almış yedek üye ile doldurulur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında 90 ıncı maddeye göre seçilmeye engel bir
suçtan dolayı kamu davası açılmış ise, dava sonuna kadar bu üye Yönetim Kuruluna
katılamaz; yeri yedek üye ile doldurulur.
Yukarıda, 1136 S.Avukatlık Kanunu Md.90 düzenlemesi konusunda
değişiklik yapılması kararlaştırıldığından Md 92/2.cümlesinin tedbir
mahiyetinde olup uygulama olanağı kalmadığından metinden
çıkartılması üzerinde mutabık olunmuştur.
21. 1136 S.Kanun 93.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
22. 1136 S.Kanun 94.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aynen kabulüne,
23. 1136 S.Kanun 95.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aşağıdaki şekli ile kabulüne,
Madde 95 – Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri
yerine getirmekle yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve
menfaatlerini korur. Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin
adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını
sağlamak,
2. Stajiyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil
işleri hakkında karar vermek,
3. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/55 md.) Baro levhasını düzenlemek,
avukatların listesini ve avukatlık ortaklığı sicilini tutmak,
4. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/55 md.) Meslekî ödevler hususunda baro
mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve meslekî
görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek
mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve
meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idarî
girişimde bulunmak,gerekli gördüğü davaları açmak, açılan davalarda
avukatlar yanında katılan sıfatı ile gerekli hakların korunmasını
sağlamak,
5. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/55 md.) Levhaya yazılı avukatlar
arasında, avukatlarla avukatlık ortaklıkları, avukatlık ortaklığının
ortakları arasında ve bunlarla iş sahipleri arasında çıkan
anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve arabulmak, ücret
uyuşmazlıklarında sulha davet etmek,
6. Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardımı şeklini
tespit etmek,
7. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/55 md.) Baro mallarının idaresi hakkında
raporlar hazırlayarak genel kurula hesap vermek ve 2 yıllık bütçeyi
hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,
8. Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve
bu mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kaldırmak,
gerektiği taktirde baronun amaçlarına hizmet edecek faaliyet
alanlarında iktisadi işletmeler kurup işletmek, belirtilen hususlarda
baro başkanına özel yetki vermek,
9. Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,
10. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,
11. Adli yardım bürosu kurup yönetmek,
12. Genel kurul gündemini hazırlamak
13. Genel kurul kararlarını yerine getirmek,
14. Baronun ücretli çalışanlarının özlük işlerini düzenlemek ve
yürütmek,
15. (Değişik: 2/5/2001 - 4667/55 md.) İç yönetime ait bütün işleri
görmek, yönergeleri düzenlemek,
16. Türkiye Barolar Birliği’nin kanunda belirtilen yetki ve görevleri
çerçevesinde aldığı kararları ile baro disiplin kurulu kararlarını yerine
getirmek, (Bu madde metninin yeniden redaksiyonu yapılmalıdır)
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmi kurumların istediği
konularda görüşünü bildirmek,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
19. (Ek: 2/5/2001 - 4667/55 md.) Baro bölgesindeki adliye
merkezlerinde temsilcilikler kurmak,
20 (1136 sayılı Kanunun 167 nci maddesi ile Hakem kurulları Anayasa
Mahkemesi kararı ile iptal edildiğinden bu bent yürürlükten kaldırıldı.)
21. (Ek: 2/5/2001 - 4667/55 md.) Hukukun üstünlüğünü ve en geniş
anlamda insan haklarını savunmak ve korumak insan haklarını
savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, bu amaçla
hukuki yarar koşulu aranmaksızın kamu yararı gözetilerek çalışmalar
yapmak
22. (Ek: 2/5/2001 - 4667/55 md.) Avukatlık ortaklığı ana
sözleşmesinin, tip ana sözleşmeye uygunluğunu incelemek ve
avukatlık ortaklığı siciline tesciline karar vermek.
