Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]
İstanbul, 05.06.2014

Sirküler No: 2014 / 50
Konu: Yeni KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre Yatırım TeĢvik Belgesi Sahibi
Mükelleflere KDV Kanunu 13/d Kapsamında Makine ve Teçhizat Tesliminde Ġstisna
Uygulaması
Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği
ile bu tarihe kadar geçmiĢte yayınlanmıĢ olan tüm KDV tebliğleri yürürlükten kaldırılarak tek
bir tebliğ altında birleĢtirilmiĢtir. Yeni tebliğ ile geçmiĢ tebliğlerde yapılan düzenlemeler genel
olarak korunmuĢ olmakla birlikte; baĢta KDV iade sistemi olmak üzere bazı özellikli
konularda değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu sirkülerimizde KDV Kanunu’nun 13/d maddesi
kapsamında, yatırım teĢvik belgesi (YTB) sahibi mükelleflere KDV’den istisna tutularak
yapılacak makine ve teçhizat teslimleri hakkında bilgi verilmektedir.
KDV Kanunu’nun 13/d maddesi kapsamında yatırım teĢvik belgesi sahibi mükelleflere
KDV’den istisna tutularak makine ve teçhizat teslimi yapılması ve bu teslimler kapsamında
oluĢacak KDV iadelerinin ne Ģekilde yerine getirileceği mülga 69, 87 ve 99 numaralı KDV
genel tebliğlerinde düzenlenmiĢti. Yeni tebliğde uygulamanın genel hatları itibariyle aynen
devam ettirildiğini, kapsama girecek makine ve teçhizatlar açısından biraz daha belirleyici
açıklamalar yapıldığı görünmektedir.
Önemli olabilecek 3 değiĢiklik aĢağıdaki gibidir.


Ġstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine
baĢvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı
tanınan iĢlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin
örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.(KDV Genel
Tebliği II/B bölümü 5.2. Ġstisna Uygulaması)

TeĢvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar
tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleĢtirilen bu kapsamdaki satıĢlar
(EK: 9B)’de yer alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik
ortamda vergi dairesine verilir. (KDV Genel Tebliği II/B bölümü 5.4. Bildirim
Zorunluluğu)

Ġncelemesiz nakden iade alt limit tutarı 200 TL’den 5.000,00 TL’ye çıkarılmıĢtır.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
Söz konusu istisna yeni tebliğde “II- B- 5. Yatırım TeĢvik Belgesi Kapsamında Makine ve
Teçhizat Teslimlerinde Ġstisna” baĢlıklı bölümde düzenlenmiĢ olup tam metni aĢağıdaki
gibidir:
“5. Yatırım TeĢvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Ġstisna
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde Yatırım TeĢvik Belgesi sahibi mükelleflere belge
kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmıĢ
olup, bu istisna uygulamasına iliĢkin usul ve esaslar aĢağıda belirlenmiĢtir.
5.1. Kapsam
1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makine ve cihazlar, üretimde
kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taĢıma
gereçleri Ģeklinde
tanımlanmıĢtır.
Söz konusu istisna uygulaması bakımından da makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi
kıymet niteliği taĢıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade
etmektedir.
Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teĢvik belgesi eki listede yer
alması ve makine-teçhizat niteliğinde olması, bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin
tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan iĢlemlerden oluĢması gerekmektedir.
Söz konusu istisna hükmü, teĢvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak
makine-teçhizat teslimlerine iliĢkindir. Dolayısıyla, teĢvik belgesinde yer alsa dahi, KDV
mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan
iĢlemlerde kullanacak mükelleflere yapılacak teslimlerde istisna uygulanmaz. Aynı Ģekilde,
KDV mükellefiyeti olmayan veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan
iĢlemlerde kullanacak olanlar tarafından bu malların ithalinde, teĢvik belgesinde aksine
bilgiler bulunsa bile KDV uygulanır. Makine ve teçhizatın, indirim hakkı bulunan iĢlemlerde
kullanıldığı, hâlihazırda yapılan faaliyetin niteliği ve alınan makine- teçhizatın kullanılacağı
iĢlemlerin KDV açısından indirim hakkı tanınan iĢlemler olduğu, mükellef tarafından tevsik
edilebilir.
Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak
kullanılanlar dıĢındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruĢat gibi demirbaĢlar makine ve
teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına girmez.
TaĢıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmez. Bu nedenle otomobil, panel, arazi
taĢıtı, otobüs (Belediyeler ve Ġl Özel Ġdareleri ile bunların bağlı kuruluĢları ve hisselerinin
tamamına sahip oldukları Ģirketlerce Ģehir içi yolcu taĢımacılığında kullanılmak üzere iktisap
edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun
yeĢil motoru haiz olan çekiciler hariç) gibi taĢıt araçları istisnadan faydalanamaz.
Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması
mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar,
mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar,
semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iĢ makineleri, vinçler, tarım makineleri ve
benzerlerinin teslimi ve ithali istisna kapsamındadır.
Hastane yatırımlarına iliĢkin teĢvik belgelerinde yer alan ambulanslar, hastane yatırımları
bakımından makine ve teçhizat niteliğinde olduklarından, bunların tesliminde de istisna
uygulanır.
-2-
Ayrıca, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taĢımak
için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsü teslimleri de yukarıda belirtilen Ģartları
taĢımaları ve apron dıĢında taĢımacılık iĢi yapmamaları kaydıyla, bu istisna kapsamında
değerlendirilir.
Ġstisna uygulaması makine ve teçhizat niteliğindeki malların teslimine yönelik olduğundan,
hizmet ifaları bu uygulamadan yararlanamaz. Ayrıca makine-teçhizat niteliğinde olmayan
lisans, yazılım, bilgisayar programı ve benzeri ürünler de teĢvik belgesi eki listede yer verilmiĢ
olsalar dahi istisna kapsamında değerlendirilmez. Ancak, teĢvik belgesinde bulunan bir
makine-teçhizatın içeriğinde yer alan yazılımla birlikte satıĢı istisnanın uygulanmasına engel
değildir.
TeĢvik belgesi eki listelerde yer alan ve teĢvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde
teslimine teknik olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı
gerçekleĢtirilen makine-teçhizat istisna kapsamındadır. Bu uygulamada, bizzat teslimi yapan
mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj iĢleri, teslimden ayrı olarak
fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dıĢında tutulmaz, istisna
kurulum ve montaj dâhil toplam bedele uygulanır.
Ancak, teĢvik belgeli yatırım mallarına teslimden ayrı olarak verilen tadil, bakım, onarım gibi
hizmetler ile baĢka mükelleflerden alınan (teslimi yapan mükellef tarafından alt
yüklenicilerden alınan ve bedeli yatırım teĢvik belgesi sahibi mükellefe ayrıca yansıtılanlar
dahil) kurulum, montaj ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmez.
Yatırım teĢvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, Ekonomi Bakanlığının
izin ve onayı ile yatırım teĢvik belgesi sahibi bir baĢka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu
yatırım teĢvik belgesi eki listede aynı makine ve teçhizatın yer alması Ģartıyla istisna
kapsamında devri mümkündür. Yatırım teĢvik mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığının
onay ve iznine tabi olmayan devir ve satıĢlarda, onay ve izin aranmaz.
Yatırım teĢvik belgesinin süresinin bitmesi nedeniyle Ekonomi Bakanlığına süre uzatma
talebinde bulunulması ve talebin olumlu karĢılanmıĢ olması halinde, süre bitim tarihi ile ilave
yatırım süresinin verildiği tarih arasında (ara dönemi kapsayacak Ģekilde süre verilmiĢ olması
kaydıyla) süre uzatımı yapılan yatırım teĢvik belgesine dayanılarak alınan makine ve
teçhizatlar da istisna kapsamındadır.
