TSPAKB TAÜRRAKCİIYKEUSREURLMUAŞYLEARPIİYBAİRSLAİĞSIİ
İstanbul, 04 Şubat 2014
Büyükdere Cad. No: 173
1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4
34394 1. Levent - İstanbul
Tel : (212) 280 85 67
Faks : (212) 280 85 89
www.tspakb.org.tr
2014/117
GENEL MEKTUP
No: 706
Konu :
2014 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile
Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 14.01.2014 tarih ve 1/24 sayılı
Kararı ile;
a) Kurul’un Seri: V, No: 34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve
Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği”nin 7’nci maddesi
uyarınca, aracı kurumların ilgili yılın en geç 6’ncı ayının sonu itibarıyla
sağlamak zorunda oldukları asgari özsermaye tutarlarının, 2013 yılı için
Maliye Bakanlığı tarafından %3,93 olarak ilan edilmiş olan yeniden
değerleme oranının %20’si oranında (%0,786) artırılması sonucu tespit
edilen tutarların tama iblağ edilmesi suretiyle aşağıdaki tutarlara
yükseltilmesine,
Yetki Belgelerine Göre Gerekli Asgari Özsermaye Tutarları (TL)
Yetki Belgesi
Alım Satım Aracılığı
Halka Arza Aracılık
Repo-Ters Repo
Portföy Yöneticiliği
Yatırım Danışmanlığı
TOPLAM
2013 Yılı Asgari
Özsermaye Tutarları
845.000
424.000
424.000
339.000
88.000
2.120.000
2014 Yılı Asgari
Özsermaye Tutarları
852.000
428.000
428.000
342.000
89.000
2.139.000
Ayrıca, Kurul’un Seri: V, No: 125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım
İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin
olarak;
Faaliyet Türü
Kaldıraçlı Alım Satım
İşlemlerine Yönelik Piyasa
Yapıcılığı Faaliyeti İçin Ek
Olarak 10 Katı Sermaye
Kaldıraçlı Alım Satım
İşlemlerine Yönelik İşlem
Aracılığı Faaliyeti İçin Ek
Olarak 3 Katı Sermaye
2013 Yılı
Asgari Özsermaye
Tutarları
2014 Yılı
Asgari Özsermaye
Tutarları
8.450.000
(845.000 x 10 katı )]
8.520.000
(852.000 x 10 katı )
2.535.000
(845.000 x 3 katı )
2.556.000
(852.000 x 3 katı )
b) Kurul’un Seri: V, No: 65 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili
Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliği”nin
35’inci maddesi uyarınca, aracı kurumlarca Borsa İstanbul A.Ş.’ye
bildirilmesine gerek olmayan müşteri temerrüt tutarının, 2014 yılı için,
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın tama
iblağ edilerek 20.300.-TL olarak uygulanmasına,
karar verilmiştir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter
Download

Genel Mektup 706 - 2014 Yılı İçin Belirlenen Asgari