23. Avukatlık mesleğinin gelişmesi için sertifikalı veya sertifikasız
meslek içi eğitim programları düzenlemek ,
Yukarıdaki 5. bentde yer alan düzenlemeler dava şartı niteliğinde olup
mahkemeler tarafından bu şarta uyulup uyulmadığı hususu re’sen göz
önüne alınır. Yönetim kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 numaralı
bentlerinde yazılı görevleri bazı üyelerine devredebilir.
Ege Bölge Baroları Temsilcisi Av.Turgay ŞAHİN, aşağıdaki fıkraların
metinden çıkartılması gereklidir.Aksi takdirde baromlar keyfi biçimde
sorumlu tutulabilir ve haklarında dava açılabilir:
17. Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmi kurumların istediği
konularda görüşünü bildirmek,
18. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
24. 1136 S.Kanun 96.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB
çalışmasının aşağıdaki şekli ile kabulüne,
Madde 96 – Baro başkanı dört yıllık bir görev süresi için seçilir.
Yeniden seçilmek mümkündür. Ek cümle: 2/5/2001
- 4667/56 md.;Mülga: 29/6/2006-5533/1 md.)
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/56 md.)Baro başkanı, levhada yazılı ve
avukatlıkta en az 10 yıl kıdemli avukatlar arasından gizli oyla seçilir.
Üye sayısı yüzden az olan barolarda asgari beş yıl kıdem şartı aranır.
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/56 md.)90 ıncı maddenin ikinci ve altıncı
fıkraları hükümleri, baro başkanının seçimi hakkında da kıyasen
uygulanır.
Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine
veya boşalan baro başkanlığına görev süresinin dolmasına 6 aydan bir
yıldan fazla süre kalmış ise en geç üç ay içinde genel kurul tarafından
yeni başkan seçilir. Aksi halde bir yıldan fazla süre kalmışsa olağan
seçimli genel kurul tarihi beklenir. Yeni seçilen başkan, görevden
ayrılan başkanın görev süresini tamamlar.
…
Baro Başkanlığı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılması sebebi ile son
fıkradaki 6 ay süresi artırılarak 1 yıl olması gerektiği düşünülerek
ayrıca “aksi halde” ibaresinin yanlış anlaşılması mümkün olduğundan
bir yıldan fazla süre kalmışsa şeklinde değişiklik önerilmiştir,
Karadeniz Baroları temsilcisi Trabzon Baro Başkanı Av.Mehmet
ŞENTÜRK baro başkanı olmak için gereken kıdemin en az 20 yıl
olması gerektiğini ifade etmiştir.
25. 1136 S.Kanun 97.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB aynen
kabulüne,
26. 1136 S.Kanun 98.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB aynen
kabulüne,
27. 1136 S.Kanun 99.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB aynen
kabulüne,
28. 1136 S.Kanun 100.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB aşağıdaki
şekli ile kabulüne
Madde 100 – Baro Başkan yardımcısı, Baro Başkanı tarafından verilecek idari ve temsil
görevlerini yapar ve yetkileri kullanır.
Baro Başkan Yardımcısı baro başkanının bulunmadığı zamanlarda veya baro başkanlığı
herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri
kullanır ve görevleri yerine getirir.
Baro başkan yardımcısının da yokluğunda başkana ait yetkilerin kullanılması ve
görevlerin yerine getirilmesi yönetim kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir.
Avukatlık Kanunu 100.maddesinde düzenlenen Baro Başkan yardımcısının görevleri
sayılırken 1.cümleye “Baro başkan yardımcısı, Baro Başkanı tarafından verilecek idari
ve temsil görevlerini yapar ve yetkileri kullanır.” ibaresinin eklenmesi komisyonumuzca
kabul edilmiştir.
29. 1136 S.Kanun 101.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB metninin
aşağıdaki şekliyle kabulüne,
Madde 101 – Baro genel sekreteri, yönetim kurulu toplantılarına ait
tutanakları düzenler, baronun iç çalışmalarıyla yazı işlerini yönetir,
baro kalemine gerekli direktifleri talimatları verir ve kalemin
çalışmasını denetler.