Yatırım teĢvik belgesinin düzenlenmesinden önce, satın alınan makine ve teçhizatlar
bakımından istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. Yatırım teĢvik
belgesinin düzenlenmesinden önce istisna kapsamında teslim edilen makine ve teçhizata
iliĢkin KDV satıcıdan aranır.
TeĢvik belgesi eki listede yer alan set, ünite, sistem, takım ve benzerini oluĢturan makine ve
teçhizat teslimlerinde de bu istisna kapsamında iĢlem tesis edilir. Set, ünite, sistem, takım ve
benzerini oluĢturan muhtelif makine ve teçhizatın kısmi teslimleri de istisna kapsamındadır.
5.2. Ġstisna Uygulaması
Ġstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine baĢvurarak,
KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan iĢlemlerde
kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine
veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.
Bu istisnadan faydalanmak üzere vergi dairelerine dilekçe ile baĢvuran yatırımcılara söz
konusu belge verilirken aĢağıdaki hususlara dikkat edilir:
-3-
a) Yatırımcının vergi dairesinde KDV mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı tespit edilir.
b) Yatırımcının iĢtigal konusu ve yatırım sonunda üretilecek mal ya da hizmetin mahiyeti göz
önünde tutularak, yatırım teĢvik belgesi eki listelerde belirtilen makine ve teçhizatın indirim
hakkı tanınan iĢlemlerle ilgili olup olmadığı tespit edilir.
c) Ġndirim hakkı tanınan ve tanınmayan iĢlemleri birlikte yapan mükelleflerin (Devlet
üniversite ve hastaneleri, Belediyeler vb.) durumu değerlendirilirken teĢvik belgelerinde yer
alan makine ve teçhizatı indirim hakkı tanınan iĢlemlerde kullanacakları tevsik edilmelidir.
Ġstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi dairesi tarafından istisna belgesi talep eden
ilgili birim, kurum ve kuruluĢun baĢvuru anında KDV mükellefiyetinin bulunması durumunda
bunlar adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV mükellefi iktisadi
iĢletmesine istisna belgesi verilir. Bu Ģekilde yatırım teĢvik belgesi kapsamında alınan makine
ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluĢun veya iktisadi iĢletmesinin bilanço veya aktifine
kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleĢtiği döneme iliĢkin KDV beyannamesi
verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde “indirim hakkı
tanınan iĢlemlerde kullanma Ģartı” yerine getirilmemiĢ olacağından, verginin alıcıdan aranması
gerekir. Satıcının istisnalı iĢlem beyanı ve iade talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.
Yatırım teĢvik belgelerine ekli listelerde makine ve teçhizat tanımına giren iktisadi kıymetler,
belgeyi veren idareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde belirlenerek istisnadan
yararlanacaklar açıkça ifade edilir.
Ġstisnadan yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından, teĢvik belgesi ve eki listenin aslı
satıcıya veya gümrük idaresine ibraz edilerek istisna uygulanması talep edilir.
Sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığı belirlendikten sonra
KDV uygulamaksızın iĢlem yapılır. Ayrıca satıcılar veya ilgili gümrük idaresi tarafından
listenin uygun bir yerine, satılan veya ithal edilen mal miktarını belirten, "Listenin .....
sırasındaki ...... adet makine ve teçhizat ....... tarih ve ...... sayılı fatura /gümrük beyannamesi
ile satılmıştır/ithali yapılmıştır." Ģerh konularak imza ve kaĢe (gümrük idarelerinde mühür)
tatbiki suretiyle onaylanır. Listede Ģerh verilecek yer kalmaması durumunda satıcılar veya
gümrük idarelerince listeye alonj ilave edilerek, alonj üzerine Ģerh verilir.
Bu Ģekilde Ģerh düĢülen liste ile yatırım teĢvik belgesinin birer fotokopisi belge sahipleri
tarafından imza ve kaĢe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya
satıcılara verilir.
