KADEKON KARADENİZ SOKAĞI
E N T E R N A S Y O N E L 83. İ Z M İ R F U A R I
KATILIMCI VE STANT - STANT YERİ SÖZLEŞMESİ
KONU
KADEKON TARAFINDAN 83. ULUSLAR ARASI İZMİR FUARI İÇİNDE (29 AĞUSTOS-7 EYLÜL 2104)
LOZAN - 26 AĞUSTOS KAPISI ARASINDA KURULAN KARADENİZ SOKAĞI KATILIM SÖZLEŞMESİ.
TARAFLAR
a. KADEKON...: Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu; kısaca KADEKON olarak
anılacaktır. 861 sokak 72 / 302 Konak İzmir adresinde faldır.Tlf. 0232 446 33 82 Faks
0232 425 72 10. Mail. [email protected] , web. www.kadekon.com
b. ALT YAPI FİRMASI…: ................................................................................................
.............................................................................................................................. alt yapı
firması olarak anılacaktır. (KADEKON onayı ile imza aşamasında doldurulur.)
c. KATILIMCI..: Kısaca KATILIMCI olarak anılacak aşağıda bilgileri bulunan kişidir.
1. Kurum ünvanı …………………………………………………………………….
2. Yetkili kişi adı soyadı TC NO ……………………………………………………
3. Adresi ……………………………………………………………………………..
4. İletişim bilgileri …………………………………………………………………...
5. Vergi numarası …………………………………………………………………….
STANT ALANI VE ÖZELLİĞİ ÜRÜN ÖZELLİĞİ
(Buraya stant numarası KADEKON sitedeki yerleşim planından, ebatları, hazır stant veya
katılımcının kurup kurmayacağı, ürün cins, varsa ek proje ve ek sözleşme sayfası yazılır.)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… ek sayfa VAR / YOK
STANT TUTARI, ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI
a. Yukarda stant alanı ve özelliği belirtilen yerin tutarı KDV hariç ……………… TL dır.
b. Sözleşme bedelini fatura karşılığı KDV ilave ederek ALT YAPI FİRMASINA /
KADEKON a sözleşme tutarı kadar dernek makbuzu karşılığı yapılacaktır. (Tercih
edilenin dışındaki çizilir sonradan değişmez.) KADEKON ödemeleri Garanti
Bankası Konak Şb.TR11000620004100006297265TL hesabına yapılacaktır. Ödeme
yapılacak kurum gecikmede tahsilatın hukuk yoluyla takibinde tam yetkilidir.
c. Ödemenin ………………. Tl si ……………….. tarihinde yapılacak. Bakiye
……………………. TL en geç ………………… tarihine kadar ödenecektir.
d. Ödemenin sözleşmeye uygun yapılmaması halinde katılımcının sözleşmeden doğan
stant veya stant yeri hakkı ayrıca bir ihtar ikaz yapılmadan iptal edilmiş sayılır ve
yerine yeni katılımcı KADEKON veya ALT YAPI FİRMASI tarafından yerleştirilir.
STANTLARIN KURULUMU, KULLANIMI YERLEŞİM VE AYRILMA
a. Fuardan 24 saat önce stant kurulum ve yerleşimini tamamlamayanların katılım hakkı
iptal olur yeri yeni katılımcılara verilir. Stantlarda izin verilen ürün grubundan satış
yapılabilir. Ancak buna ilişkin tüm vergisel sorumluluklar katılımcıya ait olacaktır.
b. Bu sözleşmenin uygulanmasından KADEKON tam yetkili olup ALT YAPI FİRMASI
düzenleyici olarak KADEKON talimatlarını katılımcılara uygulatmakta yetkilidir.
c. KADEKON sitede yayınlanan yerleşim planı, fiyat listesi ve notları ile arka sahifedeki
sözleşme genel hükümleri bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. İZFAŞ tarafından
KADEKON dan talep edilecek fuarla ilgili uyulması gerek her kural ve talimatı
KADEKON un ve ALT YAPI firmasının katılımcılardan talep hakkı vardır.
d. Sözleşmesinde KADEKON onayı bulunmayan Karadeniz sokağın katılamaz.
e. Genel hükümler arka sahifededir. İlave sözleşme eki ayrıca VARDIR / YOKTUR
KATILIMCI IMZA
ALT YAPI FİRMASI İMZA
KADEKON IMZA
MERKEZ: 861 Sokak No:72/602 Konak-İZMİR Tel:02324463382 Fax:02324257210 GSM : 0533 549 73 53
www.kadekon.com
KADEKON KARADENİZ SOKAĞI
E N T E R N A S Y O N E L 83. İ Z M İ R F U A R I
KATILIMCI VE STANT - STANT YERİ SÖZLEŞMESİ
GENEL HÜKÜMLER
1- İş bu sözleşme hükümleri öncelikli uygulanmak üzere burada bulunmayan hususlarda İZFAŞ tarafından
katılıcılara uygulanan tüm hükümler KADEKON tarafından Karadeniz sokağına katılan katılımcılara
uygulanacağını taraflar kabul etmiştir. Sözleşmenin dayanağı İZFAŞ ve KADEKON arasında
imzalanan 83.ULSULARASI İZMİR FUARINDA KARADENİZ SOKAĞI Kurulması ile ilgili 22
Mayıs 2014 tarihli sözleşme ve ekleri ile fuara ilişkin İZFAŞ yönetmelikleridir.
