HUKUK FAKÜLTESİ
BORÇLAR HUKUKU- GENEL HÜKÜMLER DERSİ
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Borçlar Hukuku- Genel Hükümler
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
HKZ 211
4
1
0
10
Dersin
Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Turan ŞAHİN
Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Turan ŞAHİN
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Arş. Gör. Hakkı Mert DOĞU
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Kişilerin birbirleriyle giriştikleri hukuki işlemlerden veya kanundan doğan borçların
özelliklerini incelemektir.
Borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa
edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç
ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde
durulmaktadır.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
B
Medeni hukukun temel kavramlarını tanıma, kavrama ve yorumlama yeteneği kazanılmalı
P
Hukuk eğitiminin temeli kabul edilen kurum ve tanımların başlangıç seviyesinde öğrenilmesi
sağlanmalı
DERSİN ÖNGÖRÜLEN BİLGİ VE BECERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Medeni hukukun kaynakları ile gerçek ve tüzel kişilerin hukuki
B1
ilişkilerini ve sonuçlarını her yönüyle ortaya koyabilmeli
Borçlar hukukuna ilişkin genel kavramlarla birlikte, sözleşme yapma,
B3
borç kaynakları, borçların ifası ve sorumluluk durumunu analiz
edebilmeli
Daha sonraki aşamalarda görülecek olan bütün hukuk dersleriyle
P5
ilgili temel bilgiler, anlam, kavrama ve yorumlamada yardımcı olacak
bilgi, mantık, mukayase ve muhakeme yeterliliği kazanmalı
*Temel ve Alt yeterliliği aynı ise bir üst tablodaki yeterlilik yazılmalıdır.
Her bir satırda katkı düzeyinden sadece bir tanesi işaretlenmelidir.
Yüksek



DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
1
Medeni hukukun kaynakları ile gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ilişkilerini
ve sonuçlarını her yönüyle ortaya koyabilir.
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme**
Yöntemi
B1
3
Borçlar hukukuna ilişkin genel kavramlarla birlikte, sözleşme yapma,
B3
borç kaynakları, borçların ifası ve sorumluluk durumunu analiz edebilir.
Daha sonraki aşamalarda görülecek olan bütün hukuk dersleriyle ilgili
3
temel bilgiler, anlam, kavrama ve yorumlamada yardımcı olacak bilgi,
P5
mantık, mukayase ve muhakeme yeterliliği kazanır.
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
2
1
6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta No
Detaylı İçerik
1
Giriş: Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi
2
Genel olarak borç kavramı
3
Borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler
4
Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Eksik borçlarda sorumluluk
5
Hukuki işlemlerden doğan borçlar
6
Sözleşmeler, Sözleşmelerin kurulması
7
Sözleşmenin geçerlilik şartları, Sözleşmenin geçersizliği
8
Sözleşmenin şekli
9
İcab ve Kabul
10
Sözleşmenin yorumlanması
11
Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
12
Temsil ve hükümleri
13
İrade ile beyan arasındaki uygunsuzluk ve gabin
14-15
Haksız fiilden doğan borç
16
Kusursuz sorumluluk
17
Borçların üçüncü kişilere etkisi
18
Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
19
Borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
20
Takas, Zamanaşımı savunması, İbra
21
Alacaklı veya borçlunun birden fazla olması, şarta bağlı borçlar, cezai şart
22-23
Alacağın temliki, borcun nakli
24
Borçların ifası ve neticeleri
25
İfa, kısmi ifa, ifa yeri, ifa zamanı
26
Borcun ifa edilmemesinin sonuçları
27
Borcun ifa edilmemesinin sonuçları
28
Borçların sona ermesi
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Altan Fahri Gülerci/Ayşe Kılınç, Yetkin Yayınevi, Ankara 2011
2
Yeni Türk Borçlar Kanunu, Mutlu Dinç, Seçkin Kitabevi, Ankara 2011
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
28
4
0
112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
28
5
0
140
Ara Sınav
2
6
0
12
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
2
5
0
10
Uygulama
2
3
0
6
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
8
0
8
Toplam Yük
288
Toplam Yük / 30
9,6
Dersin AKTS Kredisi
10
Download

Hukuk Fakültesi