KANSER TANISI ALMIŞ BİREYLERDE HASTALIĞIN AİLE İÇİ ROLLERE ETKİSİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
FERİDE AVCI
SEDEF KARKIN
RABİA ÇOBAN
NEFİSE KESKİN
ÖZKAN GÜL
NEJLA ÖZTÜRK
ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
Kanser tanısı almış bireylerde hastalığın aile içi rollere etkisinin neler
olduğunun belirlenmesidir.
Hastaların aile içi karar verme rollerine bakıldığında, bireylerin yarısından fazlasının
aile içi karar verme rollerinde değişiklik yaşamadıklarını belirttiği görülmektedir.
60
ARAŞTIRMANIN AMACI
50
 Kanser tanısı almış bireylerin sosyo-demografik özellikleri nelerdir?
 Hastalık aile içi rol ve ilişkilerde ne tür değişikliklere sebep olmuştur?
 Hastalığın getirmiş olduğu değişiklikler bireyin aile içi rol ve
sorumluluklarını nasıl etkilemiştir?
40
Oldu
30
Olmadı
20
10
0
Kadın
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmamız genel tarama modelinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmamızın çalışma evreni Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi
Gündüz Bakım Ünitesi hastalarından 25-80 yaş arasından oransız örneklem
seçme yolu ile belirlenmiştir.
Araştırmamızda 128 hasta ile yarı yapılandırılmış görüşme formu maksimum
15 dakikalık yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Eşe karşı sorumlulukları yerine getiremeyen hastalara cinsiyet kapsamında
bakıldığında kadın hastaların çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Hastaların eşlerine karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda feragat
ettikleri görülürken, çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda
daha özenli davrandıkları görülmektedir.
Erkek
SONUÇ
Türk toplumunda geçmişten beri var olan geleneksel aile içi rol ve sorumlulukların
hastalık süresince bireylerin sosyo demografik özelliklerinden daha çok belirleyici
olduğu görülmektedir. Türk toplumunda var olan ebeveynlik rolleri, kamusal ve özel
alan deneyimlerinin cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu durum bireyleri hem
hastalığın getirmiş olduğu zorluklar hem de geleneksel rollerini sürdürme çabası içinde
bireyi dilemmaya sokmaktadır. Araştırmamızda kadın hastaların hastalık sürecinde
rollerini devam ettirme çabası içinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum hastalığı
deneyimleyen bireylerin hastalıkla başa çıkma çabaları içinde aynı zamanda rol
çatışmasına da neden olmaktadır. Toplumda kadınlar üzerindeki rol beklentilerinin
fazla olması hastalık sürecinde kadın hastalara pozitif bir ayrımcılık yaratmamıştır.
Eşe Karşı Sorumluluk
Kadın
Erkek
ÖNERİLER
Hastaların eşleri ile olan ilişkilerinde en çok değişikliğe sebep olan kanser türleri
lenfoma, akciğer ve meme kanseri olarak sıralanabilir. Araştırmamızda akciğer
kanseri dışında ki türler ilişkilerde olumlu etki yaratırken, akciğer kanseri olumsuz
ilişkiye sebep olan tek kanser türüdür.
Hastalıkla birlikte gelen zorlu süreçte ekonomik olumsuzluklarla da uğraşan hasta ve
ailelerinin durumu da rahatlıkla tespit edilebilmeli ve olası çözümler için çabalanmalıdır.
Onkolojik sosyal hizmet alanının daha aktif bir alan olarak gelişmesine katkılar
sağlanmalıdır.
Download

PDF Belgesi - Hacettepe Üniversitesi