T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 40004962-119.02-96864
Konu : Gün Sonu Listeleri
31/10/2014
İlgi : 13.02.2014 tarih ve 15464 sayılı talimatımız
Bazı nüfus müdürlüklerince gün sonu listelerinin kâğıt ortamında tutulan aile
kütüklerine işlenmediği yolunda Bakanlığımıza bilgiler intikal etmiştir.
İlgi talimatımız eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin
Açıklamanın 6 ncı maddesinde; gün sonu listelerinin Nüfus Hizmetleri Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 155 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller
doğrultusunda kâğıt ortamında tutulan aile kütüklerine tescilinin zorunlu olduğu belirtilmiş ve
bu listelerin tutulmasında herhangi bir yanlışlığa meydan verilmemesi ve azami dikkat
gösterilmesi istenmiştir.
Bu nedenle; gün sonu listelerinin kağıt ortamındaki aile kütüklerine tescili işleminin
öncelikle ve azami dikkat ve titizlik gösterilerek sonuçlandırılmasını, il nüfus ve vatandaşlık
müdürlerinin denetlemeleri sırasında bu konu üzerinde ısrarla durmalarını, ihmali görülenler
hakkında gerekli kanuni işlemin derhal yapılmasını önemle rica ederim.
Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
81 İl Valiliğine
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.CAN
Telefon: (312)591 23 62 Faks: (312)397 16 85
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://www.nvi.gov.tr/NVI.html
1/2
Download

Gün Sonu Listeleri - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü