ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.06.2013 Tarih ve VII/128.1 Sayılı Pay
Tebliğinin 29. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Varsayımlar
Gerçekleşme Raporu
23 Mayıs 2014
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (“Odaş Enerji” veya “Şirket”) 2013 yılı Mayıs ayında
gerçekleşen halka arzına aracılık eden Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından 25.04.2013 tarihli fiyat
tespit raporu hazırlanmıştır. Raporda Odaş Enerji, indirgenmiş nakit akımı, F/K ve FD/FAVÖK
yöntemleri ile değerlemeye tabi tutulmuş ve bu metodlara belirli ağırlıklar verilerek şirket değeri
tespit edilmiştir. İndirgenmiş nakit akımı yönteminde şirketin gelecek yıllara ilişkin gelir ve giderlerine
ait tahminler yapılmış ve bu tahminlere göre gelecek dönemde yaratacağı nakit akışı bugünkü
değerine indirgenmiştir.
Sözkonusu fiyat tespit raporunda 2014 yılı gelirler 426,8 milyon TL, FAVÖK ise 53,2 milyon TL olarak
ön görülmüştür. 2014 yılı ilk üç aylık dönemde ilişkin hedef ve gerçekleşme verileri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
(milyon TL)
Ocak-Mart 2014T
Ocak-Mart 2014
Fark (%)
106,7
136,6
%28,0
13,3
1,5
(%88,7)
Gelir
FAVÖK
Raporda çeyreklik dönemler itibariyle tahminlere yer verilmemiş olması sebebiyle, 2014 yılının ilk
çeyreğine ilişkin tahmini veriler mevsimsellik etkisi göz ardı edilerek 2014 yılının tamamına ilişkin
tahminlerin dörtte biri alınarak hesaplanmıştır.
2014 yılı birinci çeyreği itibariyle Şirketimiz tahmin edilenin %28,0 yukarısında bir performans
göstererek, 136,6 milyon TL konsolide gelir kaydetmiştir. Konsolide gelirin beklenenin üzerinde
gerçekleşmesinin temel nedeni üretim tarafının beklenenin üzerinde gelir elde etmesinden
kaynaklanmaktadır. 2014 yılı birinci çeyreğinde elde edilmesi beklenen FAVÖK tahmini 13,3 milyon TL
olup, söz konusu dönem için gerçekleşen rakam beklenenin %88,7 altında kalarak 1,5 milyon TL
olmuştur. FAVÖK’ün beklenenin altında kalmasının en temel sebebi; çeyrek bazlı tahmini rakamların
hesaplanmasında mevsimsellik etkisinin göz ardı edilmesi ve sektör dinamikleri sebebiyle birinci
çeyrekte elde edilen FAVÖK’ün takip eden diğer çeyreklere göre daha düşük gerçekleşmesidir. Diğer
taraftan, 2013 yılının ilk çeyreğinde %100'üne sahip olduğumuz elektrik toptan satış şirketimiz
Voytron Elektrik Toptan Satış Dış Ticaret A.Ş.'nin konsolide FAVÖK'e olan katkısı 1.637.344 TL olurken,
2014 yılının birinci çeyreğinde bu katkı negatife dönerek yaklaşık -1.375.000 TL olmuştur. Bunun yanı
sıra, %92'sine sahip olduğumuz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. ve %90'ına sahip olduğumuz Küçük Enerji
Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden devam etmekte olan Çanakkale Çan'daki termik
santral ve Trabzon Köprübaşı'ndaki hidroelektrik santral yatırımlarımızdaki süreçlerde katlanılan
giderler de FAVÖK üzerinde baskı yaratmıştır.
Saygılarımızla,
ODAŞ Enerji Denetimden Sorumlu Komite
Download

ODAS Varsayımlar Gerçekleşme Raporu