AKBANK
AKREDİTİF AÇMA TALEP FORMU
............................................ Şubesi
Başvuru Tarihi:
Lehdarın tam ismi, adresi, ülkesi:
Akreditif amirinin tam ismi / ünvanı ve adresi:
Tel:
Faks:
E-Mail:
Akreditifin vadesi ve nerede ödemeli olduğu:
Akreditifin döviz cinsi ve tutarı(Rakam ve yazı ile):
Muhabir seçimi bankanıza bırakılmıştır.
Tercih edilen muhabir banka varsa adı ve şubesi:
Bankanızca hazırlanan draft muhabire gönderilmeden önce
firmamızca
Onaylanacaktır
Onaylanmayacaktır
Akreditifin Türü:
Teyitli (Confirmed)
Teyitsiz (Unconfirmed)
Devredilebilir (Transferable)
Diğer: .................
Dönülemez (Irrevocable)
Akreditifin ödeme biçimi:
Vesaik ibrazında ödemeli (At Sight)
İştiralı (by negotiation)
Yüklemeden itibaren/sonra ........................... ay/gün/yıl (By Deferred Payment)
Poliçe kabulü karşılığında (By Acceptance) Vade:
Kısmi sevkiyat: Kabul
Aktarma:
Kabul
Yükleme Yeri:
Teslim
FOB
edilir
edilir
FCA
Diğer:
edilmez
Nakil aracı:
edilmez
Varış Yeri:
FAS
Şekli :
CIF
CIP
CFR
Akreditif metnine konulacak mal tanımı (Yabancı dilde):
Yükleme Vadesi:
DEQ
DAF
DDP
CPT
DES
DDU
EXW
Türkçe mal tanımı:
İSTENEN BELGELER
Ticari Fatura
Orijinal Sayısı
Kopya Sayısı
........................................................................................................................................................................
..................................................................
........................................
Deniz Konşimentosu (B/L)
..................................................................................
...........................
........................................
Combined Transport (B/L)
............................................................................ ....................... ........................................
CMR
FCR
AWB
.................................. ....................... ........................................
Sigorta belgesi: .......................................................................................................................................... ........................................
Bankanız emrine düzenlenmiş, malın CIF değerinin % 10 fazlası ile
sigorta edildiğini gösteren Sigorta Poliçesi / Sigorta Sertifikası
Kapsayacağı riskler: Institute Cargo Clauses/A
Diğer:
Ayrıca istenen özel riskler:
Menşe Şehadetnamesi
ATR
(Menşe Ülke:............................................. )
EUR 1
...................... ........................................
................................................................................................... ........................................
Analiz Belgesi
................................................................................................... ........................................
Paketleme Listesi
................................................................................................... ........................................
Çeki Listesi
................................................................................................... ........................................
Kontrol Belgesi
................................................................................................... ........................................
Yükleme Teleksi Kopyası
................................................................................................... ........................................
Diğer Belgeler:
Bütün belgeler ......... set halinde yükleme tarihinden itibaren ...................... gün içinde, fakat akreditif vadesinin
aşılmaması şartıyla ilgili bankaya ibraz edilmelidir.
Özel Şartlar:
Muhabir masrafları firmamıza aittir.
Sigorta firmamızca daini mürtehin Akbank olarak
Muhabir masrafları lehdara aittir.
yaptırılacaktır.
(Akreditif kullanılmadığı takdirde tarafımıza aittir.)
Sigorta Bankanızca yaptırılacaktır.
Diğer Şartlar:
Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde, bu şartların Bankanızca da kabul edilmesi kaydıyla MTO'nın akreditiflere ilişkin Yeknesak Kurallarını içeren cari
Broşürü hükümlerine tabi olmak üzere bir akreditif açılmasını rica eder, Bankanızca bu talimatımız üzerine hazırlanacak metinde tarafımızca
düzeltmeler/değişiklikler yapılması halinde Bankanızın bu düzeltmelerimizi/değişikliklerimizi kabul etmesi halinde nihai talimatımız olarak kabul etmeye
yetkili olduğunu kabul ve beyan ederiz. İşbu akreditifin mevcut kredimizin kullanılması suretiyle açılması halinde, yukarıdaki şartlara ilaveten,
firmamızca Bankanıza verilen Genel Kredi Sözleşmesi hükümlerinin de geçerli olacağını beyan ve taahhüt ederiz.
Saygılarımızla,
Akbank T.A.Ş. / Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası: 90418
www.akbank.com
Download

Akreditif Talep Formu (03.10.2014)