Vakıf Üniversitelerinin Akademik Kriterler Açısından Kümeleme
Analizi İle İncelenmesi
Examining Foundation Universities with Cluster Analysis in the Context of
Academic Criteria
İzlem GÖZÜKARA
İstanbul Arel Üniversitesi
Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye
[email protected]
Özet
Üniversiteler nitelikli işgücü yetiştiren, bilimsel araştırmalar yürüten ve toplum
hizmeti sunan kurumlar olarak bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında
rol oynayan önemli unsurlardır. Üniversiteler toplumların sosyal dönüşümünde kilit rol
oynamakta, kendileri de bu dönüşüm sırasında değişime uğramaktadır. Küreselleşmeyle
beraber, tüm dünyada üniversitelerin yapısı ve rollerinde de değişim yaşanmıştır.
Günümüz bilgi toplumunda, bilgiyi öğrenebilen, geliştirebilen ve kullanabilen bireyler
yetiştirilmesi ülkelerin kalkınması için kritik önem taşımaktadır. Bu hususta en önemli
görev, mesleki eğitimlerin verildiği üniversitelere düşmektedir. Bu bağlamda, mevcut
devlet ve özel üniversitelerin değerlendirilmesinde çeşitli akademik kriterler
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde bulunan 72 vakıf üniversitesinin akademik
kriterler çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu inceleme için kümeleme
analizi kullanılmıştır.
Anahtar sözcükler: yükseköğretim, vakıf üniversitesi, kümeleme analizi, akademik
kriterler
Abstract
Universities have an important role in the economic, social and cultural development of
a country since they train qualified workforce, conduct scientific researches and
provides community service. Universities are critical actors in the social transformation
of societies and they are also affected by this transformation. With globalization, the
structure and roles of universities have changed worldwide. In today’s knowledge
society, education of individuals who can acquire, enhance and use information is of
critical significance for the development of the countries. The most important duty in
this regard falls to the universities, which provides vocational education. In this context,
several academic criteria are used to evaluate the current state and private universities.
The present study aims to examine 72 foundation universities in Turkey based on
academic criteria.
Keywords: higher education, foundation university, cluster analysis, academic criteria
Download

Abstract