MECLİS
Karar Tarihi
KARAR
06.05.2014
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/YILI MAYIS Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
7.BİRLEŞİMİNİN MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 06/05/2014 TARİHLİ
1 SAYILI OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ.
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine gereğince 2014/ MAYIS Ayı
Olağan Toplantısını yapmak üzere 06/05/2014 SALI günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığının 25/04/2014
tarih ve M.31.6.ERZ.0.10/301.03/139-345 Sayılı yazılarındaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye
Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda toplandı.
.
Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
KARAR –
63
Meclis Başkanı, Belediyemizin 2013 Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının
görüşülerek karara bağlanmasını istedi. Görüşülmeye başlandı.
Katip Üye Zeynep YAKAR tarafından gündem maddesi okundu.
Yazı İşleri Müdür Vekili Taner ÖZASLAN Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/04/2014 tarih ve 142
sayılı yazıları ekindeki 2013 Mali Yılı Bütçesinin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olduğunu, hazırlanan 2013 Yılı Belediyemize ait Gelir-Gider Bütçesi
Kesin Hesabının görüşüleceğini bildirdi. Oylamaların Bütçe görüşmelerinde olduğu gibi bölümler halinde
oylanacağını bildirdi.
Okunacak olan metinin ve grafiklerin projeksiyonda gösterileceğini üyelere duyurdu.
Yazı İşleri Müdür Vekili Taner ÖZASLAN Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/04/2014 tarih ve 142
Sayılı yazıları ekindeki 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mali Hizmetler Müdürü Ahmet EMEL tarafından
okunacağını ve her bölüm sonunda oylanacağını üyelere bildirdi.
Başka görüş olmadığı için görüşmeler oy birliği ile kapatılarak oylamaya geçildi.
Meclis Başkanı 2013 Yılı Mali Yılı Bütçesi Gider ve Gelir Kesin Hesabının bölüm bölüm görüşülerek
ve her bölümün sonunda ad okunarak oylama yapılmasında;
Yapılan oylamada;
2013 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESABI
Meclis Başkanı 46310802 Özel Kalem 0111 Yasama Yürütme Organları ve Hizmetlerine 2013 Mali Yılı
Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ;
Meclis Başkanı 46310802 Özel Kalem 0111 Yasama Yürütme Organları ve Hizmetlerine 2013 Mali Yılı Bütçesi
Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ;
Meclis Başkanı 46310802 Özel Kalem 0111 Yasama Yürütme Organları ve Hizmetlerine 2013 Mali Yılı Bütçesi ile
1.486.755.00.TL ödenek verildiği, Yılı içinde 830.380.00.TL eklendiği, 241.380.00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin
2.167.378.00.TL olduğu 1.894.701.97.TL bütçe gideri olarak ödendiği , 81.000.00.TL ödeneğin 2014 Mali Yılına devrettiği,
191.676.00.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 87,42 olduğu , görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya
katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310802 Özel Kalem 0810-0820 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi
Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ; Meclis Başkanı 46310802 Özel
Kalem 0810-0820 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 199.000.00.TL ödenek verildiği, Yılı içinde
227.5000.00.TL eklendiği, 22.500,00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin 404,000.00.TL olduğu 371.392.,47.TL bütçe gideri
olarak ödendiği 32.607.53.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 91,93 olduğu, görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle
oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310802 Özel Kalem 1070 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara sağlanan hizmetlerin 2013
Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ; Meclis
Başkanı 46310802 Özel Kalem 1070 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara sağlanan hizmetlerin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile
64,000,00.TL ödenek verildiği 2.761.75.TL 2012 Mali Yılından devrettiği, Yılı içinde 50.000,00.TL eklendiği, Net Bütçe ödeneğinin
116.761.75.TL olduğu 81.105.20.TL bütçe gideri olarak ödendiği , 10.641.75. ödeneğin 2014 Mali Yılına devrettiği, 25.014.80.TL
1
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
06.05.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/YILI MAYIS Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 69.47 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy
çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310818 Yazı İşleri Müdürlüğü 0139 Diğer Genel Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile
340.120.00.TL ödenek verildiği, Mali yılı içinde 82.500.00.TL eklendiği, 4.500.00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin
418.120.00.TL olduğu , 339.037.78.TL bütçe gideri olarak ödendiği , 79.082.22.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının
81.09 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar
verildi.
Meclis Başkanı 46310830 Fen İşleri Müdürlüğü 0199 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetlerinin
2013 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ;
Meclis Başkanı 46310830 Fen İşleri Müdürlüğü 0199 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetlerinin 2013 Mali
Yılı Bütçesi ile 228.000,00.TL ödenek verildiği, Mali yılı içinde 48.100.00.TL eklendiği, 48.100,00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe
ödeneğinin 228.000.00.TL, olduğu 191.119.,16.TL
bütçe gideri olarak ödendiği ,36,880,84.TL ödeneğin iptal edilerek
gerçekleşme oranının 83,83 olduğu olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET
oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310830 Fen İşleri Müdürlüğü 0421-0451 Ekonomik İşler ve Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı
Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ; Meclis Başkanı
46310830 Fen İşleri Müdürlüğü 0421-0451 Ekonomik İşler ve Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 10.493.910,00.TL ödenek
verildiği, 2012 Mali yılından 1.274.776.00.TL devrettiği, Mali yılı içinde 1.111.000.00.00.TL eklendiği, 549.000.00.TL
düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin 12.230.686.00.TL olduğu , 7.520.817.97.TL Bütçe gideri olarak ödendiği , 295.000.00.TL
ödeneğin 2014 Mali Yılına devrettiği 4.514.868.03.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 61.00 olduğu görülerek
yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310830 Fen İşleri Müdürlüğü 0510 Çevre Koruma Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi
Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ; Meclis Başkanı 46310830 Fen
İşleri Müdürlüğü 0510 Çevre Koruma Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 1.522.900.00.TL ödenek verildiği, Mali yılı içinde
303.500,00.TL eklendiği, 166.000.00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin 1.660.400.00.TL, olduğu 1.636.525,23.TL bütçe
gideri olarak ödendiği , 23.874.77.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 98,59 olduğu, görülerek yukarıda yazıldı ğı
şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310831 Mali Hizmetler Müdürlüğü 0112 Finansal Mali İşler ve Hizmetlerinin 2013 Mali
Yılı Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonuncunda ; Meclis Başkanı
46310831 Mali Hizmetler Müdürlüğü 0112 Finansal Mali İşler ve Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 2.803.360,00.TL ödenek
verildiği, Mali yılı içinde 45,000,00.TL eklendiği, 1.927.360,00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin 921.360,00.TL, olduğu ,
577.213.,14.TL bütçe gideri olarak ödendiği , 344.146.86.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 62,65 olduğu
görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310832 İtfaiye Amirliği 0220 Sivil Savunma Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi Kesin
Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonuncunda ;
Meclis Başkanı 46310832 İtfaiye Amirliği 0220 Sivil Savunma Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 11.000.00.TL ödenek
verildiği, Net Bütçe ödeneğinin 11.000.00.TL, olduğu ,11.000.00.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 00.00 olduğu
görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy
çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310832 İtfaiye Amirliği 0320 Yangından Korunma Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi
Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ;
Meclis Başkanı 46310832 İtfaiye Amirliği 0320 Yangından Korunma Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile
692,420.00.TL ödenek verildiği, Mali yılı içinde 59.500.00.TL eklendiği, 52.000.00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin
699.920.00.TL, olduğu , 291.507.24.TL bütçe gideri olarak ödendiği ,408.412.76.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının
41,65 olduğu. görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310833 Zabıta Müdürlüğü 0313-0399 Kamu Düzeni Güvenlik Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile
420.840.00.TL ödenek verildiği, Mali yılı içinde 17.000.00.TL eklendiği, 1,000.00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin
436.840.00.TL, olduğu ,289.421.91.TL bütçe gideri olarak ödendiği , 147.418.09.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının
66,26 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar
verildi
2
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
06.05.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/YILI MAYIS Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Meclis Başkanı 46310834 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0620 Toplum Refahı Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı
Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ;
Meclis Başkanı 46310834 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0620 Toplum Refahı Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile
950.870.00.TL ödenek verildiği, Mali yılı içinde 348.500,00.TL eklendiği, 14,000,00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin
1.285.370,00.TL, olduğu , 976.705.27.TL bütçe gideri olarak ödendiği ,30.000.00.TL ödeneğin 2014 Mali yılına devrettiği,
278.664.73.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 75,99 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya
katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310835 Park ve Bahçe Müdürlüğünün 0473 Turizm Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi Kesin
Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ;
Meclis Başkanı 46310835 Park ve Bahçe Müdürlüğünün 0473 Turizm Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile
736,000,00.TL ödenek verildiği, Mali yılı içinde 73.000.00.TL eklendiği, 61.000.00.TL düşürüldüğü , Net Bütçe ödeneğinin
748.000.00.TL, olduğu , 433.517.21.TL bütçe gideri olarak ödendiği , 314.482.79.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme
oranının 57,96 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne
karar verildi
Meclis Başkanı 4631085 Park ve Bahçe Müdürlüğünün 0810-0820 Dinlenme Kültür Hizmetlerinin 2013 Mali
Yılı Bütçesi Kesin Hesabının oylanmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda ;
Meclis Başkanı 4631085 Park ve Bahçe Müdürlüğünün 0810-0820 Dinlenme Kültür Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi
ile 2.418.170.00 TL ödenek verildiği, 2012 Mali Yılından 63,664,00.TL ödeneğin devrettiği, Mali yılı içinde 301,000.00.TL
eklendiği, 1.072.000.00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin 1.710.834.00.TL, olduğu ,666.466.18.TL bütçe gideri olarak
ödendiği ,54.000.00.TL ödeneğin 2014 Mali yılına devrettiği, 990.367.82.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının 38.96
olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı 46310836 Su Kanalizasyon Müdürlüğünün 0520 Dinlenme Kültür Hizmetlerinin 2013 Mali Yılı Bütçesi
ile 3.827.000.00.TL.TL ödenek verildiği, 2012 Mali Yılından 23.849,134.00.TL ödeneğin devrettiği, Mali yılı içinde 275,000.00.TL
eklendiği, 270.000.00.TL düşürüldüğü, Net Bütçe ödeneğinin 27.681.134.00.TL, olduğu ,11.867.571.80.TL bütçe gideri olarak
ödendiği ,6.500.00.00.TL ödeneğin 2014 Mali Yılına Devrettiği, 9.313.562,20.TL ödeneğin iptal edilerek gerçekleşme oranının
42,88 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar
verildi
Belediyemiz 2013 Mali Yılı GİDER BÜTÇESİ ile 26.990.015.00.TL ödenek verildiği, 2012 Mali Yılından
25.281.958.75.TL. ödeneğin devrettiği, 4.395.880.00.TL eklendiği, 4.395.880.00.TL. düşürüldüğü, 2013 Mali Yılı net
ödeneğinin 52.271.973.75.TL olduğu, net ödenekten
28.219.024,07.TL
gider tahakkuku olarak ödendiği
6.970.641.75.TL ödeneğin 2014 Mali yılına devrettiği 17.082.307,93 TL ödeneğin 31/12/2013 Mali Hizmetler
Müdürlüğünce iptal edildiği, 2013 Mali Yılı gider bütçesinin gerçekleşme oranının % 53,99 olduğu,
KAMU,KURUM,KURULUŞ VE PERSONELERE OLAN BORÇLARIMIZ
Bütçe Emanetleri
1.895.277.96.TL
Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar
134.775.58
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
2,594,521,72
Emanetler Hesabı
82.475.44
Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
1.058.467.40
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
177.605.91
Banka Krediler Hesabı
12.905.748.08
TOPLAM
18.848.872,09
2013 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESABI
a) Vergi Gelirleri
Belediyemiz 2013
Mali Yılı Bütçesi ile 2.845.000.00.TL
3
Vergi Gelirleri tahmininde bulunulduğu, 2012
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
06.05.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/YILI MAYIS Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Mali Yılından 1.001.800.56.TL. tahakkuk artığının devrettiği, 1,896.005.86.TL
tahakkuk yapıldığı, toplam
tahakkukun 2,897.806.42.TL. olduğu bu tahakkuktan
1.688.434.05.TL tahsilat yapıldığı, 1.209.372,37.TL
tahakkuktan alacağımızın 2014 mali yılına devrettiği 2013 Mali Yılı Vergi Gelirlerinin gerçekleşme oranının % 58
olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi
b)Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri:
-+
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 8.109,000,00.TL Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri tahmininde
bulunulduğu, 2012 Mali Yılından 1.927.615.45.TL. tahakkuk artığının devrettiği, 1.877.316.60.TL tahakkuk yapıldığı,
toplam tahakkukun 3.804.932.05.TL. olduğu bu tahakkuktan 1.972.120.27.TL tahsilat yapıldığı, 1.832.811.78.TL
tahakkuktan alacağımızın 2014 mali yılına devrettiği 2013 Mali Yılı teşebbüs mülkiyet gelirlerinin gerçekleşme
oranının % 51 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile
kabulüne karar verildi
c)Alınan Bağış ve yardımlar ve Özel Gelirler:
Belediyemiz 2013 Mali Yılı ile 500,000,00.TL Alınan Bağış
ve Yardımlar ile özel gelirler tahmininde bulunulduğu ,2013 Mali yılı Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirlerine
9.950.00.TL tahakkuk yapıldığı, bu tahakkuktan 9.950.00.TL tahsilat yapıldığı 2013 Mali Yılı Alınan Bağış ve
Yardımlar ile özel gelirlerinin gerçekleşme oranının % 100, olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya
katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi
d)Diğer Gelirler: Belediyemiz 2013 Mali Yılı bütçesi ile 10.296.015.00.TL Diğer Gelirler tahmininde
bulunulduğu , 2012 Mali Yılından 317.471.51,TL. tahakkuk artığının devrettiği, 10.160.965.48.TL. tahakkuk
yapıldığı, toplam tahakkukun 10.478.436.99.TL olduğu bu tahakkuktan 10.142.003.30.TL tahsilat yapıldığı,
336.433.69.TL tahakkuktan alacağımızın 2014 Mali yılına devrettiği 2013 Mali Yılı Diğer Gelirler bütçesinin
gerçekleşme oranının % 96 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET
oyları ile kabulüne karar verildi
e)Sermaye Gelirleri:
Belediyemiz 2013 Mali Yılı bütçesi ile 120,000,00.TL Sermaye Gelirleri tahmininde bulunulduğu ,
3.369.20.TL. tahakkuk yapıldığı, toplam tahakkukun 3.369.20.TL olduğu bu tahakkuktan 3.369.20.TL tahsilat
yapıldığı, 2013 Mali Yılı Diğer Gelirler bütçesinin gerçekleşme oranının % 100 olduğu görülerek yukarıda yazıldığı
şekliyle oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi
f)2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi Kesin Hesabı:
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 21.871.515.00.TL. gelir tahmininde bulunulduğu , 2012 Mali Yılından
3.246.887.52.TL. tahakkuk artığının devrettiği, 2013 Mali yılı gelirlerinden 13.947.607.22.TL tahakkuk yapıldığı,
toplam tahakkukun 17.194.494.74.TL olduğu bu tahakkuktan 13.815.876.90.TL. tahsilat yapıldığı,3.378.617.84.TL
tahakkuktan alacağımızın 2014 mali yılına devrettiği 2013 Mali Yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranının % 80
olduğugörüldü.
2014 YILINA DEVREDENGECİKME ZAMMI HARİÇ ALACAKLARIMIZ
BİNA VERGİSİ……………………………………………………………………..................... 324.577.41
ARSA VERGİSİ……………………………………………………………………..................... 90.009.28
ARAZİ VERGİSİ……………………………………………………………………................ 114.502.47
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ……………………………………………………………….. 392.992.21
EĞLENCE VERGİSİ…………………………………………………………………………..
1.511.98
İLAN REKLAM VERGİSİ ……………………………………………………………….
280.903.02
SU HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER……………………………………………… 1.406.548.88
TARIMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER ……………………………………
129.037.29
LOJMAN KİRA GELİRİ ……………………………………………………………….
9.279.63
DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRİ………………………………………………………… 265.412.52
ECRİMİSİL GELİRİ ……………………………………………………………….
1.869.00
VERGİ RESİM VE HARÇ G/………………………………………………………… ….
24.621.00
YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI………………………………………………
518.28
İDARİ PARA CEZALARI……………………………………………………………….
311.294.41
MEZBAHA……………………………………………………………………………………… 25.540.46
TOPLAM…………………………………………………………………………………
3.378.617.84
4
MECLİS
Karar Tarihi
KARAR
06.05.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/YILI MAYIS Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
2013 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi ile İller Bankasından 3.000.000.00.TL, Diğer Mali
Kuruluşlara Borçlanmaya 2.120.000.00.TL olmak üzere 5.120.000.00.TL ödenek verildiği, Otogar Yapımı
için 707.000.00.TL, Kamulaştırma için 320,727,00.TL, Sondaj için 159.785.53.TL Arıtma Projesi için
8.619.00.TL olmak üzere 1.196.131.53.TL, Diğer Mali Kuruluşlara borçlanma kredi ödeneğinden Greyder
Alımı için 430.000.00.TL olmak üzere 1.626.131.53.TL gerçekleştiği, İller Bankası Kredi ödeneğinin
1.803.868.47.TL, Diğer Mali Kuruluşlardan Borçlanma kredi ödeneğinin 1.690.000.00.TL’olmak üzere
toplam 3.493.868.47.TL’nin gerçekleşmeyerek iptal edildiği,görülerek yukarıda yazıldığı şekliyle oylamaya katılan
üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi
KARAR –
64
İlçemiz Mahmutlu ve Yeni Mahallede bulunan 20951-20952 nolu 2 adet
kuyunun işletme hakkının S:S Sorumlu Yeşilkent Sulama Kooperatifine verilmesi, İlçemiz Yeni Mahalle
Zümrüt Caddesi üzerinde bulunan Bila nolu su kuyumuzun 56570 nolu Elektrik Aboneliğinin S S Yeşilkent
Sulama Kooperatifinden Erzin Belediyesi adına devir alınmasına, Yeşilkent Kooperatifi ile Erzin Belediyesi
arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oylamaya katılan üyelerin oy birliğinin EVET
oyları ile kabulüne karar verildi
KARAR – 65
Belediyemizde uygulanan 3194 Sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18. Madde
uygulaması sonucu yoldan ihdasdan gelen parçaların komşu parsel maliklerine satılması, satış ve tescil
işlemleri için Belediye encümenine yetki verilmesi, yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki
verilmesine oylamaya katılan üyelerin kabul oyları sonrasında oy birliği ile kabulüne karar verildi.
KARAR –
66
KARAR –
67
1/5000 Ölçekli İlave Tadilat Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Nazım
Paftalarına yapılan itirazların Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine oylamaya katılan üyelerin
oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
İtiraz dilekçelerinin imar komisyonuna havale edilmesine oylamaya katılan
üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
KARAR – 68
Tadilat talep dilekçelerinin İmar komisyonuna havale edilmesine oylamaya katılan
üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
KARAR – 69
10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluşlar ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmasına ilişkin
Yönetmenliğin uygulanması ile seçilen kadrolar oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile
kabulüne karar verildi.
KARAR –
70
Belediyemiz Memur Norm kadro cetvelinde boş bulunan Unvan kodu
10000 olan 1 Dereceli 1 Adet Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosunun yine Genel İdare Hizmetler
Sınıfında Unvan kodu 9980 olan 7 dereceli 1 Adet EĞİTMEN olarak Unvan değişikliğinin
yapılmasına, Spor Eğitmeni olan Hüseyin Cumhur YIKAR ‘ın Belediyemizde GİH’ ın da 2014 Yılı
içerisinde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünün 07/01/2014 tarih ve 4 sıra nolu Genelgesi ve ekindeki 1 ve 2 sayılı
cetveller doğrultusunda 2014 Yılı için belirlediği net Taban Ücretin 2014 Yılında aylık net 1.704,59 TL
olarak ödenmesine, ayrıca 2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sözleşmeli
personellere ek ödeme yapılmasına dair kararın 4 ve 6 maddesi gereğince 621,76 TL Ek Ücret olmak
5
MECLİS
Karar Tarihi
KARAR
06.05.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/YILI MAYIS Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler:,Orhan Soylu YILMAZ, Recep ÇIRAK, Mehmet GÖKÇE ,
Mithat BOZDAĞ, Mehmet AKKAŞ, Zeynep YAKAR, Neşat BALTACI, İbrahim GÖÇER,
Mehmet Ökkeş KOÇAK, Aydın KUNT, Berat SÖKMEN, Selçuk COŞKUN, Kadir ÖZMEN,
Nejdet SÖKMEN, Nermin DANIŞ
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
üzere toplam 2.326,35 TL Ödenmesine , Kararın İçişleri Bakanlığına bilgi amaçlı gönderilmesine,
oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları ile kabulüne karar verildi.
KARAR –
71 Meclis Başkanı,
KARAR –
72 Hatay İli Erzin İlçesi Yeşilkent Köyü 9380 parsel üzerinde tesis edilecek trafo
Yazı İşleri Müdür Vekilliğine Avukat Taner ÖZASLAN, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul PEKER, Yazı İşleri Müdürlüğünden Temizlik İşleri
Müdürlüğüne Emin AVAN, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Nihan Burcu BAŞLAMIŞ KETMEN’in
görevlendirilmesine ilişkin Meclisimize bilgi sunulmasını istedi.
Gündem maddesi Divan Katibi Zeynep YAKAR tarafından okundu.
------Yazı İşleri Müdür Vekili Taner ÖZASLAN gündemde belirtilen atama ve görevlendirmelere ilişkin bilgi
sundu.
Yazı İşleri Müdür Vekilliğine Avukat Taner ÖZASLAN, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
Ertuğrul PEKER, Yazı İşleri Müdürlüğünden Temizlik İşleri Müdürlüğüne Emin AVAN, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne Nihan Burcu BAŞLAMIŞ KETMEN’in görevlendirildiğini belirtti.
Meclis Başkanı başka görüş olup olmadığını sordu. Gündemdeki atama ve görevlendirilmelere ilişkin
bilgiler Meclisimizin bilgisine sunulmuştur. Dedi. Başkaca bir görüş olmadığından görüşme kapatıldı.
yerinin 3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi gereğince belirlenmesi hususunda konunun imar komisyonuna
havale edilmesine oylamaya katılan üylerin EVET oyları sonrasında oy birliği ile kabulüne karar verildi.
(Oylama sırasında Aydın Kunt ile Berat Sökmen’in Meclis salonu dışında olduğu görüldü.)
KARAR – 73 Belediye otobüs ücret tarifesinin 50 TL olmasına oylamaya katılan üyelerin EVET
oyları sonrasında oy birliği ile kabulüne karar verildi. (Oylama sırasında Aydın Kunt ile Berat
Sökmen’in meclis salonu dışında olduğu görüldü.)
KARAR –
74 İlçemiz İsos Antik kentinin tanıtımı, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi,
gerekli mali yardımların sağlanması amacıyla Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına, Belediye Başkanı
Kasım ŞİMŞEK ve Hacı Ali ŞENKÜÇÜK’ün üye olarak seçilmesine oylamaya katılan üyelerin EVET
oyları sonrasında oy birliği ile kabulüne karar verildi.
KARAR –
75 Hatay İli Erzin İlçesi 4218 nolu parselde yol yerinin değiştirilmesi hususunda
konunun imar komisyonuna havale edilmesine, oylamaya katılan üyelerin oy çokluğunun EVET oyları
kabulüne karar verildi.
Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından, HAZİRAN Ayı
Birleşimini 03 HAZİRAN 2014 SALI günü saat 14.00’ de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızım 3.
Katındaki Toplantı Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 06/05/2014 – Saat: 15.15
Kasım ŞİMŞEK
Meclis Başkanı
Neşat BALTACI
Katip Üye
6
Zeynep YAKAR
Katip Üye
Download

Mayıs Meclis Kararları