UDHB AR-GE DESTEKLERİ HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR
1.
UDHB AR-GE destekleri projesinin amacı nedir?
Elektronik haberleşme, uzay ve havacılık alanında yerli tasarım ve üretimi artırmaya yönelik
Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesidir.
2.
UDHB AR-GE desteklerine kimler başvurabilir?
Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar proje destek başvurusunda bulunabilir:
• Özel hukuk tüzel kişileri,
• Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmeleri,
• Yükseköğretim kurumları,
• Üniversitelerin en az ön lisans programlarında okuyan veya mezun gerçek kişiler.
Vakıflar, dernekler, kooperatifler ve birlikler proje destek başvurusunda bulunamaz.
3.
Proje destek başvurusu ne zaman yapılabilir?
Her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında proje destek başvurusu yapılabilir.
4.
Projeler ne kadar sürede değerlendirilir ve sonuçlandırılır?
Yıl içerisinde her başvuru döneminden sonra gelmek üzere birinci değerlendirme dönemi 1
Şubat–31 Mart, ikinci değerlendirme dönemi 1 Haziran–31 Temmuz ve üçüncü
değerlendirme dönemi 1 Ekim–30 Kasım arasında kalan sürelerdir. Başvurular bu
değerlendirme dönemleri içerisinde sonuçlandırılır.
5.
Desteklenmesine karar verilen projelere ne zaman başlanır?
Destek kararı verilen proje için kabul edilen başlama tarihi, Bakanlığımız ve proje sahibi
arasında yapılacak sözleşme imzalama tarihidir.
6.
Projelerin değerlendirmesi nasıl yapılacak?
Başvuruları kabul edilen projeler, öncelikle ÖDG tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Ön değerlendirmeyi geçen projeler PDG tarafından değerlendirilir.
7.
Projelere verilecek destek tutarı maksimum ne kadardır?
Elektronik haberleşme alanında başvurusu yapılan projelere verilebilecek destek tutarı en
fazla 10 milyon TL, uzay ve havacılık alanında başvurusu yapılan projelere verilebilecek
destek tutarı en fazla 20 milyon TL’dir.
8.
Projeye verilecek destek tutarı nasıl hesaplanır?
Destek tutarı, desteklemeye esas harcama tutarı ile proje için belirlenen destek oranının
çarpılması sonucu bulunur.
9.
Desteklemeye esas harcama tutarı nedir?
Yönetmelik kapsamında desteklenen harcama kalemleri çerçevesinde, proje değerlendirme
grubu tarafından kabul edilen projeye ilişkin giderlerin toplamıdır.
10. Destek oranı nasıl belirlenir?
Destek oranı, proje değerlendirme grubu tarafından proje değerlendirme kriterleri
çerçevesinde belirlenir. Proje için belirlenen destek oranı en fazla %100’dür.
11. Destek kararı alınan projeler için destek süresi ne kadardır?
Projeye ilişkin destek süresi proje değerlendirme gurubu tarafından kabul edilen süredir ve bu
süre en fazla 36 ay olabilir.
12. Projeye başlandıktan sonra ek süre verilebilir mi?
Proje sahibinin makul bir gerekçe ile talep etmesi ve Bakanlık tarafından kabul edilmesi
şartıyla en fazla 6 aya kadar ek süre verilebilir.
13. Projeye ilişkin hangi harcama kalemleri desteklenir?
• Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik personele ödenen ücretler,
• Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri,
• Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri,
• Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler,
• Projede kullanılan malzeme giderleri,
• Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.
14. Başka bir kurum veya kuruluştan destek alan projeler için destek kararı alınabilir mi?
5746 sayılı Kanun kapsamındaki destekler hariç olmak üzere başka bir kamu kurum veya
kuruluşundan destek alınan projeler için yapılacak proje destek başvurusu kabul edilmez.
Projeye ilişkin destek başvurusunda; başvuru sahibi, destek talebinde bulunduğu proje için
başka bir kurum veya kuruluştan destek almadığına dair taahhütname verecektir.
