ORGANIZASYON TEORILERI
Klasik Organizasyon
Teorisi
 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
 Yönetim Süreci Yaklaşımı
 Bürokrasi Yaklaşımı
Neo-Klasik Organizasyon
Teorisi
 Beşeri İlişkiler Yaklaşımı
 Beşeri Kaynakları Yönetme
Yaklaşımı
 Örgütsel Davranış Yaklaşımı
KLASIK ORGANIZASYON TEORISI
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Yönetim Süreci Yaklaşımı
Bürokrasi Yaklaşımı
 İnsan = Makine
 Ussallık = Homoeconomicus
 Çevre = O da ne?
 Odak Nokta = Teknik ve Örgütsel
Verimlilik
 Temel İddia = En İyi Benim!
BILIMSEL YÖNETIM YAKLAŞIMI
Gelişigüzellik yerine BİLİMSEL YÖNETİM!
Başıbozukluk yerine AHENK VE KOORDİNASYON!
Bireysellik yerine İŞBİRLİĞİ!
Düşük verimlilik yerine MAKSİMUM OUTPUT!
Yüksek verimlik için ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ!
•
•
•
•
•
•
•
İşleri parçala!
Parçaları bilimsel olarak incele!
Parçaları standartlaştır!
Parçaları birleştir!
Personeli yerleştir!
Teşvik et!
Bilimsel olarak kontrol et!
• Hareket ve Zaman
Etütleri
• İş Standartlaştırması
• Teşvikli Ücret Sistemi
• Fonksiyonel Formenlik
YÖNETIM SÜRECI YAKLAŞIMI
1.
Teknik Faaliyetler
2.
Ticari Faaliyetler
3.
Mali Faaliyetler
4.
Muhasebe Faaliyetleri
5.
Yönetim Faaliyetleri
6.
Güvenlik Faaliyetleri
Yönetim Faaliyetleri
Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Koordinasyon
Kontrol
Yapısal İlkeler
Süreçsel İlkeler
Sonuçsal İlkeler
İşbölümü
Yetki ve
Sorumluluk
Yönetim Birliği
Merkeziyetçilik
Hiyerarşi
Emir-Komuta Birliği
Disiplin
Adil ve Eşit Davranma
Ödüllendirme ve Teşvik
Genel Çıkarların Üstünlüğü
Düzen (Ergonomi)
Personelin Devamlılığı
İnisiyatif
Birlik ve Beraberlik
Ruhu
BÜROKRASI YAKLAŞIMI
Bureau Cratos
İdeal Bürokrasi
«Bugün git yarın gel»
değil!
İLKELER
Fonksiyonel Uzmanlaşmaya Dayanan
İşbölümü
Açık ve Seçik Şekilde Belirlenmiş Hiyerarşik
Yapı
Standart İlke ve Yöntemler
Gayrişahsi İlişkiler
Teknik Yeteneğe Dayalı Personel Seçimi
Kıdeme Dayalı Terfi
Yasal Yetkinin Kullanılması
YETKI
Oligarşinin Tunç Kanunu
Bürokratik Örgütlerin Geleceği
Büropatoloji
Parkinson Kanunu
Peter Prensibi
Yasal Yetki
Karizmatik Yetki
Geleneksel Yetki
KLASİK ORGANİZASYON TEORİSİ: ÖZET
Unsur Anlayış
Amaçlar Rasyonel, verimlilik odaklı, örgüt
çapında
İşbölümü Temel yapı taşı
Hiyerarşi Biçimsel ve fonksiyonel
Örgütsel Komuta ve kurmay organlar
Yapı
İnsan Makine
İletişim Dikey ve formal
Karar Merkeziyetçi
Verme
Liderlik Resmi ve yasal yetkiye dayalı
Güdüleme Ekonomik araçlar
Denetim Yakından
Çevre Kapalı Sistem
NEO-KLASIK ORGANIZASYON TEORISI
Beşeri İlişkiler Yaklaşımı
Beşeri Kaynakları Yönetme Yaklaşımı
Örgütsel Davranış Yaklaşımı (Günümüzde)
 İnsan = Sosyal bir varlık
 Ussallık = Homosocius
 Çevre = 1-) O da ne? 2-3) Et-kemik
gibidir!
 Odak Nokta = İnsan
 Temel İddia = 1-) En İyi Benim! 2-3)
Değişir!
NEO-KLASIK ORGANIZASYON TEORISI
Hawthorne Araştırmaları
 Işıklandırma Deneyleri
 1. Röle Montaj Odası Deneyleri
 2. Röle Montaj Odası Deneyleri
 Mika Yarma Test Odası Deneyleri
 Mülakat Programı
 Seri Bağlama Gözlem Odası
Deneyleri
Neleri İncelediler?
•
•
•
•
•
•
Işık şiddeti,
Yorgunluk,
Çalışma saatleri,
Dinlenme molaları,
Teşvikli ücret sistemi,
vb.
• Organizasyonlar sadece TEKNİK bir
mekanizma değil, aynı zamanda SOSYAL bir
organizmadır.
• Gruplar, Liderlik, Motivasyon, İnformal
Organizasyon, İletişim, vb. pek çok olgu
NEO-KLASIK ORGANIZASYON TEORISI
Unsur Beşeri İlişkiler
Beşeri Kaynakları Kullanma
Amaçlar
Örgüt + Çalışan
Genellikle çalışan, nadiren
örgüt
İletişim
İnformal İletişim
Dikey, Yatay, Çapraz
Denetim
Denetimin adilleştirilmesi
Özdenetim
Katılımcılık önerilmiş
Katılımcılık sağlanmış
İnformal Yapı ve Basık
Yapı
Farklı Formal Yapı Türleri
İnformal Liderlik ve
Demokratik
Dengeli
Sosyal bir varlık
Sosyal bir varlık
Güdüleme
Sosyal araçlar
Kapsam ve Süreç Teorileri
Çevre
Kapalı sistem
Açık sistem
Karar
Verme
Yapı
Liderlik
İnsan
Download

Klasik Organizasyon Teorisi