ÖZET
Bu çalışmada “fail ve mağdur gözüyle Kapkaç suçunun nedenleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada çalışma grubu 17 fail ve 6 mağdur olmak üzere 23 kişiden
oluşmuştur. Araştırma yöntemi olarak, yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir;
1. Kapkaç davranışında bulunan kişilerin ailelerin ve kendilerinin ekonomik
düzeyleri çok düşüktür.
2. Kapkaç davranışında bulunan kişilerin yaşadıkları çevre şartları yetersizdir.
Ayrıca bu çevre insanları kişileri bu suça yöneltmektedir.
3. Kapkaç davranışında bulunan kişilerin ebeveynlerinin eğitim düzeyleri düşüktür
ve sürekli bir geliri olan iş\mesleğe sahip değildirler. Aileler yaşadıkları çevreye
başka bölgelerden göç etmişler ve kent yaşamına uyum sağlayamamışladır.
4. Kapkaç davranışında bulunan kişilerin eğitim düzeyleri düşüktür. Tamamı
madde bağımlısıdır. Aynı davranışa sahip kişilerle birliktelikleri vardır.
5. Kapkaç davranışında bulunan kişilerin hiç biri isteyerek ve planlayarak Kapkaç
olayına başlamamışlar, ancak başladıktan sonrada sürdürmeyi alışkanlık haline
getirmişlerdir.
6. Kapkaç davranışında bulunan kişilerin pek çoğu uygun şartlar sunulursa
Kapkaççılığı bırakmak, bir kısmı ise devam etmek istediklerini belirtmişlerdir.
söylemişlerdir. Kapkaç olayına maruz kalanlar ise emniyet tedbirleri ile çözüm
olabileceğini düşünmektedirler.
Anahtara Kelimeler:
Kapkaç, Suç, Davranış, Sokak Çocukları.
III
SUMMARY
BEHAVİOR OF KAPKAÇ
ACCORDİNG TO LAW PERPATRATOR AND UNJUSTLY TREATED
The purpose of this is to determine what factors are effected Kapkaç behavior
according to law perpetrator and unjustly treated. 17 law perpetrator and 6 unjustly treated,
total 23 has been involved research as work group. Half-directive interview method has been
used as research method. Findings are given below;
1. Economical level of law perpetrator and their families is low.
2. Socio-cultural environment of law perpetrator is pure and the people who live in
this environment negative model for young.
3. Educational level of law perpetrator parents is low. Also they do not have
permanent occupation. Because parents migrate from country side to big cities
they do not transform to city life.
4. Educational level of law perpetrator is low. All of them are used narcotic. Each
one has been in gang.
5. Any of law perpetrator has not began Kapkaç as willingly, but after beginning
Kapkaç they become familiar this case.
6. Most of law perpetrator wants to give up Kapkaç if they have suitable
conditions. Some of them wants to continue to Kapkaç. According to unjustly
treated people, solution for Kapkaç is security prevents.
Key Words
Kapkaç, Crime, Behavior, Street Children.
IV
Download

Fail ve Mağdur Gözüyle Kapkaç Davranış