15. En fazla kaç proje için destek başvurusu yapılabilir?
Bir kuruluş veya araştırmacı, bir başvuru döneminde en fazla bir proje destek başvurusu
yapabilir. Destek kapsamında bir projesi olan araştırmacı veya kuruluşun yapacağı proje
destek başvurusu kabul edilmez.
16. Kimler ortak proje destek başvurusu yapabilir?
Kuruluşlar yani özel hukuk tüzel kişileri, şahıs işletmeleri ve yüksek öğretim kurumları bir
araya gelip ortak proje destek başvurusunda bulunabilir. Araştırmacılar da kendi aralarında
veya gerçek kişiler ile bir araya gelip ortak proje destek başvurusu yapabilir.
17. Projesi desteklenen araştırmacılar proje çalışmaları için personel istihdam edebilir mi?
Projenin gerektirdiği Ar-Ge faaliyetlerini araştırmacının kendisi tarafından yürütülmesi
gerektiğinden, araştırmacının proje kapsamında başka bir personel istihdamı mümkün
değildir.
18. Teknoparklarda çalışan firmalar proje destek başvurusu yapabilir mi?
Kurum ve kuruluş tanımına uyan tüm firmalar proje destek başvurusu yapabilecektir.
19. Proje değerlendirmeleri kim tarafından yapılacaktır?
Proje destek başvurusunun değerlendirmeleri, alanında uzman kişilerden oluşan Ön
Değerlendirme Grubu (ÖDG) ve Proje Değerlendirme Grubu (PDG) tarafından yapılacaktır.
20. Projelerin izlemesi nasıl yapılacaktır?
Destek kararı alınan projeler için Bakanlığımız ve proje sahibi arasında sözleşme
imzalanacaktır. Sözleşme sonrasında projenin izlenmesi için Bakanlığımız tarafından uzman
havuzundan izleyici görevlendirilecektir.
21. Desteklemede önceliği olmayan bir konuda yapılan proje destek başvurusu kabul edilir
mi?
Elektronik haberleşme, uzay ve havacılık alanında, başvuru dönemlerinde yapılan tüm proje
destek başvuruları değerlendirmeye alınmak üzere kabul edilecektir. Konusu, desteklemede
öncelikli konular arasında yer alan projeler için değerlendirmede öncelik verilecektir.
22. Projede görev alacak personele ödenecek maaş ve sigorta ücretleri destek kapsamında
mı?
Yönetmeliğin 21'inci maddesinde destek kapsamında olan harcama kalemleri belirtilmiş olup,
maddenin birinci fıkrasının "a" bendinde "Proje yöneticisi ve projede görev alan teknik
personele ödenen ücretler" harcama kalemleri içinde yer almaktadır. Bu çerçevede yapılacak
olan ödeme, maaş olarak değil destek ödemesi kapsamında yapılacaktır. Araştırmacıların,
projede ayrıca personel çalıştırması yönetmelikte ön görülmediğinden, proje ortakları projede
görev alan teknik personel olarak değerlendirilmektedir.
23. Proje destek başvurusunun desteklenmesi yönünde karar alınmasını müteakip,
araştırmacının/ortak araştırmacıların bir Ar-Ge şirketi kurmaları bekleniyor mu?
Yönetmeliğimizde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
24. Araştırmacı statüsünde proje destek başvurusu yapan araştırmacılara projelerini
gerçekleştirmek için Bakanlık bir yer gösterecek mi?
Proje gerçekleştirme çalışmalarının yürütülmesi için Bakanlığın göstereceği bir yer söz
konusu değildir. Sözleşme imzalanma aşamasında proje sahibi projesini gerçekleştirileceği
yeri bildirecektir.
25. Proje destek başvurusunun değerlendirilmesi tamamlanmadan ortak araştırmacıların
yerine başka araştırmacıların atanması mümkün mü?
Proje destek başvurularının değerlendirmesi süresi boyunca ortak yapılan başvurularda
ortaklardan birinin dahi değiştirilmesi mümkün değildir.