Yatırımcılar, yatırım teĢvik belgesi eki listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen
miktardan fazla istisna kapsamında mal alamaz. Satıcılar, ibraz edilen listelerdeki Ģerhlere
bakarak, bu miktarın aĢılmamasına dikkat etmelidir.
Gümrük idareleri ve yurtiçindeki satıcılar, yukarıda belirtilen Ģartlar yerine gelmeden ve bu
belge ibraz edilmeden istisna kapsamında iĢlem yapamaz. Satıcılar tarafından, kendilerine
ibraz edilen bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklanır.
Yatırım teĢvik belgesi kapsamında vergiden istisna olarak alınan makine ve teçhizatın satıcıya
iadesinde asıl iĢleme bağlı olarak vergi hesaplanmaz.
5.3.Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu24, 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı25 eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile bu Kararın
-4-
uygulanmasına iliĢkin 2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın
Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ26uyarınca, finansal kiralama Ģirketleri aracılığıyla
gerçekleĢtirilecek yatırımlar için finansal kiralama Ģirketi adına ayrı bir teĢvik belgesi
verilmediğinden, vergi dairelerine dilekçe ile baĢvuran ve adına teĢvik belgesi düzenlenen
yatırımcılara verilen belgede aĢağıdaki hususa da yer verilir.
"Ayrıca, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin finansal
kiralama şirketlerinin teşvik belgesi sahibi firmalara kiralanmak üzere teslim alacakları veya
ithal edecekleri makine ve teçhizat için teşvik belgesi sahibi firma adına düzenlenen bu belge
ile 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesi kapsamında istisna uygulanır."
Bu belgeye istinaden, finansal kiralama Ģirketi, yatırımcının teĢvik belgesi dikkate alınarak bu
yatırım teĢvik belgesi eki listede yer alan ve yatırımcıya kiralanacak olan makine ve teçhizatı
Kanunun(13/d) maddesindeki istisna kapsamında temin edebilir. Finansal kiralama Ģirketinin
bu kapsamda temin edeceği makine ve teçhizatı, ilgili mevzuat uyarınca kiracının kullanımına
bırakması ise "teslim" hükmünde olmadığından genel esaslara göre KDV'ye tabidir.
Öte yandan finansal kiralama Ģirketi ile yatırımcı (kiracı) arasında yapılan sözleĢmede
belirtilen sürenin sonunda, makine ve teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine
geçmemesi veya yatırımın teĢvik belgesinde öngörüldüğü Ģekilde gerçekleĢmemesi halinde,
finansal kiralama Ģirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları 3065 sayılı
Kanunun (13/d) maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
5.4. Bildirim Zorunluluğu
TeĢvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından
her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleĢtirilen bu kapsamdaki satıĢlar (EK: 9B)’de yer
alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilir.
TeĢvik belgesi veren Ġdare tarafından, aylık dönemler itibarıyla verdikleri teĢvik belgesi
kapsamındaki yatırım mallarından makine ve teçhizat kapsamına girenlerin tutarları mükellef
bazında liste halinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bildirilir.
Ayrıca teĢvik belgesi veren Ġdare, teĢvik belgesi veya eki listelerikaybedenleri; adı soyadı,
unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve teĢvik belgesi tarih ve sayısını da
belirterek Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bildirir.
5.5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak GerçekleĢmemesi
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesine göre, yatırımın teĢvik belgesinde öngörüldüğü Ģekilde
gerçekleĢmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata
göre sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaĢımı, verginin
tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim
yılının baĢından itibaren baĢlar.
Yatırımın teĢvik belgesinde öngörüldüğü Ģekilde gerçekleĢip gerçekleĢmediği Ekonomi
Bakanlığı tarafından tespit edilerek, gerekli iĢlemler yapılmak üzere belge sahibinin bağlı
olduğu vergi dairesine bildirilir.
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde yer alan istisna kapsamında olmamasına rağmen, söz
konusu madde gerekçe gösterilerek ve KDV istisnası uygulanarak yapılan satıĢlarda vergi ve
cezaların satıcıdan aranacağı tabiidir.
