SUPERİOR MEZENTERİK ARTER DALLANMA PATERNİ VE KLİNİK İLİŞKİSİ:
ANATOMİK ÇALIŞMA
Büşra ATMACA, Ayşe Nihan BAL, Kaan SÜNTER, Oğuzhan TOKUR, Sümeyye Emel YEL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri
Bilimsel Danışman: Doç. Dr. Halil İbrahim AÇAR
Biyoistatistik Danışmanı: Doç. Dr. Derya ÖZTUNA
Amaç
Kolon kanserinin yayılımı esas olarak bağırsağı besleyen damarları takip eden lenfatik yolla
gerçekleşmektedir. Kanser cerrahisinde amaç kanserin yayıldığı lenf bezlerinin tam olarak
çıkarılmasıdır. Bu nedenle kanser cerrahisinde arteriyel ve venöz anatominin tüm
varyasyonları ile bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada, erişkin kadavralarda superior mezenterik
arterin (SMA) dallanma paternini, varyasyonlarını ve dallarının superior mezenterik ven
(SMV) ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda Şubat-Mayıs 2014 tarihleri
arasında yürütülen tanımlayıcı tipte çalışmadır. Çalışmada 9 kadavranın karın bölgesi diseke
edilmiş, SMA dalları ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler, sayımla elde edilen değişkenler
için frekans, ölçümle elde edilen değişkenler için ortalama±standart sapma kullanılarak
özetlenmiştir.
Bulgular
İncelenen 9 kadavranın 8’inde orta kolik arterin (OKA), SMA’dan tek bir arter olarak çıktığı
ve bütün kadavralarda SMV’nin önünden geçtiği gözlenmiştir. OKA orijininin pankreas alt
kenarına uzaklığı 28,84±27 mm, duodenum horizontal parçasının alt kenarına uzaklığı
60,78±17 mm’dir. 9 kadavranın 3’ünde SMA’dan ayrılan sağ kolik arterin (SKA) varlığı
görülmüştür. Bu kadavralarda SKA, SMV’yi önden çaprazlamıştır. SKA orijininin pankreas
alt kenarına uzaklığı 49,34±12,5 mm, duodenum horizontal parçasının alt kenarına uzaklığı
44,51±4,5 mm’dir. İleokolik arterin (İKA) 5 kadavrada SMV önünden, 4 kadavrada ise
arkasından geçtiği gözlenmiştir. İKA orijininin pankreas alt kenarına uzaklığı 50,41±21 mm,
duodenum horizontal parçasının alt kenarına uzaklığı 46,16±16 mm’dir. 9 kadavranın 3’ünde
inferior mezenterik venin, SMA’yı önden çaprazladığı; 6 kadavrada SMA ile ilişkisi
bulunmadığı gözlenmiştir.
Sonuç
Kolonun vasküler anatomisi ile ilgili değişik teknikler kullanarak çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Çalışmalarda elde edilen veriler ya kadavradan diseksiyon yoluyla ya da hastalar
üzerinden çekilen BT, MRG ve angiografi görüntüleri üzerinden elde edilmiştir. Bu çalışmada
elde edilen ölçümler, literatürde daha önce bahsedilmeyen, cerrahiyi kolaylaştıracak,
damarların lokalizasyonunu gösteren ölçümlerdir. Sınırlı sayıda kadavrada yapılan bu
çalışma, benzer çalışmalar için örnek oluşturacak ve kolon cerrahisinde alan uzmanlarına yol
gösterici olacaktır.
Anahtar kelimeler
Superior mezenterik arter, ileokolik arter, sağ kolik arter, orta kolik arter, anatomi
Download

Grup 22 - Ankara Üniversitesi