FARKINDALIK EĞİTİMİ
SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ
İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI’NDAN
SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ
‘‘Sözleşme’’ hukuksal sonuç doğurmak amacıyla iki ya da daha çok
kişinin ya da kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla
gerçekleşen işlemdir. Önceden sözü senet olarak kabul ederek yazılı sözleşme
yapmayan insanlar, artık, edindikleri acı tecrübeler nedeni ile yazılı sözleşme
yapmaya başlamışlardır. Böylece Sözleşmeler hukuku önemi her gün daha
fazla artan bir konu haline gelmiştir.
Meslek mensuplarımızın güncel mesleki mevzuat hükümleri
doğrultusunda sözleşme yapma ve hizmet verdikleri işletmelerde sözleşme
hazırlarken veya önlerine gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi
gereken hususları bilmek durumundadırlar. Meslek mensuplarımızın hizmet
verdikleri Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı ve riskleri en aza
indirerek gerçekleştirmesine katkıda bulunmaları için; Sözleşmeler Hukuku
Eğitimi programının İSMMMO Akademi de düzenlenmesine karar verilmiştir.
Eğitimlerin meslek mensuplarımıza, mesleğimize, işletmelerimize yararlı
olmasını diler, şahsım ve İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu adına bu konuda
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
İSMMMO Akademi Başkanı
SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ
PROGRAMIN AMACI
Bu eğitimin amacı, sözleşme görüşmelerinin hazırlık safhasından, sözleşmelerin yazılıp
imza altına alınmasına kadar geçen sürede, sözleşme taraflarının dikkat etmesi gereken
konular ile ilgili genel düzenlemelerini aktarmayı amaçlamaktadır.
EĞİTİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR
•
Sözleşme yaparken tüm yasal haklarınız ile ilgili bilgi sahibi olmak,
•
Sözleşmenin sınırlarını belirlemek,
•
Bireysel veya ticari tüm sözleşmelerde hakları öğrenmek.
•
Sözleşmenin geçerli olabilmesi için sınırları belirlemek,
EĞİTİMİN SÜRESİ
12 SAAT / 2 GÜN
Cumartesi 10:00 – 17:00
Pazar 10:00 – 17:00
3
SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ
PROGRAM BEDELİ
400 TL + KDV (%18)
EĞİTMEN KADROSU
Sözleşme Hukuku eğitimi bu alanda uygulama tecrübesi bulunan uzman
Avukatlar tarafından verilecektir.
4
SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ
EĞİTİM KONULARI
1. GÜN
•Sözleşmenin kurulması
o Sözleşmenin esaslı ve yan unsurları
o Karşılıklı irade uyuşması (icap ve kabul)
•Şekil
•İrade sakatlıkları (hata, hile, ikrah, gabin vd.)
•Sözleşme hukukuna hakim olan ilkeler
o Sözleşme serbestisi
o Ahde vefa
o Nispilik
o Culpa in contrahendo
•Sözleşme serbestisinin sınırları ve bu sınırların aşılmasının yaptırımı
•Sözleşme türleri
o Teorik ve pratik sınıflandırmalar
o Mevzuat kapsamında düzenlenen sözleşmeler
(Türk Borçlar Kanunu ve özel kanunlarda yer alan sözleşmeler)
o Genel işlem şartları
5
SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ
•Sözleşmelerin yorumlanması ve tamamlanması
•Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması
•Sözleşmenin ifası (ifa zamanı, ifa yeri, üçüncü kişiye ifa, üçüncü kişinin ifası,
kısmi ifa)
•Sözleşmeyi ifa etmemenin sonuçları
•Sözleşmenin sona ermesi
•Sözleşmelere ilişkin pratik bilgiler
o Sözleşmenin dili
o Temsilci aracılığıyla yapılan sözleşmeler – özel yetki gerektiren haller
o Sözleşmenin devri (alacak temliki, borcun nakli)
o Akdi ilişkilerden doğan vergi ve harçlar
o Sözleşmelerde ortaya çıkan ihtilaf hallerinde ilk yapılacak işlemler ile
sözleşmelerin yargılama ve takip konusu yapılması
2. GÜN
1. Satım ve kira sözleşmelerinin yargıya yansımış ihtilaf örnekleri ışığında incelenmesi
2. Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçleri (örnek sözleşme metinleri
üzerinden inceleme)
3. Gruplar halinde farazi sözleşme müzakeresi ve sonuçların değerlendirilmesi
6
FARK YARATIR
Eğitimleriyle
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39
l www.ismmmoakademi.com.tr l [email protected]
Download

SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