2- Sözleşmeden doğan damga vergisinin tamamı katılımcıya aittir. İş bu sözleşmeden doğan hak ve
sorumlulukları sözleşmeye imza atan KADEKON ve ALT YAPI FİRMASI müştereken yerine getirir.
Ancak yetki hiyerarşisinde KADEKON Birinci yetkili olup ALT YAPI Firması taşeron olup
KADEKON bağımlısıdır. İZFAŞ A KARŞI ise KADEKON tam yetkilidir. KADEKON uygun gördüğü
alt yapı firmasına bu sözleşmedeki hak ve sorumlulukları ciro edebilir.
3- Ödemelerini sözleşmeye göre yapılmayan katılımcıyı KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI fuara
almama ve sözleşmede belirtilen stant yeri ve standı başkasın tahsiste hiçbir ihtar yada ikaza gerek
olmasızın tam yetkilidir. Katılımcı fuarın kesin bir takvimi olduğunu süre geçtikten sonra fuara yeni ve
uygun katılımcı bulunması için yeterli zaman kalmayacağından bu hükmün konduğunu bildiğinden
kendisine tebliğ yapılmadığı gerekçesi ile itiraz hakkı kullanmayacaktır. Bir taksit vaktinde
ödenmeyince diğer taksitler müeccel olur. Geciken her ay için katılımcı aylık % 3 gecikme faizi öder.
Ödemesini sözleşmeye uygun yapmayan katılımcının katılım hakkının iptali veya gecikme cezası
uygulaması yollarından hangisini tercih edileceğine SÖZLEŞMEDE ÖDEMEYİ tahsile yetkili kılınan
KAZDEKON veya ALT YAPI FİRMASI tarafından verilecek karar bağlı olarak uygulanır.
4- Katılımcı fuardan 20 gün önceden yazılı haber vermek kaydıyla katılımdan cayabilir ve bu durumda
ödemesi % 10 kesinti yapılarak iade edilir. Belirtilen süre öncesinde cayma hakkını kullanmayan yada
ödemesini vadelerinde yapmadığı için KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI tarafından katılım hakkı
iptal edilen KATILIMCI ya o tarihe kadar yaptığı ödemeler iade edilmez. Ancak kalan sürede yerine
başka bir katılımcı bulunup tahsilat sağlanırsa yapılan tahsilatın yarısı iade edilir.
5- Sözleşme ile tahsis edilen stantları tamamen yada kısmen KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI onayı
alınmadan başka bir firmaya hiçbir koşulda devredemez, kullandıramaz, kiralayamaz. Aksi taktirde,
katılımcı fuardan çıkarılır ve yer tahsis ücretinin 5 katı ücret katılımcıdan tahsil edilir.
6- İZFAŞ fuarda 24 saat güvenlik hizmeti verir. Ancak KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI hırsızlık,
kayıp, zarar ve yaralanma nedenleri ile katılımcılara karşı hiçbir sorumluluk taşımaz. Arzu eden
katılımcılar münferit olarak sigorta yaptırabilir. Mücbir sebep (halk hareketleri, grev, lokavt, ambargo,
harp hali, doğal afetler) zararlarından KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI sorumlu değildir.
7- KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI katılımcılarına stant ve/veya alanını ve aksesuarlarını sağlam bir
şekilde teslim eder. Filen standını alıp kullanan veya yerini alan katılımcıya karşı KADEKON VE ALT
YAPI FİRMASI sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerin getirmiş olup ayrı bir ibra yada tutanak
gerekmez. Katılımcı fuara katıldıktan sonra geriye yönelik eksikler iddiasıyla talepte bulunamaz.
8- Katılımcı tarafından kendinse verilen hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir tahrifat, bozulma ve kayıp
halinde zararın giderilmesi sorumluluğu katılımcıya aittir. Elektrik kesilme ve arızalarından doğacak
zararlardan KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI sorumlu değildir.,
9- Fuar alanında izin verilen alanlar dışında perakende satış yapan, fuar sona ermeden fuarı terk eden,
satandı ya da stant yerini boş tutana sözleşme tutarının 5 katı kadar ceza uygulanır ve ayrıca ihtar ikaz
olmadan hukuk yoluyla tahsiline gidilir.
10- KADEKON VE ALT YAPI FİRMASI TARAFINDAN Borcu olan katılımcılara fuardaki ürünlerini
dışarı çıkarma izni verilemez ve ürünlerine el konur. Fuardan çıkışlar katılımcı borcun tamamen
ödendikten sonra izinle olur. Çıkışına izin verilenler 7 Eylül saat 24 te çıkışa başlar 9 eylül de sona erer.
Fuardan sonra iki gün içinde alanı temiz bir şekilde bırakıp terk etmeyen katılımcılardan günlük kira
bedelinin 5 katı kadar her işgal ettikleri gün için ceza tahsil edilir ve varsa kalan ürün ve malzemeleri
KADEKON VE ALTY YAPI FİRMASINA bedelsiz terk edilmiş sayılır bu ürünlere el konur.
KATILIMCI IMZA
ALT YAPI FİRMASI İMZA
KADEKON IMZA
MERKEZ: 861 Sokak No:72/602 Konak-İZMİR Tel:02324463382 Fax:02324257210 GSM : 0533 549 73 53
www.kadekon.com
Download

kadekon karadeniz sokağı