1
444‟LÜ ÖZEL SERVĠS NUMARALARI VE 3 RAKAMLI KISA NUMARALAR ĠÇĠN
BAĞLANTI ÜCRETĠ KAMPANYASI KAPSAMI, KOġULLARI VE TAAHHÜTNAMESĠ
KAMPANYA‟NIN KAPSAMI:
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Türk Telekom”) 444’lü (7 Rakamlı) Özel Servis Numarası
ya da 3 Rakamlı Kısa Numara kapsamındaki yeni TT Digital Çoklu Hat ya da yeni PSTN hattı
abonelerinin (“Abone”) aşağıdaki şartları sağlamaları koşuluyla 03/03/2014 (bu tarih dahil) 01.03.2015 (bu tarih dahil) tarihleri arasında geçeli olan 444’lü Özel Servis Numaraları ve 3
Rakamlı Kısa Numaralar İçin Bağlantı Ücreti
Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları
mümkündür:
a) Türk Telekom‟un ĠĢ Avantaj BĠZ 100, 200, 300, 600, 1000, 1500, 2000; Kamuya Özel
BĠZ 100, 200, 300, 600, 1000, 1500, 2000; ĠĢ Avantaj Her Yöne 100, 200, 300, 600,
1000, 1500, 2000, 5000, 40000; Kamuya Özel Her Yöne 100, 200, 300, 600, 1000,
1500, 2000, 5000, 40000 tarife paketlerinde birinde TT Dijital
Çoklu Hat – 7
Rakamlı Özel Servis Numarası / 3 Rakamlı Kısa Numara ve/veya Telefon(PSTN) –
7 Rakamlı Özel Servis Numarası / 3 Rakamlı Kısa Numara Hizmeti‟nde yeni
kurumsal abonesi olmak,
b) Son ödeme tarihi geçmiĢ borcu bulunmamak,
c) ġüpheli alacaklı listesinde olmamak,
d) Kampanya baĢlangıç tarihi ile bitiĢ tarihleri arasında Kampanya‟ya baĢvuruyor
olmak,
e) Taahhütname‟nin imzalandığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay (“Yararlanma
Süresi”)
tamamlanmadan
Kampanya‟dan
herhangi
bir
nedenle
ayrılması
durumunda iĢbu KoĢullar‟da belirtilen Kampanya Ücreti‟ni ilk talepte defaten
ödemeyi taahhüt etmek.
KAMPANYA KOġULLARI:
1- Abone’nin Taahhütname’nin imzalandığı tarihten itibaren 24 aylık Yararlanma Süresi
boyunca işbu Koşullara ve Taahhütname’ye uygun davranması durumunda, Abone’den
Kampanya’ya başvuru süresi içerisinde Kampanya’ya dahil ettiği 7 Rakamlı Özel Servis
Numarası Hizmeti kapsamındaki her bir TT Digital Çoklu Hat açısından (ÖİV ve KDV
Dahil) 5.670 TL. (BeĢbinAltıyüzyetmiĢ Türk Lirası) tutarındaki, 3 Rakamlı Kısa
Numara Hizmeti kapsamındaki her bir TT Digital Çoklu Hat açısından (ÖİV ve KDV
Dahil) 4.080 TL. (DörtbinSeksen Türk Lirası) tutarındaki, 7 Rakamlı (444’lü) Özel
Servis Numarası Hizmeti kapsamında her bir PSTN hattı açısından (ÖİV ve KDV Dahil)
189 TL (Yüzseksendokuz Türk Lirası) tutarındaki, 3 Rakamlı Kısa Numara Hizmeti
kapsamındaki her bir PSTN hattı açısından (ÖİV ve KDV Dahil) 136 TL (Yüzotuzaltı
Türk Lirası) tutarındaki bağlantı ücreti alınmayacaktır.
2- Taahhütname‟nin yürürlüğünden ve imzalanmasından doğan damga vergisi
Abone tarafından karĢılanacak olup, sadece bir defaya mahsus olmak üzere
Abone‟nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga
vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından
karşılanacaktır.
Yürürlükteki
damga
vergisi
oranına
kampanya
taahhütnamesinin/duyurusunun yayınlandığı www.turktelekom.com.tr adresinde yer
verilmiştir.
3- Abone, Kampanya‟dan vazgeçme, Kampanya‟dan yararlandırdığı hizmetin
aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her
türlü talebini, (hizmetin durdurulmasına imkan sağlayan, akabinde fesih için yazılı
beyanın gerekli olduğu ve Elektronik HaberleĢme Sektöründe Tüketici Hakları
Yönetmeliği‟nin 18. maddesinde belirtilen internet üzerinden veya müĢteri birimi
aranarak gerçekleĢtirilecek fesih bildirimi hakkına halel gelmemek koĢuluyla)
yazılı olarak Türk Telekom‟a iletmekle yükümlüdür.
4- Abone‟nin, Kampanya‟dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom ile akdettiği
Hizmet Formlarını (7 Rakamlı Özel Servis Hizmet Formu/3 Rakamlı Özel Servis
Hizmet Formu/PSTN Hizmet Formu/TT Digital Hat Hizmet Formu)ve/veya
Kampanya kapsamında imzalayacağı Taahhütname‟yi herhangi bir Ģekilde kısmen
veya tamamen üçüncü bir kiĢiye devretmek istemesi durumunda, bu talep
karĢılanmayacaktır. Abone‟nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda, Abone‟ye
Kampanya Ücreti tahakkuk ettirilecektir.
5- Türk Telekom tarafından 7 Rakamlı Özel Servis Numarası Hizmeti‟nin/3 Rakamlı Özel
Servis Numarası Hizmeti‟nin ya da bu hizmetler kapsamında olan ve Kampanya‟ya
dahil edilen PSTN/TT Digital Çoklu Hat hizmetlerinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle
Abone‟nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumu hariç
olmak üzere, Abone‟nin, 24 aylık Yararlanma Süresi tamamlanmadan Kampanya
kapsamında bulunan ve Ek‟teki Liste‟de Hizmet Numarasına yer verilen ve 7 Rakamlı
Özel Servis Numarası Hizmeti/3 Rakamlı Özel Servis Numarası Hizmeti kapsamında
bulunan TT Dijital Çoklu Hat Hizmeti veya Telefon (PSTN) Hizmeti açısından
Kampanya‟dan çıkmak istemesi, aboneliğinden vazgeçmesi, borcunu ödememesi
veya hattını devretmesi, hattının kapatılması/iptali, abonelik türünü değiĢtirmesi veya
Kampanya Kapsamı kısmında (a) bendinde belirtilen tarife paketleri dıĢında bir tarife
paketine geçiĢ yapmak istemesi, numarasını baĢka bir operatöre taĢımak veya
devretmek istemesi durumunda, 7 rakamlı Özel Servis Numarası Formu‟nu, 3
Rakamlı Özel Servis Numarası Formu‟nu, TT Dijital Hat Hizmet Formu‟nu veya
Telefon (PSTN) Hizmet Formu‟nu feshetmesi veya 7 rakamlı Özel Servis Numarası
Formu‟nun, 3 Rakamlı Özel Servis Numarası Formu‟nun, TT Dijital Hat Hizmet
Formu‟nun veya Telefon (PSTN) Hizmet Formu‟nun Türk Telekom tarafından
feshedilmesi /veya iĢbu Kampanya KoĢulları‟nın ve Taahhütnamesi‟nin hükümlerini
yerine getirmemesi gibi nedenler baĢta olmak üzere, Kampanya ve/veya 7 Rakamlı
Özel Servis Numarası / 3 Rakamlı Kısa Numara Hizmeti kapsamındaki TT Dijital
Çoklu Hat/ (7 Rakamlı Özel Servis Numarası / 3 Rakamlı Kısa Numara Hizmeti
kapsamındaki PSTN hattı aboneliğinin herhangi bir nedenle 24 aylık Yararlanma
Süresi tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda (bu durumların her biri
“Kampanyadan Çıkılan Haller” olarak isimlendirilecektir). Abone, 7 Rakamlı Özel
Servis Numarası / 3 Rakamlı Kısa Numara Hizmeti kapsamında bulunan ve ihlalin
gerçekleĢtiği her bir TT Dijital Çoklu Hat ve PSTN hattı için kendisinden alınmayan
ve tutarı iĢbu KoĢullar‟ın 1. maddesinde belirtilmiĢ olan bağlantı ücretlerini Türk
Telekom‟a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret, Abone‟ye
gönderilecek faturada „Kampanya Bedeli‟ kalemleri altında yer alacaktır.
