İNCELENECEK KONULAR
TARİH
14 Ekim
21 Ekim
28 Ekim
1.
2.
a.
b.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
5.
1.
a.
b.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
Koruma Yükümleri
Edim yükümünden bağımsız borç ilişkileri
Culpa in Contrahendo
Üçüncü kişileri koruyucu etkili sözleşmeler
Borç ilişkisinden doğan haklar
Alacak hakkı, alacak-talep kavramları, alacak hakkının özellikleri,
sağladığı yetkiler
Fer’i haklar, diğerleri
Edim
Çeşitli anlamları:Edim fiili/Edim sonucu
Edimin özellikleri
Edim türleri
Borç ve Sorumluluk
Sorumluluk kavramı
Sorumluluğun çeşitleri
Eksik Borçlar
Borç ve külfet
Borç İlişkisinin doğum kaynaklarından hukuki işlemler, özellikle
sözleşmeler
Hukuki işlem kavramı
Hukuki işlemin temel (kurucu) unsuru olarak irade açıklaması kavramı
Güven ilkesi ve irade açıklamasının unsurlarına ilişkin eksikliklerin bu
ilke ışığında değerlendirilmesi
İrade açıklamasının türleri:Açık/örtülü; ulaşması gereken/ulaşması
gerekmeyen irade açıklamaları
4 Kasım
1.
2.
3.
4.
Hukuki işlem çeşitleri
Hukuki işlemlerde sebep kavramı
Kazandırma, kazandırıcı işlem, kazandırmanın sebebi
Soyut borç ikrarı
11 Kasım
1.
2.
3.
4.
5.
Sözleşmenin kurulması
Akdi kuran irade açıklamaları:İcap, özellikleri, icabın muhtevası-türleri
icaba davet
İcabın hüküm ve sonuçları, geri alınması
kabul
18 Kasım
1. Sözleşmelerde irade açıklamalarının birbirine uygunluğu-teoriler
2. Sözleşmenin genel işlem koşulları altında kurulması, GİŞ kavramı,
GİŞ.denetimi kavramı, GİŞ.nın sözleşmede bağlayıcılık kazanmasının
şartları (bağlayıcılık denetimi)
ÇÖZÜMLENECEK
PRATİK
ÇALIŞMALAR
YARGITAY KARARI
VE MAKALE
İNCELEMESİ
Borç ilişkisinin
içeriği ile ilgili
pratik çalışma
YARGITAY KARARI
VE MAKALE
İNCELEMESİ
Hukuki işlem
çeşitleri ile ilgili
pratik çalışma
YARGITAY KARARI
VE MAKALE
İNCELEMESİ
Sözleşmenin
kurulması ile ilgil
pratik çalışma
Genel işlem
25 Kasım
2 Aralık
1. Sözleşmelerde şekil/şekle uymamanın yaptırımı
2. Sözleşme özgürlüğü ve sınırları
1. Sözleşme özgürlüğünün sınırlarının aşılmasının yaptırımı: Geçersizlik
kavramı, türleri
2. GİŞ.da içerik denetimi
9 Aralık
1. İrade ile beyan arasında uygunsuzluk halleri
2. İstenerek yaratılan iki taraflı uygunsuzluk: Muvazaa
16 Aralık
1. İrade sakatlığı halleri: Hata, hile,tehdit
2. Gabin
23 Aralık
30 Aralık
Temsil
1. Tek taraflı hukuki işlemlerden doğan borçlar,
2. Akdin yorumlanması, tamamlanması, değişen koşullara uyarlanması
şartlarının
bağlayıcılık
kazanması ile ilgili
pratik çalışma
YARGITAY KARARI
VE MAKALE
İNCELEMESİ
Şekil/şekle aykırılık
ile ilgili pratik
çalışma
YARGITAY KARARI
VE MAKALE
İNCELEMESİ
Muvazaa ile ilgili
pratik çalışma
YARGITAY KARARI
VE MAKALE
İNCELEMESİ
İrade sakatlıkları ile
ilgili pratik çalışma
**** DERS PLANI PROF. DR. AYŞE HAVUTCU TARAFINDAN SINAV ZAMANLARI, TATİLLER VE ÇEŞİTLİ
NEDENLERLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
Download

borçlar hukuku genel hükümler ı ders planı (05.11..2014)