1
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETĠMĠ ANABĠLĠM DALI
SAĞLIK EKONOMĠSĠ VE FARMAKOEKONOMĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM/UZAKTAN EĞĠTĠM
PROGRAMLARIDÖNEM PROJESĠ DERSĠ RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU
AMAÇ
Bu kılavuzun amacı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Ekonomisi ve
Farmakoekonomi İkinci Öğretim/Uzaktan Eğitim Programlarında yer alan dönem projesi dersini alan
öğrencilerin ders sonunda hazırlamak zorunda oldukları dönemprojesi raporunun yazımı ve basımıyla
ilgili esasları düzenlemektir.
TANIMLAR
Dönem Projesi Dersi: Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için almak zorunda olduğu ve son
yarıyılda alınan derstir.
DönemProjesi Raporu: Öğrencininalmış olduğu dönem projesi dersi sonunda danışmanı nezaretinde
hazırladığı rapordur.
Danışman: Programda kayıtlı öğrenciye dönem projesi dersi sonunda hazırlayacağı dönem projesine
rehberlik etmek üzere Enstitü̈ Y önetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanıdır. Hacettepe
Üniversitesi
Lisansüstü
Akademik
Danışmanlık
El
Kitabına
http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/danismanlikrehberi.pdf linkinden ulaşılabilir.
DÖNEM PROJESĠ RAPORUNUN KONUSUNUN BELĠRLENMESĠ
1. Son yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptıran öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
kendisi için atanan ders danışmanı ile iletişime geçer.
2. Dönem projesi dersi sonunda hazırlamak istediği çalışma konularını bir liste halinde danışmanına
teslim eder.
3. Seçilecek konunun, sağlık ekonomisi ve farmakoekonomiile ilgili alanlarda olması gerekir.
4. Danışman önerileri de dikkate alınarak öğrencilerin önerdiği konulardan biri veya danışmanın
önerebileceği bir konu çalışma konusu olarak belirlenir.
5. Çalışmanın zamanında bitirilebilmesi için öğrenci her hafta çalışması ile ilgili ne yaptığını
danışmanına bildirir.
DÖNEM PROJESĠ RAPORUNUN ĠÇERĠĞĠ
1. Dönem projesi raporu, araştırma veya derleme biçiminde olabilir.
a. Araştırma: Belli bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem dahilindekalitatif
ve kantitatif olarak yapılan çalışmalar araştırma olarak adlandırılır.
b. Derleme: Mevcut yayınlardan faydalanılarak yapılmış olan araştırmalardır. Başka bir ifade ile
sadece literatüre dayalı olarak hazırlanan çalışmalardır.
2.
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri için ayrıntılı bilgiye şu web sayfasından erişebilirsiniz
http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=80)
2
DÖNEM PROJESĠ RAPORU ĠLE ĠLGĠLĠ TEKNĠK BĠLGĠLER
1. Dönem projesi için A4 ve 80 gr kağıt kullanılmalıdır
2. Rapor hazırlanırken sayfa düzeni ile ilgili olarak aşağıda sıralanan kurallara uyulmalıdır:
a. Sayfaların kullanılması: Kağıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır.
b. Kenar boşlukları: Sayfaların sol kenarında 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm ve sağ
kenarından ise 2cm boşluk bırakılmalıdır.
c. Sayfa numaraları: Sayfa numaraları kağıdın sağ üst kenarına yazılmalıdır. İç kapak, kabul ve
onay sayfası ile bildirim sayfasına numara yazılmaz.
d. Numaralandırma: İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır.
e. Yazı tipi ve boyutu: Times New Roman tipinde ve 12 punto yazı karakteri kullanılmalıdır.
f. Satır araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır bırakılmalıdır.
g. Paragraflar: Başlıklar dahil bütün metin sola ve sağa hizalı olarak yazılmalıdır.
3. Raporun bölüm ve sayfalarının sıralanması şu şekilde olmalıdır.
a. Ön Kapak (Ek 1)
b. İç Kapak (Ek 2)
c. Kabul ve Onay Sayfası (Ek 3)
d. Bildirim Sayfası (Ek 4)
e. Türkçe Özet Sayfası (Ek 5)
f. İçindekiler Dizini
g. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
h. Çizelgeler Dizini
i. Şekiller Dizini
j. Raporun Metin Bölümü
k. Kaynakça
l. Ekler
4. Rapor 30 sayfadan az olmamalıdır.
5. Onaylanan Dönem Projesi Raporu spiral ciltli olarak danışmana teslim edilmelidir.
6. Metin içinde kaynak gösterme ve kaynakların Kaynakçada düzenlenmiş biçimleri Hacettepe
Sağlık İdaresi Dergisi‟nin kaynak gösterme kurallarına göre yapılacaktır (Ek 6). Ayrıca bakınız:
http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/
Takvim
Dönem Projesi Raporunu hazırlama takvimi aşağıdaki gibidir.
