Birlikten
Haberler
sayfa 1
Sektörden
Haberler
sayfa 4
Üyelerden
Haberler
sayfa 5
ŞUBAT 2014 I SAYI 138 I ISSN 1304-8155
aylık bültenidir
FEAS Üyelerine Özel Eğitim Programı
Değerli Gündem okurları,
Gündem yayınımızı yeni
içerik ve tasarımıyla sizlerle
buluşturmaktan dolayı mutluluk
duyuyoruz. Sektörümüzdeki
yenilik ve gelişmeleri duyurmayı
amaçladığımız yayınımızı keyifle
okuyacağınızı umuyoruz.
Bildiğiniz üzere, uzun zamandır
Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü
Taslağı hakkındaki çalışmalarımızı
sürdürüyor ve görüşlerimizi
iletiyoruz. Bu doğrultuda bir kez
daha Birlik olarak Statü Taslağı
üzerinde durduğumuz önemli
hususları sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Birliğimiz yeni dönemde Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği adını
alarak daha geniş bir üyelik
yapısına geçecektir. Geçmiş
dönemdeki düzenleyici kurum
yöneticileri tarafından iyi niyetle,
ancak olası uzun vadeli etkileri
iyi değerlendirilmeden yapılan
www.tspakb.org.tr
Üyesi olduğumuz Avrasya Borsalar
Federasyonu (FEAS) bünyesindeki
ülkelerin borsa ve sermaye piyasası
kurumlarına destek vermek amacıyla
20-31 Ocak 2014 tarihleri arasında
Borsa İstanbul tarafından özel bir
eğitim programı düzenlendi.
bir düzenleme sonucu, Sermaye
Piyasası Kanunu’nun hazırlanışı
sırasında yaptığımız tüm itirazlara
rağmen, ilgili kanun maddesi
çok geniş yelpazeli bir meslek
örgütü yapısını öngörecek şekilde
oluşturulmuştur. Kanuna göre
aracı kurum, banka ve portföy
yönetim şirketleri dışında
sermaye piyasasında faaliyette
bulunabilecek diğer kuruluşların
da yeni Birliğin üyeleri olma
olasılığı bulunuyor. Bu çerçevede
ilk aşamada Değerleme Uzmanları
Birliği ve portföy yönetimi
şirketlerinin yanısıra, yatırım
ortaklıklarının ve gayrimenkul
yatırım ortaklıklarının da üyelerimiz
arasına dahil edilmesi öngörülüyor.
t
@tspakb
f
Program kapsamında, 21 Ocak 2014
Salı günü FEAS üyelerinden temsilciler
Birliğimizi ziyaret etti. Ziyaret
kapsamında Birliğimiz Araştırma ve
İstatistik Bölümü Müdürü Ekin Fıkırkoca
heyete Türkiye sermaye piyasalarını
tanıtan bir sunum yaptı.
VİOP Toplantısı
23 Ocak 2013 Perşembe günü,
Birlik merkezinde Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda
yapılan çalışmalar ve planlanan
projelerle ilgili olarak üyelerimize
yönelik bilgilendirme ve
değerlendirme toplantısı yapıldı.
70’in üzerinde üye temsilcisinin
katılımıyla gerçekleşen toplantıda,
teknik iyileştirme, işleme açılacak
yeni ürünler, piyasa yapıcılık sistemi
ve VİOP yeni organizasyon yapısı
hakkında katılımcılara bilgi verildi.
➥
TSPAKBResmiSayfasi
Devamı arka sayfada...
TSPAKB
Birlikten Haberler
Bu düzenleme, aralarında ciddi
çıkar çatışmaları olabilecek, farklı
meslekleri icra eden kurumları
bir araya getirmektedir. Kamu
kurumu niteliğindeki diğer meslek
kuruluşlarında bu tür bir yapılanma
örneği görülmediği gibi, bu model
Anayasa’da belirtilen meslek örgütü
felsefesiyle de örtüşmemektedir.
Kanımızca Birlik Statüsü’nde
üyeliklerin yatırım kuruluşu mesleği
ile ilişkilendirilmesi sektör açısından
büyük önem teşkil etmektedir. Diğer
sermaye piyasa kurumlarının da yer
aldığı bir organizasyonun meslek
örgütü kavramına uymadığına
inanıyoruz. “Daha güçlü bir Birlik
yaratmak” felsefesiyle oluşturulduğu
söylenen bu düzenlemenin
Birliğimizi nasıl daha güçlü
yapacağını görmekte zorlanıyoruz.
Tasarıdaki diğer bir maddeye göre
Birlik Yönetim Kurulu’nda görev
yapacak iki bağımsız üye huzur
hakkı alacaktır. Kurulduğundan
bugüne dek Birlik yönetim ve
denetim kurullarında sektörümüzün
deneyimli isimleri herhangi bir
maddi karşılık beklemeden sadece
ve sadece sektöre katkıda bulunmak
için görev yapmışlardır. Önümüzdeki
dönemde huzur hakkı karşılığı görev
yapacak bu iki üyenin sektörümüze
nasıl bir katkıda bulunacağını da
anlamakta zorlanıyoruz. Ayrıca
“bağımsız” olarak tanımlanan
bu üyelerin atanma şekillerinin
evrensel Kurumsal Yönetim İlkeleri
ile çeliştiği de aşikardır. Anayasa’nın
135’inci maddesi, meslek kuruluşu
niteliğindeki bir kurumun yönetim
kurulunun üyeleri açısından seçimle
oluşturulmasını öngörerek, kurum
yapısının demokratikliğini garanti
altına almaktadır. Bu doğrultuda,
Statü taslağındaki bağımsız
yönetim kurulu üyesi atanmasına
ilişkin düzenleme tekrar gözden
geçirilmelidir.
Geçmişte sermaye piyasalarımızda
yapılan hatalar sonucu
sektörümüzün gelişmesi sekteye
2
•
uğramıştır. Birliğimiz bu dönemde
yapılan yanlışların üzerine gitmiş,
mesleki prensipleri ve etik kuralları
ön plana çıkarmış ve özellikle
başta kendi üyeleri olmak üzere,
hatası bulunan tüm kurum ve
kişileri bu prensipler çerçevesinde
eleştirmiş ve doğruları yapmaya
yönlendirecek düzenlemeler ve
bildirimler yapmıştır.
Önümüzdeki dönemde de,
özdüzenleyici kurumun sermaye
piyasalarının gelişmesi için
lider rolünü üstlenmesi ancak
bağımsız, üyelerinin uyum
içinde olduğu, sektörün ve
Türkiye Sermaye Piyasası’nın
ortak çıkarlarının korunduğu ve
gözetildiği demokratik bir Birlik
yapısıyla mümkün olacaktır.
Bu nedenle, Anayasa ilkeleri
çerçevesinde hazırladığımız görüş
ve önerilerimizin bu bakış açısı ile
değerlendirileceğini umuyoruz.
Değerli okurlar,
Düzenlemeler konusunda bu
gelişmeler yaşanırken, Birlik
bünyesinde yatırımcı eğitimi
konusundaki çalışmalarımız
giderek hız kazanıyor. Birikim
yaparak geleceği güvence altına
alma temalı “Kamera Elinde
Geleceğin Cebinde” Kısa Film
Yarışmamızın başvuruları Şubat
ayı sonuna kadar devam edecek.
Özellikle üniversitelerde okuyan
gençlerimizin yarışmamıza
olan ilgisini görmek bizler için
umut verici oluyor. Hepimizin
bildiği üzere, yatırımcıların
düzenli tasarruf ve doğru yatırım
konularında bilinçlendirilmeleri
yerli kurumsal yatırımcı
tabanımızın çok daha sağlıklı
gelişmesini sağlayacaktır.
Saygılarımla,
Attila KÖKSAL, CFA
BAŞKAN
Üye Yönetim Sistemi
Toplantısı
Üyelerimizin istatistiki bilgilerini
Birliğe daha etkin bir şekilde
göndermesi ve veri girişinde
zaman tasarrufu sağlanması
amacıyla Birliğimiz bünyesinde
“Üye Yönetim Sistemi” isimli bir
yazılım geliştirildi. Üye Yönetim
Sistemi ile, üyelerimizden derlenen
verilerin daha hızlı yayınlanması
ve üyelerimiz başta olmak
üzere kamuoyunca daha kolay
sorgulanabilir bir yapıda sunulması
amaçlanıyor.
Üye Yönetim Sistemi, 30 Eylül 2012
tarihli verileri derleme dönemi olan
Kasım 2012’de devreye girdi ve
üyelerimiz daha önce excel formlar
vasıtasıyla Birliğimize ilettikleri
“Bilgi Bankası Formlarını” bu sistem
üzerinden göndermeye başladı.
Sistemin işleyişini değerlendirmek
ve daha verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla
29 Ocak 2014 Çarşamba günü bir
toplantı düzenlendi.
Araştırma ve İstatistik Bölümü
Kıdemli Uzmanı Gökben Altaş,
toplantıda sisteme ilişkin bilgiler
verdi. 50’nin üzerinde aracı
kurumun temsilcisinin katıldığı
toplantının soru-cevap kısmında
üyelerimiz önerilerini Birlik
yetkililerine iletme imkânı buldu.
SPK Uzman Yardımcıları Birliği Ziyaret Etti
14 Ocak 2013 tarihinde, Birlik
personeline yönelik olarak İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.
Eğitim sonundaki 10 soruluk sınavı
tamamlayan katılımcılar eğitim
sertifikası almaya hak kazandı.
Birliğimiz, 30 Ocak 2014 tarihinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nda yeni
göreve başlayan meslek personelini
ağırladı. Eğitim programının açılış
konuşması Birlik Genel Sekreteri
İlkay Arıkan tarafından yapıldı.
Birlikten Haberler
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimi
Açılış konuşmasının ardından, SPK
çalışanlarına Birlik Araştırma ve
İstatistik Bölümü Kıdemli Uzmanı
Gökben Altaş, Türkiye Sermaye
Piyasası ve Aracılık Faaliyetleri
konulu bir sunum yaptı.
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Ocak ayında düzenlediğimiz, “Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları” eğitimlerine toplam 46 kişi katıldı.
Ocak 2014 Mesleki Gelişi m Eğiti mleri Katılımcı S ayıları
Tarih
Eğitim Adı
Katılımcı Sayısı
6 Ocak
Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
22
20 Ocak
Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
24
Toplam
46
Şubat ayında farklı konulara yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri planlandı. Eğitimlere başvurular internet sitemiz
üzerinden yapılmaktadır.
Ş ubat 2014 Mesleki - K işisel Gelişim Eğitim Prog ramı
Tarih
Eğitim Adı
Süre
6-7 Şubat
Bankacıların Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
2 gün
10 Şubat
Taşınmaz Mülkiyeti, İmar Mevzuatı ve Taşınmaz Değerlemesi
1 gün
11 Şubat
Çatışma Yönetimi
1 gün
17-18 Şubat
UFRS'de Kriz Sonrası Gelişmeler: Finansal Araçlar ve Konsolidasyondaki Değişiklikler
2 gün
21 Şubat
Sermaye Piyasası Araçlarının ve Kurumlarının Vergilendirilmesi
1 gün
24-25 Şubat
Bankacılık Kanunu ve Önemli Alt Düzenlemeler
2 gün
24-28 Şubat
İç Kontroller, Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Işığında
İç Denetim Teknikleri (Uygulamalı)
5 gün
•
3
Sektörden Haberler
Türev Ürünler ve Merkezi Karşı Taraf Uygulamalarının Rolü Toplantısı
Sürdürülebilirlik Endeksi
Çalıştayı
“Sürdürülebilirlik Endeksi
Çalıştayı” Sabancı Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu (SU
CGFT) ve UNPRI Sustainable
Stock Exchanges Initiative (SSE)
ortaklığında, İngiltere Hükümeti
Refah Fonu desteği ile 23 Ocak
2014 Perşembe günü Sabancı
Center’da gerçekleştirildi.
22 Ocak 2014 Çarşamba günü Birlik
merkezinde 100’e yakın finans
sektörü temsilcisinin katılımıyla
“Türev Ürünler ve Merkezi Karşı
Taraf Uygulamalarının Rolü”
konulu toplantı yapıldı. Açılış
konuşmalarını Birliğimiz Genel
Sekreteri İlkay Arıkan ve Avrupa
Bankası Yerel Para ve Sermaye
Piyasaları Gelişimi Direktörü Andre
Kuusvek’in yaptığı toplantıda
Türkiye’de ve uluslararası alanda
merkezi karşı taraf uygulamaları
anlatıldı.
Borsa İstanbul ve Nasdaq OMX Group Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
20 Ocak 2014 tarihinde Borsa
İstanbul ile NASDAQ OMX Group
arasında imzalanan stratejik
işbirliği anlaşması dolayısıyla Borsa
İstanbul İşlem Salonu’nda gong
töreni düzenlendi. Dr. M. İbrahim
Turhan, tören sırasında yaptığı
konuşmada teknoloji paketi alımını
4
•
içeren stratejik ortaklıkla birlikte
Türkiye sermaye piyasalarının ve
ülke ekonomisinin potansiyelini
eksiksiz bir şekilde yansıtabilecek
uluslararası bir finans merkezi
olma yolunda çok önemli bir adım
atıldığını belirtti.
Çalıştay kapsamında, yatırımcıların
ve şirketlerin Borsa İstanbul’un
2014’ün ilk yarısında yayınlamayı
hedeflediği Sürdürülebilirlik
Endeksi’nden beklentileri ile
endeksin bir yatırım aracı olarak
kullanılabilmesinin koşulları
tartışıldı.
Kadir Çevik
Üyelerden Haberler
Bank Pozitif Genel Müdürlüğü’nde yeni atamalar
Bank Pozitif bünyesinde Genel Müdürlük ve Genel Müdür
Yardımcılığı görevlerine kurum içerisinden görevlendirmeler
yapıldı. Kurumsal Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapan Kadir Çevik, Bank Pozitif Genel Müdürü olarak atandı. 2011-2012
yıllarında Bank Pozitif Kazakistan Genel Müdürlüğü görevini yapan Çevik, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.
Yeni Nesil Bankacılık Müdürü Hasan Ufuk Dinç ise aynı görevden sorumlu olarak Genel Müdür
Yardımcısı olarak atandı. Dinç, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği
bölümünde, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Bölümü’nde
tamamladı.
Hasan Ufuk Dinç
Gedik Yatırım’ın yeni Genel Müdürü Metin Ayışık oldu
Metin Ayışık
Gedik Yatırım Genel Müdür Vekili olarak görev yapan
Metin Ayışık, Gedik Yatırım Genel Müdürü olarak atandı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme/İstatistik
Bölümü’nden mezun olan Ayışık, sektördeki farklı
yatırım kuruluşlarında Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini
üstlendi. Ayrıca, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanlığı ve Başkan Vekilliği,
Vadeli İşlemler Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği, Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Borsa Yöneticileri Derneği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcılar
Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.
Yatırım Finansman’dan Facebook karbon testi uygulaması
Yatırım Finansman, gelecek nesillere daha sağlıklı
ve sürdürülebilir bir çevre bırakılmasına katkı
sağlamak için yürüttüğü çalışmalarını sosyal medyaya
taşıdı. Türkiye’de karbon ayak izini sıfırlayan ilk ve
tek aracı kurum unvanını alan Yatırım Finansman,
karbon salımını pratik bir şekilde hesaplama
imkanı sunan Karbonmetre’yi Facebook üzerinden
kullanıcılarla paylaştı. Yatırım Finansman’ın Facebook
hesabı üzerinden ulaşılabilen Karbonmetre ile
kullanıcılar, karbon salımı konusunda detaylı bilgilere
ulaşabiliyorlar.
•
5
SER M AYE PİYASASI ÖZ ET V ERİLERİ
Veriler
Yurtiçi Yerleşiklerin Yatırım Tercihleri
Milyon TL
TL Mevduat
DTH
Katılım Bankalarında Toplanan Fonlar
DİBS
Eurobond
Yatırım Fonları
Repo
Emeklilik Yatırım Fonları
Hisse Senetleri
Toplam
2011
2012
2013/09
%D
417,299
180,689
39,672
67,087
6,437
26,605
1,355
14,345
53,072
806,525
470,711
186,935
49,077
73,006
5,868
30,176
3,874
20,346
73,083
913,056
529,928
225,324
59,988
72,521
5,956
31,112
3,214
24,273
77,310
1,029,626
12.6%
20.5%
22.2%
-0.7%
1.5%
3.1%
-17.0%
19.3%
5.8%
12.8%
2011
2012
2013/09
%D
86,096
67,530
767
24,969
179,362
139,613
101,718
814
33,497
275,642
122,109
116,928
939
45,436
285,411
-12.5%
15.0%
15.3%
35.6%
3.5%
2011
2012
2013
%D
381,265
139,970
96,810
25.3%
550,439
212,296
157,334
28.6%
503,668
200,419
143,550
28.5%
-8.5%
-5.6%
-8.8%
A.D.
Menkul Kıymet Sayısı
2011
2012
2013
%D
Şirket*
Diğer Şirket**
Borsa Yatırım Fonu + Menkul Kıymet Yat. Ort.
Varant
Sertifika
263
74
38
175
-
271
117
34
281
50
263
145
30
328
0
-3.0%
23.9%
-11.8%
16.7%
-100.0%
2011
2012
2013
%D
1,380
1
1,699
127
1,572
0
7,698
1,129
6,513
57
880
747
3
129
1,244
3
0
1,766
97
1,670
0
13,464
1,358
11,931
175
808
711
1
95
1,492
4
0
1,946
144
1,802
0
13,490
1,271
11,508
712
830
745
0
85
20.0%
52.6%
-9.6%
10.2%
48.9%
7.9%
2511.6%
0.2%
-6.4%
-3.5%
306.9%
2.8%
4.8%
-100.0%
-11.1%
2011
2012
2013
%D
24
1,008
3
322
0
0
1,329
25
521
1
98
4
29
648
15
1,052
3
388
1
6
1,446
-40%
102%
200%
295%
-75%
-79%
123%
2010
2011
2012
%D
247
91
38,243
-1,134
37,109
244
119
38,945
-5,092
33,853
279
99
46,581
-1,136
45,445
14.3%
-16.8%
19.6%
-77.7%
34.2%
Yurtdışı Yerleşiklerin Yatırım Tercihleri
Milyon TL
Pay Senedi
DİBS
Eurobond
Mevduat
Toplam
Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri
Milyon TL
Toplam Piyasa Değeri
Saklamadaki Pay Senetleri
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri*
Ortalama Halka Açıklık Oranı
*BIST TÜM endeksine dahil şirketleri kapsamaktadır.
*Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi / **İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, GİP ve SİP
Borsa İstanbul İşlem Hacimleri*
Milyar TL
Pay Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)
Serbest İşlem Platformu (SİP)
Tahvil-Bono Kesin Alım-Satım Pazarı**
Aracı Kurum
Banka
TCMB+Takasbank
Repo-Ters Repo Pazarı**
Aracı Kurum
Banka
TCMB+Takasbank
VOB/VİOP Vadeli İşlem Pazarı
Aracı Kurum
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketi
Banka
*Alım-Satım Toplamıdır. / **Piyasa ve Tescil Toplamıdır.
Birincil Halka Arzlar
Milyon TL
Şirket Sayısı (GİP dahil)
Şirket Halka Arz Tutarı
Yatırım Ortaklığı Sayısı (GYO ve Girişim Ser. dahil)
Yatırım Ortaklığı Halka Arz Tutarı
Borsa Yatırım Fonu Sayısı
Borsa Yatırım Fonu Halka Arz Tutarı
Toplam Halka Arz Tutarı
Halka Açık Şirket Kârlılığı
Milyon TL
Kâr Eden Şirket Sayısı
Zarar Eden Şirket Sayısı
Kâr Edenlerin Toplam Kârı
Zarar Edenlerin Toplam Zararı
Toplam Kâr/Zarar
6
•
Kurumsal Yatırımcı Portföy Büyüklüğü
Milyon TL
A Tipi Yatırım Fonları
B Tipi Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
Borsa Yatırım Fonları
Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Toplam
Kurumsal Yatırımcı/GSYH
2011
2012
2013
%D
1,407
25,388
14,308
287
510
10,830
724
53,455
4.9%
1,558
28,258
20,297
426
746
15,836
849
67,970
4.4%
1,761
28,137
26,230
184
782
16,809
954
74,857
4.9%
13.0%
-0.4%
29.2%
-56.8%
4.8%
6.1%
12.4%
10.1%
A.D.
Yatırımcı Sayısı
Pay Senedi
Yatırım Fonu
Özel Sektör Borçlanma Aracı
Varant + Sertifika
VTMK+ VDMK
2011
1,097,786
2,961,206
118,629
2,457
34
2012
1,088,566
2,810,015
193,618
1,945
81
2013
1,110,408
2,768,108
166,558
3,306
2,606
%D
2.0%
-1.5%
-14.0%
70.0%
3117.3%
Yabancı Yatırımcı İşlemleri
Milyon TL
Pay Senedi Saklama Bakiyesi
Saklamadaki Payı
Pay Senedi İşlem Hacmi
İşlem Hacmi Payı
Net Pay Senedi Yatırımı
2011
2012
2013
%D
46,005
62%
132,113
16%
-2,011
78,545
66%
123,008
18%
5,277
56,954
63%
171,293
20%
4,847
-27.5%
-4.9%
39.3%
12.6%
-8.1%
TSPAKB Üyeleri
Aracı Kurum Sayısı
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketi Sayısı
Banka Sayısı
Toplam
2011
103
1
41
145
2012
101
1
40
142
2013
100
0
41
141
%D
-1.0%
A.D.
2.5%
-0.7%
Aracı Kurumlarla İlgili Veriler
Milyon TL
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
Faaliyet Gelirleri
Net Komisyon Gelirleri
Faaliyet Kârı/Zararı
Net Kâr
Personel Sayısı
Şubeler
İrtibat Bürosu
Acente Şubeleri
2011
2012
2013/09
%D
7,306
743
8,049
5,227
53
2,769
8,049
1,160
702
304
414
5,100
159
61
6,466
10,346
1,021
11,367
8,219
89
3,059
11,367
1,127
564
114
275
5,258
161
66
6,684
12,098
875
12,973
9,682
64
3,228
12,973
981
493
211
465
5,471
159
73
6,874
16.9%
-14.3%
14.1%
17.8%
-28.7%
5.5%
14.1%
A.D
A.D
A.D
A.D
4.1%
-1.2%
10.6%
2.8%
BIST-100 Endeksi ve Pay Piyasası
2011
2012
2013
%D
BIST-100
BIST-100 (En Yüksek)
BIST-100 (En Düşük)
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon TL)
66,004
71,543
48,739
2,748
51,267
70,702
49,622
2,464
67,802
93,179
63,885
3,266
32.3%
31.8%
28.7%
32.6%
Yurtdışı Borsa Endeksleri
2010
2011
2012
%D
ABD Nasdaq 100
ABD S&P 500
Almanya DAX
Brezilya Bovespa
Çin Shanghai Bileşik
Fransa CAC 40
Güney Afrika FTSE/JSE
Hindistan BSE Sens
Hong Kong Hang Seng
İngiltere FTSE 100
Japonya Nikkei 225
Meksika IPC
Rusya RTS
2,278
1,258
5,898
56,754
2,199
3,160
31,986
15,455
18,434
5,572
8,455
37,078
1,382
2,661
1,426
7,612
60,952
2,233
3,641
39,250
19,760
22,392
5,898
10,395
41,588
1,527
3,592
1,848
9,552
51,507
2,116
4,296
46,256
21,171
23,306
6,749
16,291
42,727
1,443
35.0%
29.6%
25.5%
-15.5%
-5.3%
18.0%
17.8%
7.1%
4.1%
14.4%
56.7%
2.7%
-5.5%
Veriler
SER M AYE PİYASASI ÖZ ET V ERİLERİ
A.D.: Anlamlı değil
Sermaye Piyasası Özet Verileri Tablosuna www.tspakb.org.tr adresindeki internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Borsa İstanbul, Financial Times, Garanti Yatırım, Kalkınma Bakanlığı, MKK, SPK, TCMB, TSPAKB, TÜİK
•
7
Büyükdere Caddesi No:173
1.Levent Plaza Kat:4
1.Levent 34394 İstanbul
Tel: 0212 280 85 67
Faks: 0212 280 85 89
www.tspakb.org.tr
[email protected]
sermaye piyasasında
www.tspakb.org.tr
t
@tspakb
f
TSPAKBResmiSayfasi
TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi
Attila Köksal, CFA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Alparslan Budak
Başkan
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
İlkay Arıkan
Editör
Tuğba Oğan
Genel Sekreter
Müdür / Kurumsal İletişim
Bu bültene www.tspakb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Gündem, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve
istatistiki değerler, hazırlandığı tarih itibariyle güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde
edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla kullanılmasından
doğabilecek zararlardan TSPAKB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda
yer alan bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir.
TSPAKB
Tasarım ve Basım
Printcenter
Mizanpaj
Eda Cabbar
Uzman / Kurumsal İletişim
Yayın Türü
Yaygın, süreli
Download

Birlikten Haberler Sektörden Haberler Üyelerden Haberler