30. 1136 S.Kanun 102.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne,
31. 1136 S.Kanun 103.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB metninin
aşağıdaki değişiklikle kabulüne,
Madde 103 – Disiplin kurulu, avukat sayısı
a) ikiyüzelliye kadar olan barolarda 3,
b)ikiyüzellibirden beşbine kadar olan barolarda 5,
c) beşbinbirden onbine kadar olan barolarda 10,
ç) onbinbirden fazla olan barolarda ise 15 asıl üyeden oluşur.
d) yukarıdaki (c) ve (ç) bentleri gereği oluşturulan kurullar 5 kişilik
heyetler halinde çalışır.
Barolarda her disiplin kurulu için asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Birden fazla disiplin kurulu olan barolarda, disiplin kurullarının iş
bölümü, çalışma şekli, sekretarya hizmetleri, benzer olaylarda kararlar
arasında oluşabilecek aykırılıkların giderilmesi ve sair ilgili hususlar
Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkartılacak yönetmelikte düzenlenir.
32. 1136 S.Kanun 104.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne,
33. 1136 S.Kanun 105.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aşağıdaki haliyle kabulüne,
Madde 105 – (Değişik: 22/1/1986 - 3256/15 md.)
Disiplin kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
(Değişik: 2/5/2001 - 4667/57 md.) Disiplin kurulu seçimden sonra ilk
toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir kâtip yazman seçer. 90, 92
ve 94 üncü maddeler hükümleri, disiplin kurulu üyeleri hakkında da kıyasen
uygulanır.
34. 1136 S.Kanun 106.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
35. 1136 S.Kanun 107.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
36. 1136 S.Kanun 108.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
37. 1136 S.Kanun 109.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
38. 1136 S.Kanun 110.maddesi
TBB Eğitim ve Kültür Vakfı kurmak
39. 1136 S.Kanun 134.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
40. 1136 S.Kanun 135.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aşağıdaki şekliyle kabulüne,
Madde 135 – Disiplin cezaları şunlardır:
1. (Değişik: 22/1/1986 - 3256/23 md.) Uyarma; avukatı mesleğinin
icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.
2. Kınama; mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata
bildirilmesidir.
3. Para cezası: Disiplin suçuna konu teşkil eden eylem tarihindeki yıllık
baro keseneğinin beş katından az, on katından fazla olmamak üzere
verilen cezadır
4. İşten çıkarma: avukatın veya avukatlık ortaklığının üç aydan az ve üç
yıldan fazla olmamak üzere meslekî faaliyetlerinin yasaklanmasıdır.
5. Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha
yazılmamak üzere avukatın adının baro levhasından silinmesi ve
avukatlık unvanının kaldırılmasıdır. (Ek cümle: 2/5/2001 - 4667/66 md.)
Avukatlık ortaklığı için de baro avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesidir.
41. 1136 S.Kanun 136.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin tekrar değerlendirilmesine,
(fıkra sonlarında yer alan “uygulanır” ibaresinin “uygulanabilir”
şeklinde değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı ve mevcut disiplin
uygulaması ile yerleşik içtihatlarımıza uygun olup olmayacağı Köksal
BAYRAKTAR,Metin FEYZİOĞLU, Ümit KOCASAKAL, Bir
önceki Disiplin Kurulu üyeleri ve mevcut Disiplin Kurulu üyelerine
sorularak yeniden ele alınmasına karar verilmiştir)
Marmara Baroları Temsilcisi ve Kocaeli Barosu Başkanı: “136/2 fıkranın
5 yıllık bir dönem içinde kesinleşmiş disiplin cezası bulunan avukata her
yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır şeklinde
değiştirilmesini öneriyoruz.” Dedi.
Akdeniz Baroları Temsilcisi Isparta Barosu Başkanı Av.G.Hakkı
GÖKMENOĞLU “136/2 fıkranın 5 yıllık bir dönem içinde iki veya daha
çok defa disiplin cezası almış bulunan avukata sonraki her yeni suçu için
bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır şeklinde değiştirilmesini
öneriyoruz.” Bu değişikliği önceki dönem TBB Disiplin Kurulu üyesi
Av.Ünal ÇANKAYA teklif etmiştir dedi.
Doğu Anadolu Baroları Temsilcisi ve Ege Baroları Temsilcisi 136/2
fıkranın daha ağır ceza uygulanır ibaresinin daha ağır ceza uygulanabilir
şeklinde değiştirilmesini öneriyoruz.” Dediler
Doğu Anadolu Baroları Temsilcisi 136/3 fıkranın daha ağır ceza uygulanır
ibaresinin daha ağır ceza uygulanabilir şeklinde değiştirilmesini
öneriyoruz.” Dedi
İç Anadolu Baroları Temsilcisi ve Aksaray Barosu Başkanı Av.Levent
BOZKURT 136/2 konusundaki Marmara ve Akdeniz Baroları önerilerine
katılıyoruz.Ayrıca bu düzenleme doğrultusunda 136/3 maddesinin de
“Hakkında bir defa işten çıkarılma kararı verilen avukat, beş yıllık dönem
içinde bu kanunun altıncı kısmındaki kurallara aykırı davranışı
kesinleşmiş bir disiplin kurulu kararı bulunursa meslekten çıkarılır.”
Şeklinde değiştirilmesini öneriyoruz dedi.
Ege Baroları temsilcisi ve Afyonkarahisar Baro Başkanı Av.Turgay
ŞAHİN 136.maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini öneriyoruz dedi:
Madde 136
(1) Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı
esaslara uymayanlar hakkında ilk defasında uyarma, tekrarında kınama, cezayı
gerektiren hareketin devamı halinde davranışın ağırlığına göre, para veya işten
çıkarma cezası ve 5 inci maddenin 1-a bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak
hüküm giyme halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.Şu kadar ki geçmiş
hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ; disiplin cezası almamış veya
aldıkları ceza silinmiş olan avukatlar için verilecek cezalarda bir derece hafif
olanı uygulanabilir.
(2) Dört yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını
gerektiren davranışta bulunan avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha
ağır ceza uygulanabilir.
(3) Bir defa mesleği ifadan geçici men edilen avukat, dört yıllık dönem içinde bu
kanunun altıncı
42. 1136 S.Kanun 137.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
43. 1136 S.Kanun 138.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
44. 1136 S.Kanun 139.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aynen kabulüne
Madde 139 – Soruşturmanın dayandığı şikayet veya ihbarın vaki
olduğu yahut Cumhuriyet savcısının soruşturma isteğinde bulunduğu
veya soruşturmaya esas teşkil eden eylem veya davranışın re’sen
haber alındığı tarihte avukat hangi baronun levhasında yazılı ise,
soruşturmayı yapmak ve disiplin kovuşturmasına karar verme ve
kovuşturmayı yürütme yetkisi o baroya aittir. Baro başkanı ve baro
yönetim kurulu üyeleri kendi haklarındaki soruşturma, disiplin kurulu
üyeleri kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili, görüşme ve
kararlara katılamazlar. İkinci fıkranın kapsamına giren bir durumun
mevcut olması veya ret yahut istinkaf sebepleriyle başkan ve üyelerin
katılmamaları yüzünden baro yönetim ve disiplin kurullarında
toplantı yeter sayısı bulunamazsa, eksikler yedeklerle tamamlanır.
Yedeklerin de herhangi bir sebeple görüşme veya karara
katılmamaları yahut sayılarının yetişmemesi halinde, baro levhasında
yazılı olup yönetim ve disiplin kurullarına seçilme yeterliği bulunan
avukatlar arasından ad çekme yolu ile seçileceklerle eksikler
tamamlanır.
