Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı
Başvuru Süreci Hakkında Duyuru
Anayasa’nın 135’inci maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşu olarak, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde
2001 yılında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nda
“Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” unvanlı olarak yeniden düzenlenmiştir.
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki düzenlemelere paralel olarak; Sermaye
Piyasası Kurulu’nun önerisi ve ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar
Kurulu kararı ile 02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe konulan yeni Birlik Statüsü ile “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları
Birliği” (TSPAKB) unvanımız, “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” (TSPB) olarak
değişmiştir.
Birliğimizin yeni Statüsü’ne göre; Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek
Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) önerilen adaylar arasından Birlik Genel Kurulu
tarafından seçilecek iki bağımsız üye Birlik Yönetim Kurulumuzda görev alacaktır.
Yeni Birlik Statüsü’nün yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği 02.04.2014 tarihinden
itibaren 3 ay içinde yeni Statüye uygun olarak yönetim kurulu üyelerinin seçimi için
genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda, önümüzdeki 3 aylık süre içinde gerçekleştirilecek seçimlerde
bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olmak isteyenler, Aday Öneri Komitesi’ne
sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunabilirler.
Başvurular 02 Mayıs 2014 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecektir.
Belirtilen tarihten sonraki başvurular (posta yoluyla gelenler de dahil) kabul
edilmeyecektir.
Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olacak kişilerin;
1- Birlik üyeleri ve bunların yönetim kontrolünü elinde tuttuğu şirketler
nezdinde son beş yılda fiili bir görev almamış olması ve üyelerle danışmanlık dahil iş
ve/veya ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması,
2- Sermaye piyasaları alanında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olması,
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylarca Birliğimize yapacakları adaylık
başvurusunda aşağıda yer alan belgeleri sunmaları gerekmektedir:
a) Adaylık başvurusuna ilişkin dilekçe,
b) Eğitim bilgileri, geçmiş iş tecrübesi ve sermaye piyasaları alanındaki
mesleki tecrübe bilgilerine yer verilen detaylı özgeçmiş,
c) Nüfus hüviyet cüzdanının örneği,
d) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin örneği,
e) Hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna faaliyet yetki
belgesi iptal edilen ve durdurulan kuruluşlarda sorumluluğu olmadığına
ilişkin beyan (ekte örneği sunulmaktadır),
f) Cumhuriyet Savcılığı’ndan kişinin arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi
(son altı ay içinde alınmış olmalı),
g) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5cm x 6 cm ebatlarında bir vesikalık fotoğraf .
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Önemli Not:
Adaylık başvuru evraklarının;
 02 Mayıs 2014 Cuma günü mesai saati sonuna kadar,
 Birliğimizin;
Büyükdere Cad. No: 173
1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 Levent
34394 İstanbul
adresine elden veya posta yoluyla,
ulaştırılması gerekmektedir.
... / ... /2014
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ’NE
İSTANBUL
Tarafım veya sınırsız sorumlu olduğum kuruluşlar hakkında iflas kararı
verilmemiş ve/veya konkordato ilan edilmemiş olduğunu,
Faaliyet yetki belgelerinden birisi veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa
üyeliğinden sürekli çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda
sorumluluğu bulunan kişilerden olmadığımı beyan ederim.
Saygılarımla,
Beyan Sahibinin İmzası
Beyan Sahibinin Adı-Soyadı
İrtibat Adresi:
İrtibat Telefonu:
Download

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Bağımsız Yönetim