6- Türk Telekom tarafından, 7 Rakamlı Özel Servis Numarası Hizmeti‟nin/3 Rakamlı
Özel Servis Numarası Hizmeti‟nin ya da bu hizmetler kapsamında olan ve
Kampanya‟ya dahil edilen PSTN/TT Digital Çoklu Hat hizmetlerinin Abone’nin
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin
Kampanya kapsamındaki aboneliklerini iptal ettirmek istemesi halinde, Abone’ye 5.
maddede belirtilen Kampanya Ücreti tahakkuk ettirilmez. Türk Telekom’un
sistemlerinden kaynaklanan sebeplerle işbu maddede belirtilen bir durumda Abone’ye
Kampanya Ücreti’nin tahakkuk ettirilmiş olması durumunda Abone’nin Türk Telekom’u
durumdan haberdar etmesi üzerine Abone’ye tahakkuk ettirilen Kampanya Ücreti
Abone’ye iade edilir veya Abone’nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren indirime tabi
tutulur.
7- Abone‟nin Türk Telekom ile imzalamıĢ olduğu Çerçeve Abonelik SözleĢmesi‟nin
hükümleri ile TT Dijital Çoklu Hat Hizmet Formu‟nun/Telefon (PSTN) Hizmet
Formu‟nun, Yedi Rakamlı Özel Servis Hizmet Formu‟nun/Üç Rakamlı Özel Servis
Hizmet Formu‟nun bütün hükümleri, iĢbu Katılım KoĢulları ve Taahhütnamesi
kapsamındaki abonelik iliĢkisinden kaynaklanan uyuĢmazlıklarda öncelikle
uygulanır.2
8- Türk Telekom, Kampanya baĢvuru süresince ve Abone‟nin 24 aylık Yararlanma
3
Süresi boyunca, Kampanya kapsamındaki 7 Rakamlı Özel Servis Numarası, 3
Rakamlı Kısa Numara ve bu hizmet kağsmaındak, PSTN ve TT Digital Çoklu Hat
hizmetlerinin tarifelerinde her türlü değiĢikliği yapma hakkına sahiptir. Türk
Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu
Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu
değişiklikler, Türk Telekom tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi
üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun
olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla
yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
Kampanya‟nın Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından herhangi bir
nedenle Kampanya baĢvuru süresi veya Yararlanma Süresi tamamlanmadan
önceki bir süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, Kampanya
Ücreti Abone‟ye yansıtılmayacaktır.
9- İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı
gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
TAAHHÜTNAME
Pilot/Hizmet Numarası ve Tarife Paketi Ek‟teki Liste‟lerde belirtilmiĢ olan ve 7 Rakamlı
Özel Servis Numarası / 3 Rakamlı Kısa Numara hizmeti kapsamında bulunan TT Dijital
Çoklu Hat/Telefon Hizmetleri açısından Kampanya‟ya baĢvurduğumu, yukarıda belirtilen
Kampanya uygulamasına iliĢkin KoĢulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı
ve aynen kabul ettiğimi, KoĢullar‟ın ve Taahhütname‟nin Ek‟teki Liste‟lerde yer alan (7
Rakamlı Özel Servis Numarası/3 Rakamlı Kısa Numara kapsamındaki) her bir TT Dijital
Çoklu Hat ve Telefon (PSTN) Hizmeti açısından ayrı ayrı hüküm doğuracağını, (kanun
hükümleriyle damga vergisinden muaf olmam durumun hariç olmak üzere) iĢbu
Taahhütname‟nin imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan damga
vergisini ödeyeceğimi, Kampanya KoĢulları‟nın 4.veya 5. maddelerinde belirtilen
sebeplerden birinin gerçekleĢmesi nedeniyle Kampanya‟dan çıkmam/çıkarılmam
durumunda, ihlalin gerçekleĢtiği her bir TT Dijital Çoklu Hat Hizmeti açısından
Kampanya kapsamında tarafımdan alınmamıĢ olan (7 Rakamlı Özel Servis Hizmeti
kapsamındaki TT Dijital Çoklu Hat için) (ÖĠV ve KDV Dahil) 5.670 TL.