Proje konusunun belirlenmesi
Proje raporunun yazımı
Taslak proje raporunun danışmana teslimi
Nihaiproje raporunun danışmana teslimi
Dönem başladıktan sonraki ilk 2 hafta
3.– 10. Haftalar arası
11. Hafta
14. Hafta
3
Ek 1. Ön Kapak
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi…………………………… Programı
RAPORUN ADI
Öğrencinin Adı Soyadı
SEF600 DÖNEM PROJESİ DERSİ RAPORU
Ankara, Yıl
4
Ek 2. Ġç Kapak
RAPORUN ADI
Öğrencinin Adı Soyadı
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi…………………………… Programı
SEF600 DÖNEM PROJESİ DERSİ RAPORU
Ankara, Yıl
5
Ek 3. Kabul ve Onay Sayfası
KABUL VE ONAY
[Öğrencinin Adı Soyadı] tarafından hazırlanan “[Raporun Adı]” başlıklı bu çalışma tarafımdan başarılı
bulunarak [SEF600 Dönem Projesi Dersi Raporu] olarak kabul edilmiştir.
İmza
Unvan, Adı ve Soyadı (Danışman)
6
Ek 4. Bildirim Sayfası
BĠLDĠRĠM
Hazırladığım SEF600Dönem Projesi Dersi Raporunun tamamen kendi çalışmam
olduğunu ve her alıntı için kaynak gösterdiğimi taahhüt ederim. Aksinin kanıtlanması halinde
her türlü hukuki sorumluluk şahsıma aittir.
Tarih ve İmza
Öğrencinin Adı ve Soyadı
7
Ek 5. Özet Sayfası
ÖZET
[Yazarın Soyadı, Adı], [Raporun Adı], [SEF600 Dönem Projesi Dersi Raporu], Ankara, [Yıl].
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Anahtar Sözcükler
…………………….……………………………………………………………..
8
Ek 6. Kaynak Gösterimi
METĠN ĠÇĠNDE KAYNAK GÖSTERĠMĠ VE KAYNAKÇA
Kaynaklar metin içinde gereken yerlerde parantez içinde gösterilmelidir. Metin içinde kaynak
gösterme aşağıdaki gösterilen açıklama ve örnekler gibi olmalıdır:
 Tek yazarlı kaynaklar için: Örnek: (Suki2011)
 İki yazarlı kaynaklar için: Örnek: (Yıldız ve Kaya2012)
 İkiden fazla yazarlı kaynaklar için: ilk yazarın soyadından sonra „vd.‟ sözcükleri, eğer kaynak
yabancı dilde ise „et al.‟ Kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: (Erigüç vd. 2013), veya (Ginter et al.
2013).
 İnternet kaynaklar için: metin içinde internet sayfasının künyesi yazılmalıdır.
Kaynaklar Kaynakçada Soyadı harf sırasına göre aşağıdaki gibi gösterilmelidir.
Yıldız A. ve Kaya S. (2012) „Sağlık Hizmetlerinde Dışsal Kalite Değerlendirme Yaklaşımları‟. Sağlık
ve Yönetim. İçinde: Önder Ö.R., Akbulut Y., Yenimahalleli Yaşar, G. (ed.) ss: 220-247. Ankara
Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Ginter P.M.,Duncan W.J.andSwayne L.E. (2013) Strategic Management Of Health Care
Organizations. Jossey Bass, USA.
Suki, N.M. (2011) Assessing Patient Satisfaction, Trust, Commitment, Loyalty and Doctors‟
Reputation Towards Doctor Services. Pakistan Journal of Medical Science27(5): 1207-1210.
Yalçın Balçık P. ve Şahin B. (2013) Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi ve Karar Analizi.
Sağlık Ġdaresi Dergisi16(2): 121-134.
Mandy A. and Louw G. (2007) „Key Topics in Healthcare Management‟. In Jones R. and Jenkins F.
(eds.) Communication and Health Professional, pp:82-97. Routledge, London.
Kaya S. (2005) Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite Ġyileştirme. Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık
Ltd. Şti., Ankara.
ÇelikY. (2011) Sağlık Ekonomisi. Siyasal Kitabevi, Ankara.
Sağlık İdaresi. (http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/ , erişim: 20.07.2014).
9
Ek 7. Özgeçmiş Sayfası
Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı
:
Doğum Yeri ve Tarihi
:
Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi
:
Yüksek Lisans Öğrenimi
:
Bildiği Yabancı Diller
:
Bilimsel Faaliyetleri
:
Ġş Deneyimi
Stajlar
:
Projeler
:
Çalıştığı Kurumlar
:
Ġletişim
E-posta Adresi
:
Tarih
:
Download

Uzaktan Egitim II.Ogretim Tezsiz Yuksek Lisans