45. 1136 S.Kanun 140.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aşağıdaki önerilerin değerlendirilmesi ile kabulüne
Madde 140 – Avukat hakkında başlamış olan ceza kovuşturması,
disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel olmaz.
(Değişik: 22/1/1986 - 3256/24 md.) Şu kadar ki, disiplin işlem ve
kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat
hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış
ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza davasının sonuna
kadar bekletilir. Bu halde yönetim kurulunun isteği üzerine disiplin
kurulu, avukatın tedbiren işten yasaklanmasına yer olup olmadığı
hakkında 153 ve 154 üncü maddeler uyarınca bir karar vermek
zorundadır.
Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması
sebebiyle beraat hali müstesna, beraatla sonuçlanmış bir ceza
davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin soruşturma ve
kovuşturması, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak
başlı başına disiplin soruşturma ve kovuşturmasını gerektirir
mahiyette olmasına bağlıdır.
Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuçlanan bir ceza davasının
konusunu teşkil eden eylemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması
açmak zorundadırlar.
Akdeniz Baroları Temsilcisi Isparta Barosu Başkanı Av.G.Hakkı
GÖKMENOĞLU “140/son.fıkrasının Baro yönetim kurulları
hükümlülükle veya hükmünün açıklanmasının geri bırakılması ile
sonuçlanan bir ceza davasının konusunu teşkil eden eylemlerden
dolayı ayrıca disiplin kovuşturması açmak zorundadırlar.
şeklinde veya hükmünün açıklanmasının geri bırakılması
cümlesinin ilavesiyle değiştirilmesini öneriyoruz.”
TBB Başkan Yardımcısı Av.Berra BESLER ,Marmara Bölgesi Temsilcisi
ve Kocaeli Barosu Başkanı Av.Tamer SOLAKOĞLU, İstanbul Barosu
Temsilcisi Av.Mehmet DURAKOĞLU ve Ege Baroları Temsilcisi
Av.Turgay ŞAHİN ve Doğu Anadolu temsilcisi Av.Adilm ASLAN ; 140/son
maddesi metnine veya hükmünün açıklanmasının geri bırakılması
cümlesinin ilavesi önerisine katılmıyoruz dediler.
İç Anadolu Baroları Temsilcisi ve Aksaray Barosu Başkanı Av.Levent
BOZKURT 140/2 ve 140/3 fıkralarının tamamen kaldırılmasını öneriyoruz
dedi.
Doğu Anadolu Baroları Temsilcisi Av.Adil ASLAN 140/3 fıkrasının
“Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması
sebebiyle beraat hali müstesna, Beraatla sonuçlanmış bir ceza
davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin soruşturma ve
kovuşturması, o eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak
başlı başına disiplin soruşturma ve kovuşturmasını gerektirir
mahiyette olmasına bağlıdır” şeklinde düzenlenerek “Eylemin
işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle
beraat hali müstesna” cümlesinin metinden çıkartılması
önerilir.Zira beraat hükümleri arasında bu şekilde bir ayrıma
gidilmesi hukuki olmayıp subjektif yorumlarla yasalara konulan bir
tabirdir.
46. 1136 S.Kanun 141.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aşağıdaki şekliyle kabulüne
Madde 141 – Disiplin kovuşturması, yönetim kurulu tarafından
verilen bir kararla açılır.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikayet veya istek
tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde soruşturmayı tamamlayarak
disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermeye mecburdur.
Zorunluluk hallerinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere
Yönetim Kurulu kararıyla 6 aya kadar uzatılabilir
Yönetim kurulu, ilgilinin ihbar ve şikayeti veya Cumhuriyet
savcısının isteği üzerine yahut re’sen, disiplin kovuşturması
açılmasına karar vermeye esas olacak soruşturmanın yapılması
görevini kendi üyelerinden birine verebilir. Soruşturma ile
görevlendirilen üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin
ifadelerini yeminle de alabilir; hakkında soruşturma yapılan avukatı
da dinledikten veya yazılı olarak savunmasını aldıktan veya savunma
vermek üzere yapılan çağrıda dinlemek için verilen süre dolduktan
sonra dosyayı bir raporla yönetim kuruluna verir.
Ancak şikayete konu eylem avukatlık kanunu ve meslek
kurallarından kaynaklanmadığı veya şikayetin içeriğinden
soruşturmayı gerektirir bir eylem isnadını içermediği açıkça
görüldüğü takdirde soruşturmayı yapmakla görevli yönetim kurulu
üyesinin bu tesbitlerini yansıtan raporuyla şikayetliden savunma
alınmasına gerek kalmadan, hakkında yönetim kurulu tarafından
kovuşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı verilebilir. (Ek cümle:
2/5/2001 - 4667/68 md.) Yönetim kurulu, soruşturma maksadıyla her
türlü adlî ve idarî mercilerden bilgi ve belge isteyebilir, ilgili
dosyaları veya örneklerini isteyip, inceleyebilir.
Şikayet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkında
kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair yönetim kurulu tarafından
verilecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet savcısına (tebligat kanunu
ve yönetmeliği hükümlerine göre) tebliğ olunur. Disiplin
kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlara itiraz:
Kocaeli Barosu Başkanı Av.Tamer SOLAKOĞLU 141/4 maddesinin
“Şikayet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkında
kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair yönetim kurulu tarafından
verilecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet Başsavcısına (tebligat
kanunu ve yönetmeliği hükümlerine göre) tebliğ olunur.” Şeklinde
değiştirilmesini öneriyoruz dedi.
47. 1136 S.Kanun 142.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aşağıdaki şekliyle kabulüne
(Silahların eşitligi prensibi gereği disiplin kovuşturmasına yer
olmadığı kararına karşı şikayetçiye itiraz hakkı verildiği gibi disiplin
kovuşturması açılması kararlarına karşı da şikayetli avukat itiraz
edebilmelidir)
Madde 142 – Baro yönetim kurulunun, disiplin kovuşturmasına yer
olmadığına ve disiplin kovuşturması açılmasına ve disipline sevkine
dair kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
şikayetçi, şikayetli veya Cumhuriyet savcısı tarafından Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.
İtirazlar kovuşturmaya yer olmadığı kararını veren baro aracılığı ile
veya doğrudan Türkiye Barolar Birliği’ne yapılır. İtiraz dilekçesinin
baro veya Türkiye Barolar Birliği’nin evrak kaydına girdiği tarihte
itiraz yapılmış sayılır, postadaki gecikmeler itiraz süresini durdurmaz.
Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarda itiraz dilekçelerinin
verileceği yerler ve süreleri yazılır.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya üzerinde
yapılacak inceleme sonunda şikayet, ihbar veya istem konusu
incelemeye değer mahiyette görülürse, evvelki karar kaldırılarak,
disiplin kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı veren
baroya gönderilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun bu
kararları kesindir.
Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına
dair kararları süresi içinde itiraz edilmezse kesinleşir.
142/1 maddesinin değiştirilmesi önerisini yapan Kocaeli Barosu
Başkanı Av.Tamer SOLAKOĞLU tarafından madde metninin bir sonraki
toplantıya kadar redakte edilmesine ve bu konuda nihai görüşün
belirlenmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.
48. 1136 S.Kanun 143.maddesinin görüşülmesinde 2012 TBB çalışma
metninin aşağıdaki şekliyle kabulüne
Madde 143 – Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair
kararın konusuna giren eylemlerden dolayı yeniden inceleme
yapılabilmesi; yeni bulunan delillerin dilekçeyle disiplin
kovuşturmasına yer olmadığına dair kararı veren baro başkanlığına
bildirilmesine ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl
geçmemiş olmasına bağlıdır.
Konusu suç teşkil eden disiplin cezasına konu eylem hakkında
kesinleşen ceza mahkemesi kararının, yeniden yargılama yapılması
sonucu hükmün beraatle sonuçlanması sebebiyle , ortadan
kaldırılması vb. hallerde ilgilisinin talebi üzerine disiplin kurulunca
dosya yeniden kovuşturma yapılmak üzere ilgili baroya delilleriyle
birlikte bildirilerek talepte bulunulur.
