ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ’NE
AYAKTAN BAŞVURAN VE ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN
KONTROL ODAĞI İNANCI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Banu Bahar KARAÇUHA, Emine ERKANTARCI, Fatma Tuğçe ŞAH, Mehmetcan
UMUL, Merve Çağrı ZÖĞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencileri
Danışmanlar: Doç. Dr. İnci ÖZGÜR İLHAN - Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN
AMAÇ: Alkol bağımlılığı; biyolojik, psikolojik, sosyal yönleriyle incelenmesi gereken
bir durumdur. Çalışmamızda alkol bağımlılığında kontrol odağı inancı araştırılmıştır.
Kontrol odağı, kişinin yaşamının kontrolünü nerede algıladığını tanımlar. İç kontrol
odağı, olayların sorumluluğunu kendi içinde, dış kontrol odağı ise başkalarında aradığı
durumlardır. Kontrol odağı kavramı, alkol bağımlılık sürecinde ve tedavisinde belirleyici
etmenlerden biri olabilir. Kontrol grubuyla alkol bağımlıları, kontrol odağı inancı açısından
karşılaştırılacaktır. Verilerin alkol bağımlılığı ve tedavi sürecinde yapılacak diğer çalışmalar
için kaynak oluşturması öngörülmektedir. Alkol bağımlılığı tedavisi için başvuran hastaların
sosyo-demografik ve klinik özellikleri göz önünde bulundurularak kontrol odağı inancı
açısından kontrol grubuyla kıyaslanması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Analitik ve vaka kontrol tipindeki araştırmamız, Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’ne alkol bağımlılığı tedavisi için başvuran
hastalar arasından rastgele 40 hasta ve dengi 40 kişilik kontrol grubu üzerinde, 8 soruluk; yaş,
cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal, aylık gelir durumu ve psikoterapi öyküsü sorgulayan bir
sosyo-demografik anket ve 29 soruluk Rotter ölçeği anketiyle; Şubat-Nisan 2012 ayları
arasında, 12 haftalık bir süreçte tamamlanmıştır. Daha önce psikoterapi görmüş, ağır
depresyonu olan, klinikte yatan ve 18 yaşından küçük kişiler çalışma dışında tutulmuştur.
BULGULAR: P<0.001 anlamlılık sınırı olmak üzere yaptığımız araştırmamızda alkol
bağımlılarında Rotter ölçek puanı kontrol grubuyla kıyaslandığında daha yüksektir. SPSS
15.0 programı ve Mann Whitney-U testleri kullanıldığında birbirine denk vaka ve kontrol
gruplarında Rotter puanı açısından anlamlı bir fark bulunmuştur.
•
•
SONUÇ: İstatiksel sonuçlara göre alkol bağımlıları ile kontrol grubu arasında:
Alkol bağımlılığı olanların, alkol bağımlılığı olmayanlara göre dış kontrol odağı
inancı daha yüksektir.
Alkol bağımlılığı olmayanların, alkol bağımlılığı olanlara göre iç kontrol odağı inancı
daha yüksektir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Alkol bağımlılığı, iç kontrol odağı, dış kontrol odağı
Download

Grup 4 - Ankara Üniversitesi