-5-
5.6. Ġstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamına giren iĢlemler, KDV beyannamesinde yer alan "Ġstisnalar-Diğer Ġade
Hakkı Doğuran ĠĢlemler" kulakçığının, "Tam Ġstisna Kapsamına Giren ĠĢlemler" tablosunda
308 kod numaralı “TeĢvikli yatırım mallarının teslimi” satırı aracılığıyla beyan edilir.
Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu mal bedellerinin KDV hariç
tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu mallara iliĢkin alıĢ ve giderlere ait belgelerde gösterilen
toplam KDV tutarı yazılır. Ġade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV"
sütununa “0” yazmalıdır.
Ġstisna kapsamında iĢlem yapanlar, bu Tebliğin (II/B-1.5.4.) bölümünde bahsedilen bildirimi
yapmak suretiyle istisnayı tevsik etmelidir.
5.7. Ġade
Yatırım teĢvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinden kaynaklanan iade
taleplerinde aĢağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- Ġstisnanın beyan edildiği döneme iliĢkin indirilecek KDV listesi
- Ġade hakkı doğuran iĢleme ait yüklenilen KDV listesi
- Ġadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- SatıĢ faturaları listesi
- Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu
-Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı
örneği
- Yatırım teĢvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği
5.7.1. Mahsuben Ġade
Mükelleflerin bu iĢlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz
edilmiĢ olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilir.
5.7.2. Nakden Ġade
Mükelleflerin bu iĢlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aĢmayan nakden iade talepleri vergi
inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Ġade talebinin 5.000
TL’yi aĢması halinde aĢan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre
yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
EK 9A: Yatırım TeĢvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek Ġstisna Belgesi Örneği
EK 9B: Yatırım TeĢvik Belgesi Kapsamındaki Makina Teçhizat Ġstisnası Bildirim Formu
-6-
EK 9: 3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDĠ UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN EKLER
EK 9A: YATIRIM TEġVĠK BELGESĠ SAHĠBĠ MÜKELLEFLERE VERĠLECEK ĠSTĠSNA
BELGESĠ ÖRNEĞĠ
T.C.
…………………. VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
…………..…… Vergi Dairesi Müdürlüğü
………………………………….
………………………………….
Ġlgi :............tarihli dilekçeniz.
Dairemizde ..........................vergi kimlik numarası ile KDV mükellefiyetiniz
bulunmaktadır.
............tarih ve ................sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi eki listede KDV istisnasından
faydalanılabileceği belirtilmiĢ bulunan makine-teçhizatın KDV mevzuatına göre indirim hakkı
tanınan iĢlemlerle ilgili olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu makine ve teçhizatın ithalinde ve tarafınıza tesliminde 3065 sayılı KDV
Kanununun (13/d) maddesi kapsamında istisna uygulanabilecektir.
Ġstisnanın uygulanmasında, Genel Tebliğdeki usul ve esaslara uyulmaması halinde
gerekli müeyyidelerin uygulanacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Müdürü
-7-
EK 9B: YATIRIM TEġVĠK BELGESĠ KAPSAMINDAKĠ MAKĠNA TEÇHĠZAT
ĠSTĠSNASI BĠLDĠRĠM FORMU
Mükellefin
YATIRIM TEġVĠK BELGESĠ KAPSAMINDAKĠ
MAKĠNA VE TEÇHĠZAT ĠSTĠSNASI BĠLDĠRĠM FORMU
Adı Soyadı
(Unvanı):
Vergi Dairesi :
Sıra No
Vergi Kimlik No :
YATIRIM
SATIġ
TEġVĠK
FATURASININ BELGESĠNĠN
ALICININ
SATILAN MALIN
Adı Soyadı Vergi
Vergi
Tutarı
(Unvanı)
Dairesi Kimlik No Cinsi Miktarı (TL) Tarihi Sayısı
Tarihi
Sayısı
Ġmza ve KaĢe
-8-
Download

Sirküler No: 2014 / 50