(BeĢbinAltıyüzyetmiĢ Türk Lirası); / (3 Rakamlı Kısa Numara Hizmeti kapsamındaki TT
Dijital Çoklu Hat için) (ÖĠV ve KDV Dahil) 4.080 TL. (Dörtbin Seksen Türk Lirası); ihlalin
gerçekleĢtiği her bir PSTN Hizmeti açısından Kampanya kapsamında tarafımdan
alınmamıĢ olan (7 Rakamlı Özel Servis Hizmeti kapsamındaki Telefon hattı için) (ÖĠV ve
KDV Dahil) 189 TL (Yüzseksendokuz Türk Lirası); (3 Rakamlı Kısa Numara Hizmeti
kapsamındaki Telefon hattı için) (ÖĠV ve KDV Dahil) 136 TL (Yüzotuzaltı Türk Lirası)
tutarındaki bağlantı ücretinin tamamını
(ve bu ücretin süresinde ödenmemesi
durumunda T.C. merkez Bankası‟nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değiĢen
oranlardaki avans faizi dahil tüm fer‟ilerini) ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm
ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom‟un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom
tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya‟dan
ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk Telekom‟a
ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Tarih:
Ekler:
Ek-1: Kampanya‟dan Yararlanacak Olan ve 7 Rakamlı Özel Servis Numarası/3 Rakamlı
Kısa Numara Kapsamında Bulunan TT Digital Çoklu Hat Listesi
Ek-2: Kampanya‟dan Yararlanacak Olan ve 7 Rakamlı Özel Servis Numarası/3 Rakamlı
Kısa Numara Kapsamında Bulunan PSTN Hat Listesi
Abone Unvanı/Adı :
1-Yetkili KiĢi
Adı Soyadı :
Sabit Telefon Numarası:
GSM Numarası:
E-posta Adresi:
2-Yetkili KiĢi
Adı Soyadı :
Sabit Telefon Numarası:
GSM Numarası:
E-posta Adresi:
Ġmza
EK – 1 KAMPANYA’DAN YARARLANACAK OLAN VE 7 RAKAMLI ÖZEL SERVİS NUMARASI/ 3 RAKAMLI KISA NUMARA KAPSAMINDA
BULUNAN TT DİJİTAL ÇOKLU HAT LİSTESİ
Kampanya Kapsamında Seçilebilecek Tarifeler
Hizmet
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İş Avantaj BİZ
İş Avantaj Her Yöne
Kamuya Özel BİZ
Kamuya Özel Her Yöne
100 200 300 600 1000 1500 100 200 300 600 1000 1500 2000 5000 40000 100 200 300 600 1000 1500 2000 100 200 300 600 1000 1500 2000 5000 40000
EK – 2 KAMPANYA’DAN YARARLANACAK OLAN VE 7 RAKAMLI ÖZEL SERVİS NUMARASI/ 3 RAKAMLI KISA NUMARA KAPSAMINDA
BULUNAN PSTN HAT LİSTESİ
Kampanya Kapsamında Seçilebilecek Tarifeler
Hizmet
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İş Avantaj BİZ
İş Avantaj Her Yöne
Kamuya Özel BİZ
Kamuya Özel Her Yöne
100 200 300 600 1000 1500 100 200 300 600 1000 1500 2000 5000 40000 100 200 300 600 1000 1500 2000 100 200 300 600 1000 1500 2000 5000 40000
Download

ISDN PRI Taahhutname