T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:74428289 -120.01.99 S 01/
Konu : Ülkemiz Üzerinden Transit İlaç Sevkiyatı.
16.04.2014 / 07267
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İlgi:
12.06.2013 tarihli ve 11258 sayılı yazımız.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; son dönemde ülkemiz üzerinden transiti yapılan ilaç
taşımalarında, ülkemiz giriş veya çıkış kapısında taşınan ilaç yükünün uyuşturucu yapımında kullanılıp
kullanılmadığına dair Sağlık Bakanlığı'ndan onay yazısı alınmasının talep edildiği, bu durumun
mağduriyetlere ve uzun beklemelere sebebiyet verebildiği, bekleyen TIR’lar nedeniyle ciddi ticari kayıplar
yaşandığı ifade edilerek konunun bir an önce çözüme kavuşturulması talep edilmektedir. Konuya ilişkin
olarak Sağlık Bakanlığı ile yapılan muhtelif tarihli/sayılı yazışmalar neticesinde transit işlemlerinin aşağıda
belirtildiği şekilde ifa edilmesi kararlaştırılmıştır.
1- Transit sevkiyatı yapılması istenen ilaçlara dair üretici firmanın üretim müdürü/ruhsatlandırma
müdürü veya ihracatçı firmanın ihracat müdürü tarafından imzalı ilaç listesinin de yer aldığı söz konusu
ilaçların uyuşturucu ya da psikotrop madde ihtiva etmediğine ilişkin ekli taahhütname (Ek-1), (yabancı dilde
olması halinde onaylı tercümesi ile birlikte) söz konusu ilaçları belirtir proforma fatura/fatura (proforma
fatura ya da faturada üretici ya da ihracatçı firmanın adı belirtilecek şekilde) gümrük müdürlüklerine ibraz
edilerek transit sevkiyat gerçekleştirilebilecektir. Ancak, herhangi bir riskli/şüpheli durum karşısında
yetkilendirmeye ilişkin imza sirküleri vb. belgeler aranabilecek yada Sağlık Bakanlığı'ndan (Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu) görüş talep edilebilecektir.
2- Yine, üretim/ruhsatlandırma/ihracat müdürü tarafından imzalı taahhütnamede uyuşturucu veya
psikotrop madde ihtiva ettiğinin belirtilmesi durumunda hem ithalatçı hem de ihracatçı ülkelerin yetkili
otoritelerince düzenlenmiş izin belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu yetkili otoritelerin isim ve adres bilgileri; Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
tarafından yayımlanan ve bir örneği ekli "Competent National Authorities under the International Drug
Control
Treaties"
(Ek-2)
yayımında
yer
almakta
olup,
adı
geçen
yayıma
http://www.unodc.org/documents/commissions/Publications/12-58063_ebook.latest_version.pdf adresinden
ulaşılması mümkündür.
3- Doğal afet ve kriz hallerinde ülkemiz üzerinden transit sevkiyat şeklinde geçmek suretiyle diğer
ülkelere gönderilecek ilaç yardımlarında ise Sağlık Bakanlığı'na (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)
başvuru yapılmaksızın ilaç yardımları gönderilebilecek, bunun için yardım yapan Kuruluşun beyanı yeterli
olacaktır.
Doğal afet ve kriz hallerinde kontrole tabi ilaçların gönderilmek istenmesi halinde ise Birleşmiş
Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (UN-INCB) tarafından yetkili otoriteler tarafından
kullanılması öngörülen ve Ek-3'te bir örneği gönderilen ‘‘Model Guidelines for the International Provision
of Controlled Medicines for Emergency Medical Care’’ kılavuzu doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilerek
söz konusu kılavuzda yer alan ‘‘Model Shipment Request /Notification Form for Emergency Supplies of
Controlled Substance’’ formunun Gümrük Müdürlüklerine ibrazı yeterli olacaktır.
1
4 - Yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili, şüphe veya tereddüt hasıl olması halinde, Sağlık
Bakanlığı'ndan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ) görüş talep edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazıda bahsi geçen Sağlık Bakanlığı'nın 30.05.2013 tarih ve 59248 sayılı
yazısında belirtilen hususlara ilişkin olarak yukarıda belirtildiği üzere işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak 16.04.2014 tarihinden itibaren transit sevkiyat başvurularının Sağlık Bakanlığı'nca
(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) değerlendirilmeyeği, gümrük idarelerine başvurulması gerektiği
hususları anılan Kurumun internet sitesinde (http://www.iegm.gov.tr) 10.04.2014 tarihinden itibaren
duyurulacaktır.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür V.
EKLER:
1 - Taahhütname.
2- Yetkili otoritelerin listesi
3 - Kılavuz ve form örn.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
2
EK-1
TO WHOM IT MAY CONCERN
Company ….(üretici ya da ihracatçı firma adı) ....................................... confirms that following
medical preparations/veterinary medicines do not contain narcotic drogs and/or psychotropic substances.
(İsim, seyisim, imza )
Regulatory Affairs Manager/
Production Manager/
Export Manager
Medical Preparations/ Veterinary medicines
1. Genfamyoin USP eye ointment 0,4%
2. Hydrocortisone Aceate USP Eye Ointment 0,3%
3. Sultrifa Triple 2 mg/5ml/1 Ilk
4. Ribal Compound 30 Tablets
5.........
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır.
3
Download

Transite konu ilaçların uyuşturucu yapımında kullanılıp