26. Çalıştığım kuruluştan bağımsız ve kendi özel projem ile araştırmacı olarak destek
başvurusu yapabilir miyim?
Bakanlığımıza proje destek başvurusunda bulunan herhangi bir kuruluşun, destek talebinde
bulunduğu projesinde yer almamanız ve mevcut yönetmelik hükümlerine göre diğer şartları
da taşımanız kaydı ile araştırmacı olarak Bakanlığımıza proje destek başvurusunda
bulunmanız mümkündür. Ancak, bireysel olarak yapmış olduğunuz proje destek
başvurusundan dolayı çalıştığınız kuruluşla yaşanacak her hangi bir ihtilafta Bakanlığımız
sorumluluk kabul etmeyecektir.
27. Destek başvurusu kapsamında yer alan başvuru formunda belirtilecek olan giderler için
proforma fatura ibraz edilmesi gerekiyor mu? Ürün kataloğundan sayfalar sunulabilir
mi?
Yönetmelik kapsamında zorunlu olmamakla birlikte; proje destek başvurunuzun
değerlendirilmesinde projenizin gerçek maliyetinin belirlenebilmesi açısından başvuru
formunda proforma fatura ve ürün kataloğu sunulması faydalı olacaktır.
28. Projenin yürütülmesi sürecinde, araştırmacının projede görev alamayacak oranda
engelli durumuna düşmesi veya vefatı durumunda nasıl bir işlem yapılacaktır?
Yönetmeliğin “Destek sürecinin geçici durdurulması veya iptali” ile ilgili 27'nci maddesine
göre Bakanlıkça gerekli değerlendirmeler yapılarak verilecek karara göre işlem yapılacaktır.
29. Bakanlığınıza yapmış olduğum Ar-Ge projesi desteği başvurusu ile ilgili olarak
değerlendirmenin devam etmesi halinde, aynı proje ile yeni dönemde de başvuru
yapılması mümkün mü?
Projesinin değerlendirme süreci devam eden başvuru sahibinin, ikinci kez proje destek
başvurusu yapması istenilen bir durum olmamakla birlikte, ikinci başvuru yapılması halinde
ikinci başvurunun değerlendirmeye alınıp alınmayacağına ilk başvurunun değerlendirme
sonucuna göre karar verilecektir. Birinci başvurunun destek kapsamına alınmaması halinde
ikinci başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Ancak, aynı proje ile başvuru yapılması halinde
eğer ilk proje destek başvurusu red edilmiş ise bu proje destek başvurusu da değerlendirmeye
alınmayacaktır.
30. Ortak olarak proje destek başvurusu yapan araştırmacıların hepsi aynı oranda mı
projeye ortaklar? Yoksa farklı oranlarda ortaklıklar olabilir mi?
Buradaki ortaklık bir şirket ortaklığı olmayıp, projenin yürütülmesindeki sorumlulukların
paylaşılmasıdır. Araştırmacılar, projeyi yürütme sorumluluğuna ortaktır.
31. Araştırmacı statüsünde, ortak olarak yapılan proje destek başvurularında, ortakların
projeyi gerçekleştirme aşamasında Türkiye’de bulunma mecburiyetleri var mı?
Proje destek başvurusunun desteklenmesine karar verilir ise; Ortakların sözleşme imzalanma
aşamasında sözleşmeyi ortak olarak imzalamak üzere hazır bulunması gerekmektedir.
Projenin izlenmesi için atanan izleyiciler projenin gerçekleştirilme sürecini mahallinde takip
edeceklerdir. Bu çerçevede destek kapsamına alınan bir projenin ülkemizde gerçekleştirilmesi
beklenmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın uygun göreceği zamanlarda, projenin
gerçekleştirilmesi hususlarında bilgi alınması, değerlendirmeler ve toplantılar yapılması için
proje ortaklarının projenin gerçekleştirildiği mahalde bulunmaları gerekmektedir.
Download

UDHB AR-GE DESTEKLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN