Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı : 25032954/143.01-160.99/38394
Konu : MARPOL Ek VI Kural 13 Hk.
08/08/2014
UYGULAMA TALİMATI
2014/269
İlgi: 04.07.2014 tarihli ve 2014/268 sayılı Uygulama Talimatı
Bilindiği üzere; “1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından
Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne göre 1
Ocak 2000 tarihinde veya sonrasında inşa edilen bir gemide kurulu olan ve çıkış gücü 130 kW’den
daha yüksek olan dizel makineler ile 1 Ocak 2000 tarihinde veya sonrasında büyük tadilata giren
ve çıkış gücü 130 kW’den daha yüksek olan dizel makineler için “Azot Oksitler” başlıklı Kural 13’
ün uygulanması uygun değerlendirilmiştir.
Ayrıca ilgi Talimatımız ile Uluslararası seferde bulunmayan, MARPOL Sözleşmesi Ek
VI’nın iç hukukumuzda yürürlüğe giriş tarihi olan 4 Şubat 2014 tarihinden önce inşa edilmiş, inşa
izni alınmış veya inşası devam eden gemiler ile bu tarihten önce büyük tadilata giren dizel
makinelerin kurulu olduğu gemilerin MARPOL Ek VI Kural 13’ten muaf tutulması kararı
alınmıştır. Ancak 4 Şubat 2014 tarihinden sonra inşa izni alınmış veya inşası devam eden gemiler
ile bu tarihten sonra büyük tadilata giren dizel makinelerin kurulu olduğu gemiler için MARPOL
Ek VI Kural 13 gereği yapılması gereken NOx ölçümlerine ilişkin bir geçiş süresi belirtilmemiştir.
Bu kapsamda, karasularımız dışında balıkçılık faaliyetlerinde bulunan ve yabancı limana
uğramadan geri dönen Türk bayraklı balıkçı gemileri ile ulusal seferde bulunan 130 kW üzeri
makine ile donatılmış olan Türk bayraklı tüm gemiler için NOx salımına ilişkin ölçümler Genel
Müdürlüğümüzce yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak olup, gerekli NOx
ölçümlerinin 15 Temmuz 2015 tarihine kadar yaptırılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim.
Cemalettin ŞEVLİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
…/08/2014
…/08/2014
…/08/2014
…/08/2014
Müh.
Gs Uzm.
Dai. Bşk.
Gn.Müd. Yrd. V.
:
:
:
:
Y.K. KÜÇÜK
Y. TAŞÇI
O. KILIÇ
N. KAYA
Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 06338 Emek/ Çankaya / ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: (0 312) 203 10 00
Faks: (0 312) 2324780
E-posta: [email protected]
Elektronik Ağ : www.udhb.gov.tr
Download