BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ.
SERMAYE PĠYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETĠM
TEBLĠĞĠ’NĠN 1.3 GENEL KURUL BAġLIKLI MADDESĠ GEREĞĠNCE
YAPILAN DUYURUDUR.
2013 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03 Mart 2014
tarihinde yayımlanmıĢtır.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Ģirketin ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, Ģirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa
her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile
imtiyazlarının niteliği hakkında bilgi.
Sermaye (TL.)
Hisse Adedi/ Oy Hakkı
Nama/Hamiline
Ġmtiyaz Türü
143.235.330,-
14.323.533.000
Hamiline
Yok
b) ġirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap döneminde gerçekleĢen veya
gelecek hesap döneminde planladığı Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin
gerekçeleri hakkında bilgi.
Döner Fırın hattı ön ısıtıcı kuleden ve Klinker Soğutmadan çıkan atık gazları
değerlendirmek amacıyla Atık Isı Geri Kazanım tesisi yatırımı devam etmekte olup
2014 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca; Ankara
Pazarının geliĢmesi ve Bolu Çimentonun pazardaki rekabet gücünü kaybetmemesi
için Ankara Ģubemizde döner fırın yatırımı kararı alınmıĢ ve yatırıma baĢlanmıĢtır.
Mayıs 2015 ayında devreye alınması planlanmaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,
değiĢtirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiĢtirme gerekçeleri, yönetim kurulu
üyeliği adaylığı Ģirkete iletilen kiĢilerin özgeçmiĢleri, son on yıl içerisinde
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Ģirket ve Ģirketin iliĢkili tarafları ile
iliĢkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı
ve bu kiĢilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık
faaliyetlerinin etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
26 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu
Üye sayısı 7 olarak belirlenmiĢ, Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Pazarlama Hizmet ve
Turizm Aġ. (Temsilcisi: Sn.Mehmet Tayfun YILDIZ) görevinden ayrılmıĢ ve Türk
Ticaret Kanunu’nun 359. Maddesi gereğince Ordu YardımlaĢma Kurumu-OYAK
(Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR), Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm Aġ.
(Temsilcisi: Sn.Tunay BĠLGEN), Omsan Lojistik A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Oktay Tanju
SEL), Oyak GiriĢim DanıĢmanlığı A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Feyza DEMETGÜL
AKKOYUNLU), OytaĢ Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. (Temsilcisi: Sn.Cem ÇOLAK) ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ali Ġhsan KAMANLI ve Sn.Suat Necat ÖNEY bir
sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiĢlerdir.
27.05.2013 tarih 6/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Yönetim Kurulu BaĢkanı
Ordu YardımlaĢma Kurumu’nun (Temsilcisi: Sn.Celalettin ÇAĞLAR) istifası kabul
edilerek yerine Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ.’nin (Temsilcisi: Sn.Celalettin
ÇAĞLAR) tüzel kiĢi yönetim kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu baĢkanı olarak
seçilmesine karar verilmiĢ ve 19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı onayına sunulmuĢ ve onaylanmıĢtır.
27 Mart 2014 tarihinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu
üyeliklerine aday olan tüzel kiĢi temsilcileri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının
özgeçmiĢleri ekte verilmektedir.(EK-1)
ç) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına iliĢkin Yatırımcı ĠliĢkileri
Bölümü’ ne yazılı olarak iletmiĢ oldukları talepleri, yönetim kurulu ortaklık
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler için ret
gerekçeleri.
1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında talep bulunmamaktadır.
d) Gündemde esas sözleĢme değiĢikliği olması durumunda ilgili yönetim
kurulu kararı ile birlikte, esas sözleĢme değiĢikliklerinin eski ve yeni Ģekilleri.
Gündemde esas sözleĢme değiĢikliğine ait madde bulunmamaktadır.
EK:1
ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
: Celalettin ÇAĞLAR
Doğum Tarihi
: 01/07/1949
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
BitiĢ Tarihi
Yüksek Lisans
: Aachen Teknik Üniversitesi,
Almanya, Otomotiv
1977
Lisans
: Ġ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine
Mühendisliği
1973
Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce, Almanca
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü, DanıĢman
2000-
Sona Erme Nedeni
-
Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu BaĢkanlık ve
Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:
GÖREV
KURUM
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
Adana Çimento Sanayii T.A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
Mardin Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
Bolu Çimento Sanayi A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
Ünye Çimento San. ve Tic. A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
Aslan Çimento A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
ORFĠN Finansman A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili (Temsilci)
OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
MAĠS Motorlu Araçlar Ġmal ve SatıĢ A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
OYTAġ Ġç ve DıĢ Tic. A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
OYAK ĠnĢaat A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanı (Temsilci)
OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
(Temsilci)
ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama
DanıĢmanlığı A.ġ
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans
: Tunay BĠLGEN
: 18/11/1956
Eğitim Kurumunun Adı
BitiĢ Tarihi
: Kara Harp Akademisi
: Kara Harp Okulu
1988
1976
Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi
Sona Erme Nedeni
J.Gn.K.lığı Hrk.BĢk.
2011-2012
Emeklilik
J. Okullar K.
2010-2011
Tayin
Erzurum J.Blg K.
J.Gn.K.lığı Gn Plan
Prensipler BĢk.
Bursa J.Blg.K.
2008-2010
Tayin
2006-2008
Tayin
2004-2006
Tayin
Aydın J.Blg.K.
2003-2004
Tayin
ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans
: Ömer Necati ÖZBAHADIR
: 14/07/1953
Eğitim Kurumunun Adı
BitiĢ Tarihi
: Kara Harp Akademisi
: Kara Harp Okulu
1984
1973
Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
Kara Kuv. Lojistik
Kom.
EDOK Muharebe
Hizm. Eğ. Dest.Kom.
2.Kolordu Kom.
TSK Sağlık Ve Gata
Kom.
Zırhlı Birlikler Okulu
Eğ.Tüm.Kom.
Genel Kurmay Pers.
Daire BaĢk.
BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi
Sona Erme Nedeni
2011-2012
Emeklilik
2010-2011
Tayin
2008-2010
Tayin
2006-2008
Tayin
2004-2006
Tayin
2002-2004
Tayin
ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU
Doğum Tarihi
: 22/04/1986
Eğitim Durumu
Eğitim Kurumunun Adı
BitiĢ Tarihi
Yüksek Lisans
: Atılım Üniversitesi- Finansman
2011
Lisans
: Gazi Üniversitesi- Ġktisat
2007
Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi
OYAK Genel Müdürlüğü,
ĠĢtirakler Müdürlüğü,
Uzman
2009 -
Sona Erme Nedeni
-
2013 yılsonu itibariyle devam eden görevleri:
GÖREV
KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Bolu Çimento San. A.ġ.
Denetleme Kurulu Üyesi
Aslan Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı
ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMĠġ
Adı Soyadı
: Cem ÇOLAK
Doğum Tarihi
: 20/09/1979
Eğitim Durumu
Lisans
Eğitim Kurumunun Adı
BitiĢ Tarihi
: Hacettepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Ġktisat
2002
Bildiği Yabancı Diller: Ġngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi
ĠĢtirakler Müdürlüğü, ĠĢtirakler
Uzmanı,OYAK
2006 -
Ticari Pazarlama Departmanı,
Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK
Köroğlu ġubesi
2005 - 2006
OYAK Grup Ġçi Görev
DeğiĢikliği
Factoring&Leasing Departmanı,
Yetkili Yardımcısı, OYAKBANK
Genel Müdürlük
2003 - 2005
OYAK Grup Ġçi Görev
DeğiĢikliği
Sona Erme Nedeni
-
Ayrıca, OYAK Grubu ġirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu üyelikleri
(temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:
GÖREV
KURUM
Yönetim Kurulu Üyesi
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Mardin Çimento San. Ve Tic. A.ġ
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Ünye Çimento San. Ve Tic. A.ġ.
Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Aslan Çimento A.ġ.
ġirket ve ġirketin iliĢkili tarafları ile iliĢkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye)
Adı Soyadı
: Ali Ġhsan KAMANLI
Doğum Tarihi
: 05/03/1952
Eğitim Durumu
Lisans
Eğitim Kurumunun Adı
: Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi
BitiĢ Tarihi
1973
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
BaĢlangıç ve BitiĢ
Tarihi
Aslan Çimento A.ġ.
Mardin Çimento Sanayii ve Tic.A.ġ.
Bolu Çimento San.A.ġ.
Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2012 –
Otokoç A.ġ.
Genel Müdür DanıĢmanı
2009-2010
ISO 14000- 18000
Proje Bitimi
2002-2009
Emeklilik
Sona Erme Nedeni
Ford Otosan A.ġ. Genel Müdür Mv.





Yatırım-Projeler
Fab. KuruluĢ Çal.
Takım-Kalıp
Yönetim
BaĢkan Yar. Ford of ChinaNanchang
ÖZGEÇMĠġ (Bağımsız Üye)
Adı Soyadı
: Suat Necat ÖNEY
Doğum Tarihi
: 15/05/1952
Eğitim Durumu
Lisans
Eğitim Kurumunun Adı
: Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ)
Endüstri Mühendisliği
BitiĢ Tarihi
1973
Bildiği Yabancı Diller: İngilizce
Son 10 Yıl Ġçerisinde Yürüttüğü Görevler:
ĠĢ Deneyimi
BaĢlangıç ve BitiĢ
Tarihi
Adana Çimento Sanayii T.A.ġ.
Bolu Çimento San. A.ġ.
Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.ġ. 2012 – Halen
Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.ġ.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Technocast Otomotiv Sanayi ve
Ticaret Ltd. ġti. Kurucu Ortak
2004 - Halen
ÇeĢitli DanıĢmanlık Projeleri
Otomotiv Otomotiv Yan
Sanayi
2001-2004
Sona Erme Nedeni
Download

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU II