Form No:FRM-ST-04
Revizyon No: 10
ĠġYERĠ / MESLEK MENSUBU/ ADRES DEĞĠġĠKLĠĞĠ BĠLGĠ FORMU
İşyeri değişikliği yapan stajyerlerin yeni işyerleri ile ilgili aşağıdaki evrakları getirmeleri gerekmektedir. Yeni iş yeri
aşağıdaki hangi grup altında yer alıyor ise, o grup için gerekli olan evrakların getirilmesi gerekmektedir.
ĠĢten ayrılan stajyerlerimiz eski iĢ yerine ait eksik evraklarını da yeni evraklarla birlikte sunmak zorundadırlar.
1. DENETĠM ALTINDA STAJ (MESLEK MENSUBU SÖZLEġMELĠ)
1.Staj Onay Belgesi
2.Tek Kişi Staj Yazısı
3.Stajyer Değerlendirme Formu (kapalı zarf içersinde mühürlü getirilecektir)
4.Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi
(Son 3 Ay İçinde Alınmış ve Aslı)
5.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
6.İşe Giriş Bildirgeniz (Fotokopi veya E-Bildirge Çıktısı)
7.Son Dönem SSK Aylık Bildirgesi (Eğer işe yeni girdiyseniz, adres
kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SSK aylık bildirge fotokopisi)
8.Şirket Merkezini Gösterir En Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
9.Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi
10.Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
11.Meslek Mensubu ve firma arasında yapılan staj dönemini kapsayan
sözleşme fotokopisi (Sözleşmenin tüm sayfalarının okunaklı olması
gerekmektedir)
12.Meslek Mensubunun Şirkete Kestiği staj dönemini kapsayan Serbest
Meslek Makbuzları veya Fatura fotokopileri okunaklı olmalı ve hangi
dönemi kapsadığı belirtilmelidir.
13. Denetim aldığınız meslek mensubu şirket(A.Ş/LTD.) ortağı ise, imza
yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin İmza Sirküleri ve son Ticaret
Sicil Gazetesi Fotokopisi gelmelidir.
2. GÖZETĠM ALTINDA STAJ(MESLEK MENSUBU BORDROLU)
1.Staj Onay Belgesi
2.Tek Kişi Staj Yazısı
3.Stajyer Değerlendirme Formu (kapalı zarf içersinde mühürlü getirilecektir)
4.Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi
(Son 3 Ay İçinde Alınmış Aslı)
5.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
7.Son Dönem SSK Aylık Bildirgesi (Eğer işe yeni girdiyseniz, adres
kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SSK aylık bildirge fotokopisi)
8.Vergi Levhası Fotokopisi
4. ġAHIS FĠRMASINDA STAJ- Denetim veya Gözetim Altında Stajda
Ġstenen evraklarının tamamına ek olarak aĢağıdaki evraklar:
1. Vergi Dairesinden Bilanço Usulüne Göre Defter Tutulduğuna Dair Yazı
5-YABANCI ORTAKLI ġĠRKETLERDE STAJ- Denetim veya Gözetim
Altında Stajda istenen evraklarının tamamına ek olarak aĢağıdaki
evraklar:
1. Son Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi
2. Şirketin Ticaret Odası’ndan alınacak Faaliyet Belgesi
3. Şirketin Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, son ticaret gazetesi ve imza
sirküleri
6-ĠKTĠSADĠ ĠġLETMELERDE STAJ – Denetim veya Gözetim Altında
Stajda Ġstenen evraklarının tamamına ek olarak aĢağıdaki evraklar:
1. Son Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi
2. Gerekli Görüldüğünde Başka Evraklar İstenebilir.
7-ĠMZA YETKĠLĠ STAJ- Denetim veya Gözetim Altında Stajda Ġstenen
evraklarının tamamına ek olarak aĢağıdaki evraklar:
1. Yetkiyi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve Sirküler
7-ġĠRKETLERDE ÇALIġANLARDA MESLEK MENSUBU DEĞĠġĠKLĠĞĠ
1. Yeni Meslek Mensubu ile Şireketin Yaptığı Sözleşme Fotokopisi (Staj
Dönemini Kapsayan)
2. Yeni Meslek Mensubunun Şirkete Kestiği Fatura veya Makbuz Örnekleri
(Staj Dönemini Kapsayan)
3. Yeni Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet
Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış Asıl)
4. Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi, Staj Onay Belgesi, Tek Kişi Staj
Belgesi
5. Sözleşme YMM-SMMM A.Ş./Ltd. İle Yapılmışsa Şirketin İmza Sirküleri
Fotokopisi, son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
6.İşe Giriş Bildirgeniz (Fotokopi veya E-Bildirge Çıktısı)
7.Son Dönem SSK Aylık Bildirgesi (Eğer işe yeni girdiyseniz, adres
kontrolü açısından şirketin bir önceki aya ait SSK aylık bildirge fotokopisi)
8.Bağımlı Meslek Mensubunun İşe Giriş Bildirgesi ve Son Dönem SSK
Aylık Bildirgesi
9.Meslek Mensubunun Şirkette Muhasebe Müdürü/Mali İşler Müdürü Olarak
Çalıştığına Dair İş Yerinden Yazı veya Yetkisini Gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi Fotokopisi, İmza Sirküleri Fotokopisi
8. TĠCARĠ ġĠRKETLER / SMMM / YMMM ġĠRKETLERĠNDE ADRES
NAKLĠNDE GETĠRĠLECEK EVRAKLAR
1. İşyeri değişikliklerinde adres nakli ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
10.Şirket Merkezini Gösterir En Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
2. SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen
11.Şirketin Genel İmza Sirküleri Fotokopisi
12.Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
3.BÜRODA STAJ - (SMMM -YMMM ġĠRKETLERĠNDE STAJ)
1.Staj Onay Belgesi
2.Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi
(Son 3 Ay İçinde Alınmış Aslı)
3. Stajyer Değerlendirme Formu (kapalı zarf içersinde mühürlü
getirilecektir)
4.Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
5. Denetim aldığınız meslek mensubu şirket(A.Ş/LTD.) ortağı ise, imza
yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. Şirketin İmza Sirküleri ve son Ticaret
Sicil Gazetesi Fotokopisi gelmelidir.
6.İşe Giriş Bildirgeniz (Fotokopi veya E-Bildirge Çıktısı)
2. SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen
dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.
9. BÜROLARDA ADRES NAKLĠNDE GETĠRĠLECEK EVRAKLAR:
1. Bürolarda adres değişikliklerinde vergi dairesi yoklama fişi fotokopisi
dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.
10. Ticari ġirketler ile SMMM, YMMM
DeğiĢikliklerinde yapılacak ĠĢlemler:
1. Unvan Değişikliği ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Ģirketlerinde
Ünvan
2. SSK'ya ve Vergi dairesine unvan değişikliği gerçekleştirildiğine dair
verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.
STAJYERĠN DĠKKATĠNE
 Adayların denetim altında yapacakları stajlarda meslek mensubundan alınacak onay belgesi ve
tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.
 SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensuplarından onay almak
zorundadırlar.
 Şirketlerde staj yapan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen adresinde çalışması
zorunludur. Şirketlerde birden fazla meslek mensubu yanında, meslek mensubu sayısı kadar
aday staj yapabilir. Her aday, Tek Kişi Staj Belgesi’ ni meslek mensubuna doldurtmak
zorundadır.
 Aylık bildirgeler 4 ayda bir Odamıza teslim edilmelidir. Her ay evrak getirmenize gerek yoktur.
Şirketlerde staj yapanlar her yıla ait sözleşmelerini ayrıca meslek mensubu makbuz
fotokopilerini de getirmelidir.
Hürriyet Mah Halitağa Sok No:3 /TEKĠRDAĞ Telefon: (0282) 293 14 77 pbx Faks: (0282) 293 14 76 E-posta: [email protected] www.tekirdagmmmo.org.tr
Download

İŞ YERİ VE MESLEK MENSUBU DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ FORMU