İzmir Barosu Temsilcisi Av.Cemal ERDEM’in önerisi ile
143.maddeye 2. Fıkra ilavesi yönünde mutabık olunmuştur.
Yukarıda belirtilen hususlara dair yapılan çalışmaların komisyon
üyeleri tarafından yeniden gözden geçirilirekr değerlendirilmesine,
çalışmalara kaldığı yerden devamına ömümüzdekitoplantının
baroların kuruluşu, organları ve işleyişleri ile ilgili görüşülmeyen
maddelerin müzakeresinin devamına , disiplin kurullarının oluşum
biçimlerinin tesbiti ile çalışma usul ve esasları hakkındaki
düzenlemelere ait çalışmaların devamına, uzman avukatlık ve
avukatların birlikte çalışması ve avukatlık ortaklığı ile ilgili çalışma
usul ve esaslarına ilişkin düzenlemenin TBB 2012 metni üzerinde
değerlendirmelerin yapılmasına,
Önümüzdeki toplantıya kadar Av.Tamer SOLAKOĞLU, Av.Levent
BOZKURT, Av.G.Hakkı GÖKMENOĞLU,Av.Turgay ŞAHİN ve
Av.Berra BESLER tarafından redakte çalışmalarının 03-04 MART
2014 tarihlerinde başlamasına ve üyelere e-posta yolu ile
gönderilmesine , komisyon üyeler tarafından düzeltilmesi gerekli
görülen hususların düzeltilerek yine e-posta yolu ile komisyon
üyelerine gönderilmesine ve yukarıda a-b-c-d-e,….maddeleri olarak
belirlenen gündemle önümüzdeki toplantının 09-10 MART 2014
tarihinde Ankara’da TBB merkezinde saat 10.00’da yapılmasına
katılanların oy birliği ile karar verilerek toplantıya son
verildi.23.02.2014
Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen
Başkan Yardımcısı
Av.Berra BESLER
Yönetim Kurulu Üyesi
Av.Ali ARABACI
(Katılmadı)
Genel Sekreter
Av.Güneş GÜRSELER
(Katılmadı)
Yönetim Kurulu Üyesi
Av.E.Sabri ÇEPİK
(Katılmadı)
Yönetim Kurulu Üyesi
Av.Kürşat KARACABEY
(Katılmadı)
Ankara Barosunu Temsilen
Önceki Baro Başkanı Av.Semih GÜNER
İstanbul Barosunu Temsilen
Bşk. Yrd. Av.Mehmet DURAKOĞLU
(Katılmadı)
İzmir Barosunu Temsilen
Av. Cemal N.ERDEM
Karadeniz Bölge Barolarını Temsilen
Tokat Barosu Başkanı
Trabzon Barosu Başkanı
Av.Faruk BOSTANCI
Av.Mehmet ŞENTÜRK
(Katılmadı)
Akdeniz Bölgesi Barolarını Temsilen
Isparta Barosu Başkanı
Marmara Bölgesi Barolarını Temsilen
Kocaeli Barosu Başkanı
Av.Gökmen H. GÖKMENOĞLU
Av.M.Tamer SOLAKOĞLU
Ege Bölgesi Barolarını Temsilen
Afyonkarahisar Barosu Başkanı
Av.Turgay ŞAHİN
Güneydoğu Anadolu Barolarını Temsilen
Diyarbakır Barosu Önceki Başkanı
Av.Mehmet Emin AKTAR
Doğu Anadolu Barolarını Temsilen
Van Barosu
Av.Adil ASLAN
İç Anadolu Barolarını Temsilen
Aksaray Barosu Başkanı
Av.Levent BOZKURT
Edirne Barosunu Temsilen
Av.Gökhan KARAKOÇ
(Katılmadı)
Download

Toplantı Tutanağına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