Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı: Tüm Programlar
Dersin adı:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Dersin veriliş şekli:
Uzaktan Eğitim
Dersin genel içeriği:
Bu derste, 18. Yüzyılın sonundan Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen
dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi
incelenecektir. Bu dönemde Osmanlı
İmparatorluğu’nda yaşanan siyasi, ekonomik ve
toplumsal gelişmeler, dünya tarihi bağlamı
içerisinde, karşılaştırmalı bir şekilde ele
alınacaktır. Bu dersin hedefi, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi-II’de incelenecek olan Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi’nin arka planını gösterip,
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin
anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin verildiği sınıf:
Dersi veren öğretim görevlisi:
Hazal Papuççular
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle görüşme
saatleri:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Zorunlu
Dersin dili:
Türkçe
Derse ait sınav ve ödev sayısı:
4 Quiz
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
%5 Ders takip
%15 Quizler
%80 Final
Derse devam zorunluluğu: %
Devam zorunluluğu yok
Haftalar
1
2
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Giriş:
 Tarih Yazımı ile İlgili Bilgiler
 Ders programı
Devrimler Çağı ve Osmanlı
İmparatorluğu:
1.sınıf
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
Dersin Kaynakları
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Asenkron İçerik:
3
 Fransız Devrimi
 Sanayi Devrimi
 Osmanlı İmparatorluğu’na
Etkileri
https://plato.blackboar
d.com/
(Online Ders-I)
Osmanlı İmparatorluğu’nda
Modernleşme İhtiyacı
 Klasik Osmanlı Düzeni
 19. Yüzyıldan Önceki Değişim
Çabaları
 Modern Devlet Sistemi ve
Modernleşme İhtiyacı
 Nizam-ı Cedid ve III. Selim
Devri
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Quiz 1
4
2. Mahmut Dönemi, Merkezileşme ve
Modernleşme, 1808-1839
 Orduda ve Eğitim Alanında
Yapılan Yenilik Çalışmaları
 Yunan İhtilali
 Mısır Sorunu
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
5
Tanzimat Dönemi ve Batılılaşma,
1839-1876
 Tanzimat Fermanı
 Islahat Fermanı
 Bürokrasi, Kanun ve Eğitimde
Çağdaşlaşma Çabaları
 İdeolojik Tartışmalar ve Yeni
Osmanlılar
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
6
(Online Ders- II)
I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamit Devri,
1876-1909,
 I. Meşrutiyet Dönemi
 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi
(93 Harbi)
 II. Abdülhamit Döneminin
Siyasal Gelişmeleri
 II. Abdülhamit Devrinin
Niteliği Üzerine
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Değerlendirmeler
Quiz 2!
7
1908 Devrimi ve II. Meşrutiyet, 18891908
 İmparatorlukta Muhalif
Hareketler
 Jön Türkler
 1908 Devrimi ve II.
Meşrutiyet’in İlanı
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
8
Birinci Dünya Savaşına Kadar İttihat
ve Terakki Devri, 1908-1914
 31 Mart Olayı ve Hareket
Ordusu
 İttihat ve Terakki Dönemi
Siyasal Gelişmeleri
 Trablusgarp Savaşı
 Balkan Savaşları ve Etkileri
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
9
(Online Ders III)
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı
İmparatorluğu, 1914-1918
 Birinci Dünya Savaşı’nın
Sebepleri
 Osmanlılar’ın Savaşa Dâhil
Olması
 Cepheler
 Ermeni Tehciri
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Quiz 3!
10
Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi
Tarihi, 1838-1918
 19. Yüzyılda Kapitalist
Ekonomiye Eklemlenme
 İttihat ve Terakki Dönemi
Milli İktisat
11
Milli Mücadele Dönemi-I, 1918-1920
 Anadolu’da Direnişin
Başlaması
 Atatürk’ün Samsuna Çıkışı ve
Genelgeler
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
 TBMM’nin açılışı
 Sevr Antlaşması
12
(Online Ders IV)
Milli Mücadele Dönemi-II, 1920-1922
(Online Ders IV)
 Kurtuluş Savaşı Cepheleri ve
Siyasi Gelişmeler
 Büyük Taarruz ve Büyük
Zafer, Mudanya Mütarekesi
 Saltanatın Kaldırılması
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Quiz 4!
13
14
Savaş Sonrası Dönem, 1922-1923
 Lozan Görüşmeleri ve Lozan
Antlaşması
 İzmir İktisat Kongresi
 Cumhuriyet’in İlanı
 Mübadele
1800-1923 Dönemine Genel Bir Bakış
 İmparatorluğun Yıkılış Süreci
 Siyasal Dönüşümler
 Modernleşme Çabalarıyla
İlgili Değerlendirmeler
 Sosyal ve Demografik
Dönüşümler
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Asenkron İçerik:
https://plato.blackboar
d.com/
Download

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi