Güncellenme Tarihi: 22.03.2014
7. KABLOSUZ LAN TEKNOLOJ LER (WIRELESS LAN TECHNOLOGIES)
Kablosuz LAN’ların uygulama alanları
1) LAN geni letme (LAN extension): Mevcut kablolu LAN’ların kapsama alanlarını geni letmek
amacıyla kablosuz LAN eklemesi yapılabilir.
2) Binalararası ba lantı (cross-building interconnect): Yakın binalardaki kablolu ya da kablosuz
LAN’ları birbirine ba lamak için noktadan-noktaya kablosuz ba lantı kurulabilir.
3) Göçebe eri imi (nomadic access): Bir LAN ba lantı kutusu (LAN hub) ile gezgin ve telsiz bir
veri terminali arasında kablosuz ba lantı kurulabilir.
4) Özel amaçlı a lar (adhoc networks): Acil bir ihtiyacı kar ılamak amacıyla, merkezi bir sunucu
olamadan e ten e e (uçbirimden uçbirime) haberle en terminallerden olu an geçici bir a
(temporary peer-to-peer network) kurulabilir.
Kablosuz LAN’ların letim Tekniklerine Göre Sınıflandırılmaları
(Catagories of wireless LANs according to the transmission techniques)
1) Kızılötesi LAN’lar (infrared LANs)
2) Yayılı spektrum LAN’lar (spread spectrum LANs)
3) Darbantlı mikrodalga LAN’lar (narrowband microwave LANs)
Kızılötesi LAN’larda (Infrared LANs) Kullanılan Üç letim Tekni i:
1) Do rudan hüzmeli IR (direct beam IR): Bu iletim tekni i noktadan-noktaya (point-to-point)
ba lantılar için kullanılır. Binalar arasında görü hattı (line-of-sight) üzerinde haberle en
yönlendiriciler ya da köprüler arasında kullanılabilir. Kapalı alanlarda, Token Ring LAN kurmak
için noktadan-noktaya IR ba lantıları kurulabilir.
Yönlendirici ya da köprü
Bilgisayar
•••
LAN 3
LAN1
LAN2
2) Her yöne do ru IR (omnidirectional IR): Bu iletim türünde, LAN’daki tüm bilgisayarların görü
hattı üzerindeki bir yere (genellikle tavana) bir eri im noktası (AP: Access Point) yerle tirilir.
Eri im noktası çok portlu bir tekrarlayıcı gibi çalı ır; tüm bilgisayarlardan sinyal alabilir ve her
yöne do ru yayın yaparak tüm bilgisayarlara sinyal gönderebilir. LAN’daki bilgisayarlar
arasındaki ileti im tavandaki eri im noktası (AP) tarafından sa lanmı olur. (Not:
“Omnidirectional” bir düzlemde her yöne do ru anlamına gelir. Bu tür ı ıma diyagramı
“doughnut” ya da bal kaba ı eklindedir).
Tavan
AP’nin IR alıcı-vericisi
Her yöne yayın
•••
1/2
Kablosuz bilgisayarın
IR alıcı-vericisi
Güncellenme Tarihi: 22.03.2014
3) Yayınık IR (diffused IR): Bu tür IR iletiminde, kablosuz a daki tüm bilgisayarların IR vericileri
tavandaki yayınık yansıtma yapan (pütürlü ve beyaz) bir bölgeye yönlendirilirler. Tavandaki bu
bölgeden yansıyan IR kablosuz a daki tüm bilgisayarların IR alıcıları tarafından alınabilir.
Yayınık yansıtan tavan
(diffusedly reflecting ceiling)
•••
Kablosuz Bilgisayarın
IR alıcı vericisi
Kızılötesi LAN’ların (infrared LAN’s) avantajları
1) Kızılötesi spektrumu çok geni bir frekans bandına sahiptir ve çok yüksek hızlarda veri iletimi
yapabilme olana ını sa lar.
2) Kızılötesi spektrumu düzenlemeye tabi de ildir (unregulated); lisans gerektirmez (no licence is
required).
3) Kızılötesi ı ın açık renkli nesnelerden yansır. Kızılötesi ı ın tavandan yansıtıldı ında tüm odayı
kapsar.
4) Kızılötesi ı ın duvarlardan ve saydam olmayan (opague) nesnelerden geçemeyece i için yetkisiz
ki ilerin dinlemelerine (eavesdropping) kar ı daha güvenlidir; giri ime (interference) kar ı daha
korumalıdır.
5) Donanım nispeten ucuz ve basittir.
Kızılötesi LAN’ların (infrared LAN’s) dezavantajları
1) Kapalı ortamlarda, güne ı ı ı ve ortam aydınlatması arkaplan ı ıması (background radiation)
yaratır.
2) Bu arkaplan ı ıması (ya da ortam ı ıması) kızılötesi alıcısında gürültü etkisi yaratır ve verici
gücünün arttırılmasını gerektirir. Fakat göz sa lı ını korumak ve a ırı güç tüketimini önlemek
amacıyla verici gücü sınırlandırılmı tır.
2/2
Download

Kablosuz LAN Teknolojileri