SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SANEL, 2014
[SANEL] 28.03.2014 17:21:14
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
1
BAHADIR
YALÇIN
YÖNETĠM KURULU
BAġKANI
SAN-EL MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK TAAHHÜT SANAYĠ
VE TĠCARET A.ġ.
Adres
ġerifAli Mahallesi BaĢer Sokak No:44 Ümraniye/Ġstanbul
Telefon
216 - 4152245
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler
Birimi Telefon
216 - 4152358
Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir
Açıklama mı?
28.03.2014
17:20:42
216 - 4152245
216 - 4152358
Evet
Hayır
Özet Bilgi
SAN-EL MÜHENDĠSLĠK 2013 YILI KAR DAĞITIMI HAKKINDA GENEL KURUL
KARARI
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
28.03.2014 15:00
Hesap Dönemi BaĢlangıç Tarihi
Hesap Dönemi BitiĢ Tarihi
01.01.2013
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketinin
28/03/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketinin
olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 15:00 de, ġerifAli
Mahallesi BaĢer Sokak No:44 Ümraniye-Ġstanbul adresinde Ġstanbul Ġl
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8141 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıĢtır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleĢmede ön görüldüğü gibi gündemi de
ihtiva edecek Ģekilde 03.04.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma
Platformunda, internet sitemizde ve 10.03.2014 tarih 8524 Sayılı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespiti yapılmıĢtır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Ģirketin itibari değeri 11.500.000 TL
olan paylarının 8.200.000 TL nominal kısmının toplantıda asaleten hazır
bulunduğunun anlaĢılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas
sözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun
anlaĢılması üzerine toplantı Bahadır Yalçın tarafından açılarak gündemin
görüĢülmesine geçilmiĢtir.
1 -Toplantı yukarıda belirtildiği üzere baĢkan tarafından açılmıĢtır
2- Toplantı baĢkanlığına Ömer Faruk Kara'nın seçilmesine oybirliğiyle karar
verildi. Yazmanlığa Yasemin Bozdemir ÇalıĢkan, Oy Toplayıcılığına Zeynep
Kıyı toplantı baĢkanı tarafından atanmıĢtır. Divan heyetine toplantı tutanağını
ortaklar adına imzalama yetkisi oybirliği ile verilmiĢtir.
3- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı
gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı raporlar üzerinde söz alan olmadı
bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile tasdik edildi.
4- Bağımsız Denetim raporu ortakların bilgisine sunuldu.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
6- 2013 yılı karın dağıtımı hususu görüĢmeye açıldı. Yönetim Kurulu BaĢkanı
Bahadır Yalçın, vergi ve kanuni yükümlülükler düĢüldükten sonra kalan brüt
3.296.541,60TL karın 30.05.2014 tarihine kadar nakden dağıtılmasını
önerdi. Bu öneri oy birliği ile kabul edildi.
7- ġirket çıkarılmıĢ sermayesinin hisse senedi ihraç primlerinden karĢılanmak
sureti ile 11.500.000 TL'dan 15.500.000 TL'ına artırılması hususunun
görüĢülerek karara bağlanması, bu amaçla Ģirket Yönetim Kuruluna resmi
iĢlemlerin baĢlatılması için yetki verilmesi hususu görüĢmeye açıldı. Yapılan
görüĢmeler neticesinde ġirket çıkarılmıĢ sermayesinin hisse senedi ihraç
primlerinden karĢılanmak sureti ile 11.500.000 TL'dan 13.225.000 TL'ına
artırılmasına bu amaçla Ģirket Yönetim Kuruluna resmi iĢlemlerin baĢlatılması
için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Uğur Pekyıldız (TC Kimlik No
53650177486) ve Yavuz Erke (TC Kimlik No 27169992892) oy birliği ile
seçilmiĢlerdir.
9- Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahadır Yalçın'a 14.000,00 TL Yönetim Kurulu
BaĢkan Yardımcısı Serkan DinçbaĢ'a 12.500,00 TL Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynel Abidin Erdaloğlu'ına 10.000,00 TL Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz
ToptaĢ'a 10.000,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Pekyıldız'a
1.150,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Erke 'ye 1.150,00 TL aylık
net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10- TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, Ģirketle
kendisi veya baĢkası adına iĢlem yapabilmeleri, Ģirketin faaliyet konusuna
giren iĢleri yapan Ģirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim
Kurulu Üyelerine oy birliği ile onay verildi.
11- 2014 yılı için bağımsız denetim kuruluĢu olarak Bilgili Bağımsız Denetim
Ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. oy birliği ile seçildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili
Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet
Konusuna ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili
Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında ġirket
Merkezine ĠliĢkin Ana SözleĢme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Hayır
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaĢan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

SAN-EL Muhendislik A.S 28.03.2014 Olagan Genel Kurul Toplanti