ODAS ENERJİ 2014 YILI 3. ÇEYREK FİNANSAL DEĞERLENDİRMELER
Elektrik üretim ve ticareti alanlarında faaliyet
gösteren ODAS Enerji Grubunun 30 Eylül 2014
tarihli konsolide finansal tablolarına göre
hazırlanmış Finansal Değerlendirmeler çalışması
aşağıda yer almaktadır.
Genel Bakış
ODAŞ Enerji, 2014 yılının ilk 9 aylık döneminde
25,5 Mn TL net kar gerçekleştirmiştir.
Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)
tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü bir
artış göstererek 44,5 Mn TL’den 50,3 Mn’TL ye
yükseltmiştir.
Şirket aynı dönem içerisinde net satışlarını %7,4
oranında artırarak 439 milyon TL seviyesinden
472 milyon TL seviyesine yükseltmiştir.
FAVÖK - EBITDA
60
Mn TL
%13
Çan Kömür Termik Santrali
ODAS’ın stratejik olarak ikinci en önemli yatırımı
2017 yılında faaliyete girecek olan 330 MW
kapasiteye sahip olacak yerli kömürden enerji
üretecek olan Çan Kömür Termik Santrali
projesidir. Söz konusu yatırımla ilgili olarak Alman
bağımsız ölçüm ve değerlenme şirketi Fichtner
Gmbh tarafından yapılan analizler sonucunda
mevcut saha içerisinde toplam 24,7 milyon ton
kömür rezervi bulunmaktadır.
Rezervin ortalama kalorifik değeri 3,481
kcal/kg olarak tespit edilmiş olup bu değer
Türkiye’deki diğer santraller içerisinde en yüksek
değerdir.
Sıralama Şirketler
Bölge
Kapasite
(MW)
Kömür
Kcal/kg
1
ODAŞ Enerji
Çanakkale/Çan
340
3.481
2
EUAS
Çanakkale/Çan
320
2.900
3
PARK GRUP
Ankara/Çayırhan
600
2.700
50,3
4
AKSA Enerji
Bolu/Gönyük
270
2.450
40
5
EUAS
Manisa/Soma
1.034
2.430
30
6
EUAS
Bursa/Orhaneli
210
2.240
20
7
EUAS
Muğla/Yatağan
630
2.100
8
EUAS
Muğla/Kemerköy
630
1.750
9
EUAS
Kutahya/Seyitömer
600
1.750
10
EUAS
Muğla/Yeniköy
420
1.750
50
44,5
10
0
9M13
9M14
Grafik-1
Elektrik Üretim
ODAS Urfa Doğal Gaz Çevrimli Elektrik Santrali
Şirketin ana iş kolu içerisinde faaliyet gösteren 140
MW’lık kurulu güce sahip ODAS Urfa Doğalgaz
Çevirim Santrali 2014 yılının 3. Çeyreğinde %65’lik
kapasite kullanım oranına ulaşarak bir önceki yılın
aynı dönemine göre toplam üretiminde %23 lük bir
artış gerçekleştirmiş ve üretimini 160.000 Mw’dan
195.000MW’a yükseltmiştir. Bunun yanı sıra
ortalama satış fiyatını da bir önceki yılın aynı
dönemine göre göre %16 oranında artırmış ve
elektrik piyasasında oluşan spot fiyatlara göre
3. Çeyrekte %135 fiyat primi sağlanmıştır.
Grafik-2
Kalori değerinin yüksek olması nedeniyle, toplam yatırım
maliyeti ve MW başına elektrik ürerim maliyeti benzer
tipteki santrallere göre çok daha düşük olacaktır. Bunun
yanı sıra yüksek kalorili kömürün sanayi kuruluşlarına
da direkt satış imkanı bulunmaktadır. Bu imkan santrale
kar optimizasyonu sağlayacaktır. Bu yatırımla ilgili
yaklaşık 110 milyon Euro kredi kullanılacaktır.
Elektrik Satış
Voytron
Elektrik satışı alanında faaliyet gösteren Voytron, 2014
yılının 3. Çeyreğinde 523.036 MWh seviyesinde elektrik
satışı gerçekleştirmiştir. Voytron faaliyetlerini, dikey
entegre yapıda grubun ürettiği elektriği satabileceği
optimum karlılıktaki müşteri portföyünü hazır
bulundurmak üzere konumlandırmıştır. Bu sebeple
müşteri portföyünde THY, Avea, Vodafone, İkitelli
Organize
Sanayi
Bölgesi
gibi
kurumsal
müşterilerinin yanı sıra küçük ticarethaneler ile
meskenleri de barındıran Voytron, 2015 yılı portföy
hedefini hane halkı tüketici ağının genişletilmesi
1
şeklinde belirlemiştir.
ODAS ENERJİ 2014 YILI 3. ÇEYREK FİNANSAL DEĞERLENDİRMELER
Devam Eden Yatırımlar
Köprübaşı Hidro Elektrik Santrali
Köprübaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 8,195 MW olup Trabzon ilinde yer almaktadır.
Mevcut durum itibariyle santral yatırımının %70’i tamamlanmış olup, 2015’in ilk çeyreği sonunda operasyonel
olarak faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Santral yatırımı ile ilgili olarak 2014 yılı nisan ayında ilk 2 yılı geri
ödemesiz olacak şekilde toplam 9 yıl vadeli ve 10.470.000 USD tutarında proje finansmanı kredisi
kullanılmıştır.
Finansal Görünüm
ODAŞ Enerji, konsolide gelir tablosunda 2014
yılının ilk 9 aylık döneminde 25.5 Mn TL net kar
gerçekleştirmiştir.
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)
Şirket aynı dönem içerisinde net satışlarını %7,4
oranında artırarak 439 milyon TL seviyesinden 472
milyon TL seviyesine yükseltmiştir.
Faaliyet Giderleri
Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)
tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü bir
artış göstererek 25,5 Mn TL’den 50,3 Mn TL’ye
çıkarmıştır.
ODAS Enerji A.Ş., konsolide bilançoda uzun vadeli
finansal yükümlülüklerin tamamı Urfa’daki 140 MW
kapasiteli doğalgaz çevrimli elektrik santralinin ve
Küçük Enerji iştirakine ait Köprübaşı Hidro Elektrik
santrali yatırımının proje finansmanı kredilerinden
oluşmaktadır.
Grubun dönem sonu itibariyle, net finansal
borçların toplam varlıklar içerisindeki payı da %25
gibi düşük bir seviyede bulunmaktadır.
Ayrıca özkaynakların toplam aktiflerdeki payı
mevcut proje finansmanı kredilerine rağmen %42
gibi yönetilebilir bir seviyededir.
35,00
Net Satışlar
Brüt Kar
-
472.386
439.666
52.408
46.079
14%
4.253
35%
4.071
-46%
EBIT
EBITDA (FAVOK)
Özet Bilanço (Bin TL)
2.194
Finansal Yatırımlar
38
18%
50,3
44,5
13%
61.481
2013
52.404
-
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan
Alacaklar (KD)
İlişkili Taraflardan
Alacaklar (UD)
Stoklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Finansal
Borçlar
Uzun Vadeli Finansal
Borçlar
7%
44
9M2014
Nakit ve Nakit Benzerleri
-
∆
∆
17%
-
-
44.183
33.238
33%
5.468
9.785
-44%
-
-
-
-
-
-
171
188
-9%
703.459
612.670
15%
105.504
-
a.d.
138.283
122.882
13%
Özkaynaklar
296.373
270.730
9%
Toplam Kaynaklar
703.459
612.670
15%
Net Borç
182.306
70.478
159%
60%
30,61
25,00
48%
30%
1,51
2,45
3,64
1H2013 9M2013 2013YE 1Q2014 1H2014 9M2014
Net Borç / EBITDA (x)
45%
1Q2014
1H2014
42%
29%
30%
1H2013
9M2013
20%
9,50
2,28
46%
40%
15,00
-5,00
9M2013
5.755
Diğer Esas Giderler (Net)
50%
5,00
9M2014
10%
0%
2013YE
9M2014
Özkaynak/Toplam Varlıklar
2
Download

3.Çeyrek Finansal Değerlendirmeler