Sağlık Teknolojisi Değerlendirme
STD
http://www.hta.gov.tr
Olgun ŞENER
Eğitim Uzmanı
SEPD II. Sağlık Ekonomisi Kongresi
4-5 Aralık 2014 / Ankara
Sunum Planı
1. Giriş (Mevzuat, çalışma süreci, genel prensipler)
2. Tamamlanan çalışmalar
3. Devam eden çalışmalar
4. Ortak çalışılan kurumlar ve çalışmalar
5. Projeler ve Vizyon
http://www.hta.gov.tr
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD)
Health Technology Assessment (HTA)
Sağlık teknolojisi;
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi amacıyla
kullanılan, başta ilaçlar, tıbbi cihazlar, cerrahi yöntemler ve sağlık sistemleri olmak üzere
her türlü uygulamadır.
Sağlık teknolojisi değerlendirme (STD);
Sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve
maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri açısından sistematik olarak
incelenmesi ve yorumlanmasıdır.
İdari
sistematik
www.hta.gov.tr
Teknik
sistematik
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD)
Health Technology Assessment (HTA)
SİSTEMATİK ?
 İdari ve akademik iş süreçlerinde ‘önceden belirlenmiş’
yöntemleri takip etmek,
 Önceden belirlenmiş idari ve akademik iş süreçlerinde
‘uluslararası kabul görmüş, bilimsel ve güncel’ yöntemleri
kullanmak,
www.hta.gov.tr
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD)
Health Technology Assessment (HTA)
Mevzuat
1) 663 sayılı KHK
2)Sağlık Teknoloji Değerlendirme Yönergesi
3)STD Politika Beyanı
www.hta.gov.tr
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD)
Health Technology Assessment (HTA)
Genel Prensipler
1) Ulusal ve uluslararası işbirliği
2) Karar mercileri ile sıkı ilişkiler ve paydaşların süreçlere dahil edilmesi
3) Tarafsızlığın sağlanması ve değerlendirme çalışmasında yer alanların çıkar
çatışmasının (conflict of interest) yönetilmesi
4) İşgücü/personel kapasitesinin geliştirilmesi
5) İyi metodolojilerin seçimi ve şeffaflık
6) Yürürlüğe koyma (implementation) ve süreçlerin takibi
www.hta.gov.tr
Nasıl çalışılacak?
Konu Seçimi ve
Önceliklendirme
- Uluslararası STD/HTA metodolojisi ile
çalışma usul ve esasları kullanılacak.
-EUnetHTA formatı
Literatür Tarama
Mevcut Durum Analizi
Sağlık sorunu ve teknoloji
Değerlendirmeler
Sağlık sorunu ve teknoloji
mevut durumu, güvenlik ve
klinik etkililik
-Sentez
-Raporlama
(STD Raporu)
Etki değerlendirme,
Uygulamaya Koyma,
İzleme, Geri Bildirimler
Güncelleme
Mali analiz ekonomik,
Organizasyonel, etik,
sosyal, yasal
STD/HTA Çalışma Süreci
STD / HTA Çalışmaları 1
(Tamamlanan)
 Sigarayı Bırakma Destek Programının Maliyet Etkinlik Analizi
 Vasküler Erektil Bozuklukta Düşük Yoğunluklu Elektro Şok Dalga
(EŞD) terapisi
 Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonlarında Proflaktik Palivizumab
Kullanımı
 Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri
 Kanıta Dayalı Tıp Rehberleri (KDTR)
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları 1
(Tamamlanan)
 Kanıta Dayalı Tıp Rehberleri (KDTR)
 STD 1. Yıllık Toplantısı (28-29 Nisan 2014)
 İlk toplantı,
 İlk defa tartışılan konular,
 Geniş katılım,
 Üniversiteler, Kamu Kurumları, STK’lar ve Özel Sektör Temsilcileri
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Devam eden)
1.
Periton Diyalizinin (Kronik) Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri
2. Radyoterapi veya Kemotarapiye Adjuvan Hipertemik Tedavilerin
Teknoloji Değerlendirme Projesi
3. KOAH Rehber Çalışması ( + tıbbi cihaz teknoloji değerlendirme)
4. HCV /HBV Çalışmaları,
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Devam eden)
5. BT Cekimlerinde Görüntüleme Taleplerinin Dogruluk Analizi ve
Radyasyon Güvenligi Açısından Değerlendirmesi
6. Tedavisi Güç (Dirençli) Benign Özofajiyal Darlıklarda
Biyoparçalanır Stentler (Biodegradable Stents for Benign Refractory
esophageal Stenosis / + EUnetHTA )
7. STD 2. Yıllık Toplantısı hazırlıkları (2015)
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Ortak çalışılan kurumlar ve çalışmalar)
1. Hacettepe Üniversitesi
2. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
3. Gazi Üniversitesi
4. Ankara Üniversitesi
www.hta.gov.tr
Not: Üniversiteler protokol imza tarihi sırası ile verilmiştir.
STD / HTA Çalışmaları
(Ortak çalışılan kurumlar ve çalışmalar)
5. TİTCK STD
6. SGK GSS STD
7. ANEAH ANHTA
8. TÜBİTAK TÜSSİDE
9. EUnetHTA
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Projeler )
1.
Ar-Ge Projesi
( Mineral Lifleriyle Çevresel Ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı
+ Eskişehir OGÜ)
2. Dünya Bankası, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek
Projesi kapsamındaki projeler
1. STD Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliği
2. Bütünleşik Kanıta Dayalı Tıp Sistemi Geliştirilmesi
3. IPA (( Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance) kapsamındaki proje
1. STD İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Vizyon )
3 SOru
1. STD üst karar alıcılar için nasıl daha belirleyici bir seviyeye
çıkarılabilir?
2. STD sistematiği ve metodolojisi ülke ihtiyaçları ve bilimsel
kapasite açısından nasıl geliştirilebilir?
3. STD çalışmalarının sonuçları halka nasıl kabul ettirilebilir?
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Vizyon )
3 CEVAP
1. Kurumsallaşma
2. Yaygınlaşma
3. Sürdürülebilirlik
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Vizyon )
Türkiye`de STD yapılanması
 Ulusal STD Kurumu:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı’dır.
 Kurumsal STD örnekleri:
 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde STD Daire Başkanlığı.
 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bünyesinde STD birimi,
 Hastane bazlı STD örneği:
 Ankara Numune EAH STD Birimi (ANHTA)
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Vizyon )
SAGEM
Araştırma ve Sağlık
Sistemleri Geliştirme Daire
Başkanlığı
Sağlık İstatistikleri Daire
Başkanlığı
Eğitim, Projeler ve AR-GE
Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme
Daire Başkanlığı
STD Mevcut Organizasyon Şeması
www.hta.gov.tr
Yönetim Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı
STD / HTA Çalışmaları
(Vizyon )
Fiili çalışan sayısı: 10 kişi
 2 Araştırmacı
 1 Eğitim uzmanı
 2 Doktor
 1 Hastane müdürü
 2 Eczacı
 1 Danışman (sağlık ekonomisi)
 1 Hemşire
STD Mevcut Personel Durumu
www.hta.gov.tr
STD / HTA Çalışmaları
(Vizyon )
Üst Kararlar / Projeler ( IPA – Dünya Bankası)
........ ???
SB STD ???
www.hta.gov.tr
Bayındır 1 Sok. No:13 Kızılay/Ankara
http://www.hta.gov.tr
Tel: +90 312 585 68 00 – (6 Hat)
[email protected]
Download

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı