DERS ADI*: HUK201 Borçlar Hukuku Genel Hük. I (Genel Bilgiler – Hukuk
BÖLÜMÜ: Hukuk Fakültesi
İşlemler)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Seminerler/
Yarıyıl
Teori/Ders
Proje/Alan
AKTS
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer** Toplam Kredi
Anlatımı
Çalışması
Kredisi
Grupları
III-IV
28x4
112
4
4
Ders
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Sorumluları
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu/
Zorunlu
Seçmeli
Ön Koşul
Ön koşulu bulunmamaktadır.
Nispi haklar ve sorumluluk kavramları,ifa modaliteleri ve borcun yerine getirilmemesine bağlanan sonuçlar
Dersin
incelenmektedir.
Tanımı
Nispi hakların öğrenilmesi,çeşitli sorumluluk türlerinin incelenmesi,borcun kaynaklarının ve borcun yerine
Dersin Amacı
getirilmemesine bağlanan sonuçların sınıflandırılması amaçlanmaktadır.
1)Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramlarının tanımlanabilmesi ve ayırt edilebilmesi,
2)Nispi hak kavramının diğer hak gruplarından ayırt edilebilmesi ve farklılıklarının kavranılması,
3)Sorumluluk çeşitlerinin öğrenilmesi ve ilgili sorumluluğa ilişkin savunma yöntemlerine uygun harekete
Hedeflenen
geçme becerisinin kazanılması,
Kazanımlar
4)Borcun ifa edilmemesi durumunda taraflarsın sahip olduğu hakları değerlendirebilmek ve uygulayabilmek,
5)Bir borç ilişkisinden doğan yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ifasına dair çözümler üretebilmek.
Hafta
KONULAR
Dersin Gidişatı
01 Borçlar Hukukunun tanımı,konusu,sistemi ve kaynakları,bu dala hakim olan ilkeler ve genel kavramlar
02 Alacak,talep,borç ve sorumluluk kavramları,edim kavramı ve çeşitleri
03 Hukuki işlem kavramı, irade açıklaması ve unsurları,irade beyanı ve yorumu
04 Hukuki işlem çeşitleri,edim ve kazandırma arasındaki ilişki ve illilik problemi
05 Sözleşmenin tanımı ve çeşitleri
Sözleşmenin kurulması ve hüküm ve sonuçlarının meydana gelmesi,irade beyanlarının birbirlerine
06
uygunluğu ve uygunluğun kapsamı
07 Sözleşmelerde şekil kavramı,türleri ve şekil şartına uymamanın sonuçları
08 Sözleşme özgürlüğü ve sınırları,yokluk ve geçersizlik kavramları
09 Latife beyanı,zihni kayıt ve muvazaa kavramları ve benzer kavramlarla karşılaştırılması
10 İrade sakatlıkları ve sonuçları,gabin ve sonuçları
11 Sözleşmelerde temsil ve sınırları,İlan suretiyle vaat kavramı, sözleşmenin tamamlanması ve yorumu
12 Sözleşmenin uyarlanması,sorumluluk kavramı,haksız fiilin fiil ve zarar unsurlarının incelenmesi
13 İlliyet bağı,kusur ve hukuka aykırılık unsurlarının incelenmesi
14 Sebep sorumluluğu ve türleri
15 Tehlike sorumluluğu kavramı ve özellikle motorlu araç işletenin sorumluluğu
16 Maddi ve manevi tazminatın hesaplanması
17 Müteselsil sorumluluk kavramı ve sonuçları,tazminat talebinin zamanaşımı
18 Sebepsiz zenginleşme kavramı,şartları,zenginleşenin iade borcu ve zamanaşımı süresi
19 İfa kavramı,niteliği,ifa modaliteleri,çeşitli borçların ifa usulleri
20 İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa,ödemezlik def’i,alacaklının temerrüdü
Borç ilişkilerinin ifa edilmemesine bağlanan genel sonuçlar,sorumsuzluk anlaşması ve yardımcı
21
kişilerin fiillerinden sorumluluk
22 Borçlu temerrüdü kavramı ve sonuçları
Sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk, üçüncü kişi yararına sözleşme ve üçüncü kişinin edimini
23
taahhüt
24 Şarta bağlı borçlar ve şart çeşitleri
25 Cezai şart,pey akçesi,pişmanlık akçesi ve ücret temliki
26 Borçlunun ve alacaklının birden fazla olmasının sonuçları
27 Alacağın temliki ve borcun nakli
28 Borcu sona erdiren sebepler
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
%60
%40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı 1)Fikret Eren-Borçlar Hukuku Genel Hükümler
2)Ahmet Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku Genel Hükümler
ve/veya
3)M.Kemal Oğuzman/Turgut Öz-Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Kaynaklar
* Hukuk Fakültesinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak okutulmaktadır.
**Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download

Genel Bilgiler – Hukuk İşlemler