GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş’NİN
27.03.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ‘nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2014
tarih saat 11,00 ‘de Yeni Yalova Yolu 3.Km. Buttim Plaza Kat:7 No:1616 BURSA adresinde Bursa Ticaret İl
Müdürlüğü’nün 24/03/2014 tarih ve 677 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Coşkun
GÜNGÖRDÜ gözetiminde yapıldı.
Toplantının açılmasından önce bakanlık temsilcisi tarafından yapılan inceleme neticesi;
Toplantıda; Şirketin 94.000.000.-TL’ndan ibaret bulunan ve 94.000.000 adet hisseye ayrılan
sermayenin 79.900.000 âdetinin asaleten, 14.100.000 âdetinin vekâleten olmak üzere tamamının hazır
bulunduğu T.T.K. 416 maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ve ayrıca toplantının davet
hakkındaki merasime riayet etmeksizin yapılmasına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden
toplantı, Salih ŞEREMET tarafından gündemi görüşmek üzere açıldı.
1- Toplantı Başkanlığına Salih ŞEREMET, yazmanlığa Erdinç ŞEREMET ve oy toplama memurluğuna
Azmi AYYILDIZ oy birliği ile seçilerek toplantı divanı oluşturuldu. Divan Heyetine toplantı tutanağını
hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi,
2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi,
3- Finansal tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı, ayrı okundu ve oy birliği ile tasdik edildi.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar
verildi,(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)
5- Salih ŞEREMET’e ücret ödenmemesine, diğer üyelere 4.000.-TL aylık net ücret ödenmesine oy birliği
ile karar verildi,
6- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine şirketimizin bağımsız denetiminin Ahmet Hazım Şahoğlu (BD2013-00406) tarafından 1 yıl süre ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi,
7- 2013 yılı kârının %5’i 1.125.385,86 TL 1.tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 15.677.254,58 TL’sinin
Sermayeye ilavesine; kalan 5.705.076,82 TL’nın Olağan Üstü Yedeklere intikaline; 2011 yılına ait
1
(Yatırım İndirimine Tabi Kârdan)kârdan ayrılan 3.224.122,45 TL net kârın pay sahiplerine payları
nispetinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8- Şirket Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki yeni
şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
YENİ ŞEKİL:
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ
Madde 6:
Şirket sermayesi 110.000.000,-TL(Yüzonmilyontürklirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1,-TL
(Birtürklirası) kıymetinde 110.000.000 (Yüzonmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 94.000.000,-TL(Doksandörtmilyontürklirası) nın tamamı ödenmiştir. Bu defa
arttırılan 16.000.000.TL’(Onaltımilyontürklirası)nın;
a-
15.677.254,58TL (Onbeşmilyonaltıyüzyetmişyedibinikiyüzellidörttürklirasıellisekizkuruş) 2013 yılı
kârından,
b- 312.745,42TL (Üçyüzonikibinyediyüzkırkbeştürklirasıkırkikikuruş)’nin Olağan Üstü Yedeklerden,
c-
10.000,-TL (Onbintürklirası) ise nakden karşılanmıştır.
Pay senetleri hamiline yazılıdır. Sermayeye ilave edilen Olağan Üstü Yedekler karşılığındaki paylardan ortaklara
payları nispetinde bedelsiz pay senedi verilecektir.
Pay senetleri bir, on, elli, yüz, beşyüz, bin, beşbin, onbin, yüzbin, beşyüzbin ve milyonluk hisselere havi
küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden pay senedi çıkarılamaz.
Pay Senetleri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir. Ancak bedelleri
ödenmemiş pay senetleri Yönetim Kurulunda uygun görülmedikçe devir ve ferağ edilemez.
Toplantıda söz isteyen ve herhangi bir itirazda bulunan olmadığından ve gündemdeki tüm
maddeler görüşüldüğünden toplantı sona erdirildi.
Divan
Bakanlık Temsilcisi
Başkanı
M. Coşkun GÜNGÖRDÜ
Salih ŞEREMET
2
Katip
Erdinç ŞEREMET
Download

toplantı tutanağı