İmzalı Görüntüle
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. / MAKTK [] 19.09.2014 19:37:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44
Kadıköy / İstanbul
Telefon No. (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No.
:
(0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
:
: [email protected]
: Telefon No. (0262) 744 18 80 Faks No. (0262) 744 14 44
: Hayır
: Gönüllü Pay Alım Teklifi
AÇIKLAMA:
Hakim ortağımız olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 19.09.2014 tarihinde aşağıda belirtilen
hususlar karar altına alınmış ve tarafımıza bildirilmiştir:
"1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Borsa
kotundan çıkma" başlıklı 8. Maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; %59,96'lık pay ile hakim hissedarı olduğumuz Makina Takım Endüstrisi
A.Ş.'nin (Makina Takım) paylarının Borsa kotundan çıkması amacıyla başvurabilmesinin de ön koşulu olarak Makina Takım'daki oy
haklarımızın %95'in üzerine çıkması amacıyla gönüllü pay alım teklifi yapılmasına,
2. Yapılacak gönüllü pay alım teklifinin Makina Takım'ın tarafımızca sahip olunan payların dışında kalan paylarının tamamı için
gerçekleştirilmesine,
3. Bu gönüllü pay alım teklifi işlemi için gerekli olan finansmanın öz kaynaklarımız yoluyla temin edilmesine,
4. 1 TL nominal değerli pay için pay alım teklif fiyatımızın, Makina Takım'ın iş bu Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle son 180 işlem
gününün borsa günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde olarak, 1,05 TL olarak belirlenmesine,
5. Gönüllü pay alım teklifine aracılık edecek olan aracı kurumun Bizim Menkul Değerler A.Ş. olarak tespit edilmesine ve aracılık
sözleşmesi imzalanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir."
Bu karar kapsamında, hakim ortağımızın oy oranının gönüllü pay alım teklifi sonucunda %95'in üzerine çıkması durumunda paylarımızın
Borsa kotundan çıkması için Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli sürecin başlatılması planlanmaktadır.
Gerçekleşecek gönüllü pay alım başvurusu ve takip edecek tüm süreçler ile ilgili gelişmeler hakkında kamuoyuna ilgili mevzuat
çerçevesinde bilgi verilecektir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
İmzalı Görüntüle
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / GOZDE [MAKTK] 19.09.2014
19:32:58
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Telefon ve Faks Numarası
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak
No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul
: 0 216 - 5243484 / 0 216 - 5762226
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: 0 216 - 5242392 / 0 216 - 5762226
Ortaklığın Adresi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
: Hayır
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Hisselerine İlişkin Gönüllü Pay
:
Alım Teklifi
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
%59,96'lık pay oranı ile hakim hissedarı olduğumuz Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin ("Makina Takım" veya "Şirket") tarafımıza
devrinden önceki mali tablolarındaki tutarsızlıklar, kayıt edilmemiş yükümlülükler, ana sermayedar tarafından bazı şirket üst düzey
yöneticilerine verilmiş hayatın doğal akışına ve basiretli tüccar davranışına uymayan mükafat ve taahhütler tespit edilmiştir. Bu ve benzer
işlemler için geçmiş yönetim kurullarına, denetçilere ve bazı üst düzey yöneticilere yönelik adli ve hukuki işlemler başlatılmış veya
başlatılacaktır.
Makina Takım'ın tarafımızca alımından bu yana yapılan yeniden yapılandırma çalışmalarının etkisi ile çok uzun zamandan sonra ilk kez bu
yıl içerisinde aylık bazda istikrarlı bir şekilde faaliyet karı elde etmeye başlamasına rağmen, mevcut bilanço yapısı kendi faaliyetlerini
sürdürmek için finansman teminine imkan verememekte, bu nedenle tüm faaliyetler ana hissedar tarafından finanse edilmektedir.
Şirket'in mevcut operasyonel yapısı ve makina parkı, yüksek işçilik maliyetleri ve satış kanalı yapısı ile büyümesinin kısıtlı olacağı, elde
edilen faaliyet karının da borçların çevrilmesi için yeterli olmayacağı görülmektedir.
Makina Takım'ın kendine yeten bir duruma erişmesi için daha ağır bir yeniden yapılandırma sürecine girmesi, tesislerini düşük maliyetli
şekilde konumlandırması, makina parkına yatırım yapması ve stratejik ürün gruplarında uzmanlaşması gerekmektedir. Bu uzun ve zorlu
süreç, müteaddit sermaye artışlarını da gerektirebilecektir.
Bazı yatırımcılarımızı zorlayabilecek bu sürece Şirket ile devam etmek istemeyecek yatırımcılarımıza imkan tanımak gayesiyle;
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Borsa
kotundan çıkma" başlıklı 8. Maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; %59,96'lık pay ile hakim hissedarı olduğumuz Makina Takım'ın paylarının
Borsa kotundan çıkması amacıyla başvurabilmesinin de ön koşulu olarak Makina Takım'daki oy haklarımızın %95'in üzerine çıkması
amacıyla gönüllü pay alım teklifi yapılmasına,
* Yapılacak gönüllü pay alım teklifinin Makina Takım'ın tarafımızca sahip olunan payların dışında kalan paylarının tamamı için
gerçekleştirilmesine,
* Bu gönüllü pay alım teklifi işlemi için gerekli olan finansmanın öz kaynaklarımız yoluyla temin edilmesine,
* 1 TL nominal değerli pay için pay alım teklif fiyatımızın, Makina Takım'ın iş bu yönetim kurulu karar tarihi itibariyle son 180 işlem
gününün borsa günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde olarak, 1,05 TL olarak belirlenmesine,
* Gönüllü pay alım teklifine aracılık edecek olan aracı kurumun Bizim Menkul Değerler A.Ş. olarak tespit edilmesine ve aracılık
sözleşmesi imzalanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Download

Özel Durum Açıklaması (Genel)