Metin Duran YMM
Tarih
Konu
Sirküler No
19.12. 2014
TCMB’nca Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları.
MDYMM/2014/7
14.12. 2014 tarih ve 29205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TCMB Tebliğine göre
TCMB’nca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde
uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık
yüzde 10,50 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer
1
Download

Sirküler MDYMM/2014/7